Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 40

Asianro 3414/11.01.00/2021

 

 

Maa-aineslupa / Konepalvelut T. Airaksinen / Loukkulampi (297-417-1-177)

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

Konepalvelut T. Airaksinen hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-aineksen ottoon kiinteistöllä Loukkulampi 297-417-1-177. Kyseessä on toiminnassa oleva maa-ainestenottoalue, jolla on ollut toimintaa usean vuoden ajan. Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

 

Ottamisalueen pinta-ala on 0,93 ha ja otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on 23 000 m3ktr. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

 

Konepalvelut T. Airaksinen hakee alueelle maa-aineslain (555/1981) 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

 

 

Luvan hakija ja toiminnanharjoittaja                     

 

Konepalvelut T. Airaksinen

Länsirannantie 1091

71520 Kaislastenlahti

 

Toiminta ja sen sijainti

                                                         

Maa-ainesten ottaminen olemassa olevalla maa-ainesalueella.

Sijainti: Kuopion kaupunki, Haminalahden kylä

Kiinteistötunnus: Loukkulampi (297-417-1-177)

Koordinaatit (ETRS-GK27FIN) N: 6979108, E: 27519919

 

 

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

 

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (KYHL 64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL 7 §).

 

Asian vireille tulo

Lupahakemus on tullut vireille 31.3.2021.

 

 

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö sekä ympäristövaikutuksille herkät kohteet

 

 

Ottoalue sijaitsee Kuopion kaupungissa Haminalahden kylässä. Alueelta on jo aikaisemmin otettu multaa, savea ja turvetta.

 

Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole vedenottamoita. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä. Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Alue on vahvistetun yleiskaavan mukaista maa- ja metsätalousaluetta (M).

 

Kuvaus toiminnasta

                                              

Ottoalueen pinta-ala on noin 0,93 ha. Alueelta on arvioitu saatavan turvetta noin 23 000 m3 ktr. Ottamistoimintaa on tarkoitus tehdä 10 vuoden aikana.

 

Ottotoiminnan jälkeen alueesta muodostetaan kosteikko. Alueelle muodostetaan 3 kpl kosteikkosaarekkeita linnustolle. Reunat luiskataan loivasti viettäviksi.

                                                         

 

Lupahakemuksen käsittely

 

Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 19.4. – 26.5.2021 Kuopion kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu lisäksi kirjeitse naapurikiinteistöjen omistajia. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Kuopion kaupungin internet-sivuilla.

 

 

Muistutukset ja mielipiteet

                                                         

Hakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia.

 

Lausunnot

Hakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja.

 

Tarkastukset

Alueella on käyty valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten yhteydessä.

 

                                                         

 

Esitys                                                Ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää Konepalvelut T. Airaksiselle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelman mukaiselle ottamisalueelle tilalla Loukkulampi (297-417-1-177).

 

Toiminnassa tulee noudattaa lupahakemuksessa ja ottamissuunnitelmassa mainitun lisäksi seuraavia lupamääräyksiä:

 

 

1.       Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmassa rajatulta 0,93 ha:n ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 23 000 m3ktr. (MAL 11 §)

 

2.       Alin ottotaso on + 101,50 m (N2000). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on jätettävä vähintään 2 metrin paksuinen koskematon maakerros. (MAL 11§)

 

3.       Ottoalue on merkittävä maastoon niin, että alueen rajat ja alin ottotaso ovat nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. (MAL 11 §)

 

 

Perustelut: Määräykset ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan kannalta. Ottamisalueen merkintävaatimuksella varmistetaan, että ottotoiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi merkintä helpottaa ottamistoiminnan valvontaa ja seurantaa.

 

 

4.       Ottamisalueella ei sallita työkoneiden tankkausta, huoltotöitä, polttoaineiden, öljytuotteiden eikä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointia, jätteiden varastointia tai hautaamista. (MAL 11§)

 

 

Perustelu: Määräys on tarpeen maaperän sekä pohja- ja pintavesien pilaantumisen estämiseksi, estämään ympäristön roskaantumista sekä jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja.

 

 

5.       Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelma on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Arvioinnista on ilmoitettava Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. (MAL  5a ja 16b §, VNA 190/2013)

                                                         

Perustelu: Kaivannaisjätteitä koskeva jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen käsittelemiseksi asianmukaisesti. Toimittaessa suunnitelman mukaisesti kaivannaisjätteistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

 

 

6.       Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainesmäärät ja laatu lupaviranomaiselle NOTTO-tietokantaan. (MAL 23a §, VNA maa-ainesten ottamisesta 9 §)

 

Perustelu: Luvan haltijan on tehtävä lupaviranomaiselle maa-aineslain 23a §:n mukainen ilmoitus vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta.

 

 

7.       Luvan haltijalla tulee olla varautumissuunnitelma onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta. Vahinkotapausten varalle on toiminnanharjoittajan / urakoitsijan saatavilla oltava selkeät toimintaohjeet ja toiminnalle nimettävä vastuuhenkilö. Poikkeuksellista tilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista on välittömästi ilmoitettava Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

Perustelu: Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet.

 

 

8.       Kaivualueiden reunaluiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Vesialueelle tulee muodostaa vähintään 3 kosteikkosaareketta. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä. (MAL 11§)

 

Perustelu: Määräyksellä varmistetaan, että jälkihoitotoimenpiteet tulevat tehdyksi ennen lupaa koskevan vakuuden päättymistä.

 

9.       Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta. (MAL 13a §)

 

Perustelu: Määräys on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta.

 

 

10.    Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava 6 000 euron vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 30.11.2031 saakka (4 kuukautta yli luvan voimassaoloajan). Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa. (MAL 12 §)

 

Perustelu: Vakuudella varmistetaan, että lupamääräysten mukaiset jälkihoitotoimenpiteet tulee suoritettua.

 

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

                            

Ottamisalue on peltoaluetta eikä siellä ole erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja. Maisemakuvan muutos tapahtuu ensisijaisesti lähimaiseman muutoksena. Alueen maisemoinnissa huomioidaan ympäröivä maisema, näin ollen ottamistoiminta ei turmele maisemakuvaa.

 

Ottamisalueen pienehkö koko huomioiden peltomaan muuttuminen jälkihoidon myötä kosteikoksi ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia alueen luonnonolosuhteisiin. Lisäksi laskeutusaltaana toimiva kosteikko tasaa valuma-alueelta tulevien vesien virtaamahuippuja ja vähentää alapuoliseen vesistöön kulkeutuvaa kiintoaineen määrää.

 

Lupamääräyksissä on edellytetty, että pohjaveden ylimmän havaitun tason ja alimman ottotason väliin tulee jäädä vähintään 2 metrin paksuinen suojamaakerros. Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä.

 

Ottamistoiminta ei vaikeuta yleiskaavan toteuttamista, koska jälkihoitotyönä toteutettava kosteikko toimii maa- ja metsätalousalueiden kuivatusvesien tasausaltaana.

 

Päätöksessä on myös otettu huomioon, mitä on säädetty kaivannaisjätteiden jätehuollosta. Luvassa on asetettu ottoalueen maisemointiin liittyvä vakuus.

 

 

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

 

Tämä päätös on voimassa 31.7.2031 saakka.

                            

                            

 

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4a, 5, 6, 7, 10-16, 19-21, 23, 23a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa

(ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.3.2019 § 28)

 

Maksut ja niiden määräytyminen

                                                         

Luvan käsittelystä ja ottosuunnitelman tarkastamisesta peritään taksan mukaisesti 496 €. Käsittelymaksu perustuu maa-ainestaksaan (220 + 0,0120 x 23 000 = 496 €).

 

Vuotuisena valvontamaksuna peritään voimassaolevan taksan mukaisesti 400,00 €.

 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

 

Viiteaineisto

*

3414/2021 Konepalvelut T Airaksinen sijaintikartta

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mikko Sokura

puh. +358 40 718 2147

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa