Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 149

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 149

Asianro 6181/10.03.01.00/2022

 

 

Neulamäentie-Naavakuja -välisen liittymäalueen katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtäville asettamista varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kohde                                          Nähtäville asetettava katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotus koskee Neulamäessä (26. kaupunginosa) sijaitsevan Neulamäentien ja Naavakujan (entiseltä nimeltään Pihkapolku) välistä liittymäaluetta ja liittymässä tehtäviä toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

 

Lähtökohdat                               Neulamäessä sijaitseva Neulamäentie on tyypiltään keskustan reuna-alueella sijaitseva pääväylä, joka välittää liikennettä Neulamäen asuinalueen katuverkon ja keskusta-alueen ja päätieverkon välillä. Naavakuja on Neulamäentietä risteävä päättyvä asuntokatu, jonka kautta ajoneuvoliikenne ohjautuu muiden muassa Kuopion kristilliselle koululle ja päiväkodille. Neulamäentie toimii myös joukkoliikennereittinä.

 

Suunnittelualueen asemakaava on lainvoimainen ja peräisin vuodelta 1983.

 

Neulamäentien ajorata on leveydeltään 8,0 metriä. Kadun pohjoispuolella on ajoradasta 12 cm betonisella reunakivellä erotettu 2,0 metriä leveä jalkakäytävä ja kadun eteläpuolella 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka on erotettu ajoradasta 3,0…4,0 metriä leveällä viherkaistalla. Viherkaistalla kasvaa koivupuita. Liittymän välittömässä läheisyydessä sen itäpuolella on ajoneuvojen pysähtymistä ja pysäköintiä palveleva levike. Neulamäentien pohjoisreunassa noin 50 metrin etäisyydellä liittymästä keskustan suuntaan sijaitsee paikallisliikenteen ajoratapysäkki. Naavakuja on noin 6,0 metriä leveä katu. Naavakujan itäreunalla on 12 cm reunakivellä ajoradasta erotettu noin 2,5 metriä leveä jalkakäytävä.

 

Alueella liikkuu paljon lapsia. Kouluun ja päiväkotiin sekä lähiympäristössä liikennöivien turvallisuuteen liittyen on saatu palautetta, jonka mukaan vilkkaasti liikennöity Neulamäentie ja pysäkillä pois jäävien kadunylitys aiheuttaa runsaasti vaaratilanteita. Nykyisten suojateiden etäisyydet suhteessa ajoratapysäkkiin ja kouluun ovat liian pitkiä.

 

Lähin suojatie sijaitsee pysäkistä 50 metrin etäisyydellä, mutta vastakkaisessa suunnassa kouluun ja Naavakujan liittymään nähden. Toinen suojatie sijaitsee pysäkistä noin 160 metrin etäisyydellä Leimaajantien liittymän läheisyydessä. Pysäkillä linja-autosta pois jäänti ja kadun ylittäminen virallista suojatietä pitkin aiheuttaa täten vähintään noin 100 metrin mittaisen kiertolenkin. Käytännössä Neulamäentien ylitys tapahtuu tätä suoraviivaisemmin. Vaaratilanteita pysäkillä jäävien kohdalla on aiheuttanut erityisesti ne tilanteet, joissa koulun suuntaan pysäkiltä etenevä kulkija on ylittänyt kadun välittömästi linja-auton edestä tai sen takaa, jolloin kulkija on ollut todellisessa vaarassa jäädä Neulamäentien suuntaisesti ajaneen ajoneuvon yliajamaksi.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut sekä hulevesijärjestelmät

 

Katualueet ovat kaupungin maanomistuksessa. Suunnitelmaehdotuksessa esitetyt kiveys- ja viheralueet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

Kuva 1. Nykytila Neulamäentie-Naavakuja-liittymäalueen ympäristössä. (Kuvaote Kuopion kaupungin karttapalvelu).

 

Liittymäalueen korottamisella, ajoradan kaventamisella sekä suojateiden lisäämisellä pyritään parantamaan jalan ja pyörillä liikkuvien liikkumisturvallisuutta vaikuttamalla ajoneuvojen nopeuksien hillitsemiseen liittymään tultaessa. Uusilla liittymäalueelle toteutettavilla suojateillä mahdollistetaan kadunylitys koulun ja Naavakujan läheisyydessä nykyistä turvallisemmin ja selkeämmin.

 

Ajoradan leveydeksi on korotetulle liittymäalueelle tultaessa suunniteltu 7,0 m. Ajorataa kavennetaan sekä sen pohjois- että eteläreunaltaan. Naavakujan liittymäkaarteet muotoillaan uudelleen ja osittain nykyistä pienemmin kaarresätein. Yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän jatkeeksi Naavakujan liittymään toteutetaan ”pyörätien jatke” -tiemerkinnät (L4). Korotetulle liittymäalueelle rakennetaan uudet jalankulkuyhteydet Neulamäentien yli suojatiemerkintöineen (L3). Uudet jalankulkuyhteydet rakennetaan vähintään 2,75 metriä leveinä. Suojatien kohdalla jalkakäytävän reuna erotetaan ajoradasta luiskatulla reunakivellä, jossa reunakiven etureuna on ajoradan kanssa samassa tasossa +0,00 m ja takareuna tasossa +0,04 m. Pyörätien jatke toteutetaan 4,0 metriä leveänä. Pyörätien jatkeen kohdalla Neulamäentien puoleinen 1,5 metriä leveä ylitysosuus toteutetaan asfalttiviisteenä ja muu osa 2,5 metriä leveänä luiskattuna reunakivenä edellä mainittua vastaavin tasoeroin.

 

Liittymäalue korotetaan linja-autoliikenteelle sopivalla korotuksella +0,06 m nykyisen ajoradan pinnasta. Viisteet toteutetaan 1,0 metrin pituisina.

Viisteen kaltevuutena on 10 %. Suojatie- ja pyörätien jatke-merkintöjen lähimmän reunan etäisyys viisteen yläreunasta on 3,0 metriä.

 

Korotettu liittymäalue vaatii hulevesien hallitsemiseksi uusia kaivorakenteita korotusosan länsipuoleiselle reunalle. Neulamäentie viettää noin 1,5 % pituuskaltevuudella länsi-itä-suuntaisesti. Naavakuja viettää lisäksi etelän suuntaan noin 5,0…6,0 % pituuskaltevuudella. Suunnitelmaehdotuksessa on esitetty uuden 400 mm ritiläkantisen kaivon liittämistä nykyiseen huleveden runkoviemärilinjaan satulakaivo-periaatteella. Ratkaisuun päädyttiin siitä syystä, että nykyisen vesihuoltolinjan suunta liittymässä kadun alla aiheuttaa muutoin joko korotetun alueen leviämisen länsireunaltaan tarpeettoman kauaksi, tai vaihtoehtoisesti lyhenemisen niin lähelle Naavakujan liittymää, että suojatien järjestäminen ei korotusosalle ole turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti mahdollista. Lisäksi harjakaltevan kadun pohjoisreunaan on tällöin riskinä jäädä vettä keräävä painanne, eikä tila välttämättä riitä muiden kaivoratkaisuiden tekemiseksi kohtuullisin toimenpitein. Kadun eteläreunaan suunniteltu ritiläkantinen kaivo voidaan rakentaa 800 mm ritiläkantisena kaivona. Tämä kaivo yhdistetään nykyiseen liittymäkaarteen reunalla olevaan hulevesikaivoon 200 mm viemäriputkella.

 

Hulevesien ohjautuvuuteen ei tehdä muutoksia. Tulvimistilanteessa vedet ohjautuvat nykytilan kaltaisesti Neulamäkeä ympäröiville metsäalueille sekä lopulta pääosin Neulalahden ja Särkilahden vesialueille.

 

Tasaus                                         Neulamäentien ja Naavakujan korkeusasema säilyy liittymäalueella tapahtuvaa 6 cm:n korotusta lukuun ottamatta ennallaan.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Liittymäalueen korotus ja väylien päällystys toteutetaan asfaltilla. Viherkaistat nurmetetaan. Muilta osin mahdolliset istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä.

 

Nykyisille valaistusjärjestelmille ei tehdä muutoksia. Naavakujan liittymän länsipuolelle suunniteltu uusi suojatie on tarkoitus toteuttaa nykyisen valaisinpylvään viereen niin, että oleville järjestelmille ei tarvitse tehdä muutoksia. Tästä johtuen uusi jalkakäytäväyhteys on tältä osin suunniteltu 2,75 metriä leveänä. Liittymän itäpuolella jalankulkuyhteys voidaan rakentaa 3,0 metriä leveänä nykyinen viheralueella kasvava koivupuu huomioon ottaen.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

Kunnossapitoluokka                   Neulamäentie ja sen eteläpuolella oleva yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä ovat kunnossapitoluokassa I. Neulamäentien suuntainen jalkakäytävä kuuluu kunnossapitoluokkaan II. Naavakujan ajorata sekä sen rinnalla oleva jalkakäytävä kuuluvat kunnossapitoluokkaan III.

 

Kustannukset                              Neulamäentie-Naavakuja-liittymäalueen korotuksen rakentamisen kokonaiskustannusennuste on n. 55 000 € (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

Liittymäalueen korotus ja uudet jalankulkuyhteydet ja merkinnät 50 000 €

Hulevesijärjestelmät sis. täyttö- ja rakenteiden uusimistyöt 5000 €

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, hulevesiverkoston ja liikenteenohjauksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                    Kohteen rakentamista ei ole aikataulutettu.

 

                                                   

Vaikutusten arviointi                 

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Kyseessä on liikenneturvallisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttaminen jo rakennetussa ympäristössä. Hankkeen voidaan tämän vuoksi katsoa olevan ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hankkeen toteuttaminen vaikuttaa rakentamisalan työllisyystilanteeseen positiivisesti.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeen tarkoituksena on parantaa niin koululaisten kuin muidenkin alueella liikkuvien liikenneturvallisuutta ja ohjata ihmisiä käyttämään turvallisia kadunylityspaikkoja. Lasten turvallisemman koulutien edistämisen vuoksi vaikutusten voidaan katsoa olevan positiiviset.

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

27

6181/2022 Neulamäentie Naavakuja liittymäalueen korottaminen

 

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Juha Karppinen

puh. +358 44 718 5070

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan päätöksen

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa