Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2021/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 29

Asianro 2567/00.00.01.00/2021

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan edustajan valinta Kuopion Nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2021 – 2022 ajalle 5.10.2021 – 31.12.2022

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

Kuntalain (410/2015) 5 luvun 22§:n mukaisesti kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan valtuuston tehtävänä on pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan Kuntalain mukaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

 

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

 

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

 

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8§:ssä. (Kuntalaki 410/2015, §26).

 

Nuorisolain (1285/2016) 8§:n (Kunnan vastuu) ja 9§:n (Monialainen yhteistyö) mukaisesti kunnan tehtäviin kuuluu nuorisotyö ja –politiikka ja järjestäessään ja tuottaessaan nuorille palveluja tulee kunnan toimia yhteistyössä nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

 

Kuopiossa nuorisovaltuusto on toiminut jo pitkään nuorisopalveluiden järjestämänä. Kuopiossa on toiminut myös lastenparlamentti vuodesta 2011 alkaen.

 

Nuorisopalvelut ovat osa Kasvun ja oppimisen palvelualueen palveluita ja toimivat opetusjohtajan alaisuudessa Perusopetuksen ja nuorisotoimen sekä lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön vastuualueella. Kuopion Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen ja osallistumisen tukemiseksi ja lisäämiseksi nuorisovaltuuston toimikausi on ollut tarkoituksenmukaisinta järjestää 1.1 – 31.12. väliseksi ajanjaksoksi. Tämä poikkeaa kunnan toimielinten toimikaudesta, joka Kuntalain mukaan on 1.6. - 31.5. välisenä ajanjaksona. Kuopion Nuorisovaltuuston nykyinen toimikausi on 1.1.2021 – 31.12.2022.

 

Kuopion kaupungin Hallintosäännön 2 luvun 19§:ssä on määritelty kaupungin vaikuttamistoimielimet, joita ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Edellä mainittujen vaikuttamistoimielimien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksessaan 16.3.2021 (§21) merkinnyt tiedoksi nuorisovaltuuston kokoonpanon ja edustajat sekä jäsenten tehtävät toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022 ja esittänyt edelleen kaupunginhallitukselle nuorisovaltuuston jäsenten vahvistamisen ja valtuuston asettamisen. Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta on nimennyt keskuudestaan luottamushenkilöiden edustajan. Kaupunginhallitus on vahvistanut kokouksessaan 29.3.2021, §121, Kuopion Nuorisovaltuuston kokoonpanon Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen mukaisesti toimikaudelle 2021 – 2022.

 

Uuden Kaupunginvaltuuston ja lautakuntien aloitettua toimikautensa elokuussa 2021 on nuorisovaltuustoon nimettävä luottamushenkilöiden edustaja Kasvun ja oppimisen lautakunnasta. Nimeäminen on edelleen esitetty kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi Kasvun ja oppimisen lautakunnan luottamushenkilöiden edustajan nimeämisen Nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2021 – 2022 ajalle 5.10.2021 – 31.12.2022 tiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa