Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.11.2020/Pykälä 229

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 229

Asianro 3834/02.05.01.00/2020

 

 

Ryönän vesiosuuskunnan rakentamisen avustaminen, erillisrahoitus 2020

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että Ryönän vesiosuuskunnalle myönnetään 68 000 euron suuruinen avustus yhdysvesijohdon rakentamista varten välillä Vaittilansaari - Ryönän kylä. Yhdysvesijohdon rakentaminen turvaa tulevaisuudessa Ryönän vesiosuuskunnan lisäksi Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan ja pieneltä osin Kuopion Vesi Oy:n Melalahden taajaman vedensaannin toimintavarmuutta.

 

Hakemus tiivistetysti                     Ryönän vesiosuuskunta on 6.11.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut 68 000 euron suuruista erillisrahoitusta Jänneniemen ja Ryönän kylä välille rakennettavan yhdysvesijohdon rakentamiseen. Osuuskunta ei ole vielä hakenut rahoitusta hankkeelle. Mahdollisesti myönnettävä vesihuoltoavustus yhdysvesijohdon rakentamiseksi ei ole kuitenkaan riittävä, vaan hankkeen toteutuminen vaatii avustuksen ja liittyjiltä perittävien liittymismaksujen lisäksi erillistä rahoitusta. Muut vesihuoltolaitokset (Riistaveden kylän vesiosuuskunta, Kuopion Vesi) eivät ole tässä vaiheessa valmiita osallistumaan hankkeen kustannuksiin.

 

Hankkeen tarkoitus ja tarve

 

Ryönän vesiosuuskunta on rakentamassa yhdysvesijohtoa Ryönän kylän vesijohtoverkostosta Vaittilansaareen ja myöhemmin edelleen Jänneniemen vesijohtoverkostoon. Tällä hetkellä Vaittilansaaren alueen kiinteistöt ovat oman kaivon varassa. Yhdysvesijohdolla mahdollistetaan veden saanti Vaittilansaaren alueen asukkaille ja turvataan tulevaisuudessa Ryönän ja Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan alueen vedensaanti niin normaaliolosuhteissa kuin poikkeustilanteissa.

 

Tällä hetkellä Ryönän ja Riistaveden kylien vedensaanti perustuu pelkästään Kuopion Veden Melalahden vedenottamon toimintaan. Molemmat alueet ovat yhden putken ja pohjavesialueen varassa. Kuopion kaupunki on em. syiden vuoksi edellyttänyt osuuskuntaa rakentamaan yhdysvesijohdon 90 mm suuruisena. Tällöin yhdysvesijohdolla voidaan häiriötilanteissa turvata Ryönän vesiosuuskunnan ja Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan sekä pieneltä osin Kuopion Veden Melalahden taajaman vedenhankintaa ja -jakelua.

 

Jänneniemen ottamo - Ryönän kylä yhdysvesijohto on Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymässä Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelmassa linjattu ja nimetty vedenhankinnan ja -jakelun turvaamiseksi tarvittavaksi hankkeeksi.

 

Vuonna 2020 rakennettavan yhdysvesijohdon kustannusarvio on noin 170 000 euroa. Hanke rahoitetaan kaupungilta mahdollisesti saatavalla avustuksella ja Vaittilansaaren kiinteistöjen omistajilta saatavilla liittymismaksuilla, jolloin osuuskunnan vastattavaksi jää noin 68 000 euroa. Yhdysvesijohdon pituus, johon ei tule yhtään liittyjää on noin 3 kilometriä eikä rakentamista aiheutuva kustannusta ei voida kattaa liittymismaksuilla. Lisäksi Vaittilansaaren alueelle rakennetaan samassa yhteydessä viemärivaraus. Tässä vaiheessa muut vesihuoltolaitokset (Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta ja Kuopion Vesi) eivät ole valmiita osallistumaan hankkeen kustannuksiin, joten kaupungilla on ratkaiseva rooli hankkeen toteuttamiseksi. Hanke palvelee laaja-alaista vedentoimitusvarmuutta, joten kaupungilla on perusteet myöntää 68 000 suuruinen avustus hankkeen toteuttamiseksi.

 

Yhdysvesijohto Jänneniemen ottamolta Ryönän kylälle on erittäin tärkeä ja sillä turvataan laajaan alueen vedenhankinta tulevaisuudessa. Yhdysvesijohto mahdollistaa mm. Ryönän vesiosuuskunnan, Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan ja pieneltä osin Kuopion Veden Melalahden toiminta-alueiden vedenhankinnan turvaamisen häiriötilanteissa tulevaisuudessa.

 

Avustuksen ehdot                          Kuopion kaupunki valvoo haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen ja kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä ja rakennustöiden toteuttamista. Mikäli Ryönän vesiosuuskunta rakentaa Vaittilansaareen viemärivarauksen, jää se Ryönän vesiosuuskunnan omistukseen ja vastuulle. Mikäli toinen vesihuoltolaitosta tarvitsee viemärivarausta käyttöön, tulee viemäri luovuttaa korvauksetta toisen vesihuoltolaitoksen omaisuudeksi ja käyttöön. Hanke on tarkoitus toteuttaa pääosin vuoden 2020 aikana. Avustus maksetaan tarvittaessa etukäteen, mikäli kaupungin lainatakausasiaa ei saada kuntoon ennen hankkeen toteuttamiseen ryhtymistä. Hankkeen päätyttyä on kaupunkiympäristön suunnittelupalveluun toimitettava oikeaksi todistettu kirjanpidon pääkirjaote tai muu vastaava menon todentava tosite (kuitit laskujäljennöksineen) toteutuneista rakentamiskustannuksista.

Avustuksen saaja on velvollinen pitämään aiotuista investointihankkeista urakoitsijan kanssa työmaan aloituskokouksen ja tarvittaessa muita työmaakokouksia sekä urakan vastaanottotarkastuksen. Näihin kokouksiin tulee kutsua kunnallisteknisen suunnittelun edustaja. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen antamaan kaupungille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Kuopion kaupungilla. Avustuksen saaja on velvollinen sallimaan veden/jätevedenjohtamisen myös muille vesihuoltolaitoksille kapasiteetin sallimissa rajoissa.


Hankkeen loputtua on kaupungille toimitettava tiedot liittyjistä ja rakennetuista verkostomääristä. Kaikki rakenteet tulee mitata ja mitta-aineistosta tulee laatia toteumapiirustukset. Nämä piirustukset tulee toimittaa Kuopion kaupungille hankkeen päätyttyä sekä sähköisesti mittatiedostona ja pdf:nä. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli 10 000 eurolla.
                

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että se päättää myöntää avustusta Ryönän vesiosuuskunnalle Vaittilansaaren ja Ryönän kylän alueen yhdysvesijohdon rakentamiseen, enintään

68 000 euroa (alv 0 %). Mikäli muu vesihuoltolaitos osallistuu yhdysvesijohto hankkeen kustannuksiin, vähennetään avustuksesta vastaava määrä. Avustus maksetaan Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuodelle 2020 vesihuoltoavustuksiin varatusta määrärahasta.

 

 

Liitteet

1

3834/2020 Ryönän vesiosuuskunnan yhdysvesijohto

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa