Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.02.2017 Pykälä 20


 

 

§ 20

Asianro 1087/02.05.00.00/2017

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Kuopiossa 1.3.2017 alkaen

 

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Oppilashuolto ja varhaiskasvatus

 

                             Selostus asiakasmaksujen määräytymisen keskeisestä sisällöstä

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) astuu voimaan 1.3.2017. Siihen ei sisälly siirtymäsäännöksiä, joten se on otettava tuolloin kunnissa käyttöön kokonaisuudessaan. Laissa säädetään kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Samalla laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (3.8.1992/734) lakkaa koskemasta varhaiskasvatusta lukuun ottamatta sen 4§:n 2 - kohdassa säädettyä kehitysvammaisia koskevia erinäisiä säädöksiä ja 4 - kohdassa säädettyä lastensuojelulaissa tarkoitettua lasten ja nuorten huoltoa.

 

Lakimuutoksen myötä 2 ja 3 hengen perheiden tuloraja nousee, jolloin näiltä perheiltä perittävä maksu pienenee. Lisäksi laissa on säädetty uudella tavalla sisarusten maksun määräytymisestä, maksun loppusumman pyöristämisestä ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävästä maksusta sekä maksun perimisestä tilanteissa, joissa lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa. Lisäksi muuttuu se aika, jonka kuluessa päätökseen voi hakea oikaisua.

 

Lasten päivähoidon asiakasmaksu määräytyy perheenjäsenten veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella.

 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 

Asiakasmaksua määrättäessä perheen bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttien mukaisesti:

 

                                                                                                             korkeimman

perheen koko tuloraja € / kk                 maksu %       maksun tuloraja €

2                    1915                                    11,5 %                                  4437

3                    1915                                    9,4 %                                  5000

4                    2053                                   7,9 %                                  5724

5                    2191                                    7,9 %                                  5863

6                    2328                                   7,9 %                                  5999

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 138 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

 

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa siten, kuin osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta muutoinkin.

 

Päivähoitomaksu on kokopäivähoidossa enintään 290 €, osapäivähoidossa enintään 145 €.  Perheen toisen lapsen maksu on 90 % nuorimman lapsen maksusta. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Maksua määrätessä käytetään perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

 

Lapsen viikoittaisesta hoitoajasta voi tehdä sopimuksen, joka vaikuttaa hoitomaksun suuruuteen.  Jos hoidon tarve vaihtelee viikoittain merkittävästi vanhempien työn tai opiskelun vuoksi, voidaan viikkotuntimäärä sopimusta tehtäessä ja toteutunutta hoitoaikaa seurattaessa laskea esim. neljän viikon ajalta.

 

Alle 20 tunnin päivähoidon hinta on 50 % kokopäivähoidon hinnasta

Alle 35 tunnin päivähoidon hinta on 75 % kokopäivähoidon hinnasta

Yli 35 tunnin päivähoidon hinta on kokopäivähoidon hinta

 

Sopimus tehdään hoitosuhteen tai kalenterikuukauden alusta vähintään kolmen kuukauden ajaksi, eikä sitä voi tehdä takautuvasti. Jos sovittu viikoittainen hoitoaika ylittyy, peritään kyseisen kuukauden alusta

lukien korkeampaa hoitomaksua vähintään kolmen kuukauden ajan.

 

Perusopetuslain mukainen 4 tunnin esiopetusaika on maksuton. Esiopetuksen lisäksi tarvittavan

 

Alle 20 tunnin päivähoidon hinta on     40 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Alle 35 tunnin päivähoidon hinta on     60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Yli 35 tunnin päivähoidon hinta on       90 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

 

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkua, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta puolet lapsen hoidosta määrätystä kuukausimaksusta, kuitenkin vähintään 14 €.

 

Poissaolojen huomioiminen:

 

·         Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.

·         Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan.

·         Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

·         Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu hoitosuhteen voimassaoloajalta.

·         Päivähoitomaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton niille, jotka ovat olleet päivähoidossa yhtäjaksoisesti toimintavuoden alusta lukien.

 

 

Jos asiakas on tyytymätön maksupäätökseen, hänen on tehtävä vaatimus päätöksen oikaisemisesta kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että 1.3.2017 alkaen Kuopion varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määrätään Lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) sekä edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Parkkisenniemi

puh.  044 718 4008

Tuula Nuotio

puh.  044 718 6134

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Neeta Röppänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.29.

 

                                                          Pidettiin tauko klo 16.40 – 16.47.