Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.02.2017 Pykälä 5 

Kaupunginhallitus

10 §

9.1.2017

 

§ 5

Asianro 2163/14.06.00.00/2015

 

 

Jätepoliittisen ohjelman hyväksyminen vuoteen 2022

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 9.1.2017 10 §

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

                                            Jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat asettavat tahtotilan vastuulleen kuuluvan jätehuollon kehittämiselle alueellaan. Savo-Pielisen jätelautakunta on valmistellut uuden ohjelman yhteistyössä alueen kuntien ja eri sidosryhmien kanssa sekä kuntalaisia kuullen. Päätöksenteko ohjelmasta kuuluu kunnille.

 

Koska jätehuollon toteutus on siirretty alueella 17 kunnan yhteiselle organisaatiolle, on myös jätehuoltopolitiikka määritelty yhteiseksi ohjelmaksi. Tämä mahdollistaa jätehuollon kehittämisen koko alueella suunnitelmallisesti ja yhdenvertaisesti.

 

Jätepoliittinen ohjelma on kunnille tärkeä väline kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, omistajaohjaukseen. Jätepoliittisessa ohjelmassa onkin asetettu vuoteen 2022 seuraava visio: ”Alueella on asukkaiden tarpeita palveleva jätehuolto, jonka avulla edistetään kiertotaloutta ja ympäristönsuojelua”.

 

Jätelautakunta on kokouksessaan 23.11.2016 § 21 hyväksynyt jätepoliittisen ohjelman ehdotuksen ja päättänyt esittää ohjelman kaikkiin alueen kuntiin hyväksyttäväksi. Samalla jätelautakunta on pyytänyt kunnanvaltuustoa hyväksymään jätepoliittisen ohjelman vuoteen 2022 viimeistään 31.1.2017 mennessä. Jätelautakunta tiedottaa ohjelmasta, edistää ohjelman toimeenpanoa ja seuraa tavoitteiden toteutumista.

 

Jätepoliittista ohjelmaa on ollut tekemässä erikseen Juankosken kaupunki. Kun Juankoski on liittynyt vuoden 2017 alusta Kuopioon, koskee ohjelman hyväksyminen koko nykyistä Kuopiota.

 

Jätepoliittinen ohjelma hyväksytään koko jätelautakunnan alueella. Ohjelma on laadittu sidosryhmiä, alueen asukkaita ja yhdistyksiä kuullen. Ohjelmassa on asetettu visiota tukevia tavoitteita neljälle eri asiakokonaisuudelle, jotka ovat jätteiden synnyn ehkäisy, tuotteiden uudelleenkäytön edistäminen ja jätteiden tehokas hyödyntäminen, ympäristövastuullisen toiminnan edistäminen jätehuollossa ja riittävä jätehuollon palvelutaso sekä kattava palveluverkosto. Tavoitteita toteuttamaan on linjattu toimenpiteitä edelleen kunnille, jätelautakunnalle ja Jätekukolle. Ohjelmaan on liitetty myös vaikutusarviot, joissa arvioidaan ohjelman vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja ilmastoon, kunnan talouteen ja henkilöstöön sekä yrityksiin.

 

Kuopio on liittynyt valtakunnalliseen Fisu-verkostoon vuoden 2016 aikana. Fisu-verkosto (Fisu = Finnish Sustainable Communities) on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat edistää kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kansallisina edelläkävijöinä. Verkostoon liittyneet kunnat muodostavat Suomessa edelläkävijäkuntien verkoston, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

 

Kuopio, alueen ainoana FISU-verkostoon liittyneenä toimii myös alueen suunnannäyttäjänä. FISU-verkoston tavoitteena on, että Kuopiossa ei syntyisi jätteitä vuonna 2050. Tällöin toimitaan kiertotaloudessa, jossa ei synnytetä jätettä, vaan kaikki materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä. FISU-verkoston jäsenenä Kuopio on sitoutunut tavoittelemaan myös kestävää kulutuksen tasoa ja hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteisiin pääsemiseksi Kuopio laatii tiekartan tavoitteista ja toimenpiteistä. Yhtenä kaistana tiekartassa tulee olemaan kulutukseen ja materiaalikiertoihin liittyvä kaista, joka sisältää samoja tavoitteita ja toimenpiteitä, kuin jätepoliittisessa ohjelmassa.

 

Kun paraikaa kaupungissa laaditaan FISU-verkoston tiekarttaa, tulisi jätepoliittisen ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ottaa huomioon yhtenä osana karttaa laadittaessa. Suunnan näyttäjänä kaupungin ei pidäkään tyytyä ohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen, vaan järkevien kokonaisuuksien osalta voidaan edetä ohjelman tavoitteita nopeamminkin.

 

Ohjelman toteutus ja henkilöstön sitouttaminen ohjelman mukaisiin tavoitteisiin lienee ohjelman haastavin osuus. Toimenpiteiden määrittelyissä on hyödynnetty jätehierarkian eri tasoja ja osa töistä on jo käynnissä, joskin tarvitsevat varmasti yleisesti laajentamista. Kaupungin oman toiminnan osalta tällaisia toimenpiteitä ovat mm. ekotukihenkilöiden aktivointi yksiköissä, laajemmat nettikirppikset ja huutokauppaportaalit käyttökelpoisten tavaroiden jatkohyödyntämiseksi.

 

Jotta kaupunki pystyisi tehokkaasti omalla toiminnallaan jalkauttamaani ohjelmaa edistävät toimenpiteet, tarvitaan vastuiden jakamista ja tiedotuksen lisäämistä eri toimialoilla. Tämä voitaisiin organisoida FISU-verkoston kaupunkikohtaisen jalkauttamisen kautta.

 

Myös kaupungin asukkailla ja kiinteistöillä on oma osuutensa ympäristövastuullisen toiminnan edistämisessä. Esimerkiksi yleisten alueiden puhtaana pitäminen ei ole pelkästään kaupungin vastuulla. Tässä asukkaat, kiinteistöt ja kaupunki voivat tehdä tehokasta yhteistyötä.

 

Myös jätelautakunta on jo itsekin hyödyntänyt jätetaksalla kannustavuutta biojätteen keräyksessä. Tämä suunta on oikea ja sitä tulee ohjelma-aikana edelleen jatkaa.

 

Alueiden suunnittelussa on taajama-alueille harvoin syntynyt kiinteistöjen yhteisiä jätehuollon tiloja tai isoja jätehuollon kimppoja. Etelä-Suomen putkikeräysjärjestelmät ovat osoittautuneet kalliiksi ja liittymisen osalta hankaliksi. Siksi onkin tarpeellista, että mm. Savilahdessa käydään läpi mahdollisesti uusia, helpompia ratkaisuja jätehuollon tehokkaaksi järjestämiseksi. Tässä yhteydessä olisi tarpeellista tarkastella jätehuollon kokonaislogistiikkaa, hyötyjätekeräyksen uudelleen organisoitumista ja ottaa huomioon myös asukkaiden omaa kuljetusliikenne jäteasemille ja hyötyjätteen keräyspisteisiin.

 

Puutarhajätteen osalta Kuopio ei itse järjestä vastaanottoa vaan tukeutuu Jätekukon jäteasemaverkostoon. Heinälamminrinteellä otetaan risu- ja haravointijäte vastaan veloituksetta. Muilla Kuopiossa sijaitsevilla jäteasemilla vastaanotto on maksullista.

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyy jätepoliittisen ohjelman vuoteen 2022.

 

 

 

Liitteet

 

2163/2015 Ehdotus jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2022

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy jätepoliittisen ohjelman vuoteen 2022.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimii kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

5

2163/2015 Ehdotus jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2022

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy jätepoliittisen ohjelman vuoteen 2022.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.