Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2018/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 5

Asianro 126/00.01.02.00/2018

 

 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2018

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Yleistä valvontasuunnitelmasta ja valvontaohjelmasta

 

Ympäristönsuojelulain (YsL 527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa kuvataan tämän lisäksi valvonnan järjestäminen ja riskiarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma vuosille 2018-2021 hyväksytään ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksessa 18.1.2018.

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n neljännen momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla.

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 30 §:n mukaan valvontaohjelmassa on oltava:

 

1) suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista erityyppisten luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista

2) tiedot muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä

3) kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

 

Kunnan valvontaohjelmaan ei sisälly ELY-keskuksen valvontaan kuuluvat lupavelvolliset toiminnat, vaikka kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääsääntöisesti osallistuukin ELY-keskuksen tekemille tarkastuksille.

 

Valvonnan maksullisuus

 

Suunnitelmakauden valvontaohjelmaan sisältyvistä valvontatarkastuksista ja muista ohjelman mukaisista valvontatoimenpiteistä voidaan ympäristönsuojelulain 205 §:n perusteella periä maksu.  Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun:

 

1) tämän lain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä;

2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta;

3) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 (rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen) tai 176 §:ssä (määräys vesistön merkittävän pilaantumisen ja luontovahingon korjaamiseksi) tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi.

 

Ympäristönsuojelulain mukainen  valvontamaksu on päätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnan 18.5.2017 /§ 51 hyväksymässä Kuopion alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Valvontaohjelman mukaisen tarkastuksen maksu on tällä hetkellä 550,00 euroa.  Niin sanotuille mikroyrityksille (YsL 206 §) tehtävistä tarkastuksista perittävästä tarkastusmaksusta vähennetään 25 %.

 

Vuoden 2017 valvontaohjelman toteutuminen

 

Vuoden 2017 valvontaohjelmaan sisältyi suunnitelmallisia tarkastuksia lupavelvollisiin ja rekisteröityihin kohteisiin seuraavasti ja niiden toteuma oli seuraava


 

 

KUOPIO

Toimiala

Suunnitellut tarkastukset (kpl)

Tehdyt tarkastukset (kpl)

Toteuma (%)

 

Metalliteollisuus

1

1

100

 

Energiantuotanto

2

2

100

 

Jakeluasemat

9

3

33

 

VOC-yhdisteitä käyttävä toiminta

2

0

0

 

Betoniasemat

1

1

100

 

Kivenlouhimot ja -murskaamot

2

2

100

 

Elintarviketeollisuus

2

2

100

 

Eläinsuojat

16

16

100

 

Moottoriurheilu- ja ampumaradat

4

3

75

 

Jätteenkäsittelytoiminnat

4

0

0

SUONENJOKI

Toimiala

Suunnitellut tarkastukset (kpl)

Tehdyt tarkastukset (kpl)

Toteuma (%)

 

Metalliteollisuus

1

1

100

 

Energiantuotanto

1

1

100

 

Jakeluasemat

1

1

100

 

Kivenlouhimot ja -murskaamot

2

2

100

 

Eläinsuojat

1

1

100

 

Moottoriurheilu- ja ampumaradat

3

3

100

KUOPIO JA SUONENJOKI YHTEENSÄ

 

52

39

75

Vuoden 2017 valvontaohjelmaan si

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset suunnitelmalliset tarkastukset toteutuivat vuonna 2017 kohtuullisen hyvin. Tarkastuksia jäi osin siksi, että tarkastuksia jouduttiin lykkäämään muiden kiireellisemmiksi katsottujen tehtävien vuoksi.

 

Vuoden 2017 valvontaohjelmassa maa-ainesten ottoalueet, joita Kuopiossa oli vuoden 2017 alussa 110 kpl ja Suonenjoella 26 kpl, suunniteltiin tarkastettavaksi pääsääntöisesti kaikki kertaalleen. Tarkastuksia tehtiin Kuopiossa 61 kpl ja Suonenjoella 15 kpl.

 

 

Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi ympäristölupavelvollisiin ja rekisteröityihin kohteisiin tehtiin lisäksi myös muita tarkastuksia (ELY-keskuksen tarkastuksille osallistuminen, vireillä olevien lupa- ja valvonta-asioiden vuoksi tehdyt tarkastukset, muut ajankohtaiset tarkastukset).

 

 


 

Kuopion alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden valvontaohjelma vuodelle 2018

 

1.      Ympäristönsuojelulain mukaiset kohteet

 

 

Vuoden 2018 alussa ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen toimintojen lukumäärä toimialoittain, niiden toimialakohtainen tarkastusväli sekä vuodelle 2018 suunnitellut tarkastukset ovat seuraavat

 

KUOPIO

Toimiala

Tarkastusväli (vuotta) (*)

Kohteiden lukumäärä (kpl)

Suunniteltujen tarkastusten määrä vuonna 2018 (kpl)

 

Metalliteollisuus

5

1

 

 

Energiantuotanto

5

10

 

 

Jakeluasemat

5

52

3

 

VOC-yhdisteitä käyttävä toiminta

5

3

2

 

Kivenlouhimot ja -murskaamot

5

51

 

 

Asfalttiasemat

3

2

 

 

Betoniasemat

5

4

 

 

Elintarviketeollisuus

5

7

 

 

Eläinsuojat ja turkistarhat

8

122

 23

 

Liikennevarikot

5

1

 

 

Moottoriurheilu- ja ampumaradat

5

7

 

 

Krematoriot

8

2

 

 

Jätteenkäsittelytoiminnat

3

16

11

 

NaapL:n mukainen toiminta

3

2

1

SUONENJOKI

Toimiala

Tarkastusväli (vuotta)(*)

Kohteiden lukumäärä (kpl)

Suunniteltujen tarkastusten määrä vuonna 2018 (kpl)

 

Metalliteollisuus

5

1

1

 

Energiantuotanto

5

3

 

 

VOC-yhdisteitä käyttävä toiminta

5

2

 

 

Jakeluasemat

5

7

1

 

Kivenlouhimot ja -murskaamot

5

14

 

6

 

Betoniasemat

5

2

 

 

Elintarviketeollisuus

5

1

 

 

Eläinsuojat

5

9

3

 

Ampuma- ja moottoriurheiluradat

5

4

 

 

Jätteenkäsittelytoiminnat

3

3

 

KUOPIO JA SUONENJOKI YHTEENSÄ

 

 

325

 

 

(*) = laitoskohtaisesti tarkastusväli voi olla lyhyempi esim. pohjavesialueilla


 

2.      Maa-aineslupakohteiden valvonta

 

Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 7 §:n mukaan valvontaviranomaisen on suoritettava tarkastus riittävän usein toiminnan seuraamiseksi, ottaen huomioon luvan saajan järjestämä omavalvonta ja asiantuntemus sekä ottamistoiminnan laatu laajuus. Asetuksen mukaisesti kaikilla lupa-alueilla tehdään alkutarkastus ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä ja lopputarkastus, kun ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen.

 

Valvottavia ottoalueita on vuoden 2018 alussa Kuopiossa 109 kpl ja Suonenjoella 20 kpl. Maa-ainesten ottokohteita tarkastetaan vuonna 2018 noin 75 kpl.

 

3.      Jätelain mukainen valvonta

 

Jätelain 124 §:n mukaan toiminnat ja laitokset, joissa muodostuu vaarallisia jätteitä sekä keräystä harjoittavat sekä jätteen välittäjänä toimivat tulee tarkastaa määrävälein asianmukaisesti. Määräaikaistarkastusten piiriin kuuluvia vaarallisia jätteitä tuottavia toimintoja Kuopiossa ja Suonenjoella ei ole vielä niiden suuren määrän vuoksi kartoitettu.  Tämän vuoksi myöskään kohteiden valvontaluokkia yrityksittäin ei ole pystytty määrittämään.

 

Kompostointitarkastuksia tultaneen vuonna 2018 tekemään Juankoskella, sekä keväällä myöhemmin valittavalla alueella.

 

Jätelain mukaiset tarkastukset, KUOPIO

 

Kohteita

 

Suunniteltuja tarkastuksia

Jätelain 100 §;n  nojalla rekisteröidyt kohteet

 

144

 

35

Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto

 

 

selvitetään

 

 

5 - 10

Asuinkiinteistöjen kompostointitarkastukset

 

7056

50

Muut jätehuolto- tarkastukset

 

 

5000

 

1 - 2

 

 

Jätelain mukaiset tarkastukset, SUONENJOKI

 

Kohteita

 

Suunniteltuja tarkastuksia

Jätelain 100 § nojalla rekisteröidyt kohteet;

 

 

16

 

8

Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto

 

 

selvitetään

 

1-2

Asuinkiinteistöjen kompostointitarkastukset

 

948

 

Muut jätehuolto- tarkastukset

 

 

Ei tiedossa

 

 


 

 

 

4.        Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen valvonta

 

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 3 §:n mukaan sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi.

 

Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava, jos jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi. Jos jätehuoltosuunnitelmaa ei ole ollut tarpeen aiemmin päivittää, tulee kolmen vuoden välein sataman pitäjän lähettää valvontaviranomaiselle ilmoitus, että jätehuoltosuunnitelma on edelleen voimassa, joka tekee tästä merkinnän valtion ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

 

Suurin osa Kuopion kohteista päivitetään seuraavan kerran vasta vuonna 2020, ellei muutoksista muuta aiheudu. Huvivenesatamat tarkastetaan rekisteröinnin yhteydessä ja tarvittaessa esimerkiksi muutosten yhteydessä.

 

Suonenjoen kahden sataman tiedot tulee tarkistaa vuonna 2018.

 

       

Rekisteröidyt huvivenesatamat,

KUOPIO

 

Lukumäärä

 

Suunniteltuja tarkastuksia

 

tehtyjä rekisteröintejä

 

28

 

2

 

satamia, jotka sisältyvät rekisteröinteihin

 

77

 

2

 

 

Rekisteröidyt huvivenesatamat,

SUONENJOKI

 

Lukumäärä

 

Suunniteltuja tarkastuksia

 

tehtyjä rekisteröintejä

 

2

 

2

 

satamia, jotka sisältyvät rekisteröinteihin

 

2

 

2

 

 

 

                                                     

 
 

 

Esitys                                   Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2018 merkitään tiedoksi.

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Erkki Pärjälä

puh. +358 44 718 2142

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa