Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.07.2018/Pykälä 202

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

145 §

27.6.2018

 

§ 202

Asianro 2977/11.03.01/2018

 

 

Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2023

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 27.6.2018 145 §

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki on valmistellut ympäristönsuojelulain 151 §:n mukaisen, EU:n ympäristömeludirektiivin tarkoittaman meluntorjunnan toimintasuunnitelman vuosille 2018 - 2023. Toimintasuunnitelman valmistelua varten on vuosina 2016 - 2018 tehty ympäristönsuojelulain 151 §:n ja valtioneuvoston asetuksen edellyttämät selvitykset vallitsevasta melutilanteesta ja melulle altistumisesta. Valmistuneet selvitykset ovat

       Kuopion kaupungin EU-meluselvitys 2017

       Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035

       Keskeisen kaupunkialueen hiljaisten alueiden kartoitus 2016

       Maaseutumaisten alueiden hiljaisten luonnonalueiden kartoitus 2018.

Tausta-aineistoksi on lisäksi vuonna 2017 valmistunut Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tekemä tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia Kuopiossa ja Jyväskylässä koskeva selvitys.

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa on valmisteltu hankeryhmässä, jota on koordinoinut Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalvelut. Ryhmässä on ollut edustus kaupunkisuunnittelupalveluista, rakennusvalvonnasta ja ympäristöterveydenhuollosta, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Uudenmaan ELY-keskuksesta (toimintasuunnitelmien laatimisen valtakunnallinen koordinointi), Liikennevirastosta ja WSP Finland Oy:stä (konsultti).

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta asetti 19.4.2018 toimintasuunnitelman yleisesti nähtäville mahdollisia mielipiteitä ja muistutuksia varten ja pyysi suunnitelmasta lausunnot Liikennevirastolta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja kaupunkirakennelautakunnalta. Suunnitelma oli nähtävillä
23.4. - 21.5.2018. Toimintasuunnitelmaluonnoksen johdosta järjestettiin yleisöilta 25.4.2018.

 

Nähtävänäoloaikana tuli yhdeksän mielipidettä ja Liikenneviraston sekä kaupunkirakennelautakunnan lausunto. Mielipiteet ja lausunnot sekä vastaukset niihin on toimintasuunnitelman liitteenä 2. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen johdosta suunnitelmaan lisättiin meluntorjunnan yleisiin toimenpiteisiin kohta kasvillisuuden käytön lisäämisestä ja tehostamisesta meluntorjunnassa ja poistettiin euromäärä, mitä vuosittain varataan meluntorjuntatoimenpiteisiin.

 

 

Vaikutusten arviointi            Yritysvaikutukset ovat neutraalit; vaikutukset tulevat mahdollisten meluesteiden suunnittelun ja rakentamisen kautta.

 

Vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat positiiviset. Meluntorjunnan tavoitteiden ja linjausten sekä toimenpidesuosituksen myötä vähenee voimakkaalle melulle altistuminen. Myös lapsivaikutukset ovat positiiviset, koska toimintasuunnitelman mukaan pyritään alentamaan melutasoja päiväkotien ja koulujen alueilla. Uusien asuinkohteiden ja melulle herkkien kohteiden suunnittelussa varmistetaan, että ohjearvojen mukaiset tasot eivät ylity sisätiloissa ja kohteille voidaan osoittaa melulta suojattu oleskelupiha. Toimintasuunnitelman pitkän tähtäimen tavoitteena on säilyttää hiljaisia alueita ja turvata virkistysalueilla meluolosuhteet, jotka koetaan miellyttäväksi ja jotka mahdollistavat rentoutumisen ja virkistäytymisen.

 

Ilmastopoliittiset vaikutukset ovat pääosin neutraaleja. Meluntorjunnan tavoitteilla ja linjauksilla sekä toimenpidesuosituksilla, mitä suunnitelmaan on kirjattu, on vaikutuksia myös ilmanlaatuun, esim. jos jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistäminen vähentää autoliikennettä tai sen kasvua. 

 

 

Esitys                                         Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018 - 2013 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ohjeellisena huomioitavaksi jatkosuunnittelussa.

 

 

Liitteet

 

2977/2018 Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma (ei jaeta,  julkaistaan internetissä)

 

 

2977/2018 Suunnitelman liite 1 Meluntorjuntakohteiden kohdekortit (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

2977/2018 Suunnitelman liite 2 Palautteet lausunnot - vastineet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Merkitään, että suunnitteluinsinööri Paula Pakarinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Liitteet

1

2977/2018 Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma

 

2

2977/2018 Suunnitelman liite 1 Meluntorjuntakohteiden kohdekortit

 

3

2977/2018 Suunnitelman liite 2 Palautteet lausunnot - vastineet

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä saapui kokoukseen asian käsittelyn alkaessa ja hän selosti asiaa kokouksessa. Pärjälä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa