Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 27.01.2022/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 9

Asianro 10659/01.02.01.01/2020

 

 

Oikaisuvaatimus /varallaoloajan palkkasaatavia koskeva vaatimus, M. R

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

 

Taustaa

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päiväpaloasemilla on henkilöstöä virka-ajan ulkopuolella paikallissopimuksen mukaisessa vapaamuotoisessa varallaolossa.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella varallaolon sisällöstä on sovittu erillisellä paikallisella virka- ja työehtosopimuksella henkilöstöjärjestöjen edustajien ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen/Kuopion kaupungin kanssa. Paikallissopimus on tullut voimaan 6.2.2004. Paikallista virka- ja työehtosopimus on sovellettu pelastustoimen henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin. Paikallisessa sopimuksessa on kerrottu määräykset varallaolijan velvoitteista.

 

Kuopion kaupungille/Pohjois-Savon pelastuslaitokselle on tullut vuodesta 2015 alkaen pelastuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöstöä koskien vaatimuksia varallaolon lukemiseksi työajaksi. Tällä hetkellä vaatimuksia on yhteensä 137 henkilöltä. Osasta vaatimuksista on pidetty paikallisneuvottelut. Osa on edennyt keskusneuvotteluihin ja edelleen työtuomioistuimen käsittelyyn.

Markku Räsäsen vaatimus

 

Markku Räsänen on lähettänyt Kuopion kaupungille/Pohjois-Savon pelastuslaitokselle palkkasaatavia koskevan vaatimuksen, jossa on vaadittu, että varallaoloaika tulisi lukea työajaksi ja että työnantajan tulisi korvata tehty varallaoloaika takautuvasti täysimääräisenä viivästyskorkoineen. Palkkasaatavavaatimuksen yhteydessä on vaadittu, että virkamääräyksen perusteella tehdystä varallaolosta tehdään valituskelpoinen päätös. Vs. pelastusjohtaja Paavo Tiitta on tehnyt asiasta viranhaltijapäätöksen 19.12.2021 henkilöstöasiat 95 §/2021. Päätös on koskenut virkasuhteessa suoritettua varallaoloa.

 

Vs. pelastusjohtajan virkavalintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus määräajassa aluepelastuslautakunnalle. Oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Markku Räsänen vaatii, että vs. pelastusjohtaja Paavo Tiitan päätös kumotaan,

ja:

1.      vahvistetaan, että Markku Räsänen Kuopion kaupungin palveluksessa varallaoloksi luettu aika tulee kokonaisuudessaan työajaksi seuraavilta ajoilta:

23.2.2017-30.4.2017

16.4.2018-31.8.2018

24.10.2018-26.10.2018

11.2.2019-3.3.2019

16.4.2019-2.6.2019

1.7.2019-4.8.2019

3.22010-9.2.2020

1.3.2020-31.12.2021

 

2.      velvoitetaan Kuopion kaupunki maksamaan Räsäselle yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkkasaatavia enintään 200.000 euroa.

 

 

Vastine oikaisuvaatimukseen

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella varallaolon sisällöstä on sovittu erillisellä paikallisella virka- ja työehtosopimuksella henkilöstöjärjestöjen edustajien ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen/Kuopion kaupungin kanssa, joka on tullut voimaan 6.2.2004. Paikallista virka- ja työehtosopimus on sovellettu pelastustoimen henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin. Paikallisessa sopimuksessa on määräykset varallaolijan velvoitteista.

Paikallisessa sopimuksessa on todettu muun muassa seuraavaa: ”Kyseessä on vapaamuotoinen varallaolo. Varallaolijan tulee olla välittömästi tavoitettavissa matkapuhelimessa tai muulla viestivälineellä. Hänellä on oikeus liikkua lähtövalmiina taajaman läheisyydessä.  Varallaolo korvataan vuoden 2004 alusta lukien 35 % mukaan ja vuoden 2005 alusta lukien 37 % mukaan. Vuoden 2006 alusta lukien viikonlopun varallaolo ja arkipyhän varallaolo korvataan 40 % mukaan. Viikonlopun varallaolo alkaa, kun perjantain työvuoro päättyy. Viikonlopun varallaolo päättyy, kun maanantain työvuoro alkaa. Arkipyhän varallaolo alkaa, kun sitä edeltävän työvuoro päättyy. Arkipyhän varallaolo päättyy, kun sitä seuraava työvuoro alkaa. Varallaolosta ei anneta em. korvausten lisäksi ylimääräistä vapaata, ellei kyse ole työaikalain viikkolevon antamisesta.  Varallaolo koskettaa vain kiireellistä pelastustoimintaa, valmiuden ylläpitoa tai vastaavaa. Varallaolossa olevien henkilöiden ei tarvitse tehdä hallinnollisia töitä ylitöinä paloasemilla.”

 

Pelastuslaitos on myös sisäisin tiedottein ja ohjein vahvistanut varallaolon aikaisten velvoitteiden määräytyvän paikallisen sopimuksen mukaisella tavalla. Varallaolijat ovat saaneet liikkua ja viettää aika koko pelastusasemaa ympäröivällä taajama-alueella ja sen läheisyydessä ilman, että varallaolijat olisivat olleet sidottuja työhön tai työntekopaikkaan samalla tavalla kuin varsinaisia työtehtäviä suorittaessaan. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella ei ole määritelty lähtövalmiusaikaa.

KVTES: III luvun 5 §:n ”Varallaoloaika” mukaan: Varallaololla tarkoitetaan sitä, että viranhaltijan/työntekijän on oltava tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaoloksi ei katsota velvollisuuta olla työpaikalla työvalmiudessa paitsi silloin, kun viranhaltijalle/työntekijälle on annettu lupa olla varalla valintansa mukaan joko työpaikalla tai määrätyin ehdoin sen ulkopuolella. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan, varallaoloajan pituus ja varallaolon toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti viranhaltijan/työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Viranhaltijalla varallaolovelvollisuus perustuu sopimukseen tai määräykseen ja työntekijällä sopimukseen.”


Pelastuslaitos ei ole edellyttänyt varallaolijan saapuvan viidessä minuutissa hälytyksen tapahtumisesta pelastusasemalla tai sitä, että varallaolijan olisi tullut saavuttaa kohde kymmenen minuutin kuluttua hälytyksestä.

 

Riittävää on ollut, että varallaolija on ollut tavoitettavissa paikallisen sopimuksenmukaisesti sekä valmiudessa ryhtyä toimimaan kohtuullisessa ajassa hälytyksen edellyttämällä tavalla. Mitään ehdottomia määräaikoja toiminnalle ei ole asetettu.

Varallaololla on varauduttu onnettomuustilanteisiin normaalin virka-ajan ulkopuolella. Hälytys annetaan koko hälytysosastolle, ja lähes aina hälytyksille osallistuu ei-varallaolossa olevia henkilöitä ja tarvittaessa myös pelastuslaitoksen jatkuvasti miehitettyjen pelastusasemien henkilöstöä. Varallaolijoita on tuettu vakinaisten pelastusasemien ympärivuorokautisesti töissä olevien paloesimiesten ja palomestareiden toimesta. Varallaolon aikana varallaolijoilla ei ole ollut lähtökohtaisesti mitään pelastuslaitoksen työtehtäviä eikä heitä ole millään tavoin sidottu työtehtäviin. Hälytysten toistuvuus varallaoloaikana on ollut vähäinen, eivätkö hälytystehtävät ole olleet kestoltaan erityisen pitkiä.

Kuopion kaupunki/Pohjois-Savon pelastuslaitos toteaa, että Markku Räsäsen virkasuhteessa tekemä varallaolo on KVTES:n III luvun 5 §:n mukaista varallaoloa, ei työaikaa.  Pelastuslaitos katsoo, että Markku Räsänen on voinut varallaoloaikana keskittyä omiin henkilökohtaisiin intresseihin. Häntä ei ole edellytetty sellaista lähtövalmiutta eikä varallaoloon ole liittynyt muitakaan velvoitteita tai olosuhteita, joiden perusteella varallaoloaikaa tulisi pitää työaikana.

Pelastusjohtajan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

 

 

                                                         

 

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä mainituilla perusteilla.

 

Liitteet

8

Vs. pelastusjohtajan viranhaltijapäätös 19.12.2021, henkilöstöasiat 95 § 2021

 

9

Oikaisuvaatimus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä olevassa vastineessa todetulla perusteella.

 

 

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan jäsen Joona Pellikka oli poissa kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (intressijääviys).

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa