Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.05.2020/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 107

Asianro 432/10.03.01.00/2019

 

 

Koljonniemenkadun katu- ja hulevesisuunnitelmanluonnoksen hyväksyminen nähtävillä olo varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

                            

Kohde                                              Suunnitelma koskee Koljonniemenkatua (välillä Haapaniemenkatu - Puijonkatu). Nähtäville asetettava katu sijaitsee Kuopionlahden (05) kaupunginosassa.

 

Lähtökohdat                                    Musiikkikeskuksen ympäristön ja Lumitin asemakaavan muutosehdotus on ollut kaupunginrakennelautakunnan käsiteltävänä 27.2.2019 ja lautakunta hyväksyi kokouksessaan muutosehdotukset asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaavaehdotukset olivat nähtävillä 4.3. - 3.4.2019. Ehdotusvaiheen aineistoa esiteltiin Kohtaamossa 12.3.2019 ja yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 19.3.2018. Ehdotusaineistosta jätettiin kuusi lausuntoa ja viisi muistutusta.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi lausuntojen ja muistutusten pohjalta päivitetyn asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi 12.6.2019. Ehdotusaineisto oli nähtävänä 17.6. - 4.8.2019. Päivitetystä ehdotusaineistosta jätettiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta. Kaava-asian merkittävyyden ja pienten merkintäteknisten korjausten vuoksi kaavaehdotus vietiin hyväksymiskäsittelyyn 25.9.2019 kaupunkirakennelautakunnan kautta, jossa se hyväksyi kaavaehdotuksen ja hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

7.10.2019 kaupunginhallitus ja 18.11.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyivät käsittelyissään asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaava sai lainvoiman tammikuussa 2020.

 

Koljonniemenkadun katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotus oli ensimmäistä kertaa kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä 10.4.2019 § 64, jossa se hyväksyi suunnitelmaehdotuksen nähtäville oloa varten. Suunnitelmaehdotus oli nähtävänä 15.4.–3.5.2019 valtuustotalon aukioloaikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa, Suokatu 42 ja osoitteessa: www.kuopio.fi/ilmoitustaulu. Suunnitelmaan ei jätetty muistutuksia.

 

Asemakaavan tarkentumisen ja alueella tehtyjen viimeisempien liikennelaskentojen myötä Koljonniemenkadun aikaisempaan suunnitelmaehdotukseen on tehty muutoksia, jonka seurauksena katusuunnitelma on asetettava uudelleen nähtäville. Päiväkodin saattopysäköintialue on siirretty kadun pohjoisreunaan ja Koljonniemenkatu - Puijonkatu liittymän liikennevalo-ohjaus poistettu. Lisäksi suunnitelmaan on lisätty polkupyöräpysäköintipaikkoja.

 

Katusuunnitelmaratkaisut noudattelevat pääpiirteissään asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä laadittua liikenteen yleissuunnitelmaa ja rakentamistapaohjeen viitesuunnitelmien henkeä. Kadun länsipuolelle on asemakaavan viitesuunnitelmissa esitetty pyöräpysäköintipaikat ja katupuut keskelle katua. Katusuunnitelmaehdotuksessa tästä ajatuksesta on poikettu ja siirretty pyöräpysäköintipaikat sekä katupuut kadun reunoille. Tämä ratkaisu on tehty siitä syystä, että Koljonniemenkadun asemaa tulee vahvistaa pääosin pyöräilylle sopivana väylänä, koska se on torin eteläpuolella ainoa itä-länsi-suuntainen rännikatu, jota pitkin pääsee katkeamattomasti koko ruutukaavakeskustan läpi. Lisäksi katuosuutta pitkin hoidetaan viereisten kiinteistöjen huoltoajo, mikä olisi haasteellista, jos katupuut sijoitettaisiin kadun keskelle.

 

Katualue ja katualuetta ympäröivät tontit ovat kaupungin maanomistuksessa. Suunnitelmissa esitetyt katumiljöörakenteet pintakiveyksineen ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Saneeraustyön ensimmäisessä vaiheessa kesällä 2020 (töiden aloitus huhti-toukokuu) siirretään nykyisin Hallikadun alla sijaitsevat hulevesi- (ø 1000) ja jätevesiviemäri (ø 800) reitille Hallikatu - Koljonniemenkatu - Puijonkatu - Maria Jotunin katu - Maria Jotunin puisto. Lisäksi Kuopion Vesi saneeraa Koljonniemenkadun nykyisen vesijohdon välillä Haapaniemenkatu - Puijonkatu. Vesihuoltoverkostojen siirrolla mahdollistetaan uuden taidelukio Lumitin rakennustöiden aloittaminen syksyllä 2020.

 

Nykytilanne                                     Koljonniemenkatu on nykyinen keskusta-alueen rännikatumainen katu, joka on ainoa itä-länsisuuntainen koko keskustan läpi johtava katkeamaton kevyen liikenteen reitti. Muut keskustan rännikadut katkeavat joko puistojen tai suurten julkisten rakennusten tontteihin. Koljonniemenkadun eteläreunassa on nykyisin pysäköintipaikkoja, joille ajaminen on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla sallittu. Osa pysäköintipaikoista on varattu taidelukio Lumitin henkilökunnalle (ma-pe klo 7-17). 

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Koljonniemenkatu palautetaan rännikaduksi pääosin jalankulku- ja pyöräliikenteen käyttöön. Taidelukio Lumitin kohdalle sijoitetaan moottoripyörä-/skootteri- ja polkupyöräpysäköintiä kadun molempiin reunoihin. Polkupyöräpysäköinnin kattamista tutkitaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Koljonniemenkadun itäpäähän kadun pohjoisreunaan sijoitetaan pollarein rajattuja pysäköintipaikkoja päiväkodin saattoliikennettä varten. Pysäköintipaikat tehdään ns. lapsiperhemitoituksella eli tavallisia pysäköintipaikkoja leveämpinä. Saattopysäköintialue on samassa tasossa muun ympäristön kanssa ilman reunakiviä tai muita liikkumista haittaavia porrastuksia. Muutoin nykyinen pysäköinti kadun varresta poistetaan. Hallikadun liittymään sijoitetaan torimainen aukio, joka jatkuu aikanaan etelään suurena aukiotilana ns. rännitorina. Yksityiskohtaisessa katumiljöötoteutussuunnittelussa tavoitteena on aukion kohdalla pyöräliikenteen vauhdin sovittaminen jalankulkuun, ja rakenteet suunnitellaan tätä tavoitetta tukeviksi.

 

Liikennevalo-ohjauksen poistaminen Puijonkadun liittymästä

 

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymässä (4.9.2019 §164) liikennevalojen yleissuunnitelmassa on määritelty liikennevaloja, jotka ovat keskustan liikenneverkon muutosten myötä jääneet tarpeettomiksi. Yleissuunnitelmassa Puijonkadun ja Koljonniemenkadun liittymän liikennevaloista on todettu, että niiden poistoa selvitetään.

 

Puijonkadun liikennemäärät on selvitetty Koljonniemenkadun ja Minna Canthin kadun välillä 17. - 18.3.2020 välisenä aikana. Tuloksissa näkyy korona-viruksen aiheuttamien rajoitusten vaikutukset. Vaikutuksia arvioitu vertaamalla lähiristeyksen korona-ajan liikennemääriä vuoden takaisiin tuloksiin. Vertailun perusteella 17.-18.3. ajankohdan liikennemäärät olivat 25 - 30 % normaalitilannetta pienempiä. Kun tämä otetaan huomioon, laskentojen perusteella Puijonkadun liikennemäärä normaalitilanteessa Koljonniemenkadusta pohjoiseen on 1 550 - 1 700 ajon/vrk.

 

Laskentatuloksen perusteella Koljonniemenkadun liittymän liikennevaloja ei siten tarvita. Tarkkaa liikennemäärää, jolloin liikennevalot voidaan poistaa suojatieltä, ei voida määritellä vaan se riippuu paikallisista olosuhteista. Vertailun vuoksi Haapaniemenkadun liikennemäärä vastaavassa kohdassa on 2 700 ajon/vrk. Haapaniemenkatu - Koljonniemenkatu liittymän liikennevalot on yleissuunnitelmassa esitetty poistettaviksi.

 

Puijonkadun ajorata kapenee nykytilastaan kadulle vuosina 2020 - 2021 rakennettavan erillisen pyörätien vuoksi. Tämä lyhentää myös Puijonkadun ylitettävää suojatietä. Koljonniemenkadusta tulee nykyistä enemmän jaetun tilan kaltainen katu, johon vaikea sijoittaa liikennevalopylväitä niin, että järjestelyt täyttäisivät tieliikennelain vaatimukset. Nykyiset Koljonniemenkadun liittymän liikennevalot ovat lain kannalta ns. harmaalla alueella, koska niissä ei ole valo-ohjausta Koljonniemenkadulta tuleville autoille.

 

Edellä mainituilla perusteilla Puijonkadun ja Koljonniemenkadun liittymän liikennevalot poistetaan. Poisto vähentää kaikkien liikkujaryhmien viivytyksiä vaarantamatta liikenneturvallisuutta oleellisesti.

 

Pintamateriaalit, kalusteet, valaistus ja kasvillisuus

 

Koljonniemenkadun reuna-alueet ja Hallikadun liittymän torimainen aukio kivetään eri graniittikivityypeillä erilaisia ladontakuvioita käyttäen, lisäksi tehdään kadun poikkisuuntaisia raitoja graniittisella nupukivellä. Kadun keskialue ja saattopysäköintipaikat asfaltoidaan. Kadun keskialueen asfaltointiin on mahdollista tehdä erillisellä pinnoitemateriaalilla kuviointeja pinnan elävöittämiseksi. Suojatiet kivetään mustavalkealla betonikiviraidoituksella. Hallikadun aukiolle sijoitetaan kesäisin istutusruukkuja läpiajon ehkäisemiseksi. Istutusruukut ovat siirrettäviä, jotta ne voidaan sijoittaa talvikaudella siten, etteivät ne haittaa kunnossapitokaluston liikkumista. Kadun molempiin reunoihin istutetaan katupuita jäsentämään katutilaa. Kadulle sijoitetaan polkupyörien huoltopiste pyörien perushuoltoa varten.

 

Katu valaistaan uusilla korkeatasoisilla LED-pylväsvalaisimilla. Valaisimena käytetään samaa valaisinmallia kuin kävelykeskustassa ja saneeratuissa ydinkeskustan rännikaturistikoissa ja pylväänä perinteisiä kartiopylväitä. Hallikadun liittymän torimaisella aukiolla tutkitaan erikoisvalaisimien käyttöä katumiljöötoteutussuunnittelun aikana.

 

Tasaus ja kuivatus                          Kadun tasaus on suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja myötäilee nykyistä tasausta. Välillä Haapaniemenkatu-Hallikatu joudutaan nykyistä kadun tasausta nostamaan max. 50 cm:ä, jotta uuden taidelukio Lumitin suunniteltu sisäänkäynti Koljonniemenkadun puolelta onnistuu. Koron nostaminen aiheuttaa luiskaamista nykyisen Lumitin sisäpiha-alueen puolelle.

 

Katu kuivatetaan jiirein hulevesikaivoihin. Kadun hulevedet ohjataan alueen nykyisiin ja rakennettaviin hulevesiviemäriverkostoihin. Tulvatilanteessa hulevedet ohjautuvat Hallikadun kautta Kuopionlahdenkadulle ja edelleen Maria Jotunin kadulle sekä Maria Jotunin puistoon.

 

Esteettömyys                                  Suunnittelualueen suojatiet on suunniteltu esteettömiksi. Mahdollisia näkövammaisten ohjausraitojen sijoittamista tutkitaan yksityiskohtaisessa katumiljöösuunnittelussa.                         

 

Kunnossapitoluokka                      Katu on kunnossapitoluokassa I.

 

Kustannukset                                  Kadun kokonaiskustannusennuste on n. 0.8 milj. € (alv. 0 %).

 

Kustannusarvio sisältää katurakenteiden, kadun pintarakenteiden, hulevesiviemäröinnin, katukalusteiden ja valaistuksen rakennuskustannukset.

 

Katuosuuden rakentaminen aloitetaan kunnallisteknisten verkostojen siirrolla vuonna 2020 ja rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen parantaa keskustan kevyen liikenteen verkostoa edistäen kävelyä ja pyöräilyä.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hankkeella on vähän vaikutuksia harvoille yrityksille, jonka vuoksi laajempia yritysvaikutuksia ei ole tarvetta arvioida.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Asukastilaisuutta ei ole kohteen osalta erikseen pidetty vaan katualueeseen rajautuville kiinteistöille lähetettiin loppuvuodesta 2018 erillinen tiedote saneerauksesta. Asemakaavaehdotuksia esiteltiin 12.3.2019 Kohtaamossa järjestetyssä kaikille avoimessa tilaisuudessa ja lisäksi kaavaehdotuksista järjestettiin erillinen yleisötilaisuus 19.3.2019.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Koljonniemenkadun katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

                                                         

 

Liitteet

17

432/2019 Koljonniemenkatu asema- ja poikkileik.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mikko Niskanen

puh. +358 44 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa