Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2020/Pykälä 238

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 238

Asianro 9292/10.03.01.00/2020

 

 

Satama-alueen pysäköinti- ja kunnossapitoselvitys, nähtäville asettaminen

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Selvityksen tarve ja tarkoitus

 

Kuopion satama-alue, jalankulkumatkan päässä keskustasta olevana alueena, on kehittynyt teollisuus- ja kauppaliikkeiden alueesta pääosin asuin- ja vapaa-ajan toimintojen alueeksi, minkä vuoksi liikkumistarpeet alueella ovat muuttuneet. Alueen liikennejärjestelyjä on kehitetty vähin erin, ja pysäköinti on muotoutunut vuosien saatossa alue- ja katuosuus kerrallaan. Maankäytössä tapahtuneiden muutosten sekä alueen pysäköinti- ja kunnossapitojärjestelyistä saatujen palautteiden vuoksi, kaupunki on teettänyt koko satama-aluetta koskevan pysäköinti- ja kunnossapitoselvityksen. Selvityksen tavoitteena oli tarkastella alueen pysäköintijärjestelyjä kokonaisuutena, määrittää tarkoituksenmukaiset pysäköinnin ja talvikunnossapidon periaatteet sekä tunnistaa kehittämiskohteet.

 

Nykyistä satamavyöhykkeen pysäköintijärjestelmää leimaa pirstaleisuus; osa paikoista on täysin rajoittamattomia, käytössä on erilaisia aikarajoituksia ja osa paikoista on maksullisia. Lisäksi alueella on käytössä asukas- ja sataman pysäköintitunnukset, sekä Satamakadulla myös vuoropysäköinti. Suunnittelualueen aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla myös voimassaoloajat vaihtelevat. Alueen rajoittamattomien pysäköintipaikkojen korkea käyttöaste heikentää alueen palveluiden saavutettavuutta. Myöskään kunnossapidon osalta toiminta ei vastaa alueella olevaa tarvetta. Asumisen myötä alueella liikutaan aktiivisesti myös talvisin. Osa väylistä ja pysäköintialueista on jätetty tällä hetkellä auraamatta ja osa pysäköintialueista on avattu vasta talviharrastusten alkamisen myötä.

 

Selvityksen tuloksia                       Selvityksessä hyödynnettiin Kuopion Keskustan Kehittämisyhdistyksen järjestämän kyselyn (joulukuu 2019) ja keskustan pysäköintiselvityksen yhteydessä tehdyn kyselyn (2016) tuloksia sekä kaupungille muutoin tullutta palautetta. 

 

Selvityksen aikana tutkittiin nykyisten pysäköintipaikkojen käyttöä vuoden 2020 aikana kolmesti tehdyillä pysäköintilaskennoilla. Laskentojen mukaan suosituimmat pysäköintipaikat ovat aikarajoittamattomilla paikoilla tai lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitetuilla pysäköintialueilla. Kadunvarsia käytetään laskentojen perusteella myös asukkaiden yöaikaiseen pysäköintiin. Pysäköintilaskentojen perusteella suunnittelualueella olevien noin 750 pysäköintipaikan käyttö on kokonaisuutena vähäistä, käyttöasteen ollessa keskipäivällä ja alkuillasta keskimäärin alle 30 % ja yöaikaan noin 20 %. Palveluiden lähellä olevat aikarajoittamattomat kadunvarsipaikat ovat keskimäärin 80 - 100 %:sti täynnä ja vastaavasti maksulliset paikat 0 - 20 %:sti täynnä. Resurssiviisausohjelman mukaisesti olevien pysäköintipaikkojen käyttöä tulee pyrkiä tehostamaan, minkä vuoksi useille paikoille esitetään pysäköintipaikkojen monikäyttöisyyttä. Pysäköityjä polkupyöriä alueella on vain muutamia kymmeniä – myös heinäkuun vilkkaimpana aikana. Tämän arvioidaan johtuvan osittain siitä, että alueella on varsin niukasti turvallisia pyöräpysäköintipaikkoja.

 

Talvihoidon keskeisin ongelma suunnittelualueella on, ettei sataman ranta-alueella pidetä talvisin auki yhtenäistä jalankulku- ja pyörätiereittiä. Reitti olisi hyvä saada talvisin yhtenäiseksi Maljalahden pohjoisosista aina Väinölänniemelle saakka. Keskeinen ongelma on Maljapuron ylittävä kaarisilta, jota ei voi koneellisesti kunnossapitää talvella ja jonka hiekoitus myös käsipelillä on ongelmallista, kun hiekoitusmateriaali ei jyrkkien luiskien vuoksi pysy sillalla. Osa sataman pysäköintipaikoista toimii talvisin lumien lähisijoituspaikkana, mutta sitä ei koeta ongelmallisena, sillä pysäköintipaikkojen tarpeen kasvaessa kevättalvella, lumet ajetaan pois ja pysäköintialueet aurataan sydäntalvea laajemmin. Satamakadulla oleva vuoropysäköinti on helpottanut kadun talvihoitoja, ja se on todettu muutoinkin toimivaksi ratkaisuksi ko. alueella.

 

Tunnistetut kehittämistarpeet

 

Pysäköintiselvityksen keskeisimmiksi kehittämistarpeiksi nousivat pyöräpysäköintipaikkojen määrän ja laatutason selkeä parantaminen sekä autojen lyhytaikaisen asiointipysäköinnin mahdollistaminen alueilla, joilla sille on eniten tarvetta. Lisäksi pysäköintipaikkojen opastusta tulee kehittää esimerkiksi laajentamalla keskustan pysäköintikehän opastusjärjestelmää Matkustajasatama-alueelle. Ilmastopoliittisen ohjelman mukaisesti työssä määriteltiin suunnittelualueen mahdolliset sähköautojen latauspaikat.

 

Pyöräilyn suosion kasvattamiseksi tulee pyöräpysäköintijärjestelyjen lisäksi parantaa pyöräväylien sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta, jotta ne ovat valmiina ottamaan vastaan kasvavat pyöräliikennemäärät. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti Maljalahden ja Väinölänniemen välisen rantareitin kehittämistä väyläinfran ja kunnossapidon osalta sellaiseksi, että ympärivuotinen liikkuminen kävellen ja pyörällä on mahdollista. Keskeisimpänä pullonkaulana toteutukselle on Maljalahden ja Matkustajasatama-alueen välillä olevan kaarisillan jyrkkä pystygeometria, joka tulee loiventaa uusimalla mahdollisesti koko silta. Alueelle on esitetty selvityksessä myös uuden tieliikennelain mukaisia pyöräkatuja, joiden avulla voidaan osoittaa pyöräilijöille liikenneturvallinen ja sujuva liikkumisympäristö. Pyöräkadut parantavat selkeästi myös jalankulkijan liikkumisturvallisuutta ja viihtyisyyttä. Selvityksessä esitetyt toimenpiteet on vaiheistettu kiireellisyyden mukaan ja ne edellyttävät tarkempaa jatkosuunnittelua ennen toteutusta.

 

Selvityksessä esitetyillä toimenpiteillä pyritään parantamaan veneilijöiden, tapahtumakävijöiden ja alueelle asioimaan tulevien pysäköintimahdollisuuksia. Pysäköinnin opastusta kehitetään ja aikarajoituksia sekä niiden voimassaoloaikoja yhtenäistetään. Lisäksi pysäköintipaikkojen monikäyttöisyyttä lisätään. Kivijalkakauppojen ja -palveluiden saavutettavuus paranee, kun pysäköintipaikkojen kierto nopeutuu. Pyöräpysäköintimahdollisuuksien tuntuva lisääminen ja panostaminen varkaus- ja sääturvalliseen laatutasoon sekä väylien kehittäminen sujuviksi ja ympärivuotisiksi kasvattavat kävelyn ja pyöräilyn suosiota.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että lautakunta asettaa sataman pysäköinti- ja kunnossapitoselvityksen nähtäville siihen tutustumista ja mielipiteiden antamista varten.

 

 

 

Liitteet

3

9292/2020 Satama-alueen pysäköinti- ja kunnossapitoselvitys, raporttiluonnos

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Liukkonen

puh. +358 44 718 5304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että jäsen Ismo Apell ja kaupunginhallituksen edustaja Allu Koskinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yleisjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa