Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.10.2021/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

59 §

23.6.2021

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

18 §

15.9.2021

 

§ 34

Asianro 5093/12.03.01.05/2021

 

 

Valtuustoaloite / Lapsi- ja perheohjelma Kuopioon

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.6.2021 59 §

 

 

 

Vs. kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Sirpa Niemi

Kansalaistoiminta

 

Kuopion keskustan valtuustoryhmä on laatinut valtuustoaloitteen (25.4.2021) Lapsi- ja perheohjelman laatimiseksi Kuopioon. Aloitteessa nostetaan esiin 23.3.2021 julkaistu kansallinen lapsistrategia, jonka kolme keskeistä näkökulmaa ovat; lasten oikeuksien kunnioittaminen, lasten vahva huomioonottaminen yhteiskunnassa ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lapsi- ja perheohjelman laatimista, jossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn, vähävaraisten ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yleisesti vanhemmuuden tukemiseen.

 

Kuopiossa on juuri käynnissä Terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma koostuu kuopiolaisten hyvinvoinnin nykytilaa kuvaavasta kertomusosiosta ja suunnitelmaosiota, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet seurantamittareineen hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelmaosan tavoitteet pohjautuvat havaittuihin hyvinvoinnin haasteisiin.

 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteydessä päätetään myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (2013/1287) sekä Lastensuojelulakiin (2007/417) kirjatusta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Osana valtuustokaudelle 2021-2025 laadittavaa hyvinvointikertomus ja -suunnitelmaa päätetään myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta, jonka taustalla on Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (2015/523). Arjen turvallisuuden edistämisen suunnittelua kunnissa ohjaa sisäministeriön ”Turvallisuutta kaikkialla –paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset” ja myös tämä huomioidaan osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Tuomalla näitä samansisältöisiä suunnitelmia yhteen, tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä.

 

Työn alla oleva hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyödyntää Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman näkökulmia ja sisältää tavoitteita sekä toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuopiossa valmistellaan parhaillaan myös lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, jossa näihin valtuustoaloitteen kysymyksiin esitetään ratkaisuja.

 

Vaikutusten arviointi        Liitteenä

 

 

Esitys                          Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

5093/2021-3 Valtuustoaloite

 

 

5093/2021-3 Allekirjoitukset

 

 

5093/2021-3 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä vs. kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                         Esittelijä veti asian pois esityslistalta.

 

 


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.9.2021 18 §

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.9.2021

 

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen:

 

Kuopion keskustan valtuustoryhmä on laatinut valtuustoaloitteen (25.4.2021) Lapsi- ja perheohjelman laatimiseksi Kuopioon. Aloitteessa nostetaan esiin 23.3.2021 julkaistu kansallinen lapsistrategia, jonka kolme keskeistä näkökulmaa ovat lasten oikeuksien kunnioittaminen, lasten vahva huomioonottaminen yhteiskunnassa ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lapsi- ja perheohjelman laatimista, jossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn, vähävaraisten ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yleisesti vanhemmuuden tukemiseen.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.6.2021 hyväksynyt Kuopion uuden laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää alueen asukkaiden hyvinvoinnin tilaan pohjautuen yhteensä 13 tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tavoitteissa nousee esiin muun muassa vanhemmuuden tukeminen, mielekkään tukemisen ja kokemisen mahdollinen kaikille tulotasosta riippumatta sekä työllisyyden ja työkyvyn tukeminen. Syksyllä 2021 päätöksentekoon tulevassa hyvinvointisuunnitelmassa linjataan toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden toteutumiseksi. Kuopion hyvinvointikertomus ja -suunnitelma pohjautuu Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman näkökulmiin ja toimii osaltaan tämän strategisen ohjelman arvioinnin työvälineenä.

 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteydessä päätetään myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (2013/1287) sekä Lastensuojelulakiin (2007/417) kirjatusta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Osana valtuustokaudelle 2021-2025 laadittavaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa päätetään myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta, jonka taustalla on Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (2015/523). Arjen turvallisuuden edistämisen suunnittelua kunnissa ohjaa sisäministeriön ”Turvallisuutta kaikkialla –paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset” ja myös tämä huomioidaan osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Tuomalla näitä samansisältöisiä suunnitelmia yhteen, tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä.

 

Uusi valtuustokaudelle 2021-2025 laadittava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma tukee ja ohjaa myös muiden hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien laadintaa. Kuopiossa valmistellaan parhaillaan muun muassa kasvatus- ja koulutuspoliittista ohjelmaa. Hyvinvointisuunnitelman sisältämiä tavoitteita ja toimenpiteitä liittyen arjen fyysiseen aktiivisuuteen, mielekkääseen tekemiseen ja kokemiseen sekä osallisuuteen sen sijaan syvennetään strategisista linjauksista konkreettisemmaksi käytännön toiminnaksi Liikkuva Kuopio, ja Kulttuuri Kuopio ohjelmien sekä Meidän Kuopio periaatteiden avulla.

 

Valtuustoaloitteesta esitetään, että lapsi- ja perheohjelman teon yhteydessä on myös kehitettävä lapsivaikutusten arvioinnin prosessia niin, että lapsia ja nuoria aidosti kuullaan heitä koskevissa päätöksenteon vaiheissa.

 

Kuopio on hakeutumassa mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta - mallin toteuttamiseen. Hakeutumisesta on tehty valtuustoaloite ja Kuopion kaupunginhallitus on 31.5.2021 kokoukseen puoltanut malliin hakeutumista. Malliin mukaan lähtemisen ja toimintamallista saatavan tuen nähdään tukevan Kuopion strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista mukaan lukien lasten oikeuksien ja osallisuuden vahvistuminen. Malliin mukaan lähteminen nähdään edistävän myös Kansallisen lapsistrategian ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksen tavoitteiden toteutumista Kuopiossa. Kuopion kaupunki toivoo Unicefin lapsiystävällisen kunta -toimintamallin tarjoavan tukea lasten ja nuorten oikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten oikeudet ja osallisuus toteutuvat kaikessa kaupungin toiminnassa.

 

Kuopiossa on käytössä päätöksenteossa vaikutusten ennakkoarviointi, jossa yhtenä arvioitavana kohtana on ihmisvaikutusten arviointi myös ikäryhmittäin. Osassa päätöksiä vaikutuksia arvioidaan pääosin asiantuntijoiden näkökulman pohjalta ja isompien aiheiden osalta lasten osallistumisen merkitys korostuu. Esimerkkinä nostettakoon esiin Vehmersalmen nuorisotalo Majakka, jossa nuoret ovat olleet mukana jo ensivaiheesta lähtien ja Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman laatinen, jonka laadintaa on niin ikään osallistunut vahvasti lapset ja nuoret.  Myös arjen toiminnoissa kuten varhaiskasvatus- ja kouluympäristöissä lasten osallisuus on vahvistunut, josta kertoo myös kouluterveyskyselyn (vuosien 2017 ja 2019) tulokset. Kuopiosta puuttuu kuitenkin yhtenäinen ohjeistus lapsivaikutusten arviointiin ja laajemmin toimintamallit lasten osallistamiseen. Myös tämän kehittämisessä Kuopio toivoo tukea Unicefin lapsiystävällinen kunta malliin hakeutumisesta. Unicef lapsiystävällisessä kunta toimintamallissa kehittämistyön pohjana on alueella havaitut kehittämiskohteet, jotka määritetään mallin nykytilan arvioinnin pohjalta ja kehittämiskohteiden pohjalta johdetut tavoitteet sekä toimenpiteet.

 

Vaikutusten arviointi        Liitteenä

 

Esitys                         

 

 

Liitteet

 

5093/2021-3 Valtuustoaloite

 

 

5093/2021-3 Allekirjoitukset

 

 

5093/2021-3 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

 

 

Päätös                         Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tanja Tilles-Tirkkonen esitteli asiaa ja lautakunta päätti jatkaa keskustelua §:n 20 ”Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesityksen valmistelutilanne” jälkeen.

 

Esittelyn jälkeen lautakunta päätti käsitellä seuraavaksi §:n 16 ”Kuopion taidemuseon kokoelmasäilytystilojen hankesuunnitelma”.

 

Tanja Tilles-Tirkkonen saapui kokoukseen klo 16.23 ja poistui klo 18.42.

 

 


 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.10.2021

 

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen:

 

Kuopion keskustan valtuustoryhmä on laatinut valtuustoaloitteen (25.4.2021) Lapsi- ja perheohjelman laatimiseksi Kuopioon. Aloitteessa nostetaan esiin 23.3.2021 julkaistu kansallinen lapsistrategia, jonka kolme keskeistä näkökulmaa ovat lasten oikeuksien kunnioittaminen, lasten vahva huomioonottaminen yhteiskunnassa ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lapsi- ja perheohjelman laatimista, jossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn, vähävaraisten ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yleisesti vanhemmuuden tukemiseen.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.6.2021 hyväksynyt Kuopion uuden laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää alueen asukkaiden hyvinvoinnin tilaan pohjautuen yhteensä 13 tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tavoitteissa nousee esiin muun muassa vanhemmuuden tukeminen, mielekkään tukemisen ja kokemisen mahdollinen kaikille tulotasosta riippumatta sekä työllisyyden ja työkyvyn tukeminen. Syksyllä 2021 päätöksentekoon tulevassa hyvinvointisuunnitelmassa linjataan toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden toteutumiseksi. Kuopion hyvinvointikertomus ja -suunnitelma pohjautuu Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman näkökulmiin ja toimii osaltaan tämän strategisen ohjelman arvioinnin työvälineenä.

 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteydessä päätetään myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (2013/1287) sekä Lastensuojelulakiin (2007/417) kirjatusta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Osana valtuustokaudelle 2021-2025 laadittavaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa päätetään myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta, jonka taustalla on Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (2015/523). Arjen turvallisuuden edistämisen suunnittelua kunnissa ohjaa sisäministeriön ”Turvallisuutta kaikkialla –paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset” ja myös tämä huomioidaan osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Tuomalla näitä samansisältöisiä suunnitelmia yhteen, tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä.

 

Uusi valtuustokaudelle 2021-2025 laadittava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma tukee ja ohjaa myös muiden hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien laadintaa. Kuopiossa valmistellaan parhaillaan muun muassa kasvatus- ja koulutuspoliittista ohjelmaa. Hyvinvointisuunnitelman sisältämiä tavoitteita ja toimenpiteitä liittyen arjen fyysiseen aktiivisuuteen, mielekkääseen tekemiseen ja kokemiseen sekä osallisuuteen sen sijaan syvennetään strategisista linjauksista konkreettisemmaksi käytännön toiminnaksi Liikkuva Kuopio, ja Kulttuuri Kuopio ohjelmien sekä Meidän Kuopio periaatteiden avulla.

 

Valtuustoaloitteesta esitetään, että lapsi- ja perheohjelman teon yhteydessä on myös kehitettävä lapsivaikutusten arvioinnin prosessia niin, että lapsia ja nuoria aidosti kuullaan heitä koskevissa päätöksenteon vaiheissa.

 

Kuopio on hakeutumassa mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta - mallin toteuttamiseen. Hakeutumisesta on tehty valtuustoaloite ja Kuopion kaupunginhallitus on 31.5.2021 kokoukseen puoltanut malliin hakeutumista. Malliin mukaan lähtemisen ja toimintamallista saatavan tuen nähdään tukevan Kuopion strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista mukaan lukien lasten oikeuksien ja osallisuuden vahvistuminen. Malliin mukaan lähteminen nähdään edistävän myös Kansallisen lapsistrategian ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksen tavoitteiden toteutumista Kuopiossa. Kuopion kaupunki toivoo Unicefin lapsiystävällisen kunta -toimintamallin tarjoavan tukea lasten ja nuorten oikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten oikeudet ja osallisuus toteutuvat kaikessa kaupungin toiminnassa.

 

Kuopiossa on käytössä päätöksenteossa vaikutusten ennakkoarviointi, jossa yhtenä arvioitavana kohtana on ihmisvaikutusten arviointi myös ikäryhmittäin. Osassa päätöksiä vaikutuksia arvioidaan pääosin asiantuntijoiden näkökulman pohjalta ja isompien aiheiden osalta lasten osallistumisen merkitys korostuu. Esimerkkinä nostettakoon esiin Vehmersalmen nuorisotalo Majakka, jossa nuoret ovat olleet mukana jo ensivaiheesta lähtien ja Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman laatinen, jonka laadintaa on niin ikään osallistunut vahvasti lapset ja nuoret.  Myös arjen toiminnoissa kuten varhaiskasvatus- ja kouluympäristöissä lasten osallisuus on vahvistunut, josta kertoo myös kouluterveyskyselyn (vuosien 2017 ja 2019) tulokset. Kuopiosta puuttuu kuitenkin yhtenäinen ohjeistus lapsivaikutusten arviointiin ja laajemmin toimintamallit lasten osallistamiseen. Myös tämän kehittämisessä Kuopio toivoo tukea Unicefin lapsiystävällinen kunta malliin hakeutumisesta. Unicef lapsiystävällisessä kunta toimintamallissa kehittämistyön pohjana on alueella havaitut kehittämiskohteet, jotka määritetään mallin nykytilan arvioinnin pohjalta ja kehittämiskohteiden pohjalta johdetut tavoitteet sekä toimenpiteet.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Liitteet

2

5093/2021-3 Valtuustoaloite

 

3

5093/2021-3 Allekirjoitukset

 

4

5093/2021-3 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä esityksen osaltaan ja esittää kaupunginhallituksella esityksen hyväksymistä.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tanja Tilles-Tirkkonen osallistui kokoukseen klo 17.21 – 17.25 asian käsittelyn ajaksi.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa