Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 48

Asianro 5863/10.03.00.03/2021

 

 

Rakennustyön keskeyttäminen / 297-25-81-23 / Yötarhantie 8B / töiden aloittaminen ilman lainvoimaista rakennuslupaa

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Kiinteistötunnus                             297-25-81-23, Yötarhantie 8B, 70780 KUOPIO

 

Kiinteistön haltija                           Rakennusliike Builtti Oy

 

Asian selostus                                 Rakennusvalvontaan on ilmoitettu luvatta aloitetuista asuinrakennushankkeiden kaivutöistä ja puiden kaadoista Jynkässä. Tarkastusinsinööri ja ympäristötarkastaja ovat käyneet paikalla keskeyttämässä työt kirjallisella määräyksellä 27.4.2021.

 

Kohteeseen on haettu sähköisesti rakennuslupaa. Lupakäsittely on vielä kesken.

 

Rakennusliikkeeltä on pyydetty selvitystä työn aloittamisesta 30.4.2021 mennessä. Selvitys on annettu 30.4.2021.

 

Sovellettavat oikeusohjeet

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

 

MRL 180 §:n mukaan, jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.

Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

 

MRL 186 §:n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n 1 momentin mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

 

Esitys                                                Esitän, että ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää pitää voimassa rakennustyön keskeyttämismääräyksen. Keskeytettyjä rakennustöitä voi jatkaa, kun keskeyttämisen peruste on poistunut ja hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.

 

PL-alueet tulee ennallistaa kunttakerroksella ja tarvittaessa puu-istutuksilla.

 

Asiasta ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten.

 

Lautakunta veloittaa hyväksytyn rakennusvalvontataksan mukaisen neljänsadan (400) euron suuruisen maksun.

 

Liitteet

12

5863/2021 Valvontatarkastuspöytäkirja ja liitevalokuvat (Ei julkaista internetissä)

 

13

5863/2021 Vastine (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että rakennustarkastaja Korhonen esitteli tämän asiakohdan asian edellisen asiakohdan (47 §) yhteydessä.

 

                                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa