Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 73

Asianro 3505/02.05.01.00/2019

 

 

Avustus- ja maksupolitiikan uudistus 2019-2020

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on seminaarien pohjalta linjannut valmistelun lähtökohdiksi seuraavat keskeiset tekijät 24.4.2019 29§:

 

           Toimijoiden yhdenvertaisuus

           Painotus lasten ja erityisesti nuorten sekä ikääntyvien aktivointiin 

           Lasten ja nuorten toiminnan liittyminen koulupäivän yhteyteen

           Avustus- ja maksupolitiikalle laaditaan yhtenevät kriteerit ja mittarit

           Kehittäminen toteutetaan vaiheistettuna ja tarvittaessa siirtymäajoilla

           Kehittäminen käynnistetään liikunnan avustus- ja maksupolitiikan uudistamisella

           Uudistusprosessi toteutetaan yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa

 

Avustus- ja maksupolitiikan tehtävänä on:

- Edistää kuopiolaisten hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta

- Edistää yhdistysten laadukasta ja monipuolista toimintaa

 

Uudistuksen tilanne syksyllä 2020:

 

Hakemuslomake uusitaan siten, että kaikki järjestöryhmät arvioivat toimintaansa Hyvinvoiva Kuopio-ohjelma näkökulmasta. Vuonna 2020 arvioinnin tekivät vain liikuntaseurat. Itsearviointi mahdollistaa järjestöjen laadullisten vastausten perusteella hakemuslomakkeen edelleen kehittämisen määrälliseksi. Itsearviointi kannustaa järjestöjä huomioimaan Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman näkökulmat ja siten edistämään kokonaisvaltaisesti jäsentensä hyvinvointia.  

Lisäksi otetaan käyttöön vain sähköinen avustushakemus. Paperilomakkeella saapuneita hakemuksia ei hyväksytä. Neuvontaa ja opastusta sähköisen lomakkeen täyttämiseksi annetaan edelleen.

 

Avustus- ja maksupolitiikalla tulee saavuttaa:

 

-      Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastusmahdollisuus

 

1.       Erityisavustus lasten ja nuorten harrastustoimintaan koulupäivän aikana tai jälkeen Kuopiossa –kokeilut

 

Erityisavustukset olivat haettavana 30.9.2020 mennessä seurojen järjestämään lasten ja nuorten harrastustoimintaan koulupäivän aikana tai heti koulun jälkeen sekä perheiden yhteisen matalan kynnyksen liikkumisen tukemiseen (30.000€)

Tarkoitettu uuteen, maksuttomaan ja kaikille avoimeen matalan kynnyksen liikuntatoimintaan, jonka kohderyhmänä ovat ala- ja yläkoululaiset.

 

Erityisavustus mahdollistaa kokeilut, jotka tukevat tulevan Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen harrastamisen mallin toimeenpanoa.  (https://minedu.fi/suomen-malli)

                                                          Erityisavustusta ei myönnetä kilpaurheilutoimintaan.

                                                          Erityisavustus on osarahoitus mm. ohjaajapalkkioihin, tilavuokriin, kyydityksiin

Toimintaa voi toteuttaa kouluilla, kaupungin liikuntatiloissa, muissa liikuntatiloissa tai ulkona. Tuensaaja varaa toimintaan tarvitsemansa tilat.

                                                          Toiminnassa tulee ottaa huomioon koronaviruksen ehkäisyyn liittyvä turvallisuus

Toiminnan tulee toteutua vuoden 2020 aikana.

Tuettu kolmea eri kokeilua, joista yksi koulupäivän jälkeinen kerhotoiminta viidellä eri koululla (tanssi), yksi perheliikuntakokeilu Puijolla ja yksi nettiliikuntamahdollisuus perheille.

 

2.       Lisäksi muiden toimijoiden harrastamisen tukimahdollisuudet, mm. SOS-lapsikylän unelmista.fi –alusta otettu käyttöön. Kaupunki mukana tiedottamisessa ja kuraattorit ja perhesosiaalityöntekijät mukana hakuprosessissa

 

3.       Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi Kuopiossa 2020 (AVI)

Kuopion avustus 30.000 € jaettu 11 eri seuran käytettäväksi.

 

4.       Sporttikortti, maksuttomia lajikokeiluja lapsille Kuopiossa www.lastensporttikortti.com

 

Harrastamisen tukimahdollisuuksia pyritään kokoamaan yhteiselle alustalle yhteistyössä Vanhemmuuden tuki (VATTU) -työryhmän asiantuntijoiden kanssa, jossa mukana kaupungin ja järjestöjen edustajia.

 

-          Liikkumisen lisääntyminen

 

                                                          Liikunnan lisääntyminen tulee voida arvioida mahdollisimman luotettavasti.

 

1.       Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tietoja mm. koululaisten liikkumistottumuksista on kerätty perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyviltä vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvät lapset ja heidän huoltajansa ovat mukana vuodesta 2017 alkaen. (THL)

 

2.       THL toteuttaa syksyllä laajan FinSote-tutkimuksen. Kyselylomake lähetetään noin 70 000:lle 20 vuotta täyttäneelle syyskuun aikana. Kuopiossa toteutetaan 3 000 asukkaan edustavat erillisotos.

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niissä tapahtuneista muutoksista väestöryhmittäin. FinSote vastaa myös sote-palvelujen uudistamisen tietotarpeeseen: 22 sote-alueelta kerätty tieto mahdollistaa kattavan alueellisen vertailun. Kuopiossa kyselystä saatava tieto tulee lisäämään merkittävästi ymmärrystä väestötason hyvinvoinnin tilasta Tietoa tullaan hyödyntämään osana hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää työtä. Kyselyn tulokset antavat arvokasta pohjatietoa tiedolla johtamiselle - toiminnan kehittämiseen ja suuntaamiseen.

 

-          Paremman vaihtoehdon tarjoaminen päihteiden käytölle ja muille negatiivisille elintapavalinnoille

 

Parannetaan markkinointia ja viestintää Kuopiossa tarjottavista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, harrastuksista ym. palveluista. Mm. Liikkuva Kuopio-sivusto ja some-markkinointi. Järjestöfoorumeissa tehdään yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen toimenpiteiden vaikuttavuuden lisäämiseksi. Seurafoorumin rinnalle perustetaan kulttuuritoimijoiden foorumi. 

 

-          Vaikuttaminen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta positiivisiin kehitystrendeihin

 

Kehitetään hyvinvointitiedolla johtamista olemalla mukana mm. seuraavissa hankkeissa

 

1.        HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen verkostohankkeen (2019-2021) tavoitteena on väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen kehittämällä kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa ja kuntien strategisia hyvinvointijohtamisen valmiuksia. Hankkeessa kehitetään rakennetun ympäristön indikaattoreja laajan hyvinvointikertomuksen laadintaan ja edistetään hyvinvointitiedon vaikuttavuutta MALPE-suunnittelussa. Hanke tuo yhteen eri toimialat pohtimaan kaupunkiympäristön kehittämistä niin kaupunki, kuin seututasollakin yli hallinnollisten siilojen. Verkostohankkeen jäsenet ovat Tampereen kaupunkiseutu, Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit ja MAL-verkosto.

 

2.       Hyvällä mielellä Pohjois-Savo – esiselvityshanke on pitkäjänteinen ohjelma, jonka valmistelun tueksi on laadittu esiselvityshankesuunnitelma (ESR). Hyvällä mielellä - Pohjois-Savo -esiselvityshankkeen tavoitteena on 1) rakentaa laaja poikkihallinnollinen ja monialainen Pohjois-Savon yhteistyöverkosto 2) rakentaa yhteistyöverkoston kanssa hankesuunnitelma pohjoissavolaisten mielenterveyden edistämiseen tähtäävän ohjelman kahdelle ensimmäiselle vuodelle 3) jättää ESR-rahoitushakemus EURA-järjestelmään Hyvällä mielellä - ohjelman kahden ensimmäisen vuoden toteuttamiseksi.

 

3.       Lähiöohjelma 2020-2022 tähtää asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen kiinnittämällä erityistä huomiota kaupunkiympäristön ja osallisuuden edistämiseen. Kuopiosta Lähiöhankkeen kohdealueina ovat Meidän Neulamäki ja Meidän Puijonlaakso.

 

4.       Hyvinvointitiedolla johtamisen kehittämiseksi on käynnistetty systemaattinen Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman tavoitteiden mukainen kehittämistyö. Hyvinvointikertomusta kehitetään tiedonkeruuta mahdollisuuksien mukaan automatisoimalla, raportointia kehittämällä siten, että kertomuksen hyödynnettävyys lisääntyy. Lähtökohtana on laadukas tieto asukkaiden hyvinvoinnin tilasta, jonka tulisi olla kaiken toiminnan taustalla. Nykytilan arviointia sekä seurantaa kehitetään systemaattisemmaksi, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa hyvinvoinnin kannalta positiivisiin kehitystrendeihin.

 

-      Laaja mielekkään harrastamisen tarjonta sekä yhdessä tekemisen ja valinnan mahdollisuudet

 

                                                          Selvitetään Kuopion / Pohjois-Savon yhteisen digitaalisen harrastuskalenterin käyttöönottoa.

 

-      Asiakastyytyväisyys

 

Kehitetään osallisuuden alustaa mm. osana alueellista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanketta. Tavoitteena, että alusta tarjoaisi mahdollisuuden kuntalaisten osallistumiseen ja vuoropuheluun.

 

Kehitettävät avustusmuodot tavoitteiden suunnassa:

 

 

-      Harrastuspassin kehittäminen

 

Lasten ja nuorten hyvinvointiranneke alle 20-vuotiaille kuopiolaisille

 

Omatoimisen harrastamisen ja oheisharjoittelun mahdollistava lasten ja nuorten hyvinvointiranneke. Rannekkeen voi hankkia Kuopio-hallin ja Kuntolaakson uimahallin asiakaspalvelupisteistä. Rannekkeen hinta 40 €/6 kk ja 70 €/12 kk +7,90 € maksava ranneke.

 

Rannekkeella voi käyttää Kuntolaakson ja Lippumäen uimahalleja sekä niiden kuntosaleja ja Kuopio-hallin kuntosalia sekä juoksurata-aluetta. Etuihin kuuluu myös Kino Kuvakukon näytökset teatterin ikärajojen mukaisesti ja alennuksia Kuopion kansalaisopiston kursseista. Lasten ja nuorten hyvinvointirannekkeen rinnalla Kuopion kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri tarjoavat kaikille alle 20-vuotiaille ja opiskelijoille esityspäivänä lunastetut liput hintaan 4 €, mikäli lippuja on vielä tuolloin jäljellä. Etu koskee orkesterin kausikonsertteja ja on lunastettavissa Kuopion Musiikkikeskuksesta. Kaupunginteatterin esityksiin etuliput voi lunastaa kaupunginteatterin myyntipisteistä esityspäivänä.

 

Hyvinvointirannekkeelle on tulossa nuorten toiveiden mukainen nimi. Hyvinvointirannekkeelle nimetään ”lähettiläät” eli lapsia ja nuoria, jotka kertovat sosiaalisessa mediassa rannekkeen ja hyvinvointipalvelujen käytöstä vertaisilleen ja antavat palautetta palvelun kehittämiseksi. Kehittämistä jatketaan osallistaen nuoria. Palveluntuottajina voi jatkossa olla myös muita kuin kaupungin palveluita. Tässä vaiheessa liikkeelle on lähdetty kaupungin omista palveluista.

 

-      Palvelusetelin kehittäminen

 

Pilottina Juankosken kuntosalipalvelut. Liikuntapaikkapalvelut on neuvotellut Valimon Salit Oy:n kanssa yhteistoimintasopimuksesta Juankosken kuntosalipalveluiden järjestämisestä alueen eläkeläisille. Valimon Salit Oy vuosikortin hinta on 384€ ja ½ vuosikortin hinta on 234€.

 

-      Valimon Salit Oy vuosikortin kortin korvaus 190€/asiakas

 

-      Valimon Salit Oy ½ vuosikortin korvaus 82€/asiakas

 

Sopimuksen mukaisesti toimija saa laskua vastaan asiakaskohtaisen korvauksen kuntosalikävijöistä. Toimija huomio saadun asiakaskohtaisen korvauksen asiakkaiden maksamassa kuntosalipalvelun hinnassa.

 

Toimija sitoutuu järjestämään palveluun osallistuville asiakkaille asiakaskyselyt sekä seuraamaan jatkuvasti palveluihin osallistuvien asiakkaiden määrää ja käyntikertoja sekä raportoimaan niistä Kuopion kaupungille. Lisäksi toimija sitoutuu järjestämään palveluun osallistuville asiakkaille yksilöllistä asiakasohjausta.

 

Kuopion kaupungin liikunnanohjaaja on käynyt järjestämässä neuvontaa salilla. Kaupunki osallistuu palvelun markkinointiin.

 

-      Tilatuki yksityisten tilojen käyttöön

 

                                                          Yksityiset tilat mahdollistavat kaupungin liikuntapaikkojen kanssa yhdessä asukkaiden                              monipuolisen liikkumisen. Uusien yksityisten tilojen myötä myös tuen tarve moninaistuu. Kehitetään yhdenvertaista tukimallia yksityisten tilojen tilatukeen.

 

-      Kaupungin tilamaksujen harmonisointi lasten ja nuorten harrastamisen osalta

 

Maksupolitiikan valmistelu on kesken ja vaihtoehtoisia laskentamalleja lasketaan. Laskennan odotetaan valmistuvan joulukuussa 2020

 

-      Tuki kehittämishankkeisiin

 

Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi Kuopiossa 2020 / Avin tuki 30.000 €

 

Erityisavustus lasten ja nuorten harrastustoimintaan koulupäivän aikana tai jälkeen Kuopiossa – kokeilut 30.000€

 

Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen (Kake-hankkeet)

 

Yhteensä 2015-2020 41 rahoitettua hanketta (ESR), päärahoittaja Ely-keskus. Hankkeet toteuttavat Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman tavoitteita monipuolisesti.

 

Kuopio juhlii-tuotantotuki           

 

Kuopio Juhlii on yhteisöllinen kaupunkifestivaali, johon kaikki kuopiolaiset ovat tervetulleita mukaan. Mukana on erilaisia tapahtumia naapuruston lettukesteistä ja pihakirppiksistä teatteriin ja konsertteihin. Kuopio Juhlii kuukauden ajan elo-syyskuussa. Tuettavien tapahtumien tulee olla päihteettömiä, kaikille avointa ja maksutonta toimintaa. Tapahtumat edistävät asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta.

 

Vuodesta 2022 lähtien pilotoidaan jatkuvan tuotantotuen mahdollisuuksia. Kuopio Juhlii tuotantotuki laajenee viimeistään Kuopion juhlavuotena 2025 vakiintuneeksi ympärivuotiseksi käytännöksi. Jatkuvalla tuotantotuella mahdollistetaan kansalaislähtöistä toimintaa. Tavoitteena on tuottaa avointa ja maksutonta toimintaa kaikille saavutettavasti. Tavoitteena on myös tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä sekä asukkaiden osallisuutta.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että

 

1.       lautakunta päättää merkitä tiedoksi avustus- ja maksupolitiikan uudistamisen tilannekatsauksen

2.       käyttöön otetaan vain sähköinen avustuslomake, paperilomakkeella saapuneita hakemuksia ei hyväksytä

3.       hakemuslomake uusitaan siten, että kaikki järjestöryhmät arvioivat toimintaansa Hyvinvoiva Kuopio-ohjelma näkökulmasta.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa