Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 05.11.2020/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

250 §

18.12.2019

 

§ 79

Asianro 9671/08.00.00/2019

 

 

Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen välille Hoikkamäki - Kinahminkulma / Nilsiä

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 18.12.2019 250 §

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungissa toteutetaan maakunnallista moottorikelkkareittiverkostoa, johon liittyen on laadittu Nilsiään reittisuunnitelma välille Hoikkamäki -Kinahminkulma. Reittisuunnitelman tavoitteena on ollut yhdistää jo aiemmin virallistettu Annamarintie - Rahasjoki -reitti yhdeksi reittikokonaisuudeksi. Annamarintie - Rahasjoki -reitti on osa Kuopion ja Tahkon välille muodostettavaa moottorikelkkareittiä. Kuopion kaupunki pitää ensisijaisen tärkeänä, että Kuopion ja Tahkon välille saadaan toteutettua virallinen moottorikelkkareitti. Tällä hetkellä Tahkon ja Kuopion välillä ei ole toimivaa reittiyhteyttä.

 

Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 on osoitettu ohjeelliset olemassa olevat sekä suunnitellut maakunnalliset runkoreitit. Kaavan mukainen suunnittelumääräys reittien yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta korostaa maanomistajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Maanomistajat on otettu osaksi reittisuunnittelua jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa ja he ovat voineet vaikuttaa reitin sijaintiin omalla kiinteistöllään.

 

Ohjeellisten runkoreittien lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu Kuopio -Tahko matkailun kehittämiskäytävä, jonka suunnittelussa matkailualueiden verkottumista tulee kehittää niin, että saadaan luotua toimivia palvelukokonaisuuksia. Kuopio - Tahko kehittämiskäytävä tukee osaltaan tarvetta Kuopion ja Tahkon välisen moottorikelkkareitin toteuttamiseksi. Näistä lähtökohdista ja ottaen huomioon lisäksi Kuopioon jo aiemmin laaditut reittisuunnitelmat, maakunnallisen moottorikelkkareitistön tarve on ilmeinen.

 

Reittisuunnittelu Tahkon ja Kuopion välille on kokonaisuudessaan saatu nyt toteutettua. Suunnittelu on tapahtunut useassa eri osassa ja eri osat/reittisuunnitelmat ovat tällä hetkellä virallistamisprosessin eri vaiheissa. Annamarintie - Rahasjoki -reitti on suunniteltu vuonna 2009 Nilsiän kaupungille Koillis-Savon retkeilyreittien täydennyshankkeessa. Reittisuunnitelman muutoksenhakumenettelyn lopputuloksena korkein hallinto-oikeus hyväksyi vuonna 2014 Kuopion hallinto-oikeuden vuonna 2011 tekemän reittisuunnitelmapäätöksen pääosin. Reittisuunnitelmasta kumottiin kuitenkin noin 3 km:n pituinen osuus Valkeismäessä havaitun metson soidinalueen vuoksi. Kumotun reitin osan osalta reitti palautui hakijalle uudelleen suunnittelua varten, minkä korvaajaksi on laadittu Hoikkamäki - Kinahminkulma

-reittisuunnitelma.

                                                         

 

Yllä olevassa kartassa on kuvattu sinisellä värillä Tahko - Kuopio välille sijoittuvat reittisuunnitelmat. Näiden reittien osalta reittisuunnitelmien hyväksymisprosessit ovat parasta aikaa käynnissä. Nyt kysymyksessä oleva Hoikkamäki - Kinahminkulma -reittisuunnitelma sijoittuu Tahkon eteläpuolelle ja se on kuvassa korostettu punaisen ympyrän sisällä. Reittisuunnitelman pohjoispuolella olevat vihreät reitit on virallistettu ja rakennettu. Reittisuunnitelman eteläpuolella oleva vihreä katkoviiva kuvaa sitä, että reitti on virallistettu, mutta sen rakentaminen on vielä toteuttamatta. Sinisellä värillä olevat reittisuunnitelmat ovat vuonna 2019 liikkuneet hallinto-oikeuden ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan välillä.

 

 

Reittisuunnitelma

                                                         

                                                          Hoikkamäki – Kinahminkulma -reitti kokoaa Annamarintie - Rahasjoki

-reitin osat yhdeksi reittikokonaisuudeksi. Annamarintie - Rahasjoki -reitti on muutoin virallistettu vuonna 2017 toteutetulla reittitoimituksella. Reitin pohjoisosa, käsittäen noin 20 km reittiä Tahkon ympäristöön, on jo rakennettukin samana vuonna. Kumotun reitin korvaavaksi reitiksi rakennetun Hoikkamäki - Kinahminkulma -reitin pituus on noin 6 km ja sen varrella on yhteensä 17 kiinteistöä.

 

Maanomistajat ovat osallistuneet reitin linjauksen suunnitteluun jo suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnittelun tavoitteena on ollut saada kaikkien maanomistajien suostumus reitin suunnittelemiseksi ja yhdessä löytää reitille paikka, mistä aiheutuu mahdollisimman vähäistä haittaa kullekin maanomistajalle. Asetettu tavoite toteutui lukuun ottamatta yhtä kiinteistöä. Tämän kiinteistön osalta pyrittiin etsimään vaihtoehtoista reittilinjausta, mutta suunnittelun kokonaisuus huomioiden, reitti päädyttiin sijoittamaan myös ko. kiinteistölle maanomistajien vastustuksesta huolimatta. Reitti on suunniteltu kyseisellä kiinteistöllä olemassa olevalle metsäuralle.

 

Moottorikelkkareitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella. Maastoliikennelain 16.3 §:n mukaan moottorikelkkareitti voidaan perustaa maa-alueen omistajan tai haltijan suostumuksesta riippumatta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle huomattavaa haittaa. Kuopion moottorikelkkareitit perustetaan aiempien reittihankkeiden rahoitusehtojen mukaisesti reittitoimituksella, jolloin reiteistä saadaan pysyviä.

 

Kuopion kaupungin moottorikelkkareittien ja -urien hoidosta sekä kehittämisestä vastaa kaupunkirakennelautakunta. Maastoliikennelain 15 §:n mukaan reittisuunnitelman hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristö- ja rakennuslautakunta), joka samalla myös vahvistaa Kuopiossa reitin pitäjäksi Kuopion kaupungin. Kaupunkirakennelautakunnan tulee hakea reittisuunnitelman hyväksymistä ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, että Kuopion kaupunki (kaupunkirakennelautakunta) voi edelleen hakea maanmittaustoimistolta reittisuunnitelman virallistamista.

 

Hoikkamäki - Kinahminkulma reittisuunnitelma liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Moottorikelkkareittien suunnittelulla kelkkailun ympäristö- ja luontovaikutuksia voidaan vähentää sijoittamalla reitti paikkaan, missä kelkkailu aiheuttaa mahdollisimman vähän haittoja. Myös kelkkailun ja muun ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuutta voidaan parantaa suunnittelemalla reitit liikennetuvallisuusnäkökulmat huomioiden. Pysyvä reitti ehkäisee myös maanomistajien ja kelkkailijoiden välisiä ristiriitoja, sillä reitti suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa maanomistajille.

 

Parhaimmillaan reitti palvelee myös metsätalouden toimenpiteitä ja hyödyttää muutoinkin maanomistajien liikkumista omalla kiinteistöllään. Reittien perustaminen parantaa myös niiden kunnossapitomahdollisuuksia ja helpottaa maastoliikennevalvontaa. Kelkkailutoiminta saadaan kokonaisuutena virallisen kelkkailureitistön kautta paremmin hallituksi ja turvallisemmaksi.

 

Maakunnallinen moottorikelkkailuverkosto luo yhtenäiset käytännöt moottorikelkkailulle, sillä reitit perustetaan kaikkialle samojen periaatteiden mukaisesti. Tämä hyödyttää maanomistajia, sillä korvaukset reitistä määrätään tasapuolisesti.

 

Maakunnallinen runkoverkosto palvelee myös Kuopion ja koko Pohjois-Savon matkailun kehittämistä osana Kuopion ja Tahkon matkailupalveluverkostoa.

 

 

Esitys                                             Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Hoikkamäki - Kinahminkulma moottorikelkkareittisuunnitelman ja esittää sen maastoliikennelain mukaisesti edelleen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle hyväksyttäväksi. Reitin ylläpitäjänä toimii Kuopion kaupunki.

 

 

Liitteet

 

9671/2019 Reittisuunnitelmateksti

 

 

9671/2019 Kuopion kelkkaurat ja reitit

 

 

9671/2019 Maanomistajaluettelo (salainen, ei julkaista internetissä)

 

 

9671/2019 Savon Voima Oyj

 

 

9671/2019 Savon Voima Oyj

 

 

9671/2019 Suunnitelmakartta

 

 

9671/2019 Laskuri Tahko tammi-huhtikuu19

 

 

9671/2019 Tiehallinnon ohje moottorikelkkareitin ja maantien risteämisestä

 

 

9671/2019 Liikennemerkkiluettelo moottorikelkkareiteillä käytettävistä liikennemerkeistä

 

 

9671/2019 Tyyppikuvat reittimerkistä, opasteviitasta ja infotaulusta

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                          

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                         Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                           Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 


 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

Asia           

Maastoliikennelain 15 §:n mukaisen moottorikelkkareitin reittisuunnitelman ja 14 §:n mukaisen reitinpitäjän hyväksyminen Hoikkamäki-Kinahminkulma.

Moottorikelkkareitinpitäjä                 

 

Kuopion kaupunki

Moottorikelkkareitin sijainti

 

Tämä reittisuunnitelma koskee noin 6 km pituista reittiä Nilsiässä välillä Hoikkamäki-Kinahminkulma. Suunnitelman mukainen reitti on osa Annamarintie-Rahasjoki –moottorikelkkareittiä, jonka suunnittelusta on vastannut Pohjois-Savon ympäristökeskus vuonna 2009. Annamarintie-Rahasjoki –reittisuunnitelma sai osittain lainvoiman vuonna 2014, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) pysytti Kuopion hallinto-oikeuden (HaO) vuonna 2011 tekemän päätöksen reittisuunnitelmasta.                                

Asian vireille tulo

Kaupunkirakennelautakunnan päätös 18.12.20219 § 250.

Reitin suunnittelu ja kaavoitustilanne

 

Reitin suunnittelu

 

Hoikkamäki-Kinahminkulma –reitin suunnittelun lähtökohtana on ollut etsiä Annamarintie-Rahasjoki –reittisuunnitelmasta hylätylle reittiosuudelle uusi linjaus, jotta Annamarintie-Rahasjoki –reitti muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden. Lähtökohtana on ollut yhdistää Annamarintie-Rahasjoki –reitin etelä- ja pohjoisosat toisiinsa. Reittisuunnittelussa on käytetty hyväksi maastossa valmiina olevia uria, kuten metsäkoneuria ja kiinteistöjen rajalinjoja. Louhikot ja muut vaikeakulkuiset maastot on pyritty kiertämään.

 

Hoikkamäki-Kinahminkulma -reitti sijoittuu pääasiassa yksityistenmaanomistajien maille. Reitti alkaa Hoikkamäessä kaupungin omistuksessa olevalta kiinteistöltä, missä se liittyy jo virallistettuun Tahkon suuntaan menevään kelkkareittiin. Hoikkamäestä reitti laskeutuu varsin jyrkästi kiinteistön rajojen tuntumassa olevalle valmiille ajouralle, jonka jälkeen reitti sijoittuu Tarpisentien itäisen reunan varteen. Tarpisentien ylitys tapahtuu Särkijärven ja Karankaisen välimaastossa, josta reitti lähtee nouse-maan kohti Pihlajarinnettä. Tarpisentien ylityskohdan tuntumassa tien länsipuolella on lehtolaikku, jossa havaittiin maastotöiden aikana mahdollinen liito-oravan kolohaapa. Orava- tai papanahavaintoa ei tehty. Reitti on kohteessa mahdollista toteuttaa siten, että haapoja ei tarvitse hakata. Pihlajarinteeltä reitti kulkee valmiina maastossa olevia väyliä sekä kiinteistörajoja mukaillen Tarpisentien länsireunalle. Pajujärventie (mt 5762) ylitetään noin 250 metrin etäisyydellä Tarpisentien liittymästä lounaaseen. Tien ylityksen jälkeen reitti kulkee kiinteistörajoja, Savon Voima Oyj:n keskijännitelinjanreunaa sekä metsätietä pitkin yhtyen metsätien päässä Nilsiä-Alapitkä väliselle Fingrid Oyj:n kantaverkon alueelle (110 kV) virallistettuun Anna-marintie-Rahasjoki moottorikelkkareittiin.

 

Reitin pituus on noin 6,3 km ja sen varrella on yhteensä 17 kiinteistöyksikköä. Savon Voiman omistaman sähkölinjan alueelle sijoittuvan reitin osalta yhtiö on antanut lausunnon kelkkareitin sijoittamiseksi keskijännitelinjan reunaan. Lausunnossa esitetyt vaatimukset tullaan ottamaan huomioon reitin rakentamisvaiheessa.

                

Suunnitellulle reitille ei rakenneta erikseen levähdys- tai taukopaikkoja. Lähimpänä taukopaikkana toimii Tarpisenmäellä oleva taukotupa.

 

Alueen maankäyttötilanne

 

Reittiä suunniteltaessa on selvitetty reitin vaikutusalueen ajantasainen kaavoitustilanne. Pohjois-Savon maakuntakaavan ohella reitin vaikutusalueella on sekä vahvistettua että valmisteilla olevaa yleiskaavoitusta.

 

Yleis- ja asemakaavat

 

Asema- tai ranta-asemakaavoja ei kohdistu reittilinjauksen alueelle.

Pohjois-Savon maakuntakaavaan 2030 on merkitty ohjeelliset olemassa olevat sekä suunnittelut maakunnalliset runkoreitit.

 

Suunniteltu reittilinjaus on nähtävissä virallistetun Annamarintie-Rahasjoki –reitin osalta vahvistetussa Pohjois-Savon maakuntakaavassa. Maakuntakaavassa on suunnittelumääräys kelkkareittiensuunnittelusta siten, että reitin yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä maanomistajien kanssa.

 

Annamarintie-Rahasjoki- sekä siihen liittyvä suunnitelman mukainen Hoikkamäki-Kinahminkulma –moottorikelkkareitti on yksi keskeinen elementti maakuntakaavassa osoitetussa Kuopio-Tahko matkailun kehittämiskäytävässä.

 

 

Moottorikelkkareitin sijoitusalueet ja ympäristöntila

 

Luonnonolosuhteet ja ympäristöntila

 

Kelkkareitti on pyritty suunnittelemaan alueille, joissa se ei vaarana olemassa olevia luontoarvoja. Reitit on esimerkiksi heti suunnittelun alussa linjattu kauas hiljaisiksi luokitelluilta alueilta. Suunniteltu reitti perustetaan pääosin metsätalousvaltaiselle alueelle. Hoikkamäen lounaispuolella reitti sijoittuu maa-ainesten ottoon tarkoitetulle alueelle, kuitenkin kauas varsinaisesta ottoalueesta.

 

Suunniteltu reitti ei sijoitu pohjavesialueille. Lähimmät pohjavesialueet ovat Reittiönharjun pohjavesialue noin 2 km:n päässä reitin luoteispuolella sekä Nilsiän kirkonkylän pohjavesialue, joka on lähimmillään noin 1,5 km:n päässä reitistä. Reitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu suojelu- tai Natura-alueita. Metsälain 1093/1996 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristökuvioita on reitillä tai sen välittömässä läheisyydessä kaksi. Molemmat ovat Metsäkeskuksen luokituksen mukaan pienvesistöjen välittömiä lähiympäristöjä ja ne on luokiteltu puroksi sekä noroksi. Reitti on suunniteltu siten, että se ylittää toisen noron. Metsäkeskukselta saaman tiedon mukaan reitin rakentamiselle noron yli ei ole estettä, mutta ennen rakentamistoimenpiteitä metsä-lakikohde edellyttää metsänkäyttöilmoituksen tekemistä. Puronosalta reitin ylitys tapahtuu elinympäristökuvion ulkopuolelta, mutta myös tätä ylitystä varten tehdään tarpeen mukaan metsänkäyttöilmoitus.

 

Moottorikelkkareitin sijainti, rakentaminen ja ylläpito

Rakentaminen ja rakenteet

 

Suunniteltu reitti on noin 6 km pituinen. Maastossa on valmiita uria, joita voidaan hyödyntää rakentamisessa. Reittileveys on 6 metriä. Reitin rakentamiseen kuuluu tarvittava puuston poisto, raivaus ja maapohjan tasaaminen sekä ojien, purojen tai jokien ja teiden ylitysten järjestäminen. Hoikkamäki-Kinahminkulma –reitin rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös Annamarintie-Rahasjoki –reitin eteläosa, joka on virallistettu reittitoimituksella vuonna 2017. Purojen, ojien ja jokien ylityksiin asennetaan rummut tai tarvittaessa rakennetaan silta. Ojat, joissa ei ole talvella virtamaa, luiskataan. Rakentaminen ei saa vaikuttaa maaston kuivatusolosuhteisiin. Maanteiden ylitysliittymissä käytetään tapauskohtaisesti mitoitettavia rumpuputkia.

Reitti merkitään punaisilla puisilla rastilaudoilla ja virallisilla sinisillä moottorikelkkareittimerkeillä. Nämä sekä viralliset tieliikennelain alaiset määräys-, varoitus- ja ohjemerkit sijoitetaan pääsääntöisesti kulkusuunnassa reitin oikealle puolelle. Reitillä liikennöinti on kaksisuuntaista. Reittimerkkien lisäksi reitille tulee opasteviittoja ja infopisteitä ohjaamaan kelkkailua. Reittien alkuun ja solmupisteille sijoitetaan opastetaulut. Opastetauluihin sijoitetaan kartat, joista ilmenee reitin linjaus ja taukopaikat. Opasteviittoihin merkitään välimatkojen etäisyys.

 

Virallisilla reiteillä ei saa kuljettaa muita moottoriajoneuvoja kuin moottorikelkkoja. Jalankulkijat ja hiihtäjät ovat periaatteessa luvallisia reitinkäyttäjiä, ellei toisin päätetä. Jos katsotaan, että kelkkailu on vilkasta, harkitaan, kielletäänkö jalankulku ja hiihto reitillä kokonaan.

 

Hoikkamäki-Kinahminkulma –reitti on osa Annamarintie-Rahasjoki –reittiä ja tällä hetkellä reitiltä ei ole virallista jatkoyhteyttä Kuopion suuntaan.

 

Reitin ylläpito

 

Suunnitelman mukaisen reitin kunnossapidosta vastaa Kuopion kaupunki. Kaupunki voi kirjallisella sopimuksella siirtää kunnossapidonedelleen kolmannelle osapuolelle. Reitin hoidon minimitaso on määritetty maastoliikennelain 20 §:ssä. Reitinpitäjä nimeää vastuuhenkilö, johon otetaan yhteyttä reitin ylläpitoon liittyvissä asioissa. Maastoliikennelain mukaan reitin pitäjän vastuulla on, että reitti on       vuosittaisella käyttöönottohetkellä ajettavassa kunnossa.

 

Reitin virallistaminen reittitoimituksella ei vaikuta kiinteistön maanomistussuhteisiin vaan reittialueen omistaa edelleen maanomistaja. Maanomistajalla on siten oikeus käyttää reittialuetta myös kelkkailukaudella esimerkiksi metsänhoitotöissä. Mahdollisista hakkuista on kuitenkin ilmoitettava reitin pitäjälle viimeistään viikkoa ennen hakkuiden aloittamista. Reitinpitäjälle suositellaan pidettäväksi yllä reitistä huolto- ja korjauspäiväkirjaa.

 

Ympäristövaikutukset ja niiden rajoittaminen

 

Luonto, melu ja ilma

 

Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksistamerkittävimpiä ovat meluhaitat. Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojenkäyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä. Moottorikelkkareittien aiheuttamaa meluhaittaa vähennetään reitin oikealla sijoittelulla maastoon. Luonteeltaan kelkkamelu on hetkittäistä, joten meluhaitta on vähäisempää kuin esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn tien läheisyydessä tapahtuva jatkuva melu. Reittisuunnittelussa on pyritty siihen, että välimatka asutukseen olisi vähintään 150 metriä. 150 m:n suojaetäisyys on määritetty valtioneuvoston yleisten melutason ohjearvojen (VNp 993/1992) sekä Ruotsissa moottoriradoille käytettyjen ohjearvojen mukaan. Reittisuunnittelussa käytetty suojaetäisyys on loma-asumiseen käytettävä arvo-oletuksella, että reitti kulkee maastossa, jossa kohteen ja reitin välisellä matkalla noin puolet maastosta on metsän peittämää.

 

Kelkkareittien vaikutukset maaperään ja kasvillisuuteen kohdistuvat vain reitin ja sen liitännäisalueiden maapohjaan. Reitin rakenne on kevyt ja kapea, joten se ei katkaise ekologista vyöhykettä tai estä kasvien leviämistä. Ajoneuvolain 1090/2002 uudistumisen myötä vuoden 2019 alusta alkaen maastoliikennelain mukaisilla moottorikelkkareiteillä on saanut ajaa myös raskaalla moottorikelkalla (paino yli 0,5 t mutta enintään 0,8 t) silloin, kun reitin soveltuvuus raskaalle kelkalle on reitinpitäjän toimesta arvioitu. Mikäli reitti soveltuu raskaalle kelkkakalustolle, oikeus raskaalla kelkalla ajamiseen merkitään reitille erillisellä lisäkilvellä. Kuopion seudulla ei ole ollut tarvetta muuttaa reittejä raskaille kelkoille soveltuviksi.

 

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut on syyskuussa 2019 tarkistanut reitin läheisyyteen/vaikutusalueelle sijoittuvat uhanalaisten kasvien kasvupaikat. Reitille ei sijoitu uhanalaisiakasvilajeja.

 

Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä. Moottorikelkkojen määrä huomioon ottaen päästöt ovat kuitenkin niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja. Haitta kohdistuu pääasiassa itsekelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön. Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

 

 

Hakemuksen käsittely

Hakemuksesta tiedottaminen

 

Suunnitelman laatija on kuullut maanomistajia jo suunnittelutyön yhteydessä. Nyt käsittelyssä olevasta hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Kuopion kaupungin ilmoitustaululla 1-30.6.2020.  Hakemuksen vireilläolosta on lisäksi ilmoitettu lehdessä ja lähetetty kirjallisesti tieto maanomistajille.

 

Lausunnot                     Lausunnot on pyydetty kuulutusaikana seuraavilta tahoilta:

 

 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo          

Pohjois-Savon liitto          

Pohjois-Savon pelastuslaitos          

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry

Kuopion poliisi          

MTK Kuopio

MTK Nilsiä

Suomen Riistanhoitokeskus Pohjois-Savo          

 

 

Muistutukset ja mielipiteet

                                  

Hakemuksesta on saapunut muistutuksia tai mielipiteitä ja lausuntoja yhteensä 5 kpl.

 

Lausunnot ja mielipiteet ovat päätöksen liitteinä.

Seuraavassa on lyhennelmä annetuista lausunnoista ja muistutuksista.

 

Pohjois-Savon liitto on lausunnossaan todennut, että maakuntakaavassa 2030 on osoitettu ohjeelliset olemassa olevat sekä suunnitellut maakunnalliset runkoreitit. Reitin yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Maakuntaliitto on lisäksi korostanut, että Tahko on Pohjois-Savon suurin matkailukeskus, johon liittyen voimassa olevassa maakuntakaavassa on merkinnällä osoitettu Kuopio-Tahko matkailun kehittämiskäytävä. Merkinnällä tarkoitetaan sitä, että matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista tulee kehittää siten, että muodostuu toimivia palvelukokonaisuuksia. Erityisesti on huomioitava kehittyvän matkailun tarvitsema seudullinen liikennejärjestelmä ja sen edellyttämä maankäytön suunnittelu. Lopuksi Pohjois-Savon liitto on todennut lausunnossaan, ettei liitolla ole maakuntakaavoituksen näkökulmasta huomautettavaa moottorikelkkareittisuunnitelmaan.

 

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Hoikkamäki-Kinahminkulma reittisuunnitelmaan.

 

Metsänhoitoyhdistys Savotta Ry ja MTK ry:n Metsälinja ovat yhteisessä lausunnossaan todenneet, että he eivät ota mitään kantaa suunnitelmassa esitettyyn reittilinjaukseen. Lausunnossa tuodaan esiin lähinnä yhdistysten jaettuja näkemyksiä mm. siitä, että moottorikelkkailu ei ole yhteiskunnan toiminnan kannalta sellaista toimintaa, että reittejä tulisi perustaa yksityisille maille ns. pakkokeinoin. Reitti tulee maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti suunnitella yhteistyössä maanomistajien kanssa. Moottorikelkkareitit on lausunnon mukaan perustettava maanomistajien kanssa sopien ja kirjallisiin sopimuksiin perustuen. Lausunnossa on lisäksi todettu, että osa maanomistajista todennäköisesti vastustaa moottorikelkkareitin perustamista esitettyyn kohtaan, joka on suunnittelussa otettava huomioon ja etsittävä ensisijaisesti muita korvaavia vaihtoehtoja, jos reitin perustaminen osoittautuu muutoin perustelluksi.

 

Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry:n jättämän muistion mukaan moottorikelkkareitin perustaminen on ristiriidassa maastoliikennelain kanssa mm. yleisen tarpeen, yksityisen maanomistajan suostumuksen sekä ”viime vuosi-tuhannelta” olevien virheellisten lähtötietojen vuoksi. Yhdistys on muistiossaan todennut myös rakentamismenetelmien olevan maastoliikennelain ja sen soveltamisohjeen vastaisia. Rakentaminen on yhdistyksen näkemyksen mukaan myös maanomistajien sekä Kuopion ilmastotavoitteiden vastainen eikä reittisuunnitelmassa ole esitetty todellista tarvetta reitille.

 

Metsäyhtymän osakkaat ovat muistutuksessaan pyytäneet, että Annamarintie-Rahasjoki moottorikelkkareitin suunnittelusta ja toteutuksesta luovutaan kokonaan. Muistuttajat ovat todenneet vastustavansa reittihanketta oman kiinteistönsä osalta. Perusteluina on esitetty, että reitti jakaa tilan ja alentaa tilan arvoa huomattavasti. Kelkkailu myös häiritsee metsäkanalintuja ja muita metsän eläimiä aiheuttaen lisäksi huomattavaa meluhaittaa. Muistutuksessa on myös tuotu esiin, että kelkkailijat eivät usein pysy kelkkauralla, jolloin ne vahingoittavat metsää ja taimistoja. Kelkat lisäävät osaltaan myös ilman saastetta ja ilmastonmuutosta.

 

Muistuttajat ovat lisäksi esittäneet tarvitsevansa koko kiinteistönsä omaan käyttöönsä ja muistuttaneet, että reittiä ei voida toteuttaa vastoin muistuttajien suostumusta. Muistuttajien mukaan kelkkareitti ei ole sellainen yleinen etu, joka oikeuttaa pakkolunastukseen.

 

Hakijan vastine muistutuksista ja lausunnoista

 

Hakija on antanut vastineensa annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

 

Useat aiemmat viime vuosina ympäristö- ja rakennuslautakunnassa käsitellyt moottorikelkkareittien virallistamispäätökset ovat johtaneet muutoksenhakuun hallinto-oikeuteen. Aiemmissa valituksissa, kuten nytkin esillä olevissa muistutuksissa on kyseenalaistettu voimakkaasti yleistä tarvetta moottorikelkkareittien perustamiselle. Hakija on viimeisimmässä vastineessaan perustellut yleistä tarvetta vastineena muistutuksiin, ja erottanut eri toimijoiden välistä harkintavaltaa yleisen tarpeen määrittämiselle.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta muistuttaa, että se toimii riippumattomana Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena, ja lautakunta itsenäisesti tekee päätöksensä perustaen ne kulloinkin käytettävissä oleviin oikeuslähteisiin. Lautakunta tutkii muun ohella, onko hakemuksen mukaiselle reitin virallistamiselle olemassa yleinen tarve.

 

Hakijan esittämä vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin on päätöksen liitteenä. Seuraavassa on tiivistetty lausuntojen ja muistutusten vastineet.

 

 

Pohjois-Savon liiton lausuntoon viitaten reittisuunnitelma on laadittu maakuntakaavalliset tavoitteet huomioon ottaen. Reittisuunnitelmaan ole tarpeen tehdä muutoksia annetun lausunnon johdosta.

 

Pelastuslaitos on antanut lausuntonsa, josta johtopäätöksenä voidaan todeta, että reittisuunnitelma on toteutettu sille kuuluvat suunnitteluperiaatteet ja säädökset huomioiden. Lausunnon perusteella reittisuunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

 

Metsänhoitoyhdistys Savotta ry ja MTK ry Metsälinja lausuntoon todetaan, että reittiä ei perusteta pakkokeinoin, sillä maanomistajat ovat suhtautuneet reitin sijoittamiseen pääpiirteissään neutraalisti. Moottorikelkkareitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman kautta reittitoimitusmenettelyllä, jossa ei ole kysymys pakkolunastamisesta. Reittialue säilyy maanomistajan omistuksessa reittitoimituksesta huolimatta ja reitistä aiheutuvat haitat korvataan maanomistajille täysimääräisesti sekä tasapuolisesti. Reitinpitäjä saa ainoastaan rajoitetun talviaikaisen käyttöoikeuden reitille ja maanomistajalla on edelleen mahdollisuus käyttää reittialuetta omiin tarkoituksiinsa esimerkiksi metsänhoidollisten töiden yhteydessä. Reittitoimituksen myötä kirjallisia sopimisia reitin käytöstä ei ole tarpeen tehdä. Sopimuskäytäntö on osoittautunut varsin toimimattomaksi tavaksi reittejä ylläpidettäessä, sillä sopimuksen voi sanoa irti koska tahansa huolimatta siitä, millaiset käyttöehdot sopimukseen on kirjattu. Reitin pitäjälle epävarmat   ja vaihtuvat sopimukset ovat kestämätön tapa ylläpitää kelkkailuväyliä, sillä kelkkauran sijaintia joutuu epävarmojen sopimusten takia muuttamaan usein maastossa ja kelkkaurille muodostuu haitallisia katkoksia, jotka osaltaan lisäävät luvatonta kelkkailua.

Hoikkamäki-Kinahminkulma reitti kokoaa jo virallistetun moottorikelkkareitin Annamarintie-Rahasjoki yhdeksi kokonaiseksi reitiksi. Annamarintie-Rahasjoki reitti on perustettu maastoliikennelain mukaisesti reittitoimituksella ja maanomistajille on korvattu taloudellinen haitta reitistä. Tahkon alueelle on osa tästä reitistä jo rakennettu vuonna 2017, sillä tarve pysyvälle ja ylläpidettävälle reitille on niin Kuopiossa kuin erityisesti Tahkon seudulla ilmeinen.

 

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n muistutukseen todetaan, että Hoikkamäki-Kinahminkulma moottorikelkkareitti on suunniteltu vuorovaikutteisesti maanomistajien kanssa ja reitin rakentaminen toteutetaan aikanaan samoin rakentamisperiaattein kuten muutkin maakunnassa vahvis-tetut viralliset moottorikelkkareitit. Myös nämä reitit on virallistettu ja rakennettu maastoliikennelain perusteella eivätkä ne ole maastoliikennelain vastaisia.

 

Metsäyhtymän Annamarintie-Rahasjoki -reitti on osa maakunnallista kelkkareittiverkostoa ja keskeinen reittiosuus Tahko-Kuopio välisen reittiyhteyden osalta. Kuopion kaupunki on sitoutunut edistämään maakunnallisen reittiverkoston toteuttamista ja Tahko-Kuopio -yhteyden aikaansaaminen on verkoston toteuttamisen kannalta etusijalla.  Syvällisemmin moottorikelkkareittien yleistä tarvetta on perusteltu tässä asiakirjassa aiemmin Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n muistutuksessa annetun vastineen yhteydessä.

 

Muistuttajien kiinteistön osalta on reittisuunnittelun aikana etsitty erilaisia reittivaihtoehtoja kuten reitin sijoittamista kiinteistön rajalinjoille. Tämä vaihtoehto karsiutui suunnittelun näkökulmasta mm. siksi, että rajan läheisyydessä on vapaa-ajan asunto. Lisäksi suunnittelun aikana on pohdittu reitin sijoittamista kokonaan toisaalle, jolloin reitti ei sijoittuisi lainkaan muistuttajien kiinteistölle. Kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei kuitenkaan ole ollut löydettävissä mm. siksi, että reitin linjaaminen muistuttajien kiinteistön ulkopuolelle edellyttäisi reitin linjaamista esitettyä enemmän länteen päin, jossa vastaan tulee sekä vakituista että vapa-ajan asutusta. Lisäksi Mikkolan kiinteistöllä on karjatila, joka on jo suunnittelun alkuvaiheessa karjatilan omistajan toiveesta otettu huomioon niin, että reitti sijoitetaan Mikkolan tilalle karjatilasta mahdollisimman kauas Tarpisentien varteen.

 

Ottaen huomioon jo virallistetun Annamarintie-Rahasjoki reitin sijainnin suhteessa suunnitelman mukaiseen reittiin, Hoikkamäki-Kinahminkulma reitin kokonaisuuden ja reitistä käydyt maanomistajaneuvottelu sekä koko reittisuunnitelman Annamarintie-Rahasjoki reitin yhtenäistämiseksi, reittiä on näistä syistä viime kädessä päädytty esittämään muistuttajien kiinteistölle omistajien kielteisestä näkemyksestä huolimatta.

 

Reitillä ei hakijan mukaan ole kohtuutonta alentavaa vaikutusta kiinteistön arvoon ja reitistä aiheutuva haitta korvataan maanomistajalle. Muistuttajien kiinteistöllä kelkkareitti on suunniteltu valmiina olevalle väylälle, jolloin puustoa ei tarvitse poistaa. Reitti ei estä käyttämästä omaa kiinteistöään entiseen tapaan. Moni metsänomistaja on kokenut saavansa reitistä hyötyä metsänhoitotöiden tekemiseen, kun liikkuminen valmiiksi rakennetulla ja ylläpidetyllä väylällä on mahdollista.

 

Paikallisen riistanhoitopiirin yhdyshenkilön mukaan ko. kiinteistön alueella tai lähiympäristössä ei ole metson tai muiden metsäkanalintujen soidinpaikkoja tai levähdysalueita. Kelkkailusta aiheutuva meluhaitta ei myöskään aiheuta kohtuutonta haittaa. Meluhaitan merkittävyys tutkitaan vielä reittitoimitusvaiheessa ja melusta on mahdollista saada erillistä haittakorvausta, mikäli reittitoimituksessa katsotaan haitan kynnyksen ylittyvän. Kelkkailu keskittyy lumipeitteiseen aikaan viikonloppuihin ja hiihtolomakaudelle, joten meluhaitta ei ole jatkuvaa. Muistuttajien kiinteistöllä ei ole asuin- tai vapaa-ajan rakennuksia. Lähimmälle rakennukselle reitiltä on matkaa noin 160 metriä. Rakennus on vapaa-ajan asunto muistuttajien naapurikiinteistöllä ja etäisyys reitiltä rakennukseen on reittisuunnittelun suositusten mukainen.

 

Viralliset kelkkareitit ehkäisevät taimistovahinkoja, sillä kelkkailijat pysyvät pääosin hyvin merkityllä ja ylläpidetyllä reitillä. Herkkiä taimikoita on mahdollista myös merkitä maastoon, jotta kelkkailijat osaavat ottaa ne huomioon. Ilmastonmuutoksen kannalta viralliset kelkkareitit ovat epävirallisia kelkkailu-uria suotuisampi vaihtoehto, sillä suunnitellut maakunnalliset reitit vähentävät kelkkailukilometrejä Kuopion alueella arviolta jopa 80 km.

 

Moottorikelkkareitti perustetaan maastoliikennelain mukaisesti reittitoimituksella, mikä ei tarkoita pakkolunastamista vaan rasitteen perustamista. Moottorikelkkareitti voidaan maastoliikennelain 16.3 §:ssä säädetysti perustaa riippumatta maanomistajan suostumuksesta, mikäli reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta. Hakija on perustellut yleisen tarpeen Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry:lle antamassaan vastineessa sekä vastineita edeltävässä lausunnossa.

 

Toimituksen myötä kaupunki saa rajoitetun talviaikaisen käyttöoikeuden reitille, mutta ei reittialueen omistusta. Reittialue on edelleen maanomistajan omaisuutta. Moottorikelkkareitin perustaminen ei näin ollen ole ristiriidassa perustuslain 15 §:ssä säädetyn omaisuuden suojaa koskevan säännöksen kanssa.

 

Hakijan mukaan muistutuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteluita, jotka aiheuttaisivat muutoksia reittisuunnitelmaan. Muistutus ei myöskään anna aihetta olla hyväksymättä reittisuunnitelmaa, sillä suunnitelma on laadittu maastoliikennelain mukaisesti.

 

 

 

Esitys                          Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy esitetyn reittisuunnitelman ja siihen tehdyn muutoksen moottorikelkkareitille Hoikkamäki-Kinahminkulma jäljempänä tässä päätöksessä esitetyin määräyksin. Samalla reitin pitäjäksi hyväksytään Kuopion kaupunki. Lausunnot ja muistutukset on otettu huomioon päätöksessä. Lausunnoissa ja muistutuksissa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella reittisuunnitelma olisi syytä hylätä.

 

 

Lausunnot ja muistutukset ja niiden huomioiminen reittisuunnitelmassa

 

Pohjois-Savon liiton lausunnossa ei ole esitetty sellaisia asioita, joiden mukaan reittisuunnitelmaa olisi syytä muuttaa.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausunnossa ei ole esitetty sellaisia asioita, joiden mukaan reittisuunnitelmaa olisi syytä muuttaa.

 

Metsänhoitoyhdistys Savotta ry ja MTK ry Metsälinja lausunnonantajana on huomauttanut muun muassa, että suunnittelun on perustuttava yhteistyöhön maanomistajien kanssa, paikalliselle elinkeinolle ei saa aiheuttaa haittaa, ja syntyneet vahingot on korvattava täysimääräisesti. Lausunnonantaja katsoo, että reittien olisi syytä perustua kirjallisiin sopimuksiin. Hakijan vastineesta käy ilmi, että hakija ei pidä kirjallisia sopimuksia kestävänä pohjana reittien ylläpitämiselle, vaan hakee reitin virallistamista.  Lautakunta katsoo, että hakijan vastineen perusteella lausunnonantajan vaatimukset tulevat riittävästi huomioonotetuksi reitin suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Lausunnonantaja ei ole esittänyt muutoksia reittilinjaukseen.

 

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry muistuttajana ei ole ehdottanut reittilinjaukseen muutoksia, ainoastaan vaatinut koko reitin hylkäämistä, koska pitää moottorikelkkareittejä tarpeettomina ja katsoo reittisuunnitelman yleensäkin ja rakentamismenetelmien olevan maastoliikennelain vastaisia. Lautakunta katsoo hakijan perustelleen reitin virallistamisen tarpeen, eikä lautakunta pidä reittisuunnitelmaa lähtökohtaisesti lainvastaisena eikä suunniteltua rakentamistapaa lainvastaisena. Muistutus ei anna aihetta muuttaa tai hylätä reittisuunnitelmaa.

 

Metsäyhtymälle hakija on antanut tarkemman selvityksen reitin sijoittamisesta kiinteistölle. Myös metsäkanalintujen esiintyminen alueella on tarkistettu. Hakija ei ole pystynyt esittämään reitille kiinteistön kohdalla vaihtoehtoista reittiä.

 

 

Määräykset

Moottorikelkkareitti on toteutettava Kuopion kaupungin esittämän reittisuunnitelman mukaisesti ja lisäksi on noudattaen seuraavia määräyksiä:

1     Moottorikelkkareitti on toteutettava esitetyn suunnitelman mukaisesti.  Reittilinjauksen muutos kiinteistöltä 9:70 kiinteistölle 17:40 on päivitettävä suunnitelmaan ja karttaan. Hakija on sopinut muutoksen maanomistajien kanssa. Reitti siirtyy rajalinjalla kokonaan tilan 17:40 puolelle.

2     Reitinpitäjän on reittiä rakennettaessa otettava huomioon alueella mahdollisesti oleva liito-oravien elinalueet ja metsälain erityiselinympäristöt.

Tarpisentien ylityskohdan tuntumassa tien länsipuolella on lehtolaikku, jossa havaittiin maastotöiden aikana mahdollinen liito-oravan kolohaapa.

 

Metsälain 1093/1996 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristökuvioita on reitillä tai sen välittömässä läheisyydessä kaksi. Molemmat ovat Metsäkeskuksen luokituksen mukaan pienvesistöjen välittömiä lähiympäristöjä ja ne on luokiteltu puroksi sekä noroksi.

Ennen rakentamistoimenpiteitä metsä-lakikohde edellyttää metsänkäyttöilmoituksen tekemistä.

 

Moottorikelkkareitillä on tarvittaessa suoritettava melumittaukset häiriintyvissä kohteissa.

3     Reitinpitäjän on tarkastettava joka vuosi ennen kelkkareitin käyttöönottoa, että reitti on ajettavassa kunnossa ja että reitin varrella on reitin kulkua ja liikennettä olennaisesti vaarantavia paikkoja osoittavat liikennemerkit sekä muut reitin turvallisuuden kannalta tärkeät merkit ja merkinnät. Reitin muita käyttäjiä ja risteävien reittien käyttäjiä on myös liikennemerkein varoitettava reitistä. Merkkien ja merkintöjen kunnossapidosta on huolehdittava myös reitin käyttöaikana. (MaastL 20 §)

4     Moottorikelkkareitille on laadittava turvallisuussuunnitelma hakemuksen mukaisesti ja siinä on ilmoitettava reitin vastuuhenkilöt.

 

5     Reitinpitäjän on ennen moottorikelkkareitin lopettamista ilmoitettava siitä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ja esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma moottorikelkkareitin lopettamiseen liittyvistä toimista. (MaastL 23 §)

 

 

Ratkaisun perustelut

 

Hakijan reittisuunnitelmaan esittämät muutokset on sovittu maanomistajien kanssa ja niihin on saatu suostumukset, joten reittisuunnitelmaa ei näiltä osin ole ollut tarpeen laittaa uudelleen nähtäville.

 

Esitetty reittisuunnitelma täyttää maastoliikennelain mukaiset reitin perustamisedellytykset.  Suunnitellusta moottorikelkkareitistä tai sen käytöstä ei ennalta arvioiden aiheudu luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa. (MaastL 1 §, 16 §)

 

Maastoliikennelain 13 §:n mukaan voidaan perustaa yleinen oikeus ajaa moottorikelkalla maastosta merkitsemällä erotetulla reitillä lumipeitteen aikaan.

 

Moottorikelkkareitin perustamiseksi on laadittu reittisuunnitelma, jossa on osoitettu reitin kulku ja reittiin liittyvät levähdys- ja huoltoalueet niin, että ne voidaan suunnitelman perusteella merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittu ne kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan sekä esitetty muut reitin perustamisen ja pitämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Suunnitelmaan on liitetty mittakaavaltaan asianmukainen, reitin kulkua osoittava kartta. (MaastL 15 §, MaastA 7 §)

 

Reittisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy myös reitinpitäjän. (MaastL 14 §)

 

Hakija on harkinnut reitin virallistamisen tarpeen ryhtyessään toimenpiteisiin reittisuunnitelman laatimiseksi. Reittisuunnitelman laatijana Kuopion kaupunki on esittänyt reitin yleisen tarpeellisuuden reittisuunnitelman johdanto-osassa sekä kaupunkirakennelauta hyväksyessään päätöksen 18.12.2019 250 §.

 

 

Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen

 

Lausunnoissa esitetyt kannanotot tulevat riittävässä laajuudessa huomioonotetuksi, kun noudatetaan hyväksyttyä reittisuunnitelmaa.

 

Muistutukset on huomioitu hakijan vastineessaan esittämällä tavalla.

 

Reittisuunnitelma voimassaolo

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos moottorikelkkareitti tai sen osa muuttuvat olennaisesti, on toiminnanharjoittajan haettava Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalta hyväksyntä reittisuunnitelman muutokselle (MaastL 22 §).

 

Kuulutuskustannukset

 

Maastoliikenneasetuksen 10 §:n mukaisesti reitin pitäjältä peritään reittisuunnitelman hyväksymismenettelyyn liittyvät kuulutus- ja kuulemiskustannukset erillisen laskun mukaisesti.

 

Sovelletut säännökset

 

Maastoliikennelaki (MaastL) 1, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, §

Maastoliikenneasetus (MaastA) 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (1992/993)

Hallintolainkäyttölaki (HkL) 8 §

Kuntalaki (KL) 89, 92 ja 95 §

Päätöksestä tiedottaminen

 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta tiedottaa tästä päätöksestä maastoliikenneasetuksen ja kuntalain mukaisesti. Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Kuopion kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kuulutus julkaistaan kuulutuslehdessä. (MaastA 5, 6, 9 §, KuntaL 95 §)

Päätöspöytäkirja

 

Kuopion kaupunki

 

Jäljennös päätöksestä

 

Maanomistajat

Pohjois-Savon ely-keskus

Lausunnonantajat

Muistutuksen jättäneet

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kuntalain 134 §:n mukaan tekemällä oikaisuvaatimuksen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Muutosta saavat hakea kirjallisella oikaisuvaatimuksella se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

 

 

Liitteet

20

9671/2019 Reittisuunnitelmateksti

 

21

9671/2019 Suunnitelmakartta

 

22

9671/2019 Reittisuunnitelman muutoskartta

 

23

9671/2019 Maanomistajaluettelo (salainen, ei julkaista internetissä)

 

24

9671/2019 Lausunnot

 

25

9671/2019 Muistutukset (Ei julkaista internetissä)

 

26

9671/2019 Hakijan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (Ei julkaista internetissä)

 

                                   Valmistelija                                  

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus             Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa