Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.02.2017 Pykälä 21


Liitteet
  Vaatimus

 

 

§ 21

Asianro 9015/05.10.00/2016

 

 

Vaatimus Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisperusteiden lainmukaistamisesta

 

 

Palvelupäällikkö Tuula Nuotio
Päivähoidon hallinto

 

 

                             Vaatimuksessa esitetään, että Kuopion kaupunki korjaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 10 a §:n määräyksiä. Lisäksi esitetään, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulee määrätä todennettujen varhaiskasvatusmaksun maksamisajankohdan tulojen mukaisesti silloin kun tulot on mahdollista todentaa tosittein.

 

Asiakasmaksulaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734) 10 a §:ssä säädetään päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevista tuloista.  ”Päätettäessä lasten päivähoidosta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa ti avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. --- Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. --- Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella”.

 

Valtakunnallisesti lomarahan suuruus on 4-6 % ja Kuopio (kuten valtaosa Suomen kunnista) käyttää Kuntaliiton suosittelemaa 5 prosentin keskiarvoa, ellei tulotositteista selviä täsmällinen lomarahaprosentti. Viiden prosentin lomarahalisäys ei ole automaattinen, vaan perustuu toimitettuihin tulotositteisiin. Jos tositteista selviää jokin muu lomarahaprosentti, tulot lasketaan ko. prosentilla korotettuina sen jälkeen, kun maksettu lomaraha on niistä vähennetty. Lomaraha katsotaan maksamisajankohdan tilanteeseen vaikuttavaksi riippumatta siitä, milloin se ko. vuoden aikana maksetaan.

 

Maaliskuun alussa voimaan astuvan uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen perusteissa (HE 205/2016 s. 37) mainitaan edelleen lomarahat huomioon otettavina ansiotuloina.

 

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Esitys                                              Esitän, ettei vaatimus edellytä toimenpiteitä.

 

 

 

Liitteet

2

9015/2016 Vaatimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tuula Nuotio

puh.  044 718 6134

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.