Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2018/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 100

Asianro 8138/10.03.00.00/2018

 

 

Sähköjohdon sijoittaminen tilan 297-435-13-65 (Tolmu) alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

Rakennuspaikka                         Tolmu 297-435-13-65

 

 

Hakija                                           Savon Voima Verkko Oy

 

 

Toimenpide                                 Keskijänniteilmajohdon (20kV) sijoittaminen vaihtoehdon 1 mukaisesti tilan Tolmu 297-435-13-65 alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus 3.10.2018 

 

 

Hakemus                                      Savon Voima Verkko Oy hakee sijoittamislupaa 11.9.2018 Savon Voima Verkko Oy:n laatiman suunnitelman vaihtoehto 1 mukaisesti.

 

Kiinteistön 297-435-13-65 alueella vaihtoehdossa 1 keskijänniteilmajohto on tarkoitus toteuttaa avojohtona puupylväin. Pylväät sijoitettaisiin kiinteistölle Koivujärventien laitaan noin 220 metrin matkalle mahdollisimman lähelle kiinteistön reunaa siten, että ne vaikeuttavat kiinteistön käyttöä mahdollisimman vähän. Keskijänniteilmajohto vaatii 10 metriä leveän puuttoman johtoalueen.

 

Vaihtoehdossa 2 keskijänniteilmajohto sijoittuisi Koivujärventien länsipuolelle sijoittuen kiinteistöjen 13:63, 13:64 ja 13:66 alueille. Koivujärventien länsipuolelle sijoittuu myös vesijohto, jonka tarkkaa tietoa ei ole hakijalla tiedossa, tämän vuoksi keskijänniteilmajohto olisi sijoitettava kauemmaksi metsän puolelle tien reunasta. Kiinteistölle aiheutuvat haitat olisivat näin suuremmat kuin vaihtoehdossa 1 kiinteistölle 13:65 aiheutuvat haitat.

 

Vaihtoehdossa 3 suunniteltu johtoreitti jakaisi ilmajohdon johtoalueesta aiheutuvat kiinteistön käytön rajoitukset molemmin puolin Koivujärventietä ja suurempi osa johtoalueesta saataisiin sijoitettua tiealueelle. Haittana on ilmajohtoon lisääntyvät kulmat ja harukset, yksi tienylitys enemmän sekä kiinteistön 13:63 puolella oleva vesijohto.

 

Savon Voima Verkko Oy:n näkemyksen mukaan vaihtoehto 1 ei aiheuta maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Kustannusvertailun mukaan vaihtoehtojen 1 – 3 välillä ei ole eroa toteutuskustannuksiin.

 

 

 

 

 

Sovellettavat lainkohdat          Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan: 

 

"Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen 

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. 

 

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. 

 

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä." 

                                                     

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 §:ssä säädetään johdon sijoittamispäätöksen rekisteröinnistä. Päätöksen saatua lainvoiman siitä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty sijoittamispäätös on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

 

Maanomistajien vastineet

 

Kiinteistön Tolmu 297-435-13-65 maanomistajat vastustavat pienjänniteilmajohdon sijoittamista mailleen vetoamalla alueen esteettisiin haittoihin ja linjan sijoittamisen vaikeuttavan alueen tulevaisuuden suunnitelmia kiinteistöllä. Maanomistajat hyväksyisivät linjan sijoittamisen maakaapelina tai linjan vetämistä muuta reittiä. Maanomistajat esittävät vastineessa linjan sijoittamista maakaapeloimalla tai toteutusta Savon Voima Verkko Oy:n esittämän hakemuksen vaihtoehto 3 mukaisesti.

 

Kiinteistön Tassula 297-435-13-64 maanomistajat vastustavat vaihtoehdon 2 mukaista sijoittamista, jossa osa alueen istutuksista tuhoutuisi.

 

Kiinteistön 297-435-13-66 maanomistajien ilmoituksen mukaan sijoittaminen omistamalleen maalle aiheuttaisi haittaa rakentamiselle ja suunniteltujen istutusten asentamiselle Koivujärventien varteen. Maanomistajat eivät suoraan vastusta sijoittamista alueelle vaan toivovat että sähköjohdon rakentamisesta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa omistamalleen kiinteistölle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Savon Voima Verkko Oy:n vastine

 

                                                      Kiinteistöjen 297-435-13-64 ja 297-435-13-66 omistajien esittämiin huomautuksiin Savon Voima Verkko Oy:llä (SVV) ei ole erillistä lausuttavaa. Kiinteistön 297-435-13-64 kysymykseen, miksi Onnelantien suuntaan ei voi vetää sähköjä samasta suunnasta kuin heille tulee SVV vastaa, että uutta keskijänniteilmajohtoa on rakennettava lähemmäksi sähköliittymiä, jotta pienjänniteverkon pituus ei kasva liian suureksi ja se täyttää asetetut vaatimukset. Lisäksi alueen keskijänniteilmajohtoa on siirrettävä Koivujärventien varteen toimintavarmuusvaatimusten saavuttamiseksi. Myös kiinteistön 13:64 omistaman sähköliittymän pj-maakaapeli tulee etelän suunnalta. Ko. alueella metsän keskellä sijaitseva keskijänniteverkko tullaan saneeraamaan lähivuosina ja siirtämään se teiden varsille.

 

                                                      Kiinteistön 297-435-13-65 omistajien huomautukseen SVV vastaa seuraavaa: Sähköverkkoa suunnitellaan ja rakennetaan ensisijaisesti sopimus perusteisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, joudutaan sijoittamispäätöstä hakemaan rakennusvalvontaviranomaiselta MRL 161§:n mukaisesti.

 

                                                      Verkkoyhtiö hyväksyy myös hakemuksessa esitetyn VE3:n, jossa maanomistajille aiheutuvaa haittaa jaetaan ja johtoaluetta sijoittuu enemmän tiealueelle. Vaihtoehdon toteutuessa tien ylityksiä tulee kaksi kappaletta suhteellisen lyhyelle matkalle ja pylväiden vaatimia haruksia asennetaan enemmän.

 

                                                      Savon Voima Verkko Oy pyytää rakennusvalvontaviranomaista määräämään sähköverkon rakenteet Koivujärventien varrelle joko hakemuksessa esitetyn ensisijaisen vaihtoehdon VE 1 tai kolmannen vaihtoehdon VE 3 mukaisesti.

 

Kaavatilanne                              

Alueella ei ole kaavaa.

 

Rakennuspaikalla käynti         

Rakennuspaikalla ei ole käyty.

 

Vaikutusten arviointi               

Alueella ei ole erityisiä luonto tai maisema-arvoja.

 

                                                     

Esitys                                            Esitän että, Savon Voima Verkko Oy:lle myönnetään lupa sijoittaa 20 kV:n keskijänniteilmajohto alueelle 3.10.2018 päivätyn hakemuksen ja liitekarttojen vaihtoehto 3 (VE3) mukaisesti.

 

Perustelut                                   Johdon sijoittamisella ei vaikeuta kaavan toteuttamista.

 

Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, joten vaikutukset maisemakuvaan jäävät paikallisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi.

 

Hakemuksen mukaiset vaihtoehdot ovat kustannusvertailun mukaan toteutuskustannuksiltaan yhtä suuret.

 

Pylväiden tarkempi sijoittaminen ja ajankohta tulee sopia erikseen yhdessä maanomistajien kanssa ja hakijan on selvitettävä vesijohdon tarkempi sijainti

Koivujärventien varrella ennen pylväiden sijoittamista.

 

Hakemuksen vaihtoehdolla 3 ei aiheuteta tarpeetonta haittaa kiinteistölle 13:66 sille myönnetyn rakennusluvan 25.10.2016 § 962 mukaisen asemapiirustuksen perusteella.

 

Liitteet

11

8138/2018 Hakemus liitteineen (Ei julkaista internetissä)

 

12

8138/2018 Maanomistajien vastineet (Ei julkaista internetissä)

 

13

8138/2018 Hakijan vastine (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

8138/2018 Kiinteistön 297-435-13-66 asemapiirros (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Niko Karvonen

puh. +358 44 718 5179

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Rakennustarkastaja täydensi asian selostusta seuraavasti: Kiinteistön 297-435-13-63 maanomistajalle on lähetetty vastinepyyntö hakemuksesta. Maanomistaja ei ole määräaikaan mennessä toimittanut vastinetta.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa