Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.07.2021/Pykälä 256

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 256

Asianro 4060/02.05.05/2020

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Savon Kuituverkko Oy:n osakkeiden myyntiä koskevassa asiassa

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

                                                          Valitus ja lausuntopyyntö

 

Kunnan jäsen on tehnyt liitteenä olevan valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 26.4.2021 § 159, jolla kaupunginhallitus hylkäsi kaupunginhallituksen päätöksestä 15.3.2021 § 103 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

 

                                                          Valituksessa on vaadittu päätöksen kumoamista. Valittaja on vaatinut myös toimenpide- ja täytäntöönpanokieltoa asian käsittelyn ajaksi.

 

Valituksen perusteluissa on mm. todettu, että osakkeiden myyntiä koskeva aiesopimus on salattu julkisuuslain vastaisesti ja yhtiön todellinen markkina-arvo olisi tullut arvioida riippumattoman ulkopuolisen tahon toimesta. Valituksessa on vedottu uutena perusteena myös siihen, että myynnissä olisi tullut ottaa huomioon EU:n valtiontukisääntely.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta kaupunginhallitukselta lausuntoa 23.7.2021 mennessä.

 

Lausunto

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt osaltaan Savon Kuituverkko Oy:n osakkeiden myyntiä koskevaa aiesopimusta kokouksessaan 14.12.2020 Savon Kuituverkko Oy:n hallituksen tekemän esityksen perusteella. Yhtiön hallitus on pyytänyt omistajakunnille lähettämässään kirjeessä osakkaita huomioimaan, että esitykseen, aiesopimukseen, indikatiiviseen tarjoukseen sekä mahdolliseen järjestelyyn liittyvät yksityiskohdat ovat sisältäneet kummankin osapuolen liikesalaisuuden piirissä olevia asioita, mukaan lukien kauppahinta ja ostajakandidaatin nimi. Tämän vuoksi yhtiön aiesopimusta koskevaan esitykseen liittyvät asiat on käsitelty osakaskuntien päätöksenteossa salaisena.

 

Tältä osin valituksessa esitetyt perustelut eivät kohdistu muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen 15.3.2021, eikä tuolloin tehtyä päätöstä ole syytä kumota mainituilla perusteilla. 

 

Savon Kuituverkko Oy:lle on vahvistettu yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukainen saneerausohjelma Pohjois-Savon käräjäoikeuden 12.11.2018 antamalla päätöksellä. Saneerausohjelman mukainen maksuohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka.

 

Yhtiön keskeisen omaisuuserän eli sen omistaman kuituverkon arvoa on määritetty saneerausohjelman yhteydessä tammikuussa 2018 ulkoisen riippumattoman tahon toimesta (VALOR Partners Oy).

 

Liiketoiminnan arvonmäärityksen mukaan vertailevan arvonmäärityksen perusteella yhtiön verkon arvo olisi 1,5-2,2 m€. Laskelman epävarmuudet huomioiden yhtiön kuituverkon velaton arvo on tuolloin arvioitu 2,5-3,5 miljoonan euron välille. Saneerausohjelman yhteydessä kuituverkon arvoksi on selvittäjän toimesta päädytty käyttämään saneerausohjelmassa 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiön merkittävin omaisuuserä on yhtiön taseessa oleva valokuituverkko. Yhtiö ei ole rakentanut vuoden 2015 jälkeen omaa verkkoaan, jonka vuoksi vuoden 2018 alussa tehtyä arviota kuituverkon arvosta on edelleen pidettävä luotettavana.

 

Yhtiön hallitus on myös teettänyt yhtiön liiketoiminnan velattomasta arvosta arvonmäärityksen Ernst & Young Oy:llä kauppaneuvottelujen alkuvaiheessa. Arvonmääritysraportin 19.3.2020 perusteella liiketoiminnan arvoa ei laadituilla yhtiön liiketoiminnan ennusteilla saada yli 2,4 miljoonan euron uskottavasti, joten verkon käypä arvo on merkittävämpi.

 

Kaupunginhallituksen 15.3.2021 hyväksymän kauppakirjan kohdassa 3.1.1 (Kauppahinnan määrä) on todettu, että ”Voimaantulossa maksettava Osakkeiden alustava kauppahinta on 5.800.000 euroa vähennettynä arvioidulla Nettovelalla, eli 4.100.000 euroa.

 

Kauppasopimukseen kirjattu yhtiön osakekannan velaton kauppahinta on merkittävästi korkeampi kuin kahden riippumattoman ulkopuolisen tahon tekemät arviot osoittavat. Kauppahintaan ei siten myöskään sisälly väitettyä kiellettyä valtiontukea. Yhtiön arvoa on arvioitu ulkopuolisen tahon toimesta kahdessa eri vaiheessa. Kaupunginhallitus on voinut arvioida kauppakirjan ehdot hyväksyessään osakkeiden kauppahinnan olevan kaupungin taholta hyväksyttävällä tasolla yhtiön arvoon nähden.   

Todettakoon vielä, että Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien perustama ja omistama tietoverkkoyhtiö, joka rakentaa Pohjois-Savoon kattavaa valokuituverkkoa. Yhtiön toimialueena on pääsääntöisesti Pohjois-Savon maakunta ja tehtävänä on huolehtia maakunnallisesta valokuituverkosta. Yritys tuottaa siten palveluja vain rajatulla alueella EU:n jäsenvaltion sisällä ja yhtiön osakkeiden kaupalla ei ole myöskään vaikutusta EU:n sisäiseen kauppaan.  

Päätöstä ei tule määrätä täytäntöönpanokieltoon. Osakkeiden kauppaa koskevaan sopimukseen voidaan liittää tarvittaessa lykkäävä tai purkava ehto, joten mahdollisella täytäntöönpanolla ei ole merkitystä valituksen käsittelyn osalta.     

Valitus ja vaatimus täytäntöönpanokiellosta tulee hylätä.

                                

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää edellä mainitun lausuntonaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

 

 

Liitteet

11

4060/2020 Valitus (ei julkinen, jaetaan vain kh:n jäsenille)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että sivun 28 neljännen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kauppasopimukseen kirjattu yhtiön osakekannan velaton kauppahinta on merkittävästi korkeampi kuin yhtiön markkina-arvosta kahden riippumattoman ulkopuolisen tahon tekemät arviot." 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa