Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.06.2021/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 132

Asianro 5868/14.03.02.02/2021

 

 

Puutavaran myynnin kilpailuttaminen

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin puukauppa on päättymässä kesäkuun lopussa ja kaupunki on myymässä puutavaraa omistamistaan metsistä toimituskaupalla. Puukaupassa on viime aikoina ollut tukkipuiden osalta hinnoissa heilahtelua, kun sahatavaran hinta on noussut sahatavaramarkkinoilla. Vallitsevassa tilanteessa on kokeilunluonteisesti pyydetty tarjoukset erikseen tukkipuista ja kuitupuista. Toimituskaudeksi on määritelty elokuun ja joulukuun välinen aika vuonna 2021. Tukkipuun myyntimäärä on 9 300 k-m3 ja kuitupuun myyntimäärä 10 700 k-m3. Tarjoukset pyydettiin kaikilta potentiaalisilta ostajilta Pohjois-Savon alueella sekä tukki- että kuitupuusta. Tarjouspyynnöt ovat kokousasian asiakirjoissa.

 

Kuitupuun osalta tarjouksia saatiin Stora Enso Oyj:ltä ja Keitele Forest Oy:ltä. Tarjoukset saatiin kummankin yhtiön omiin toimituspisteisiin toimitettuna. Tarjouksen hinta on siis puutavaran hinta tehtaan portilla tai rautatievaunussa. Tehdashinnat (toimitushinta) saadaan keskenään vertailukelpoisiksi vähentämällä tehdashinnasta puutavaran autokuljetuksen kustannukset mahdollisine sivukustannuksineen. Pidempi autokuljetusmatka pienentää kaupungin saamaa nettohyötyä, mikä pitää siis ottaa huomioon tarjousten vertailussa. Pidemmälle toimitettuna kaupungin pitää saada korkeampi tehdashinta, että kaupungin kannattaa kuljettaa puutavaraa kauemmas.

 

Paremman tarjouksen teki Stora Enso Oyj, jonka tarjous toimitushinnoista oli yhteensä 411 000 euroa (alv 0 %) ja hankintahinta Kuopiossa 346 052,41 euroa (alv 0 %). Vertailuhintojen (hankintahinta Kuopiossa) ero on noin 53 300 euroa (alv 0 %) parempi kuin Keitele Forest Oy:llä, kun otetaan huomioon Stora Enso Oyj:n kuitupuukauppaan sisältyvä bonus. Yhtiöiden kuitupuutavaran mitta- ja laatuvaatimuksissa ei ole oleellisia eroja.

 

Tukkipuun osalta tarjouksia saatiin Stora Enso Oyj:ltä, UPM-Kymmene Oyj:ltä ja Keitele Forest Oy:ltä. Tarjoukset saatiin yhtiöiden omiin toimituspisteisiin toimitettuna. Tarjouksen hinta on siis puutavaran hinta tehtaan portilla tai rautatievaunussa. Tehdashinnat (toimitushinta) saadaan keskenään vertailukelpoisiksi vähentämällä tehdashinnasta puutavaran autokuljetuksen kustannukset mahdollisine sivukustannuksineen. Pidempi autokuljetusmatka pienentää kaupungin saamaa nettohyötyä, mikä pitää siis ottaa huomioon tarjousten vertailussa. Pidemmälle toimitettuna kaupungin pitää saada korkeampi tehdashinta, että kaupungin kannattaa kuljettaa puutavaraa kauemmas. Yhteismitallistamisen jälkeen jätetyt tarjoukset (hankintahinta) olivat erittäin lähellä toisiaan: korkein tarjous oli UPM-Kymmene Oyj:llä, josta Keitele Forest Oy jäi noin 19 euroa ja Stora Enso Oyj noin 2 921 euroa.

 

Keitele Forest Oy:n ja UPM-Kymmene Oyj:n tarjoukset (hankintahinta) ovat niin lähellä toisiaan, että ne ovat hintavertailussa käytännössä samalla tasolla. Tarjousten paremmuuden selvittämiseksi on verrattu yhtiöiden puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksia. Keitele Forest Oy:n kilpailuetuna suhteessa UPM-Kymmene Oyj:n ja Stora Enso Oyj:n tarjouksiin on minimitukin pituus 38 dm, kun muilla minimitukki on 43 dm. Lyhyempi minimitukki lisää tukkipuun saantoa eli osa UPM-Kymmene Oyj:n ja Stora Enso Oyj:n kuitupuuksi valmistettavasta puusta siirtyy Keitele Forest Oy:llä tukkipuuksi. Mikäli poistettavassa puustossa on vähänkin lenkoutta, niin minimitukin pituudella voi olla suurikin merkitys tukkipuun saantoon. Tukki- ja kuitupuun hintaero on noin 36 €/k-m3, joten jo yhden k-m3 siirtymä kuitupuusta tukkipuuksi muuttaa Keitele Forest Oy:n tarjouksen edullisemmaksi kuin UPM Kymmene Oyj:n tarjous. Odotettavissa oleva siirtymä kuitupuusta tukkipuun määrään on vähintään kymmeniä kuutioita ja saattaa olla parhaassa takauksessa joitakin satojakin kuutioita.

 

Keitele Forest Oy on ilmoittanut, että lyhyttä 38 dm:n minimitukkia otetaan sahalla vastaan koko ajan ja toimituseristä voi olla lyhyttä tukkia 15 %. Edellä mainitulla perusteella kilpailutettu tukkipuuerä kannattaa tällä kerralla myydä Keitele Forest Oy:lle. Muilta osin yhtiöiden puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksissa ei ollut oleellisia eroja myyjän kannalta tarkasteltuna. Odotettavissa oleva tulo tukkipuun toimituskaupassa on noin 708 750 euroa (alv 0 %) (hankintahinta 633 403,27 euroa alv 0 %).

 

Puutavaran hinnat ovat kuitupuun osalta nousseet vuoden takaisista hinnoista noin 0,5–1 €/k-m3 ja tukkipuun osalta noin 1–2 €/k-m3. Tukki- ja kuitupuusta saatava toimituskaupan tulo on yhteensä arviolta noin 1 119 750 euroa (alv 0 %), jolla mahdollistetaan kaupunginvaltuuston metsänmyyntituloille vuodelle 2021 asetettu noin 2,7 M€:n tulotavoite.

 

Lautakunnan jäsenille on toimitettu hintojen vertailulaskelmat ja lisäksi heillä on mahdollisuus tutustua tarjouksiin (salaisia asiakirjoja / yksityinen liikesalaisuus).

 

 

Vaikutusten arviointi                     Metsien hyvällä hoidolla on myönteinen vaikutus ilmastonmuutokseen, kun metsistä poistettava puumäärä on metsien kasvua pienempi. Tällöin metsät sitovat hiiltä puuainekseen ja metsät toimivat hiilinieluina. Nopeasti kasvavat hyvin hoidetut metsät ovat kaikkein tehokkaimpia hiilen sitojia. Kaupungin metsiä hoidetaan normaalien pidempien kiertoaikojen mukaisesti, jolloin kaupungin metsissä on myös suurempi hiilivarasto kuin muiden maanomistajien metsissä.

 

Myytävä puutavara korvaa loppukäyttömuotona sellaisia materiaaleja, joilla on suurempi hiilijalanjälki kuin puulla, joten myös tällä tavalla metsien hoito ja puun käyttö ehkäisevät ilmastonmuutosta. Erityisesti järeästä puusta valmistetaan pitkäikäisiä tuotteita, jolloin tuotteet toimivat hiilivarastoina. Myös kuiduttavan teollisuuden tuotteet ovat kehittymässä sellaiseen suuntaan, missä lopputuotteiden elinkaari on pidentymässä ja hiilensidontakyky paranee. Puun energiakäytöllä pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita, millä on ilmastonmuutosta ehkäisevä vaikutus. Kaupungin metsien hoito täyttää ilmastopoliittisessa ohjelmassa asetetut tavoitteet.

 

Luonnon monimuotoisuus tulee turvattua, kun kaupungin metsiä hoidetaan metsien monikäytön periaatteiden mukaan sekä metsäsertifioinnin edellyttämällä tavalla. Luontoarvot selvitetään aina ennen metsänhoitotoimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Puutavaran korjuu ja kuljetus teetetään yksityisillä urakoitsijoilla, millä on työllistävä vaikutus.

 

 

Esitys                                                Kaupunkirakennelautakunta päättää myydä jätettyjen tarjousten perusteella kuitupuut Stora Enso Oyj:lle ja tukkipuut Keitele Forest Oy:lle. Lisäksi kaupunkirakennelautakunta valtuuttaa kaupunginmetsänhoitajan allekirjoittamaan em. puukauppoja koskevat kauppakirjat.

 

 

Liitteet

1

5868/2021 Tarjousvertailu kuitu 2021 syksy (salainen, ei julkaista internetissä)

 

2

5868/2021 Tarjousvertailu tukki 2021 syksy (salainen, ei julkaista internetissä)

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään korjaus esittelytekstiin: kuitupuun osalta tarjoaja on Keitele Forest Oy eikä UPM Kymmene Oy.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa