Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto
Pöytäkirja 31.08.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 5

Asianro 7380/00.02.03/2021

 

 

Yksilöasioiden jaoston kokousten aika ja paikka sekä kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen

 

 

 

 

 

                                                          Hallintosäännön 131 §:ssä on määräykset toimielinten kokousten ajankohdan ja paikan määräämisestä seuraavasti:

 

-      Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

 

-      Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

-      Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Hallintosäännön 132 §:ssä on määräykset kokouskutsun ja esityslistan lähettämisestä seuraavasti:

 

-      Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

-      Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

-      Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

-      Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

-      Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt.

 

-      Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                              

 

Puheenjohtaja

Yksilöasioiden jaosto päättää kokousten ajankohdasta ja paikasta sekä kokouskutsun ja esityslistan lähettämisestä.

 

 

Päätös                                              Va. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Kaija Kähkönen toimi esittelijänä tässä asiassa.

 

Va. henkilöstö- ja hallintopäällikkö esitti seuraavaa:

 

                                                          Yksilöasioiden jaosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin klo 15.00 alkaen ja kokoukset pidetään

 

to 23.9.2021    klo 15:00

to 28.10.2021  klo 15:30

to 18.11.2021  klo 15:00

to 16.12.2021  klo 15:00

 

                                                          Kokoukset pidetään pääsääntöisesti osoitteessa Viestikatu 1-3, 3.krs, neuvotteluhuone B329. Teams-kokoukseen osallistuvat läsnäollen puheenjohtaja, esittelijä ja sihteeri osoitteessa Tulliportinkatu 37 F, 3. krs, neuvotteluhuone 301.

 

                                                          Kokouskutsu ja esityslista lähetetään postitse viikkoa ennen kokousta tai sähköisen kokousjärjestelmän kautta viimeistään kolme päivää ennen kokousta, ellei yksilöasioiden jaoston puheenjohtajan kanssa poikkeuksellisesti muuta sovita. Tällöin jaoston jäsenille ilmoitetaan poikkeava toimitusajankohta.

 

Yksilöasioiden jaosto hyväksyi henkilöstö- ja hallintopäällikön ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa