Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 234

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 234

Asianro 4377/10.03.01.00/2018

 

 

Savilahdentie välillä Volttikatu Niiralankatu ja Yliopistonranta välillä Savilahdentien Piipolku katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Lähtökohdat                                Savilahdentien yleissuunnitelma välillä Volttikatu Niiralankatu oli lautakuntakäsittelyssä 5.9.2018 ja julkisesti nähtävillä 7.9.–26.9.2018. Nähtävillä oloaikana suunnitelmista jätettiin kaksi muistutusta/mielipidettä, jotka ovat liitteenä. Lisäksi suunnitelmasta järjestettiin nähtäväoloaikana jalankulun ja pyöräilyn työpaja 17.9.2018, mihin oli kutsuttuna alueella nykytilassa ja tulevaisuudessa toimivien oppilaitosten opiskelijoiden etujärjestöt sekä paikalliset pyöräilyn etujärjestöt. Työpajan tulokset/työpajassa saadut mielipiteet on kirjattu ylös ja huomioitu jatkosuunnittelussa. 

 

Yleissuunnitelmaluonnoksen tarkoituksena oli esittää Savilahdentien liikenteellistä periaateratkaisua, millä Savilahdentietä on tarkoitus kehittää SALLI-allianssihankkeen toteutusvaiheessa vuosien 2019 - 2021 aikana ja kerätä kaupunkilaisten sekä sidosryhmien kommentteja vaihtoehdoista. Saatuja mielipiteitä ja muistutuksia on arvioitu syksyn 2018 aikana. Arvioinnin perusteella Savilahdentien toimenpiteitä on kehitetty katusuunnitelmaan.

 

Muistutuksen ja mielipiteet yleissuunnitelmasta

 

Nähtävillä olleista yleissuunnitelmaluonnoksesta jätettiin seuraavanlaisia muistutuksissa ja mielipiteitä:

         Ohjaavat laatat ovat tärkeitä näkövammaisille, jatkosuunnittelussa asia tulee huomioida ja tarvittaessa tulee olla yhteydessä Pohjois-Savon näkövammaiset ry:en laattojen suunnittelussa.

         Esteettömien reittien opastukseen tulee kiinnittää huomiota. Esim. pyörätuolisymbolin käyttö opastuksessa ja sanalliset opastukset esteettömille reiteille.

         Esteettömien reittien suunnittelussa huomioitava em. reiteille suunnitteluohjeissa esitetyt kaltevuuskriteerit. Myös talvikunnossapitoon kiinnitettävä huomiota.

         Pyöräilyn osalta suunnitelma parantaa nykytilaa, mutta ei riittävästi kannusta pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen.

         Pyöräilijät ja kävelijät joutuvat edelleen kiertämään ja risteämään kadut eritasossa.

         Jalankulku- ja pyöräilyväylien mitoituksessa pitäisi huomioida talvikunnossapito siten, että väylien kunnossapito onnistuu myös raskaammalla kalustolla samassa tahdissa kuin katujen kunnossapito.

         Niiralankadun ja Savilahdentien risteysalueella esitetään ajoradan yhteydessä olevaa pyöräkaistaa Niiralankadulta Savilahdentielle.

         Linja-autojen pysäkkialueiden opastukseen pitää kiinnittää huomiota.

         Jalkakäytävän ja pyörätien risteyskohtiin tuleviin suojatieratkaisuiden tulee olla selkeitä ja pyöräilijöiden väistämisvelvollisuus tulee olla selkeä.

         Savilahdentien nopeusrajoitukseksi esitetään 40 km/h:ssa ja ruuhka-aikoina esitetään harkittavaksi 30 km/h:ssa nopeusrajoitusta.

         Katujen liittymiä esitetään toteutettavaksi tiukoiksi, jolloin kääntyvän auton velvollisuus väistää olisi alemman ajonopeuden vuoksi helpommin toteutettavissa.

         Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä myös Savilahdentien itäreunalle välillä Niuvantie Yliopistonranta ja välille Piipolku Iloharjunkatu

         Keskustasta, suunnitelman siltapaikan S7 kautta tulevan erotellun jalankulku- ja pyöräilyväylän liittymistä Savilahdentien länsireunan eroteltuun jalankulku- ja pyöräilyväylään tulee tarkentaa pääsuunnan osalta.

         Pyöräkaistan lisäämistä Niiralankadun ajoradan yhteyteen Viestikadun kiertoliittymän ja Savilahdentien välillä. Em. pyöräkaistan jatkuisi liittymän Savilahdentien ja Niiralankadun liittymän yli ja liittyisi Savilahdentien länsireunan jalankulku- ja pyöräilyväylään.

         Niiralankadulle Viestikadun kiertoliittymään suojatieylitys myös kiertoliittymän länsireunalle.

         Pyöräilyväylän korkeuseroihin mm. Canthian kohdalla tulee kiinnittää huomiota.

         Siltapaikan S5 kohdalla tulisi Savilahdentien länsireunan jalankulku- ja pyöräilyväylältä olla molemmista suunnista yhteys alilkulkukäytävään.

         Esitetään jalankulku- ja pyöräilyväylää siltapaikalta S4 Neulaniementielle länteen.

         Siltapaikan S2 kohdalla esitetään huoli pyöräväylän näkemistä.

         Volttikadun liittymän itäpuolella olevalla linja-autopysäkille oleva kulkuyhteys on huono. Pysäkille joudutaan kiertämään Väliköntien liittymässä olevan suojatien kautta.

 

Lisäksi saaduissa mielipiteissä/muistutuksissa esitetään ehdotuksia ja kehittämiskohteita Savilahdentien suunnitelma-alueen ulkopuolisille alueilla. Näihin ei tässä esityksessä oteta kantaa.

 

Yleissuunnitelman nähtävänäoloaikana järjestetyssä jalankulun ja pyöräilyn työpajassa saatiin edellä mainittujen kirjallisten mielipiteiden/muistutusten lisäksi seuraavia huomioita suunnitelmasta:

         Savilahdentien länsireunan parannettavaa jalankulun ja pyöräilyn pääreittiä tulisi korostaa.

         Siltapaikan S7 kuivatukseen erityisesti sulamisvesien osalta tulee kiinnittää jatkosuunnittelussa huomiota.

         Oppilaitosten opastukseen tulee kiinnittää huomiota.

         Siltapaikalla S4 esitettiin portaita Iloharjunkadun pohjoisreunan jalankulku- ja pyöräilyväylälle.

         Jalankulun ja pyöräilyn liikenteen laskentapaikkaa toivottiin Savilahdentien varteen.

         Joukkoliikenteen pysäkkialueiden mitoituksien tarkistaminen, mahdollistavatko pysäkkialueet useiden samanaikaisesti pysähtyvien linja-autojen mahtumisen pysäkeille?

         Pysäkkiparit voisi erotella omilla teemoillaan erottuviksi ”maamerkeiksi”.

         Siltapaikalla S2 joukkoliikennekaistojen ylitys tulee keskittää yhteen paikkaan suojatiellä.

         Liikennevaloliittymissä tulee kiinnittää huomiota jalankulun- ja pyöräilyn valo-ohjauksen painonappien sijoitteluun. Voisiko painonapit korvata esim. mobiilisovelluksella tai painokaiteella?

         Jalankulku- ja pyöräilyväylien erottelu toisistaan joko rakenteellisesti tai väreillä, esim. pyöräväylille punainen asfaltti.

         Linja-autopysäkeille esitettiin pysäkkisyvennyksiä suunnitelmassa olevien joukkoliikennekaistan ajoratapysäkkien tilalle.

         Kohtiin missä eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä alkaa/päättyy, tulee kiinnittää huomiota väylien merkitsemiseen.

         Siltapaikan S7 ja Niiralankadun välillä esitettiin jalankulku- ja pyöräilyväylän paikkojen vaihtamista keskenään.

         Siltapaikan S9 osalta toivottiin jalankulku- ja pyöräilyväylän pituusgeometrian loiventamista siltapaikan molemmin puolin.

         Esteettömyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota myös rakentamisen aikana.

 

Nykytilanne                                 Henkilöautoliikenne

 

                                                          Yleistä:

Savilahdentie on nykyinen Savilahden alueen pääkatu, joka liittyy eteläpäästään Tasavallankatuun Siikalahden eritasoliittymän itäpuolella, Leväsentien kohdalla ja pohjoispäästään Puijonlaaksontiehen Niiralankadun liittymäalueella. Välillä Volttikatu Niiralankatu Savilahdentie on peruspoikkileikkaukseltaan kaksi ajoratainen nelikaistainen katu. Savilahdentien nykytilan nopeusrajoitus on välillä Siikalahden eritasoliittymä Volttikatu 50 km/h:ssa (taajaman yleisrajoitus) ja välillä Volttikatu Niiralankatu 60 km/h:ssa. Nykytilassa seuraavat liittymäalueet ovat liikennevalo-ohjattuja:

·          Savilahdentie/Volttikatu

·          Savilahdentie/Neulamäentie

·          Savilahdentie/Neulaniementie

·          Savilahdentie/Niuvantie

·          Savilahdentie/Niiranlankatu

 

Väli Siikalahden ETL Neulamäentie (suunn. Sarastuskaari):

Volttikadun liittymässä Savilahdentiellä on idän/etälän suunnasta tultaessa lännen/pohjoisen suuntaan neljä kaistaa. Kaksi etelänpuoleisinta kaistaa on vasemmalle kääntymiskaistoja Volttikadulle ja kaksi pohjoisinta kaistaa suoraan meneviä kaistoja Savilahdentietä pohjoisen suuntaan.

 

Pohjoisesta päin tultaessa Savilahdentiellä on kolme ajokaistaa. Kaistoista ulommaisin (eteläreunalla) on oikealle kääntymiskaista Volttikadun suuntaan ja keskimmäinen ja pohjoisin ajokaista ovat suoraan meneviä kaistoja valtatien 5 ja keskustan suuntaan.

 

Väli Neulamäentie (suunn. Sarastuskaari) Neulaniementie:

Neulamäentien liittymässä Savilahdentiellä on etelän suuntaan neljä kaistaa. Idänpuoleisin kaista on erillinen vasemmalle kääntymiskaista kauppakeskukselle ja uloimmalta (lännen puoleisin) kaistalta ajetaan suoraan kohti Volttikatua ja käännytään oikealle Neulamäentielle. Keskimmäisiltä kaistoilta ajetaan suoraan Volttikadun ja keskustan/valtatien 5 suuntaan.

 

                                                          Neulaniementien liittymässä Savilahdentiellä on pohjoisen suuntaan neljä kaistaa. Lännen puoleisin kaista on erillinen vasemmalle kääntymiskaista Neulaniementielle ja uloimmalta (idän puoleisin) kaistalta ajetaan suoraan liittymän jatkeena olevalle linja-autopysäkille ja käännytään oikealle Iloharjunkadulle. Keskimmäisiltä kaistoilta ajetaan suoraan Puijonlaakson suuntaan.

 

                                                          Neulamäentien (suunn. Sarastuskaari) ja Neulaniementien liittymäalueiden lisäksi Savilahdentiehen liittyy liittymien välillä kauppakeskukselta tuleva suuntaisliittymä, mistä on oikealle kääntyminen sallittu (liittyminen Savilahdentien pohjoiseen ajosuuntaan). Lisäksi alueen liittymäjärjestelyihin kuuluu Iloharjunkadun alussa oleva suuntaisliittymä, mistä on ajaminen etelään suuntaan, kauppakeskukselle sallittu.

 

Väli Neulaniementie Niuvantie/Niiralankatu:

                                                          Neulaniementien liittymässä Savilahdentiellä on etelän suuntaan neljä kaistaa. Lännen puoleisin kaista on erillinen oikealle kääntymiskaista (ns. vapaa oikea) Neulaniementielle ja sisimmältä (idän puoleisin) käännytään vasemmalle Iloharjunkadulle. Keskimmäisiltä kaistoilta ajetaan suoraan etelään Volttikadun ja Tasavallankadun suuntaan.

 

                                                          Nykytilassa Yliopiston Snellmanian ja Canthian kiinteistöille johtavat liittymät sijoittuvat Neulaniementien ja Niuvantien väliselle osuudelle. Em. yliopiston kiinteistöille on molemmille oma kolmihaarainen tasoliittymä. Snellmanialle/Studentialle johtavalle liittymälle on Savilahdentien molemmista ajosuunnista erillinen kääntymiskaista. Canthialle/Mediteknialle johtavalle liittymälle on Savilahdentien pohjoiselta ajosuunnalta erillinen vasemmalle kääntymiskaista. Molemmat liittymät ovat liikennevalo-ohjaamattomia ja Savilahdentien jalankulun ja pyöräilyn pääyhteys ylittää liittymät tasossa suojatieylityksinä.

                                                         

                                                          Niuvantien/Niiralankadun kahdessa kolmihaaraisessa liittymässä Savilahdentien molemmista ajosuunnista on erilliset kääntymiskaista sekä Niuvantien että Niiralankadun suuntaan. Suoraan liittymien yli jatkavia ajokaistoja on molempiin ajosuuntiin kaksi.

 

                                                          Ongelmat:

                                                          Autoliikenteen ongelmat keskittyvät aamu- ja iltahuipputunnin ruuhkahuippuihin. Iltahuipputunnin aikana ongelmallisin osuus Neulaniementien ja Volttikadun välillä ruuhkautuu siten, että jonopituudet yltävät liittymävälien yli. Aamuhuipputunnin aikana ongelmallisin osuus sijoittuu Savilahdentien välille Leväsentie Neulamäentie. Sekä aamu- että iltahuipputunnin ruuhkahuiput kytkeytyvät alueen ja valtatien 5 yhteystarpeeseen.

                                                         

                                                          Joukkoliikenne

                                                          Savilahdentie on keskeisen kaupunkialueen joukkoliikenteen pääväylä niin paikallisliikenteen kuin kaukoliikenteen osalta. Savilahdentietä pitkin kulkee yhteensä yhdeksän (9) paikallisliikenteen joukkoliikennelinjaa (linjat nro. 4, 7, 16, 21, 23, 29, 31, 35 ja 40). Nykytilassa joukkoliikenteen pysäkkejä on sijoitettu seuraavasti:

·          Volttikadun liittymä, pysäkkipari, pysäkit liittymän molemmin puolin

·          Neulamäentie, pysäkkipari, pysäkit liittymän pohjoispuolella

·          Neulaniementie, pysäkkipari, pysäkit liittymän molemmin puolin

·          Yliopisto Snellmanian kohta, pysäkkipari, pysäkit Piipolun molemmin puolin

·          Niuvantie liittymä, etelän ajosuunnan pysäkki liittymän etelä puolella

·          Niiralankadun liittymä, pohjoisen ajosuunnan pysäkki Puijonlaaksontiellä liittymän pohjoispuolella

 

Nykyiset Savilahdentien pysäkit ovat pysäkkisyvennyksiä ja varustettu pysäk

kikatoksin.

 

Ongelmat:

Joukkoliikenteen osalta alueen suurimmat ongelmat ovat matka-aikojen

ennustettavuus, erityisesti aamun ja iltapäivän ruuhkahuippujen aikana sekä

toimivien vaihtopysäkkialueiden puute. Lisäksi pysäkkisyvennykset eivät

nykytilassa kunnolla mahdollista useita samaan aikaan pysäkille tulevien

joukkoliikennevuorojen mahtumista pysäkille.

 

Jalankulku ja pyöräily

 

Pääyhteys:

Savilahden alueen jalankulun ja pyöräilyn pääyhteys kulkee nykytilassa Savilahdentien länsireunalla. Nykyinen väylä on tyypiltään yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä, päällysteen leveys vaihtelee ollen noin 3,5…4,0 metriä. Väylä yhdistää eteläpäästään Savilahden alueen Volttikadun ja Väliköntien yhteyksien kautta kaupungin eteläisiin osiin. Yliopiston kohdalla em. väylään yhdistyvät Viestikadulta tulevat, moottoritien alittavat jalankulku ja pyöräilyväylät, mitkä yhdistävät yhdessä Niiralankadun jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien kautta alueen keskustaan. Pohjoispäässä väylään yhdistyy Niuvantien rinnalla kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys ja Savilahdentien suuntainen väylä jatkuu Puijonlaaksontien länsireunalla pohjoiseen yhdistäen alueen kaupungin pohjoisiin kaupunginosiin.

 

Poikittaisyhteydet:

Jalankulun ja pyöräilyn risteäminen Savilahdentien kanssa on nykytilassa järjestetty tasoylityksenä liikennevalo-ohjatun suojatien kautta tai eritasossa alikulkukäytävällä. Tasoylityksiä on nykytilassa Volttikadun, Neulamäentien ja Niiralankadun liittymien pohjoisreunalla. Nykyiset alikulkukäytävät sijoittuvat Neulaniementien liittymäalueelle, Piipolun jatkeelle (Yliopiston Snellmania rakennuksen kohdalle) sekä Niuvantien liittymän eteläpuolelle (Yliopiston Canthia rakennuksen kohdalle). Lisäksi alueelle sijoittuu Savilahdentien pääyhteyden Neulamäentien ylittävä jalankulku- ja pyöräilysilta sekä Neuleniementien alittava alikulkukäytävä.

 

Ongelmat:

Suurimmat ongelmat jalankululle ja pyöräilylle nykytilassa muodostavat pääyhteyden kapea poikkileikkaus, ahtaat ja valaistukseltaan puutteelliset alikulkukäytävät näkemäongelmineen sekä pääyhteyden ja keskustasta alueelle tulevien reittien epäjatkuvuudet risteämisineen erityisesti Terveyspuiston kohdalla (Yliopiston Canthian rakennuksen kohdalla). Lisäksi jo nykytilassa merkittävä yhteystarve Technopoliksen ja kauppakeskusalueen välillä on puutteellinen.  

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Liikenneverkon ja katutilan jäsentely toteutetaan nähtävillä olleen yleissuunnitelmavaihtoehdon mukaisesti. Tarkempi kuvaus liikenteellisestä ratkaisusta on esitetty 4377/2018 Savilahdentien yleissuunnitelma luonnos välillä Volttikatu Niiralankatu hyväksyminen nähtävillä oloa varten, pöytäkirja 05.09.2018/pykälä 167. Katusuunnitelmassa Savilahdentien liikenteellistä ja rakenteellista ratkaisua on saatujen palautteiden myötä kehitetty seuraavasti:

         Siltapaikan S7 eteläpuolella siltapaikalta keskustan suunnasta tulevan jalankulku- ja pyöräilyväylän liittyminen Savilahdentien länsireunan jalankulku- ja pyöräilyväylään on muutettu. Liittymäkohta on muutettu pyöräilyväylän kiertoliittymäksi mikä mahdollistaa eri suuntien tasa-arvoisen ratkaisun.

         Jalankulku- ja pyöräilyväylän keskinäiset paikat on muutettu välillä Savilahdentien itäreunalla ja siltapaikalla S7 Niiralankadun liittymän ja Savilahdentien länsireunan jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä.

         Siltapaikkojen S3 ja S4 kohdalla Savilahdentien länsireunan jalankulku- ja pyöräilyväylän linjausta on tarkistettu siltapaikkojen risteyskohdan näkemien parantamiseksi.

         Savilahdentien/Volttikadun liittymäalueen uuden kauppakeskusalueelle johtavan tonttiliittymä linjausta on tarkennettu alueen toimijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.

         Pysäkkialueiden mitoitusta on tarkennettu kaikkien pysäkkien osalta ja Volttikadun liittymän pohjoispuolen linja-autopysäkille on lisätty syvennys. Muutoin pysäkkialueiden periaate kuten yleissuunnitelmassa.

Seuraavat asiat huomioidaan jatkosuunnittelussa:

         Opastukseen liittyvät asiat ratkaistaan toteutussuunnittelun aikana laadittavassa liikenteenohjaussuunnitelmassa.

 

Savilahdentie                               Ajoradan peruspoikkileikkaus on kaksiajoratainen 2+1 kaistainen katu, missä ulommaiset kaistat ovat ns. linja-autokaistoja. Kaistojen leveys on 3,5 metriä, ajoratojen peruspoikkileikkauksen ollessa 10,5 metriä. Kääntymiskaistojen leveys 3,5 metriä.

                                                         

                                                          Jalankulun ja pyöräilynä pääväylän, kadun länsireunalla välillä Volttikatu siltapaikka S7 ja kadun itäreunalla välillä siltapaikka S7 Niiralankatu, peruspoikkileikkaus on 6,0 metriä, missä jalkakäytävän leveys on 2,5 metriä ja pyörätien leveys on 3,5 metrin.

 

Yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän Savilahdentien itäreunalla leveydet:

         Volttikadun liittymäalue, 3,5 metriä

         välillä Sarastuskaari Neulaniementie 4,0 metriä

         siltapaikan S5 eteläpuolella 3,0 metriä

         välillä siltapaikka S5 Yliopistonranta 3,5 metriä

 

Jalkakäytävän leveys Savilahdentien itäreunalla siltapaikalla S5 3,0 metriä.

Nopeusrajoitus:

Savilahdentien nopeusrajoitus muuttuu koko suunnitteluosuudella 50 km/h:ssa (nykyisin 60 km/h:ssa välillä Neulamäentien Niiralankatu). Kadulla säilytetään pysäköintikielto kadun molemmin puolin koko suunnitteluosuudella.

Linja-autokaistat:

Katusuunnitelman mukaisesti Savilahdentielle toteutetaan linja-autokaistat välille Volttikatu Niiralankatu. Kaistoilla ajaminen esitetään sallittavaksi vain linja-autoille seuraavin perusteluin:

·          Savilahden alueen liikenteellisten tavoitteiden mukaisesti alueen liikenneratkaisuilla kehitetään ensisijaisesti joukkoliikennettä jalankulun- ja pyöräilyn lisäksi.

·          Savilahdentien välillä Sarastuskaari Neulaniementie joukkoliikennekaistat ylittävät samassa tasossa jalankulun ja pyöräilyn suojatieylitykset. Näin ollen tällä osuudella muun liikenteen salliminen lisää onnettomuusriskiä suojatiellä.

·          Savilahdentien välillä Niuvantien Niiralankatu joukkoliikennekaista on erotettu rakenteellisesti Savilahdentien muista ajokaistoista ja ohjataan liikennevalo-ohjattujen liittymien ohi suoraan Niiralankadun linja-autopysäkille. Tämän erotellun joukkoliikennekaistan ylittää valo-ohjaamaton suojatie Niiralankadun liittymässä ja muun liikenteen salliminen lisäisi onnettomuusriskiä suojatiellä.

·          Edellä mainittujen kohtien asettamien rajoituksien vuoksi muilla osuuksilla muiden ajoneuvojen kuin linja-autojen salliminen joukkoliikennekaistoilla heikentää linja-autoliikenteen sujuvuutta.

 

                                                          Linja-autokaistoja käytetään kuitenkin oikealle kääntymiskaistoina seuraavissa liittymissä:

·          Savilahdentien ja Sarastuskaaren liittymä, pohjoinen ajosuunta

·          Savilahdentien ja Neulaniementien/Iloharjunkadun liittymä, molemmat ajosuunnat

·          Savilahdentien ja Yliopistonrinne/Yliopistonranta liittymä, molemmat ajosuunnat

 

Liittymät:

Kaikki Savilahdentien liittymät toteutetaan liikennevalo-ohjattuina. Liikennevalo-ohjauksessa otetaan käyttöön joukkoliikenne-etuudet ja varaudutaan ns. adaptiiviseen liikennevalo-ohjaukseen. Liittymien kaistajärjestelyt on esitetty katusuunnitelmapiirustuksissa.

 

Sillat:

Savilahdentien välille Volttikatu Niiralankatu sijoittuu yhteensä seitsemän (7) siltapaikkaa, joista kaksi on täysin uusia, kaksi on nykyisiä siltapaikkoja missä silta uusitaan ja kolme on nykyisen sillan korjaamisia.

 

Uusia siltapaikkoja suunnitelmassa ovat:

·          S1 Volttikadun risteyksen alikulkukäytävä, yksiaukkoinen betoninen kehäsilta, vapaanaukon mitat HxB = 3,25 x 6,0 metriä ja ajoratojen hyötyleveydet hl = 14,5 metriä (eteläinen ajorata) ja 11,5 metriä (pohjoinen ajorata)

·          S2 Pylvässalin alikulkukäytävä, kolmiaukkoinen betoninen jatkuva laattasilta, aukion pääaukossa vapaanaukon mitat HxB = 3,3 x 27,45 metriä ja ajoratojen hyötyleveys hl = 8,0 metriä.

 

Uusittavia siltoja suunnitelmassa ovat:

·          S5 Yliopistonrannan risteyssilta (korvaa nykyisen Savilahdentien Piipolun alikulkukäytävän), kaksiaukkoinen betoninen jatkuva laattakehäsilta vapaanaukkojen mitat HxB = 3,3 x 5,0 metriä ja hyötyleveydet hl = 22,25 metriä (läntinen puoli) ja 14,25 metriä (itäinen puoli)

·          S7 Canthian alikulkukäytävä (korvaa nykyisen), kolmiaukkoinen betoni ulokelaattasilta, HxB = 3,3 x 6,0 metriä ja hyötyleveys hl = 34,0 metriä.

 

Nykyisiä korjattavia siltoja suunnitelmassa ovat:

·          S Neulamäentien (suunn. Sarastuskaari) kevyen liikenteen silta

·          S Neulaniementien alikulkukäytävä

·          S Savilahdentien Neulaniementien alikulkukäytävä

 

Uusien ja uusittavien siltojen alustavat yleispiirustukset ovat liitteenä.

 

Erikoiskuljetukset

Savilahdentien kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV) välillä Volttikatu Niuvantie. Katutila mitoitetaan toteutussuunnittelussa

7 x 7 x 40 m kokoisten erikoiskuljetusten asettamien rajoitusten mukaisesti mm. portaalien osalta. Katusuunnitelmien nähtävänäoloaikana pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-keskuksen erikoiskuljetusyksiköltä

 

Yliopistonranta                            Ajoradan leveys on 5,0 metriä. Kadun eteläreunan erotellun jalankulku- ja pyöräilyväylän leveys on 5,0 metriä, missä jalkakäytävän leveys on 2,0 metriä ja pyörätien leveys 3,0 metriä.

Nopeusrajoitus ja pysäköinti:

Yliopistonranta kadulla nopeusrajoitus on 30 km/h:ssa ja nyt vahvistettavalle osuudelle asetetaan alueellinen pysäköintikielto.

Tasaus ja kuivatus

 

Savilahdentie 

 

Savilahdentien tasaus suunnittelualueella on suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja myötäilevät pääosin nykyistä tasausta, lukuun ottamatta Sarastuskaaren ja Neulaniementien välistä aluetta, missä toimenpiteet toteutetaan kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjan 27.06.2018/pykälä 140 hyväksymän periaatteen ”4377/2018 Savilahdentie välillä Neulamäentie Neulaniementie” ja yleissuunnitelma luonnoksen mukaisesti. Savilahdentien ajoratojen tasausta nostetaan Sarastuskaaren ja Neulaniementien liittymäalueiden puoliväliin rakennettaville silloille (siltapaikka S2) noin 3,5 metriä nykyisen kadun yläpuolelle. Tasauksen nostaminen jyrkentää Sarastuskaaren suunnasta pohjoiseen kadun pituusgeometriaa nykyisestä 1,6%:sta à 4%:n. Neulaniementien liittymästä etelään pituusgeometria jyrkentyy vähäisesti, 3%:sta à 3,3 %, mutta nousumatka kasvaa noin 100 metrillä.

 

Savilahdentien kuivatetaan suunnittelualueella jiirein ja hulevesikaivoin. Katujen hulevedet ohjataan alueen nykyisiin hulevesiviemäreiden purkupaikkoihin. Katualueen kuivatuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan avo-ojia.

 

Savilahdentien eteläosassa (välillä Siikalahden ETL Neulaniementie) hulevedet johdetaan nykytilan mukaisesti Savilahdentien eteläreunan avo-ojaan Volttikadun liittymäalueen itäpuolella. Em. avo-ojan ja sen jatkeena olevien nykyisten hulevesiviemäreiden kautta vedet johdetaan Siikalahteen. Savilahdentiellä hulevesien runkolinjat uusitaan ja katu kuivatetaan hulevesikaivoilla. Runkolinjojen sijainnit ja purkupaikat on esitetty asemapiirustuksissa.

 

Savilahdentien pohjoisosassa (välillä Neulaniementie Niiralankatu) hulevedet johdetaan Savilahteen kahden purkuputken kautta. Toinen purkuputki sijoittuu Yliopiston Snellmania rakennuksen pohjoispuolelle ja toinen sijoittuu Yliopiston Canthia rakennuksen eteläpuolelle. Savilahdentien pohjoisosuudelle sijoittuu myös siltapaikan S7 eteläpuolelle sijoittuva hulevesien viivytykseen käytettävä kosteikko. Kosteikkoon johdetaan valtatien 5 itäpuolelta Viestikadun suunnasta tulevia hulevesiä jotka edelleen johdetaan Savilahdentien paalulla ~1530 alittavan nykyisen jatkettavan rummun kautta Savilahdentien länsipuolelle.

 

Siltapaikat kuivatetaan hulevesikaivoin ja -viemärein em. hulevesien runkolinjojen kautta Siikalahteen tai Savilahteen.

 

Yliopistonranta                           

 

Kadun tasaus mukailee nykyistä maanpintaa. Katu kuivatetaan siltapaikan S5 hulevesikaivojen ja -viemäreiden kautta Savilahteen.

 

Pintamateriaalit, kalusteet ja kasvillisuus

 

Savilahdentien ja Yliopistonranta kadun ajoradat ja jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat asfalttipäällysteisiä. Eroteltujen jalankulku- ja pyöräilyväylän erotteluna käytetään noin 30 cm leveää luonnonkivellä tehtävää kiveysraitaa.

 

Suunnittelualueella Savilahdentien keskikaistan nykyinen puusto poistetaan ja tilalle istutetaan uutta puustoa. Myös Savilahdentien reuna-alueilla nykyistä puustoa poistetaan asemapiirustuksissa näkyvällä laajuudella ja uutta puustoa istutetaan suunnitelmien mukaisesti. Uutena istutettavana isoina katupuina käytetään puistolehmusta, metsätammea, punasaarnia ja vaahteraa. Pieninä katupuina käytetään tuohituomea, pilvikirsikkaa ja suomenpihlajaa. Istutettava uusi havupuusto on makedonianmäntyä ja metsämäntyä. Puuston lisäksi alueen viherrakentamisessa käytetään nurmi- ja niittyverhouksia sekä pensasistuksia asemapiirustusten mukaisesti.

 

Kiveykset toteutetaan pääosin betonikiveyksin, väreinä musta ja punainen/punamusta. Lisäksi kiveyksissä käytetään luonnonkivenä mustaa noppakiveä ja harmaata kenttäkiveystä. Siltapaikan S2 aukion kiveyksenä käytetään punaista luonnonkivilaattaa ja suojateiden kiveyksenä mustia/valkoisia nukupukiviä.

 

Valaistus                                        Valaistusluokkana Savilahdentiellä on M3b ja Yliopistonranta kadulla M4. Valaistus kaduilla ja jalankulku-/pyöräilyväylillä toteutetaan LED-valaisimin, värilämpötila 3000K ja valaisimet varustetaan valaisinkohtaisella ohjauksella ja SR-liittimillä. Kuvassa 1. on esitetty valaisimien tyyppikuva.

 

Kuva 1. Valaisimien tyyppikuva

 

Savilahdentiellä valaisimet sijoitetaan ajoratojen keskialueelle kaksivartisin pylväin. Valaisinpylvään korkeus 12 m. Yliopistonranta kadulla valaisinpylväät sijoitetaan kadun reunaan, korkeus 8 m. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä valaisinpylväät sijoitetaan väylän reunaan, korkeus 5 metriä. Pylvässijoittelu on esitetty asemapiirustuksissa.

 

Taide                                               Savilahdentien uusilla siltapaikoilla S2 Pylvässali ja S5 Yliopistonranta varaudutaan työssä Savilahden valon kaava – alueen luova yhtälö mukaisesti 1. tason taiteen/valotaiteen/erityisvalaistuksen vaatimuksiin. Lisäksi varaudutaan em. työn 2. tason taiteen/valotaiteen/erityisvalaistuksen vaatimuksiin Sarastuskaaren (nyk. Neulamäentie) ylikulkukäytävän ja Neulaniementien risteysalueen alikulkukäytävien osalta sekä uusittavan siltapaikan S7 Canthian alikulkukäytävä osalta.

 

ICT ja muut verkostot               Savilahdentien osalta varaudutaan uudenlaisen ICT-infran rakentamiseen, jossa keskeisenä ajatuksena on, että kaupunki rakentaa valokuiduille tarvittavat putkilinjat keskitetysti. Nämä uudet putkilinjat toteutetaan suurimmalta osin uudella mikroputkitekniikalla, joka mahdollistaa valokuitukapasiteetin kasvattamisen joustavasti ilman suuria kaivutöitä katualueilla. Näiden uusien ratkaisujen avulla varmistetaan, että Savilahdessa voidaan tulevaisuudessa ottaa joustavasti käyttöön uusia teknologioita (esim. liikenteenohjaukseen ja laskentaan) sekä turvataan ICT-infran tasapuoliset käyttömahdollisuudet eri toimijoille.

 

Savilahdentien kadunrakennustöiden yhteydessä saneerataan myös Kuopion Veden vesihuoltoverkostoja sekä Kuopion Energia Oy:n kaukolämpöverkostoa. Lisäksi rakennetaan Kuopion Energia Oy:n kaukojäähdytysverkostoa mikä mahdollistaa tulevaisuudessa Savilahden alueen rakennusten liittymisen kaukojäähdytykseen. Kaukojäähdytyksen osalta toteutetaan myös varaukset verkoston laajentamiseksi mm. keskustaan.

 

Esteettömyys                              Esteettömyyden osalta suunnitelmaratkaisuissa on väylien pituuskaltevuuksien osalta varauduttu esteettömyyden erikoistasoon (pituuskaltevuus enintään 5 %) niissä kohdissa missä se on alueen korkeuserojen osalta mahdollista. Muutoin ratkaisuissa on huomioitu esteettömyyden perustason (pituuskaltevuus enintään 8 %) vaatimukset. Jatkosuunnittelussa esteettömien reittien opastus suunnitellaan osana liikenteenohjaussuunnitelmaa.

 

Suunnittelualueen suojatiet on suunniteltu esteettömiksi ja siltapaikkojen S2 (Pylvässali) ja S5 (Yliopistonranta) yhteydessä joukkoliikenteen vaihtopysäkkialueilla tehdään ohjausraita joka opastaa heikkonäköisen turvallista kulkureittiä kadun eri puolilla olevien pysäkkien välillä. Suunnittelualueen suojatiet suunnitellaan esteettömiksi.

                                                         

Kunnossapitoluokka                

         Savilahdentien kunnossapitoluokka on I.

         Savilahdentien länsireunan erotellun jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Volttikatu siltapaikka S7 kunnossapitoluokka on I

         Savilahdentien itäreunan erotellun jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä siltapaikka S7 Niiralankatu kunnossapitoluokka on I

         Savilahdentien itäreunan yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Volttikatu siltapaikka S2 kunnossapitoluokka on II

         Savilahdentien itäreunan yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä siltapaikka S2 Iloharjunkatu kunnossapitoluokka on I

         Savilahdentien itäreunan yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä siltapaikka S5 Yliopistonrinne/Yliopistonranta kunnossapitoluokka on I

         Yliopistonranta kadun kunnossapitoluokka on II

         Yliopistonranta kadun erotellun jalankulku- ja pyöräilyväylän kunnossapitoluokka on I

 

Kustannukset ja toteutus       Katujen kokonaiskustannusennuste on n. 34 M€ (alv. 0 %).

 

Kustannusarviot sisältävät katurakenteiden, kadun pintarakenteiden, kuivatuksen, katukalusteiden, liikennevaloliittymien ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Savilahdentien rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2019 SALLI – allianssin toteutusvaiheessa. Rakennustöiden kestoksi kokonaisuudessaan on allianssissa arvioitu noin 3 vuotta.

 

Vaiheittain rakentaminen      Katusuunnitelman mukaiset toimenpiteet Savilahdentiellä joudutaan toteuttamaan yliopiston kohdalla vaiheittain. Yliopistonranta katu valoliittymineen Savilahdentielle (suunnitelman pl. ~1400) voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun Kuopion Sähköverkko Oy:n muuntamoalue kokonaisuudessaan saneerataan. Saneeraustyöt on tämän hetkisen aikataulun mukaisesti tarkoitus suorittaa aikaisintaan vuonna 2023. Välivaiheessa yliopiston liittymät toteutetaan suuntaisliittymillä siltapaikan S5 pohjoispuolelle.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska Savilahdentien rakentaminen katusuunnitelman mukaisesti parantaa merkittävästi alueen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita edistäen em. liikennemuotoja.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se parantaa alueen yritysten saavutettavuutta ja alueen yleistä viihtyisyyttä. Lisäksi esitetyt ratkaisut mahdollistavat osaltaan Savilahden alueen maankäytön kehittymisen, uusien yritysalueiden muodostumisen ja huomioivat mm. Yliopistonrannan asemaakaavassa esitetyn lisärakentamisen alueelle.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Savilahdentien katusuunnitelman välillä Volttikatu Niiralankatu ja Yliopistonranta kadun katusuunnitelman välillä Savilahdentie Piipolku nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

12

4377/2018_Havainnekuvat .pdf

 

13

4377/2018 KS_0001_1_as_Savilahdentie_0-390.pdf

 

14

4377/2018 KS_0001_2_as_Savilahdentie_390-830.pdf

 

15

4377/2018 KS_0001_3_as_Savilahdentie_830-1370.pdf

 

16

4377/2018 KS_0001_4_as_Savilahdentie_1370-1834.pdf

 

17

4377/2018 YS_Savilahdentie_Silta1.pdf

 

18

4377/2018 YS_Savilahdentie_Silta2.pdf

 

19

4377/2018 YS_Savilahdentie_silta5.pdf

 

20

4377/2018 YS_Savilahdentie_Silta7.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Vänskä

puh. +358 44 718 5075

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa