Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

101 §

1.11.2021

 

§ 117

Asianro 8987/02.02.00/2021

 

 

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2025

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 1.11.2021 101 §

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

                                   Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

                                   Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

 

                                   Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa ja keskustelee talousarvioehdotuksesta. Samalla talousarvion valmistelijoille on mahdollista esittää kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 15.11.2021.

 

Lautakunnat ovat käsitelleet omien palvelualueidensa talousarvioesitykset 2022:

-      Kaupunkirakennelautakunta on 29.9.2021 § 29 käsitellyt kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021781808-3

-      Kasvun ja oppimisen lautakunta on 5.10.2021 § 28 käsitellyt kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021784476-3.

-      Perusturva- ja terveyslautakunta on 5.10.2021 § 23 käsitellyt perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa

-      http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021788277-4.

-      Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on 6.10.2021 § 26 käsitellyt hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021784030-4

 

Perusturva- ja terveyslautakunnan, kasvun- ja oppimisen lautakunnan, kaupunkirakennelautakunnan sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtajat osallistuvat kokoukseen.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys jaetaan kokoukseen osallistuville. Kaupunginjohtajan talousarvioinfo kaupunginvaltuutetuille järjestetään maanantaina 1.11.2021. Talousarvioesitys on julkaisuvapaa 1.11.2021 klo 16.30.

 

 

 

Liitteet

 

8987/2021 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2022

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2025 käsittelyn.

 

 

Päätös                         Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Olli-Pekka Ryynänen, kasvun- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Loponen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Sakari Pääkkö, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, toimitilajohtaja Hannu Väänänen, vt. talousjohtaja Jaana Kuuva, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja taloussuunnittelija Heini Piironen. He poistuivat kokouksesta yleiskeskustelun jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 


 

 

Merkitään, että kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ns. ensimmäisessä lukemisessaan maanantaina 1.11.2021.

 

Kaupungin yhteistyötoimikunta käsitteli vuoden 2022 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022 – 2025 kokouksessaan 4.11.2021.

 

Elinkaari- ja vuokrahankkeista olevaa koostetta talousarvion sivulla 120 on täydennetty Hiltulanlahden koulun 2. vaiheen hankkeella (korjattu sivu 120 jaetaan liiteaineistona). Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksessaan 19.10.2021 § 41 päättänyt osaltaan hyväksyä koulun optio-osan tarpeen.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Liitteet

1

8987/2021 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2022

 

2

8987/2021 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2022 (korjattu sivu 120)

 

Viiteaineisto

1

8987/2021 Päätös Kaupungin yhteistyötoimikunta 4.11.2021 § 12

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 – 2025 taloussuunnitelman.

 

1          Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen.

2          Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2021 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2022 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.

3          Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusien yritystilojen ja –alueiden rakentamis- ja ostohankkeita sekä kaupungin kehityksen kannalta olennaisia investointeina käsiteltäviä kumppanuus- ja kehityshankkeita kokonaiskustannusarvioltaan enintään 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.

4          Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä edellä kohdassa 3 tarkoitettuja toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.

5          Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

 

Päätös                                              Merkittiin, että kokouksessa oli läsnä asiaa käsiteltäessä vt. talousjohtaja Jaana Kuuva.

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 toiminta- ja taloussuunnitelman.

 

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 16.50-17.10. Jäsen Tiina Kaartinen poistui kokouksesta tauon aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Iris Asikainen.

 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana tehtiin seuraavat esitykset:

 

1         Keskustelun kuluessa kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kasvun ja oppimisen palvelualueelle lisätään perusopetuksen toimintakuluihin + 700 000 euroa.

2         Keskustelun kuluessa jäsen Hannu Kokki teki varajäsen Iris Asikaisen sekä jäsen Kaisa Kanteleen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

- sivu 73. Perusturvan palvelualue/Vanhuspalvelut. Vanhusten asumispalveluihin lisätään menolisäyksenä + 400 000 euroa.

 

Äänestys 1. 

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Hannu Kokin tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Eskelinen, Koskinen, Eskelinen-Fingerroos, Linnanmäki, Markkanen, Niiranen, Hämäläinen ja Wallius) ja 3 ei-ääntä (Asikainen, Kantele ja Kokki), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

3          Keskustelun kuluessa varajäsen Vuokko Hämäläinen teki jäsen Mika Walliuksen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

- sivu 75. Perusturvan palvelualue, Tavoite: Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta. Ehdotettu tekstimuutos: Toimenpiteet - kohdasta poistetaan teksti: ”Kerätään kokemuksia työvoiman rekrytoinnista ulkomailta.”

 

Äänestys 2.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat varajäsen Vuokko Hämäläisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Eskelinen, Koskinen, Asikainen, Eskelinen-Fingerroos, Kantele, Kokki, Linnanmäki, Markkanen ja Niiranen) ja 2 ei-ääntä (Hämäläinen ja Wallius), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

4          Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki jäsenten Ari (Allu) Koskinen, Kaisa Kantele ja Hannu Kokki kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

- sivu 81. Terveydenhuollon palvelualue/Avohoidon palvelut. Tekstilisäys: "alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy ja seksuaalineuvonta jatkuvat." Menolisäys + 200 000 euroa.

 

Äänestys 3.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat puheenjohtaja Aleksi Eskelisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Linnanmäki) ja 10 ei-ääntä (Eskelinen, Koskinen, Asikainen, Eskelinen-Fingerroos, Kantele, Kokki, Markkanen, Niiranen, Hämäläinen ja Wallius), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt puheenjohtaja Aleksi Eskelisen tekemän ehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2022 talousarvio sekä vuosien 2022 - 2025 toiminta- ja taloussuunnitelma oli siten tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi kaupunginhallituksen tekemin muutoksin. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että Jaana Kuuva, Pekka Vähäkangas, Jari Saarinen ja Kirsi Soininen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa