Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 01.10.2020/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 15

Asianro 7243/02.02.00/2020

 

 

Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2021 valmistelutilanne

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä toiminnan ja talouden suunnittelusta

 

Kuntalaissa edellytetään kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuopion kaupungin talousarvio valmistellaan palvelualueilla. Jätehuollon viranomaispalvelujen osio on osa kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota.

 

Kuopion kaupungin talousarvioesitys on valmisteilla. Jätelautakunnassa käsitellään nyt jätehuollon viranomaispalvelujen talousarvion valmistelutilanne. Talousarvioluonnokseen voi tulla vielä vähäisiä muutoksia talousarvion valmistelun edetessä.

 

Sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion, lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat, joissa määritellään talousarvion mukaisten rahojen käyttö. Jätelautakunta hyväksyy jätehuollon viranomaispalvelujen käyttösuunnitelman. Kokonaisuutena kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.

 

Jätehuoltoviranomaisen toiminta-ajatus

 

Savo-Pielisen jätelautakunnassa ja sen alaisuudessa toimivassa yksikössä, alueellisissa jätehuollon viranomaispalveluissa, hoidetaan jätelain mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Lisäksi huolehditaan kuntien yhteisesti sopimista jätehuoltoon liittyvistä seuranta- ja kehittämistehtävistä.

 

Jätelautakunnan päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle ja edistetään jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista. Jätehuollon seurannalla varmistetaan, että kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvat kiinteistöt eli asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt ovat kattavasti ja asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piirissä.

 

Tavoitteena on, että jätehuollon viranomaispalveluissa tehdään päätökset tehokkaasti ja yhdenmukaisesti koko toimialuetta koskien. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntijuus ja huomioidaan asiakkaiden erilaiset tarpeet jätehuoltojärjestelyissä. Alueen kuntien, ympäristönsuojeluviranomaisten ja kunnallisen jäteyhtiön sekä muiden sidosryhmien kanssa tehdään yhteistyötä, kun jätehuollon viranomaistehtäviä hoidetaan.

 

Toimintaympäristö ja sen muutokset

 

Jätehuollon viranomaispalveluissa merkittävimmän toimintaympäristömuutoksen tulee aiheuttamaan jätelain uudistus. Erityisesti lakiin sisällytettävät tiukat hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet tulevat vaikuttamaan alueen jätehuoltomääräyksiin, taksaan ja käytännön jätehuoltopalveluihin.

 

Jätelainsäädännön lisäksi kuntien vuonna 2017 hyväksymä jätepoliittinen ohjelma sekä jätelautakunnan vuonna 2018 hyväksymä jätehuollon palvelutaso ohjaa jätehuollon viranomaispalvelujen toimintaa. Jätelain uudistus tulee edellyttämään sitä, että jätepoliittisen ohjelman mukaisia tavoitteita ja jätehuollon palvelutasoa tarkastellaan uudelleen uusien valtakunnallisten tavoitteiden valossa.

 

Toiminnan tavoitteet ja painopisteet

                         

Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2021 ovat seuraavat:

 

1.       Jätehuoltomääräysten päivittäminen

 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset tullaan päivittämään vastaamaan uudistuvaa jätelain sääntelyä. Erityisesti tarkastellaan hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet ja kompostointia koskeva sääntely sekä tehdään tarkistuksia saostus- ja umpisäiliölietteitä koskevaan sääntelyyn. Mikäli jätelaki tulee voimaan alkuvuonna 2021, on kunnalliset jätehuoltomääräykset tarkoitus saada voimaan vuoden 2022 alussa. Määräysmuutokset tullaan toimeenpanemaan niiden hyväksymisen jälkeen tiedottamalla muutoksista ja seuraamalla määräysten toteutumista.

 

2.       Jätepoliittisen ohjelman projektisuunnitelman ja taustaselvitysten laadinta

 

Nykyinen kuntien jätepoliittinen ohjelma on voimassa vuoteen 2022 saakka. Vuoden 2021 aikana tehdään projektisuunnitelma uuden ohjelman laatimista varten. Samalla tehdään taustaselvityksiä uuden ohjelman laadinnan tueksi. Ohjelman varsinainen valmistelu ja hyväksyntä on tarkoitus tehdä vuoden 2022 aikana. Tämän työn rinnalla selvitetään myös alueen jätehuollon palvelutason päivittämistarpeita.

 

3.       Jätehuollon seuranta: vuonna 2019-2020 valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan rakennusten liittyminen jätehuoltoon sekä kimppojen jätehuolto

 

Jätehuollon seurannassa tarkastellaan sitä, ovatko kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piirissä ja ovatko jätehuoltopalvelut määräysten mukaisia. Seurannan painopisteenä on vuosina 2019-2020 valmistuneiden rakennusten jäte­huoltoon liittymisen tarkastelu. Samalla jatketaan vuonna 2020 aloitettua kimppojen jätehuollon asianmukaisuuden läpikäyntiä. Lisäksi liittymisvelvoitteen seurantaa tehdään vakiintuneesti tarkistamalla jätehuollon asiakasrekisteristä päättyneet asiakkuudet määräajoin.

 

 

 

4.       Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seuranta: jälkiseuranta ja seurannan eteneminen uusiin kuntiin

 

Saostus ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurannassa jätehuollon asiakasrekisteriin viedään päivitettyä tietoa siitä, millä kiinteistöillä lietteitä syntyy ja selvitetään, onko kiinteistöillä riittävät säiliöiden tyhjennykset. Samalla tiedotetaan omatoimisen käsittelyn mahdollisuudesta ja sitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta sekä käsitellään saapuvat ilmoitukset yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Tiedotuksen ja seurannan avulla pyritään varmistamaan, että saostus- ja umpisäiliölietteet tyhjennetään ja käsitellään asianmukaisesti niin, ettei niitä päädy käsittelemättömänä ympäristöön. Vuonna 2021 hoidetaan jälkiseurantaa niissä kunnissa, joissa ensimmäinen tiedotus- ja kehotusvaihe on toteutettu. Lisäksi seurantaa jatketaan Koillis-Savon alueen kunnissa. Jätevesilietteiden kuljetusten toimivuutta ja saatavuutta kartoitetaan seurannan edetessä.

 

Jätehuollon viranomaispalvelujen talousarvioluonnos

 

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla (perusmaksun jätelautakuntaosalla), joten nettotulos on vastuukunnalle nolla. Kuopion kaupungille tai muille kunnille ei siis aiheudu jätehuollon viranomaispalveluista kuluja.

 

Jätehuollon viranomaispalvelujen vuoden 2021 menoiksi on arvioitu yhteensä 376 000 euroa. Menot ovat lähimain vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion tasolla. Talousarvio on laadittu uusien vastuukunnan ohjeiden mukaan tuhansien eurojen tarkkuudella (henkilöstösivukulut on esitetty satojen eurojen tarkkuudella).

 

Perusmaksuun sisältyvä jätelautakuntaosa pienenee hieman, koska perusmaksua maksavien kiinteistöjen määrä on vähän kasvanut. Jätelautakuntaosa on vuonna 2021 vakituisilla asuinkiinteistöillä 2,78 euroa vuodessa (alv 0 %, nyt 2,80 euroa vuodessa) ja vapaa-ajan asunnoilla 1,39 euroa vuodessa (alv 0 %, nyt 1,40 euroa vuodessa).

 

Esitys                                          Lautakunta hyväksyy jätehuollon viranomaispalvelujen toiminnan painopisteet vuodelle 2021. Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioluonnoksen 2021.

 

 

Vaikutusten arviointi               -

 

 

 

 

Liitteet

8

7243/2020 Talousarvioluonnos 2021

 

                                                    Valmistelija                                                     

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                        Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa