Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  119/2021 VIH2514_Satamatori_YS.

 

 

§ 110

Asianro 119/10.03.01.00/2021

 

 

Satamatorin esiintymislavan muutosten yleissuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Lähtökohdat                                    Satamatorin nykyinen esiintymislava on rakennettu 1990 -luvun loppupuolella ja nykyisin lavaa käyttää vuosittain noin kahdeksan eri tapahtumaa. Kuopion matkustajasatama-alueen kehittyessä on alueen yrittäjiltä, tapahtumajärjestäjiltä sekä kehittämisyhdistykseltä tullut palautetta nykyisen esiintymislavan muutostarpeista. Nykyinen esiintymislava on kiinteärakenteinen ja perustettu maanvaraisesti, esiintymislava muodostaa ns. kiinteän ”pakkopisteen” Satamatorilla pidettäville tapahtumille ja alueen yritystoiminnalle. Nykyinen lavarakenne ei ole tapahtumakohtaisesti siirrettävissä tai hyödynnettävissä kaupungin muilla tapahtuma-alueilla. Suunnittelutyön lähtökohtana on ollut selvittää nykyisen kiinteän esiintymislavan korvaamista siirtokelpoisella mobiililavalla.

                                           

Satamatori sijaitsee Kuopion matkustajasatamassa Vahtivuoren kaupunginosassa (nro 2) rajautuen Kauppakadun ja Minna Canthin kadun väliselle alueelle. Asemakaavassa alue on osoitettu satama-alueeksi (LS), jossa on esitetty aluerajaukset pysäköintialueille sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille (Tulli- ja pakkahuone sekä Satamakonttori). Alue kuuluu osaltaan myös Kuopion kansalliseen kaupunkipuistoon sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi luokiteltuun RKY -alueeseen. Satamatorin länsipuoli rajautuu Satamapuistoon. Satamatorin ympäristössä on Yrjö Maunu Sprengtportnerin muistomerkki ja perhepuisto, Suomen ensimmäisen kadettikoulun muistolaatta sekä Vuonna 1982 istutettujen rauhanpuiden muistomerkki. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa.

 

Suunnitelman tavoite                    Yleissuunnitelmaluonnoksen tavoitteena on parantaa Satamatorin esiintymislavan monikäyttöisyyttä, tarjota jatkossakin lavaresurssi niihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jotka eivät voi itse tätä hankkia, sekä mahdollistaa osaltaan tapahtumajärjestelyjen kehittäminen Kuopion matkustajasataman alueella. Suunnitelmaluonnos antaa lähtökohdat muutosten yksityiskohtaiselle suunnittelulle, haettaville luville ja toteutukselle.

 

Suunnitelmaluonnos                     Suunnittelutyön aikana selvitettiin eri tapahtumajärjestäjiltä näkemyksiä tarkoituksenmukaisesta mobiililavasta ja sen kokoluokasta. Vertailukohtana pidettiin Kauppatorin nykyisen mobiililavan soveltuvuutta Satamatorilla järjestettäviin tapahtumiin. Pääsääntöisesti tapahtumajärjestäjät kokivat mobiililavan käyttökelpoiseksi ratkaisuksi myös Satamatorilla. Suurin osa tapahtumajärjestäjistä (Sataman juhannus, Sataman uusivuosi, Sunsets Kuopio, Kalaryssäys, Puolustusvoimien kesäkiertue ja Sointu Savo) kokivat, että Kauppatorin kokoluokan mobiililava olisi heidän tarpeisiinsa soveltuva. Isomman kokoluokan mobiililavan näkivät tarpeelliseksi kaksi tapahtumajärjestäjää (Kuopio Tanssii ja Soi sekä Kaupungin orkesteri). Tapahtumajärjestäjistä suurimmat (Kuopio Wine Festival, Rock In the City, Suuret Oluet – Pienet Panimot ja Suomen Tivoli) kuljettavat yleensä mukanaan omat esiintymislavat ja -korokkeet, eivätkä näin ollen tarvitse Satamatorin mobiililavaa. Kyseiset tapahtumajärjestäjät kokivat paremmaksi, että tapahtuma-alueella olisi käytössä mahdollisimman paljon vapaata tilaa, jolloin Satamatori soveltuisi paremmin erilaisten ja muuntautuvien tapahtumien järjestämiseen.

 

Kauppatorin kokoluokan mobiililavojen hankintahinnat ovat noin 95 000 € luokkaa ja ovat siirrettävissä henkilö- tai kuorma-autolla. Vastaavasti isompien tapahtumien mobiililavat ovat rakenteiltaan massiivisempia ja hankintahinnat ovat noin 355 000 € luokkaa ja ovat siirrettävissä rekalla (nupilla). Näkemysten ja hankintahintojen perusteella, esitetään Satamatorin kiinteän esiintymislavan korvaamista Kauppatorin kokoluokan mobiililavalla.

 

Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty nykyinen maanvaraisesti perustettu esiintymislava purettavaksi ja korvattavaksi siirtokelpoisella mobiililavalla. Luonnoksessa on esitetty myös pysäköintialueen edustalta kahden lehmuksen sekä pensasryhmän poistoa ja korvaamista nurmikiveyksellä sekä siirtokelpoisilla istutusastioilla. Tarvittaessa mobiililava ja istutusastiat ovat siirrettävissä suurempien tapahtumien ajaksi alueelta pois, jolloin suurimmat tapahtumat voivat tarvittaessa hyödyntää esiintymislavan sijoittelussa myös pysäköintialuetta.

 

Purettavan esiintymislavan alue kivetään nykyistä vastaavalla betonikiveyksellä ja lavan nykyinen sähkökaappi siirretään viereiselle nurmialueelle. Poistettavien lehmuksien ympärillä oleva reunatuki säilytetään ja sisäosaan asennetaan betoninen nurmikiveys sekä siirtokelpoisia istutusastioita, torin puolella oleva penkkipari ja roska-astia säilytetään. Nurmikivettävältä alueelta siirretään nykyinen sähkökaappi ja valaisin pylväs eteläpuolella olevalle nurmetettavalle alueelle. Täydennysistutuksia on rauhanpuiden länsipuolelle sekä istutusastioihin.

                                          

Esteettömyys                                  Satamatorin esteettömyyden taso säilyy nykyisellään.

 

Kustannukset                                  Rakennustöiden kokonaiskustannusennuste on noin 130 000 € (alv. 0%) ja uuden mobiililavan hankintahinta noin 95 000 € (alv. 0%).

 

Rakennustyöt koostuvat nykyisen esiintymislavan ja sen perustusten purkutöistä, nykyisen valaistuksen ja tapahtumasähköistyksen muutoksista, uusista istutusaltaista, kiveyksistä ja täydennysistutuksista. Lisäksi kustannuksissa on huomioitu hankittavan sähkö- ja valaistussuunnittelun kulut.

 

Aikataulu                                         Rakennustöiden ja mobiililavan hankinnan arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2022.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan hanke on neutraali. Istutettavilla puilla ja istutusaltailla korvataan alueelta poistettavia puita ja pensaita.

 

Yrityspoliittisilta vaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja parantaa alueen tapahtumajärjestelyjen ja yritystoiminnan mahdollisuuksia.

 

Lapsivaikutuksiltaan hanke on neutraali.

 

Mobiililava on hyödynnettävissä myös kaupungin muilla tapahtuma-alueilla ja parantaa tapahtumajärjestelyjen puitteita kaupunkitasoisesti.

 

 

Suunnittelusta tiedottaminen ja osallistaminen

 

Suunnittelutyön käynnistymisestä on tiedotettu maaliskuussa 2021 lähialueen asukkaita, yrittäjiä, Kuopion vammaisneuvostoa, Kuopion vanhusneuvostoa ja Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistystä. Suunnittelutyön aikana on myös käyty vuoropuhelua tapahtumajärjestäjien ja kaupungin sidosryhmien lisäksi Pohjois-Savon ELY -keskuksen sekä Kuopion kulttuurihistoriallisen museon edustajien kanssa.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelmaluonnoksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

50

119/2021 VIH2514_Satamatori_YS.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Allu Koskinen poistui esteellisenä (yleisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa