Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 175

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 175

Asianro 7108/01.01.01.01/2016

 

 

Oikaisuvaatimus/kaupunkisuunnittelujohtajan virka

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

                                                      Oikaisuvaatimus                        

 

                                                      Yksityishenkikö on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 13.3.2017 § 91, joka koski kaupunkisuunnittelujohtajan viran täyttämistä.

 

                                                      Oikaisuvaatimuksen tekijä on katsonut, että häntä on mahdollisesti syrjitty virantäytössä ja päätös tulisi kumota.

 

                                                      Asian oikeudellista arviointia ja johtopäätös

                                            Lähtökohtaisesti kunnan viranomaisella on laaja harkintavalta valita kenet                                            tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Virantäytössä on kuiten                                           kin otettava huomioon mm. syrjintää ja tasa-arvoa koskevat säännökset. 

                                                       Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (1986/906) 8 §:n mu                                                 kaan työnantajan menettelyä on pidettävä laissa kiellettynä syrjintänä, jos                                                 työnantaja työhön ottaessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi                                                      kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menet                                               tely ole johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka                                              jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväk                                                  syttävää syytä.

                                                      Kuopion kaupungissa kaupunkiympäristön palvelualueella on ollut haettavana kaupunkisuunnittelujohtajan virka.

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja johtaa ja kehittää kaupunkisuunnittelu-palvelujen vastuualuetta ja toimii vastuualueen palvelupäälliköiden esimiehenä. Kaupunkisuunnittelupalveluihin kuuluu strateginen maankäytön suunnittelu, asemakaavoitus, kunnallistekninen suunnittelu, sekä joukkoliikenne ja henkilökuljetukset. Kaupunkisuunnittelujohtajan johtama yleiskaavoitus kuuluu kaupunginhallituksen päätösvaltaan.

 

Virkaan valittavalta edellytettiin soveltuvaa ylempää korkeakoulu-tutkintoa. Lisäksi valittavalta odotettiin kokemusta johtamisesta, vaativista kehittämistehtävistä ja maankäytön suunnittelusta. Virassa tarvitaan organisointikykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä ja dynaamista työskentelytapaa sekä valmentavaa ja kehittävää otetta johtamiseen.

 

Määräaikakaan mennessä virkaan saapui yhteensä yhdeksän hakemusta. Yksi hakija perui hakemuksensa hakuaikana. Hakemusten ja ansiovertailun pohjalta haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa.

 

Hakemusasiakirjoja täydentämään käytettiin haastatteluja, joiden pohjalta arvioitiin hakijoiden motivaatiota virkaa kohtaan, esimies- ja johtamiskokemusta, kehittämispotentiaalia, työkokemuksen monipuolisuutta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Haastattelut veti asiantuntijana psykologi. Kaikissa haastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa. Valintaryhmä päätyi siihen, että kaksi haastatelluista erottui virkaan soveltuvan koulutuksensa, työkokemuksena, tehtäväkokonaisuuden hahmottamisen ja valintakriteereiden kannalta keskeisiin kysymyksiin antamiensa vastausten perusteella jatkoon. Haastatteluiden jälkeen päädyttiin käyttämään vielä henkilöarviointia valintapäätöksen tueksi.                              

Hakemusasiakirjojen, niistä laaditun ansiovertailun, haastattelujen ja henkilöarvioinnin muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella valintaryhmä esitti yksimielisesti kaupunginhallitukselle, että virkaan valitaan arkkitehti, yhdyskuntasuunnittelun insinööri Juha Romppanen. Ryhmä katsoi, että ottaen huomioon kaupunkisuunnittelujohtajan virkaan kuuluvat tehtävät ja viran edellyttämä muodollinen pätevyys, työkokemus sekä muut valintakriteerit, Juha Romppanen täyttää ne parhaiten.

 

Hakemusasiakirjojen mukaan virkaan valittu Juha Romppanen on suorittanut yhdyskuntasuunnittelun arkkitehdin tutkinnon vuonna 1987. Romppanen on toiminut kaavasuunnittelijana vuosina 1986-1988, osastopäällikkönä vuosina 1989-1998 ja yleiskaava-arkkitehtina vuosina 1998—2000 ja edelleen vuosina 2000-2010 sekä yleiskaavajohtajana vuosina 2011-2016.

 

Virkaa hakenut, mutta valitsematta jäänyt oikaisuvaatimuksen tekijä on suorittanut liikuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 1992. Oikaisuvaatimuksen tekijä on lisäksi suorittanut liiketalouden perustutkinnon vuonna 2005. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toiminut projektisihteerinä vuonna 1991, tutkijana vuonna 1992, projektisihteerinä vuosina 1992-1993, valtion liikuntaneuvoston pääsihteerinä vuosina 1993-1996, toimialajohtajana vuosina 1997-2010 ja asiakkuusjohtajana vuodesta 2011 lukien.   

 

Kaupunginhallituksen tekemä virkanimityspäätös on perustunut hakijoiden vertailuun, jossa koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettu huomioon haastattelussa esille tulleet seikat sekä haastateltujen henkilökohtaiset ominaisuudet.

 

Kaupunginhallitus on katsonut hakemusasiakirjojen, haastattelujen ja henkilöarvioinnin muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella, että Juha Romppanen täyttää parhaiten kaupunkisuunnittelujohtajan viran hoitajalta vaadittavat edellytykset. Päätöksen mukaan Romppasella on viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämää monialaista kokemusta ja koulutusta johtamisesta, vaativista kehittämistehtävistä ja maankäytön-suunnittelusta. Lisäksi hänellä on viran edellyttämää organisointikykyä, kehittämiskykyä, valmentavaa ja kehittävää otetta johtamiseen sekä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot 

 

Viranhoitoon liittyvät tehtävät ja viran pätevyysvaatimukset kokonaisuudessaan huomioiden, oikaisuvaatimuksen tekijää ei voida pitää sillä tavoin ansioituneempana, että hänen syrjäyttämisensä olisi aiheuttanut naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun olettaman syrjimisestä sukupuolen perusteella. Valintapäätös ei ole muutoinkaan oikaisuvaatimuksen tekijää syrjivä.  

 

Kaupunginhallitus on myös pitänyt päätöksen valmistelua kokonaisuudessaan asianmukaisena riittävänä.

 

                                                      Asiassa ei siten ole aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle ja oikaisuvaatimus tulee hylätä

 

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään.

 

 

Liitteet

6

7108/2016  Oikaisuvaatimus

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa