Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.06.2017/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

189 §

29.5.2017

 

§ 5

Asianro 3131/00.00.01.00/2017

 

 

Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 §

 

 

Yleistä                              Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai muutoin toisin säädetä. Toimielimen valitessa jaoston jäsenet toimikaudesta päättää asianomainen toimielin.

 

Kuntalain§ 32 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

 

Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n mukaan kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kaupunginhallitus

 

Kuntalain 39 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tulee

 

1)      vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;

2)     vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

3)     valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;

4)     edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;

5)     vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;

6)     vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;

7)     huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      välittömästi kaupunginhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2)     henkilö, joka on kaupunginhallituksen tehtäväalueella toimivan kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3)     kaupungin palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4)     henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kaupunginhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen.  Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistön kaupunginhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kaupungin tai kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.   

 

 

Lautakuntien kokoonpano

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      asianomaisen lautakunnan alainen kaupungin palveluksessa oleva henkilö;

2)     henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3)     henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 

 

Palvelualueiden lautakunnat

 

Hallintosäännön mukaan palvelualueilla olevien lautakuntien kokoonpano on seuraava:

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Kaupunkirakennelautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Perusturva- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.   

 

Kaupunginvaltuusto nimeää jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on 5 jäsentä isäntäkunnasta ja 2 jäsentä Suonenjoen kaupungista sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 

 

Isäntäkunnan valtuusto on valinnut jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja Suonenjoen kaupunki on valinnut varapuheenjohtajan.

 

Tarkastuslautakunta

 

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kuntalain 75 §:n mukaan:

 

1)      kaupunginhallituksen jäsen;

2)     pormestari ja apulaispormestari;

3)     henkilö, joka on kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

4)     henkilö, joka on kaupungin tai kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelussuhteessa oleva; eikä

5)     henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen.

 

Hallintosäännön 6 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-7 muuta jäsentä.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

 

Tarkastuslautakunnan toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi.

 

Keskusvaalilautakunta

 

Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.   

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan joukkoliikennelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä, joista Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Siilinjärven kunnanvaltuusto kaksi (2) jäsentä ja molemmille henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

Kuopion kaupunginvaltuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja Siilinjärven kunnanvaltuusto varapuheenjohtajan.

 

Yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunta

 

Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien valtuustot ovat hyväksyneet maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen, jonka mukaan isäntäkuntana on Siilinjärven kunta.  Sopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueella tapahtuvien kuntaliitosten yhteydessä lautakunnan jäsenten määrä vähenee sopimuskuntien lukumäärän mukaiseksi seuraavan valtuustokauden alusta. Yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2012.

 

Sopimuksen mukaan kuntien maaseutuhallinnon tehtävät yhteistoiminta-alueella hoitaa perustettava maaseutulautakunta. Siilinjärven kunnanvaltuusto asettaa maaseutulautakunnan toimikaudekseen.

 

Sopimuskuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajana on siilinjärveläinen luottamushenkilö. Varapuheenjohtajana on muiden sopimuskuntien nimeämä edustaja siten, että varapuheenjohtajuus vaihtuu valtuustokausittain sopimuskuntien asukaslukujen mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään.

 

Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehet

 

Käräjäoikeuslain mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.  Valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. 

 

 

 

Käräjäoikeuslain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä

 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamies on velvollinen eroamaan tehtävästään täyttäessään 68 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

Oikeusministeriö on vahvistanut Kuopion osalta lautamiesten lukumääräksi 37.

 

 Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

 

Kiinteistönmuodostamislain 2 luvun 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt paikalliset olot tunteva henkilö.  Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Kuopion poliisialueen neuvottelukunta

 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 15.3.1996/158 11 §:n mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

 

Asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenten määrä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheen johtajana eikä varapuheenjohtajana.

 

Kaupunginvaltuusto on valinnut Kuopion poliisialueen neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokous

 

Pohjois-Savon liiton perussopimuksen 3 luvun 14 §:n mukaisesti:

 

”Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi kustakin jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden ensimmäisenä päivänä kunnassa asunutta alkavaa 4000 asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta jäsenmäärästä.

 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.

 

Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

 

Mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.

 

Mikäli jäsenkunta tulee kuntayhtymän jäseneksi kesken vaalikauden, valitsee se edustajansa maakuntavaltuustoon noudattaen soveltuvin osin tämän perussopimuksen määräyksiä. Mikäli kaksi tai useampia kuntia yhdistyy yhdeksi kuntayhtymän jäsenkunnaksi kesken vaalikauden, valitsee yhdistynyt kunta edustajansa maakuntavaltuustoon noudattaen soveltuvin osin tämän perussopimuksen määräyksiä.”

 

Pohjois-Savon liiton toimittamien laskelmien mukaan Kuopion kaupunki valitsee kuntien edustajainkokoukseen 14 edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varaedustajan.

 

Merkitään, että maakuntahallitus on päättänyt kutsua edustajainkokouksen koolle 7.8.2017.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee em. luottamustoimiin varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Kaupunginhallitus valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

 

 

 

Liitteet

1

3131/2017 Luottamushenkilövalinnat 2017-2021

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto valitsee em. luottamustoimiin varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Kaupunginhallitus valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

 

 

 

Päätös                                            Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajalle on toimitettu valtuustoryhmien neuvottelema ehdotus jäsenten valitsemisesta asiakohdassa mainittuihin luottamustoimiin.  Liite 1.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien esityksen.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa