Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2021/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 42

Asianro 2965/01.01.01.01/2021

 

 

Riskienhallintapäällikön virka, Pohjois-Savon pelastuslaitos

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan tultua valituksi pelastuspäällikön virkaan. Pohjois-Savon pelastuslaitos on hakenut Kuopion kaupungin täyttölupaprosessin mukaisesti täyttöluvan riskienhallintapäällikön virkaan. 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön virka oli haettavana 1.4.-26.4.2021 klo 12.00 mennessä. Viran hakuilmoitus julkaistiin kaupungin virallisilla verkkosivuilla, Kuntarekryn sivuilla ja TE- palveluiden verkkosivuilla. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 11.4.2021.

 

Riskienhallintapäällikkö johtaa maakunnallista onnettomuuksien ehkäisyn toimintasektoria ja vastaa maakunnan alueella pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä sekä valvontatehtävistä. Riskienhallintapäällikkö vastaa toimintojen, tunnuslukujen ja talouden toteutumisesta vastuualueellaan, ohjaa vastuulleen määrättyjen tiimien ja työryhmien toimintaa sekä raportoi vastuualueensa toiminnoista. Riskienhallintapäällikkö ohjaa ja vastaa palotarkastusten sekä koulutus-, valistus- ja neuvontatoiminnan toteutumisesta alueella ja suorittaa palotarkastuksia vaativissa kohteissa. Riskienhallintapäällikkö avustaa pelastusjohtajaa toimialaansa kuuluvien tehtävien hoidossa ja toimii pelastuspäällikön sijaisena hänen ollessa estyneenä hoitamasta virkaansa. Riskienhallintapäällikkö osallistuu tarvittaessa pelastustoiminnan johtamiseen. Riskienhallintapäällikkö on pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsen. Viran tehtävistä on kerrottu tarkemmin pelastuslaitoksen toimintasäännössä.

 

Viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksenpelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus. Muu soveltuva lisäkoulutus katsotaan hakijalle eduksi. Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.

Viran hoitaminen edellyttää laaja-alaista riskienhallinnan toimintasektorin ja pelastustoimen tuntemusta, toimialan johtamis- ja esimieskokemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteellisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja paineensietokykyä. Tehtävässä menestyminen vaatii lisäksi hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua, työtehtävien priorisointikykyä sekä tietoteknistä osaamista ja kykyä verkostomaiseen työskentelyyn.

 

Hakuajan määräaikaan, 26.4.2021 klo 12.00, mennessä riskienhallintapäällikön virkaa haki seitsemän (7) hakemusta, josta kaikki hakijat täyttivät riskienhallintapäällikön viran muodolliset kelpoisuusehdot. Hakemusasiakirjojen ja niistä tehdyn ansiovertailun perusteella haastatteluihin kutsuttiin kolme (3) hakijaa. Haastattelut suoritettiin torstaina 6.5. ja maanantaina 10.5.2021 Kuopion Neulamäen pelastusasemalla. Haastattelijoina toimivat pelastusjohtaja Jukka Koponen, pelastuslaitoksen henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen ja Kuopion kaupungin koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen. Haastatteluissa käytettiin kaikille samaa haastattelurunkoa. Haastatteluissa kartoitettiin haastateltavien motivaatiota virkaa kohtaan, riskienhallinnan toimintasektorin ja pelastustoimen laaja-alaista tuntemusta, toimialan johtamis- ja esimieskokemusta ja valmiuksia, kokemusta verkostotyön johtamisesta, vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä. Valintapäätöksen tueksi päätettiin kutsua kaksi (2) haastattelussa parhaiten menestynyttä henkilöarviointiin, joka toteutettiin viikolla 20. Henkilöarvioinnissa henkilöiden suostumuksella arvioitiin viran kriteereihin sovitetun strukturoidun haastattelun ja muiden standardoitujen arviointimenetelmien (kognitiiviset kykytestit, persoonallisuustestit, itsearviointi, simulaatio) tuottamien tietojen pohjalta henkilön soveltuvuutta virkaan.

 

Hakemusasiakirjojen, niistä tehdyn ansiovertailun, haastattelujen ja henkilöarvioinnin muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella ja ottaen huomioon riskienhallintapäällikön virkaan kuuluvat työtehtävät, viran edellyttämä muodollinen pätevyys ja työkokemus, valintaa valmistellut haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että riskienhallintapäällikön virkaan valitaan SM Lauri Holappa.

Lauri Holapalla on monipuolinen ja laaja riskienhallinnan sekä pelastusalan koulutus- ja työkokemus. Hänellä on riskienhallinnan ja pelastusalan esimies- ja johtamiskokemusta ja kokemusta verkostojen johtamisesta.

 

Hakijoita vertailtaessa on otettu huomioon perustuslain 125 §:n mukaiset julkisia virkoja koskevat yleiset nimitysperusteet: kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto.

 

 

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                               

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön virkaan valitaan sotatieteen maisteri Lauri Holappa.

Hakijan tulee antaa suostumuksensa siihen, että hänestä pyydetään ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Viran työaika on 36,25 h/vko.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Riskienhallintapäällikön viran tehtäväkohtainen palkka on 4737,17 euroa/kk (TS TVA G3 taso).

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön virkaan valitaan sotatieteen maisteri Lauri Holappa.
Hakijan tulee antaa suostumuksensa siihen, että hänestä pyydetään ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.
Viran työaika on 36,25 h/vko.
Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
Riskienhallintapäällikön viran tehtäväkohtainen palkka on 4737,17 euroa/kk (TS TVA G3 taso).

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa