Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.02.2017 Pykälä 15


 

 

§ 15

Asianro 1080/12.00.01.00/2017

 

 

Kuopion kaupungin perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman täydentäminen

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Valtioneuvosto on 28.6.2012 antanut asetuksen (422/2012) perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiset osiot 14.6.2016 (§42).

Opetussuunnitelmaa on edelleen tarkistettu perusopetuksen johtotiimissä, rehtorikokouksissa sekä koulujen opetussuunnitelmatyöryhmissä, ja kuntakohtaiseen tekstiosuuteen ehdotetaan seuraavat korjaukset ja lisäykset:

1.      Luokka-asteet 7-9

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset

Luokka-asteiden 8-9 taide- ja taitoaineiden valinnaisaineet tarjotaan oppilaiden valittavaksi. (Pois: Taide- ja taitoaineiden valinnaisaineiden opetussuunnitelmat laaditaan kouluille yhteisesti)  

Lisäys: Tavoitteet ja sisällöt määräytyvät ko. taide- ja taitoaineiden opetussuunnitelmista. Oppimista syvennetään ja laajennetaan sisältöalueittain ja keskitytään taitojen hiomiseen.  

Oppilaat valitsevat yhden pitkän (2 tuntia) valinnan luokille 8-9. Valinta alkaa kahdeksannella luokalla ja jatkuu samana yhdeksännen luokan loppuun. Lisäksi oppilaiden valittavaksi tarjotaan yksi lyhyt (1 tunti) valinnaisaine kahdeksannelle luokalle. Valinnat pyritään tekemään eri taide- ja taitoaineisiin.

Koulun pienestä oppilasmäärästä johtuen valinnaisainejärjestelyt voidaan joutua päättämään tapauskohtaisesti.

2.     Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi (Opetussuunnitelman perusteet LIITE 3)

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Erillisrahoitettuna, perusopetusta täydentävänä opetuksena oppilaan omaa äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lisäksi oppilaan oman äidinkielen oppimäärän mukaan voivat opiskella ne suomen-, ruotsin- tai saamenkieliset oppilaat, jotka osallistuvat ulkomailla hankitun kielitaidon ylläpito-opetukseen. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oman äidinkielen oppiminen tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Oman äidinkielen opetuksessa tehdään yhteistyötä suomen kieli ja kirjallisuus -opetuksen ja suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen kanssa sekä muiden aineiden opetuksen kanssa. Yhteisen kielikasvatuksen tehtävänä on lisätä oppilaiden ymmärrystä kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä ohjata heitä arvostamaan omaa äidinkieltään ja muita kieliä. Lähtökohtana on oppilas aktiivisena toimijana, jolloin oppilaiden kielitaitoa ja muuta osaamista hyödynnetään opetuksessa. Lisäksi koko koulun toiminnassa hyödynnetään koulun kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mahdollisuutta kehittää kielitaitoaan koulun ulkopuolella. Opetus tukee ja rohkaisee oppilaita käyttämään omaa kieltään monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilaat oppivat viestimään koulun oppiainesisällöistä omalla äidinkielellään. Oppilaiden omat valinnat, osallisuuden kokemukset sekä opittavien asioiden merkityksellisyys ovat keskeisiä motivaatiotekijöitä. Kielen opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viestinnällisyyttä.

Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu kaikille niille kielille, joita opetetaan oppilaan omana äidinkielenä. Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet ja sisällöt on määritelty koko perusopetuksen ajan annettavaa kahden vuosiviikkotunnin laajuista oppilaan oman äidinkielen opetusta varten. Opetuksen järjestäjä laatii perusteiden pohjalta paikallisen opetussuunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista sekä ohjauksesta, erityttämisestä, tuesta ja oppilaan oppimisen arvioinnista. Opetuksen järjestäjän opetussuunnitelma voi olla myös kielikohtainen. Kielikohtaisessa opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteet määritellään, sisällöt valitaan ja arviointikriteerit asetetaan huomioiden opetettavan kielen erityispiirteet, muun muassa kirjoitusjärjestelmä. Kielikohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Perusopetuksessa saavutettu oppilaan osaaminen voi vaihdella kielittäin.

Kuopion kaupungin perusopetuksessa oppilas sitoutuu oman äidinkielen opetukseen lukuvuosittain.

Kuopion kaupungin perusopetuksessa oman äidinkielen opetukseen osallistuneille oppilaille jaetaan osallistumistodistus aina lukuvuoden päättyessä. Osallistumistodistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja arvio oppimisesta. Oma äidinkieli arvioidaan samalla tavalla kuin oppilaan muut aineet (sanallinen arvio luokilla 1 – 5, numeroarviointi luokilla 6 – 9). Arvioinnin pohjana käytetään valtakunnallista oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvausta.

9. vuosiluokan päätteeksi annettava osallistumistodistus sisältää numeroarvioinnin lisäksi yksityiskohtaisen sanallisen arvion oppilaan vahvuuksista ja kehittämisen kohteista oman äidinkielen osaamisen eri osa-alueilla. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki hyvän osaamisen kuvaukset riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Arvioinnin pohjana käytetään valtakunnallista oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvausta 9. vuosiluokan päättyessä.

Linkki Kuopion kaupungin opetussuunnitelmaan: http://bit.ly/2016eperusteet

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisiin osioihin edellä kuvatut korjauksen taide- ja taitoaineiden valinnaisaineisiin sekä Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi – lisäykset liitteineen kohtaan Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sari Ihalainen

puh.  044 718 4018

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.