Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.06.2017/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

190 §

29.5.2017

 

§ 6

Asianro 3131/00.00.01.00/2017

 

 

Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 29.5.2017 190 §

 

 

Yleistä                              Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai muutoin toisin säädetä. Toimielimen valitessa jaoston jäsenet toimikaudesta päättää asianomainen toimielin.

 

Kuntalain 32 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

 

Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n mukaan kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Vaalikelpoisuus lautakuntiin

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2)     henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

3)     henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Savo-Pielisen jätelautakunta

 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Kunnat valitsevat yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti:

 

Kuopio                                                      5 jäsentä

 

Pielisen Karjalan seutu                          2 jäsentä

(Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo)    

 

Siilinjärvi                                                 1 jäsentä

 

Pieksämäki                                              1 jäsen

 

Koillis-Savon seutu                                 1 jäsen

(Kaavi, Rautavaara ja

Tuusniemi) sekä Outokumpu

 

Sisä-Savon seutu                                    1 jäsen

(Suonenjoki, Rautalampi,

Vesanto ja Tervo) sekä Konnevesi

 

Useamman kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka vuorottelee kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen.

 

Kuntien on ilmoitettava lautakunnan jäsenten valinnasta vastuukunnalle. Kuntien on huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, on vastuu­kunnalla tähän perustuen oikeus pyytää viimeisimmäksi jäsenensä ilmoittanutta kuntaa nimeämään jäsenensä uudelleen. Tällä kunnalla on velvollisuus viipymättä nimetä vaatimukset täyttävä jäsen. Vastuukunnan on huolehdittava, että jäsenet on nimetty viimeistään toimikauden alkaessa.

 

Vastuukunnan valtuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheen­johtajaksi.

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

 

Hallintosäännön 14 §:n mukaan lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

 

Lautakunta on asemaltaan kuntalain (410/2015) 51 §:n tarkoittama lautakunta.

 

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan jäsenet ja varajäsenet valitaan seutukunnittain niiden asukaslukujen suhteessa. Jokaisella seutukunnalla on kuitenkin yksi jäsen. Kunkin seutukunnan kunnat sopivat keskenään, miten jäsenyydet ja varajäsenyydet jakautuvat kuntien välillä. Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään seutukunnittain.

 

Yhteistoimintasopimuksen sopijakunnat:

 

 

Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Suonenjoen ja Varkauden kaupungit sekä Kaavi,

Kangaslampi, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tervo, Tuusniemi, Varpaisjärvi, Vesanto ja Vieremä.

 

Kuntayhtymän toimielimet

 

Kuntalain 59 §:n yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa sovitulla tavalla.

 

Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin

 

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

 

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 4 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 9 §:n mukaan valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasti:

 

Väestötietojärjestelmästä saatu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta rekisteritilanteessa 31.12.

 

Kuntaliitostapauksissa yhdistyvien kuntien asukasluvut lasketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan kunnanvaltuusto valitsee valtuustoon jäsenet toimikautensa alusta lukien.

 

Jäsenten lukumäärä

 

2.000 tai vähemmän        1

2.001 - 8.000                     2

8.001 - 25.000                   3

25.001 - 100.000               4

100.001 - 400.000             5

 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

 

Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Lisäksi Itä-Suomen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi jäsentä ja kaksi

henkilökohtaista varajäsentä.

 

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain väestötietojärjestelmään otetun kunnan rekisteröintilanteessa 31.12. olevan asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1.000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

 

Yliopiston valitsemien jäsenten äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa.

 

Merkitään, että Kuopion väliluku on yli 100.000, joten valittavien jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten lukumäärä on viisi.

 

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

 

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuustoon jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta neljä (4) Varkaudesta kolme (3), Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi (2) ja muista jäsenkunnista yksi (1) jäsen. 

 

Valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien toimikautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen asti kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee

1.       Savo-Pielisen jätelautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion viidelle lautakuntapaikalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2.      Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

3.      edellä mainittuihin yhtymävaltuustoihin varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

2

3131/2017 Ylikunnalliset luottamustoimet 2017 - 2021

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto valitsee

1. alueelliseen jätelautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion neljälle lautakuntapaikalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,

2. Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä

3. edellä mainittuihin yhtymävaltuustoihin varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

 

 

Päätös                                            Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajalle on toimitettu valtuustoryhmien neuvottelema ehdotus jäsenten valitsemisesta asiakohdassa mainittuihin luottamustoimiin.  Liite 2.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että Savo-Pielisen jätelautakunnan ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan valintojen osalta asia jätetään pöydälle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien esityksen muilta osin.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa