Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 03.06.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 5

Asianro 5098/02.05.00.00/2021

 

 

Jätetaksojen muutokset 1.7.2021 alkaen

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä jätetaksoista                 Jätelain 32 §:n mukaisesti kunta vastaa asumisessa sekä kunnallisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta. Jätelain 33 §:n mukaisesti kunta vastaa toissijaisesti myös yritysten ja muiden yhteisöjen jätehuoltopalvelujen järjestämisestä tilanteessa, jossa ne eivät saa markkinoilta palveluja kohtuullisin ehdoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalta. Toissijainen vastuu (TSV) koskee jätettä, joka soveltuu laadultaan ja määrältään kunnan jätehuoltojärjestelmään.  

 

Kunnan on perittävä jätelain 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan (kunnan jätehuoltoviranomaisen) hyväksymässä jätetaksassa. Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella on voimassa erilliset taksat kunnan ensisijaiselle vastuulle ja toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon palveluille. 

Jätemaksuilla katetaan kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, järjestämät yhdyskuntajätehuollon palvelut, kuten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, viestintä ja palveluneuvonta sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen jätelautakunnassa.

Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 3.12.2020 kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan (20 §) sekä kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan eli TSV-taksan (21 §). Taksat ovat tulleet voimaan 1.1.2021. Tämän jälkeen Jätekukko on todennut, että tietyt yksittäiset maksut eivät vastaa enää niistä aiheutuvia kustannuksia ja esittänyt, että taksoihin tehtäisiin yksittäisiä muutoksia.

 

 

Pahvirullakoiden tyhjennysmaksut

Jätetaksoissa on määritelty tyhjennyshinnat niin sekajätteen kuin hyötyjätteidenkin jäteastioille. Kartonki- ja pahvipakkausten tyhjennysmaksulla katetaan tämän jätelajin keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Kartonki- ja pahvipakkauksille on asetettu tähän saakka yhtenäisyyden vuoksi sama hinta sekä jäteastian että rullakon tyhjennykseen. Jätekukko on esittänyt nyt rullakon tyhjennyshintaa korotettavaksi, koska tosiasiallinen kuljetusurakoitsijalle maksettava korvaus tyhjennyksestä on suurempi kuin taksojen mukainen asiakkaalta saatava maksu.

 

Jätekukon mukaan pahvirullakoita on nykyään lähinnä TSV-asiakkailla. Aikaisemmin niitä oli jonkin verran myös kotitalousasiakkailla, mutta Jätekukko on suurilta osin korvannut näiden asiakkaiden rullakot toimittamalla kohteisiin jäteastiat kartongin keräykseen. Koska rullakot ovat valtaosin TSV-asiakkailla, on tärkeää saada korjattua hinta sellaiseksi, että se kattaa todelliset kustannukset. Kunnan toissijaisesta palvelusta perittävien maksujen on vastattava mahdollisimman tarkasti juuri näiden palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia, eikä niitä saa kompensoida muiden asiakkaiden jätemaksuilla.

 

Nykyinen hinta pahvirullakon tyhjentämiselle on Kuopion, Siilinjärven ja Pieksämäen alueella 4,60 euroa, muissa kunnissa 5,32 euroa. Uusiksi tyhjennyshinnoiksi esitetään Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Pieksämäellä 5,62 euroa ja muissa kunnissa 7,27 euroa (kaikki hinnat sis. alv 24 %). Hinnat ovat samat sekä kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon taksassa että toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon taksassa.

 

Kompostorit                              Biojätteen kompostoinnin edistämiseksi Jätekukko myy lisäpalveluna kotitalouksille kompostoreita. Myyntihinta sisältää kompostorin, toimituksen ja ohjeistuksen kompostointiin. Myytävänä on 220 litran pikakompostori ja 250 litran kompostori.

 

Jätekukon myymien kompostoreiden hankintahinta on noussut tänä vuonna. Jätekukon mukaan muutosta ei ole voitu ennakoida vielä viime vuonna jätetaksaa valmisteltaessa. Jotta kustannukset saadaan katettua, esitetään 220 litran pikakompostorin hintaa nostettavaksi 460,00 eurosta 490,00 euroon. Lisäksi 250 litran kompostorin hintaa esitetään muutettavaksi 327,00 eurosta 342,00 euroon (hinnat sis. alv 24 %). 

 

Sen lisäksi, että kompostoreiden hinnat ovat nousseet, on valmistajille vaikeuksia toimittaa uusia kompostoreiden eriä. Näin ollen Jätekukko voi tarjota kompostoreita toimituksineen asiakkaille vain, jos niitä valmistajilta saadaan.

 

Jätekeskuksen vastaanottomaksut  

 

TSV-taksassa on määritelty Kuopion jätekeskukselle suurten jäte-erien vastaanottomaksut tonnihinnalla jätelajeittain. Kuopion jätekeskuksen jätelajikohtaisiin vastaanottomaksuihin on tarvetta tehdä kaksi muutosta. Korotuksia esitetään asfaltin sekä seinä- ja välipohjaeristeen vastaanottohintaan.

 

Jätekukon antaman selvityksen mukaan asfalttijätteestä jalostetulle asfalttimurskeelle oli aikaisemmin hyvä ja vakaa kysyntä, minkä ansiosta vastaanottohinta asfalttijätteelle oli verrattain alhainen. Valtaosa murskeesta toimitettiin maarakentamiseen lähinnä pintamateriaaliksi. Vuoden alussa käytäntö siitä, millaisella menettelyllä mursketta voidaan hyödyntää maarakentamisessa, tiukentui kuitenkin niin, että murskeen hyödyntäminen pienissä kohteissa on loppunut aiheutuvien lisäkustannusten vuoksi. Vastaanotettavan asfalttijätteen hintaa esitetään tämän vuoksi korotettavaksi 3,10 eurosta/tonni 6,20 euroon/tonni (hinnat sis. alv 24 %). Jätteestä tuotetun asfalttimurskeen myyntihintaa voidaan tämän myötä Jätekukolla pienentää, jotta sitä saataisiin taas paremmin hyötykäyttöön.

 

Seinä- ja välipohjaeristeeksi luokitellaan Jätekukolla vanhojen rakennusten turve-, sammal- ja sahajauhoeristeitä. Nämä jätteet on Jätekukon antaman selvityksen mukaan pääosin kompostoitu ja hyödynnetty kaatopaikan rakenteissa. Jätettä on vastaanotettu ennakoitua enemmän, ja koska kaatopaikkatilaa on käytettävissä hyvin rajoitetusti, jätettä on toimitettava nykyään osin energiahyötykäyttöön. Tämän on lisännyt käsittelykustannuksia, joten vastaanottohintaa on tarve korottaa 124,00 eurosta/tonni 148,80 euroon/tonni (hinnat sis. alv 24 %). 

 

Taksan valmistelu ja päätöksenteko

 

Esitetyt taksamuutokset perustuvat Jätekukon tekemiin laskelmiin palvelujen kustannuksista. Kyseessä olevat palvelut ovat sellaisia, että niiden kustannukset on perusteltua periä palveluja käyttäviltä asiakkailta. Erityisesti TSV-asiakkaiden jätemaksujen on aina vastattava aiheutuvia kustannuksia. Tämän vuoksi esitetyt taksatarkistukset tehdään kesken vuotta.

Esitettyjen taksamuutosten voidaan katsoa olevan kokonaisuudessaan vähäisiä, minkä vuoksi erillisiä vaikuttamismahdollisuuksia ei tässä vaiheessa varata. Jätelautakunta tekee päätöksen taksamuutoksista ja tiedottaa niistä jätelain mukaisesti.

 

                                                   

Vaikutusten arviointi               Taksoihin esitetyt muutokset ovat hyvin rajattuja, joten muutosten vaikutukset arvioidaan verrattain pieniksi. Vaikutukset ovat lievästi negatiiviset asiakkaille, jotka käyttävät niitä palveluja, joihin hinnankorotukset kohdistuvat. Toisaalta asfalttijätteen vastaanottohinnan korotus mahdollistaa käsitellyn, myytävän asfalttimurskeen hinnan laskemisen, joten mursketta käyttäville tahoille muutos on positiivinen. Jos murskeen käyttöä saadaan edistettyä ja sillä voidaan korvata aiempaa enemmän kiviraaka-aineita, myös muutoksen vaikutus ympäristöön voi olla lievästi positiivinen. Muutoin esitettyjen taksamuutosten arvioidaan olevan ympäristön kannalta neutraalit. 

 

 

Esitys                                          Jätelautakunta hyväksyy muutokset jätetaksoihin (hyv. 3.12.2020 § 20 ja 21) liitteenä olevan Jätekukon esityksen mukaisesti jätelain 79 §:n nojalla, jotta maksut vastaavat palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

 

Taksojen muutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Muutokset astuvat voimaan kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Päivitetyt taksat ovat voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. 

 

Taksamuutokset annetaan yleisesti tiedoksi jätelain 79 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti pitämällä päivitetyt taksat nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla (www.jatelautakunta.fi) ja vastuukunnan eli Kuopion kaupungin verkkosivuilla 7.6.2021-14.7.2021. Jätelautakunnan verkkosivuilla voimassa olevat taksat ovat saatavilla myös nähtävilläpitoajan jälkeen. 

 

 

 

Liitteet

1

5098/2021 Jätekukon esitys jätetaksan muutostarpeista

 

                                                    Valmistelija                                                     

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                        Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa