Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 02.11.2021/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Lähidemokratiajaosto

9 §

23.3.2021

Lähidemokratiajaosto

14 §

30.9.2021

 

§ 18

Asianro 2842/12.03.01.02/2021

 

 

Lähiöohjelman suunnittelun käynnistäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Lähidemokratiajaosto 23.3.2021 9 §

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

                                     Kuopion kaupunginvaltuuston aloitteesta talousarvio 2021:ssa on osoitettu 50 000 € määräraha lähiöohjelman tekoon seuraavalla kirjauksella;

”Lisäksi lähiöohjelman tekoon varataan 50 000 euroa. Lähiöohjelman toteuttaminen aloitetaan lähidemokratiajaoston alaisuudessa. Lähiöohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää kaupunginosien elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso.

 

Alueiden tasapainoisen kehittämisen varmistamiseksi laaditaan Kuopion lähiöalueille omat kaupunginosien kehittämisen toimenpideohjelmat. Ohjelmat laaditaan yhdessä asukkaiden kanssa, ottamalla suunnitteluun mukaan mm. kaupunginosayhdistyksiä, vanhempainyhdistyksiä sekä asukastoimijoita.

 

Lähiöohjelmaan kirjataan ylös kehittämistoimenpiteitä liittyen mm. täydennysrakentamiseen, lähiliikunta- ja lähiluontoalueisiin, ympäristön viihtyvyyteen, lähipalveluihin, joukkoliikenteeseen sekä kevyen liikenteen väyliin. Toimenpiteistä valitaan kehittämisen kärjet tai yksi kärki sekä sovitaan kärkitoimenpiteiden toteuttamisen vastuista ja resursseista.”

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                            Esitän, että lähidemokratiajaosto käy keskustelun lähiöohjelman valmistelun tavoitteista ja toimenpiteistä. Lähiöohjelman suunnittelu- ja toteuttamistehtävään rekrytoidaan suunnittelija.

 

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

Päätös                          Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: Suunnittelutyön tavoitteena on kartoittaa vaihtoehtoiset mallit uuden kaupunkitasoisen asukaskeskeisen lähiöohjelman toteuttamiseksi.

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

 

Harri Auvinen poistui kokouksesta klo 17.55 asian käsittelyn aikana.

 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tapio Tolppanen pykälästä 9 alkaen.

 

 


 

                                

 

 

 

Päätöshistoria

 

Lähidemokratiajaosto 25.5.2021 14 §

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

                                     Kaupunginvaltuusto on osoittanut vuoden 2021 talousarviossa 50 000 € lähiöohjelman laatimiseen; "Lähiöohjelman toteuttaminen aloitetaan lähidemokratiajaoston alaisuudessa. Lähiöohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää kaupunginosien elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso. Alueiden tasapainoisen kehittämisen varmistamiseksi laaditaan Kuopion lähiöalueille omat kaupunginosien kehittämisen toimenpideohjelmat. Ohjelmat laaditaan yhdessä asukkaiden kanssa, ottamalla suunnitteluun mukaan mm. kaupunginosayhdistyksiä, vanhempainyhdistyksiä sekä asukastoimijoita. Lähiöohjelmaan kirjataan ylös kehittämistoimenpiteitä liittyen mm. täydennysrakentamiseen, lähiliikunta- ja lähiluontoalueisiin, ympäristön viihtyvyyteen, lähipalveluihin, joukkoliikenteeseen sekä kevyen liikenteen väyliin. Toimenpiteistä valitaan kehittämisen kärjet tai yksi kärki sekä sovitaan kärkitoimenpiteiden toteuttamisen vastuista ja resursseista." 

 

                                     Lähidemokratiajaoston päätöksellä (23.3.2021, asianro 842/12.03.01.02/2021) lähiöohjelmamallin valmisteluun rekrytoidaan suunnittelija. Suunnittelutyön tavoitteena on kartoittaa vaihtoehtoiset mallit uuden kaupunkitasoisen asukaslähtöisen lähiöohjelman toteuttamiseksi.

Lähiöohjelmamallin toteutuksessa asukkaiden osallistuminen on keskiössä. Jotta osallisuuden laaja toteutus mahdollistuu, on ensiarvoisen tärkeää luoda toimiva pohja ja alusta osallisuudelle. Laajalla alueella ja laajalla väestöpohjalla osallistaminen on järkevintä toteuttaa digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

 

Kuopion kaupungin ja Savonian Ihmisläheinen digitaalinen kunta -hankkeen (IDK) työpajoissa yhden tiimin kehittämisalueena on ollut asukkaiden osallisuuden edistäminen digitaalisuutta hyödyntäen. Lähidemokratiaa ja poikkihallinnollisen osallisuuden edistämisen keskustelun alustukseksi asiakaspäällikkö Petri Kervola kertoo kokouksessa Ihmisläheinen digitaalinen kunta -hankkeen puitteissa esille tulleista osallisuutta ja lähidemokratiaa koskevista kehittämismahdollisuuksista.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                            Esitän, että lähiöohjelmamallin valmistelussa hyödynnetään IDK-hankkeen osaamista siten, että IDK-hankkeen osallisuusryhmän toimenpiteitä suunnataan tukemaan mahdollisimman vahvasti poikkihallinnollisen lähiöohjelmamallin toteutusta sekä mallia valmistelevan suunnittelijan työtä. Tavoitteena on luoda digitaalinen osallisuusalusta Kuopion lähidemokratian ja asukkaiden osallisuuden edistämisen työvälineeksi. Erityisenä kohderyhmänä osallisuusalustan valmistelussa ovat nuoret.

 

 

Liitteet

 

5125/2021 Osallisuuskuvaus 2021 täydennetty (2)

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Tiina Taskinen-Viinikainen

puh. +358 44 748 2374

 

 

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

Päätös                          Lähidemokratiajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 


 

Lähidemokratiajaosto 30.9.2021

 

Lähidemokratiajaosto 30.9.2021 14 §

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

                                    

 

Kaupunginvaltuusto on osoittanut vuoden 2021 talousarviossa

50 000 € lähiöohjelman laatimiseen. Lähiöohjelmatyön käynnistämiseksi päätettiin palkata suunnittelija, jonka ensisijaisena tehtävänä on koota yhteen kaupungissa käynnissä oleva kehittämistyö asukkaiden osallisuuden edistämiseksi, kartoittaa hyvät käytännön muualta ja esittää työn päätteeksi ehdotus Kuopiossa käyttöönotettavasta osallisuus- alustasta ja sen käyttöönoton edellytyksistä. Selvitystyö koskisi koko kaupunkia, niin kantakaupunkia kuin maaseutualueita.

 

Suunnittelijan rekrytointi on käynnissä. Vuoden 2021 määrärahasta (50.000 euroa) palkkakuluihin varataan 15.000 euroa. Työn loppuun saattamiseksi vuonna 2022 talousarvioon on esitetty varattavaksi 35.000 euroa.

 

Digitaalisen osallisuusalustatyön kehittämisen myötä käynnistetään keskeisen kaupunkialueen lähidemokratiamallin suunnittelu- ja kehitystyö.

 

                                    

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                        Lähidemokratiajaostolle esitetään, että se hyväksyisi osaltaan Digitaalisen osallisuusalustan suunnittelun liitteessä kuvatulla tavalla ja keskeisen kaupunkialueen lähidemokratiamallin suunnittelun käynnistämisen ja varaisi tarvittavan määrärahan lähidemokratiajaoston kehittämismäärärahaan vuodelle 2022.

 

 

 

Liitteet

 

2842/2021 Osallisuuskuvaus 2021 täydennetty (2)

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

 

Päätös                          Lähidemokratiajaosto hyväksyi valmistelijan esityksen.

 

 

 

 

 


 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

                                                   

Lähidemokratiajaosto 2.11.2021

                                                   

 

Lähiö-ohjelman digitaalisen osallisuusalustan suunnittelutyö on alkanut ja suunnittelijan tehtävään on valittu Irma Savolainen. Savolainen esittelee Lähidemokratiajaostolle suunnittelun vaiheet sekä tähän saakka kerätyn tiedon. Lähidemokratiajaosto keskustelee ja kommentoi. Jaoston kommentit ja asettamat suuntaviivat otetaan huomioon suunnittelutyössä. 

 

Digitaalisen osallisuusalustan suunnittelutyön aluksi kerätään kaupungin osallisuusprojektien ja muissa julkisissa organisaatioissa tapahtunut osallisuustyö hankkeen referenssiprojektiksi. Suunnittelun avuksi valitaan kohderyhmä, jonka kanssa testataan tosielämän kehitysideoita ja esiin nousevia ongelmakohtia. Tarkoituksena on myös käydä läpi kaupungin sisäiset asian ratkaisuprosessit sekä määrittää alustan toiminnallisuus ja tarvittavat resurssit. Ennen vuoden vaihdetta on tarkoitus hahmotella alustan visuaalinen ulkoasu sekä suorittaa alustaluonnoksen väliarviointi yhdessä lähidemokratiajaoston kanssa. Kokonaisuus on tarkoitus esittää lähidemokratiajaostolle hyväksyttäväksi joulukuussa.

 

                                                   

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                          

Lähidemokratiajaosto keskustelee Lähiöohjelman etenemisestä ja merkitsee etenemisen tiedoksi.

 

Liitteet

1

2842/2021 Osallisuuskuvaus 2021 täydennetty (2)

 

Viiteaineisto

1

2842/2021 Lähiöohjelmatyön vaiheet ldj 021121

 

                                                    Valmistelija                                                       

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

 

Päätös                                         Lähidemokratiajaosto hyväksyi valmistelijan esityksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa