Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2018/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 99

Asianro 6832/10.03.00.00/2018

 

 

Sähköjohdon sijoittaminen tilan 476-405-21-7 (Seilajoki) alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

Rakennuspaikka                         Seilajoki 476-405-21-7

 

Hakija                                           Savon Voima Verkko Oy

 

Toimenpide                                 Keskijänniteilmajohdon (20kV) sijoittaminen vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisesti tilojen 476-405-21-7 alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus 24.8.2018 

 

Hakemus                                      Savon Voima Verkko Oy hakee sijoittamislupaa 2.2.2018 Savon Voima Verkko Oy:n laatiman suunnitelman vaihtoehto 1 mukaisesti.

 

Kiinteistön 476-405-21-7 alueella vaihtoehdossa 1 keskijänniteilmajohto on suunniteltu olemassa olevan Alapitkä – Pielavesi välille sijoittuvan 110 kV voimajohdon johtoalueelle liitteessä 3 esitetyn periaatteen mukaisesti. Keskijänniteilmajohto rakennettaisiin mahdollisemman lähelle voimajohtoa, vähintään 13 metrin etäisyydelle 110kV:n ilmajohdon keskilangasta.

 

Sijoitettavan johdon pituus kiinteistöllä on noin 160 metriä. Keskijänniteilmajohto vaatii 10 metriä leveän puuttoman johtoalueen, joka sijoittuu osittain

lunastustoimituksessa määritellylle 110 kV:n voimajohdon johtoaukealle.

 

Hakija on arvioinut kokonaisuudeltaan vaihtoehdon 1 aiheutuvan haitan ja kokonaiskustannuksen vaihtoehtoa 2 pienemmäksi.

 

Sovellettavat lainkohdat          Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan: 

 

"Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen 

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. 

 

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. 

 

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä." 

                                                     

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 §:ssä säädetään johdon sijoittamispäätöksen rekisteröinnistä. Päätöksen saatua lainvoiman siitä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty sijoittamispäätös on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

                                                     

Maanomistajien vastineet

 

                                                      Maanomistaja on kieltänyt vastineessaan väitteen hakemuksessa esitetyn vaihtoehtoisen reitin sijoittamisen naapuritilojen alueelle. Maanomistaja on esittänyt Savon Voima Verkko Oy:lle maakaapelia, Y-pylväitä, isoimpien reunapuiden poistoa tai pitää 20 kV keskijänniteilmajohto entisellä paikallaan, mikään esitetyistä ei ole kelvannut Savon Voima Verkko Oy:lle. Maanomistajan mukaan haitta metsätaloudelle on huomattava parhaan metsän osan jäädessä linjan alle. Savon Voima Verkko Oy:n korvaus aiheutuvasta metsätaloudellisesta haitasta on maanomistajan mukaan olematon. Maanomistajalla ei ole mitään sitä vastaan, että linja laitetaan entiselle aukealle.

 

Hakijan Savon Voima Verkko Oy:n vastine

 

Hakijalta on pyydetty vastine maanomistajien huomautuksesta.

                                                     

                                                      Kiinteistön Seilajoki 21:7 maanomistaja ei ole antamansa huomautuksen mukaan ehdottanut hakemuksessa esitettyä vaihtoehtoista reittiä, mutta hän on hyväksynyt, että reitti esitettään maanomistajan vaihtoehtona. Savon Voima Verkko Oy (SVV) pahoittelee tapahtunutta väärinymmärrystä.

 

                                                      Maanomistaja on esittänyt vaihtoehtoisia toteutustapoja ja eikä vastusta sähköverkon uusimista entiselle paikalleen. Tämän vuoksi hakemukseen on laitettu vaihtoehdoksi reitti, jonka maanomistaja hyväksyy. Tämä on esitetty hakemuksessa vaihtoehtona VE2, joka kiertää Seilajoki kiinteistön. SVV ei voi hyväksyä vaihtoehtoa VE2, koska tällöin keskijänniteilmajohto tulisi sijoitetuksi keskelle metsää ja näin ollen sähkömarkkinalain mukaisten toimintavarmuustavoitteiden saavuttaminen vaarantuu.

 

                                                      Maanomistaja on kuulemisessa esittänyt myös keskijänniteilmajohdon saneeraamista entiselle paikalleen. SVV ei voi tätä hyväksyä, koska se ei vie kohti verkon kehittämisvelvoitteita. Nykyinen ilmajohtoverkko sijaitsee metsän keskellä vikaherkällä alueella. Energiaviraston hyväksymän Savon Voima Verkon kehittämissuunnitelman mukaan sähkömarkkinalain edellyttämät sähkön toimintavarmuusvaatimukset on mahdollista täyttää mm. siirtämällä keskijänniteverkkoa haja-asutusalueella teiden varsille.

 

                                                      Tässä tapauksessa toimintavarmuusvaatimukset voidaan täyttää rakentamalla voimajohdon yhteyteen, jolloin mm. vikojen havainnointi ja korjaustoiminta nopeutuvat. Maakaapelointia toteutetaan vain merkittävimmillä johto-osuuksilla ja tiukempien toimintavarmuusvaatimusten kohteilla olevilla asemakaava-alueilla. Sähkömarkkinalain tasavertaisuusnäkökulman perusteella maakaapeliratkaisua ei voida toteuttaa yhden kiinteistön kohdalla, eikä mitään muitakaan perusteita maakaapeliratkaisun käyttämiseksi ole.

 

                                                      Keskijänniteilmajohto on suunniteltu sijoitettavaksi niin lähellä 110 kV voimajohtoa kuin mahdollista turvallisuusnäkökohtien ja sähköteknisten määräysten vuoksi. Voimajohdolle johtoalueen käyttöoikeus on hankittu lunastuksella ja puuston kasvu on reunavyöhykkeellä jo muutoinkin rajoitettua. Tässä tilanteessa johtoalue sopimuksen korvauslaskelmassa tätä ei ole huomioitu korvausta alentavana tekijänä. Kiinteistöä hankittaessa olemassa olevan voimajohdon sijainti ja reunavyöhykkeelle asetetut rajoitteet ovat olleet maanomistajalla tiedossa. 

 

Kaavatilanne                               Alueella ei ole kaavaa.

 

 

Rakennuspaikalla käynti         

Rakennuspaikalla on suoritettu maastokatselmus 16.10.2018, josta on laadittu erillinen pöytäkirja.

 

Vaikutusten arviointi               

Alueella ei ole erityisiä luonto tai maisema-arvoja. Linjan sijoittaminen vaikuttaa metsätalouden harjoittamiseen.

 

 

Esitys                                            Esitän että, Savon Voima Verkko Oy:lle myönnetään lupa sijoittaa 20 kV:n keskijänniteilmajohto tilan Seilajoki 476-405-21-7 alueelle 24.8.2018 päivätyn hakemuksen ja liitekarttojen vaihtoehto 1 (VE1) mukaisesti.

 

Perustelut                                   Johdon sijoittamisella ei vaikeuta kaavan toteuttamista.

 

Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, joten vaikutukset maisemakuvaan jäävät paikallisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi.

 

Hakemuksen mukainen vaihtoehto 1 on edullisempi kuin vaihtoehto 2.

 

Pylväiden tarkempi sijoittaminen ja ajankohta tulee sopia erikseen yhdessä maanomistajan kanssa.

 

Suunniteltu ilmajohto on osa Savon Voima Verkko Oy:n verkostosaneerausta, jonka tarkoituksena on parantaa alueen sähköverkon toimintavarmuutta.

 

Maksu

Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 9.2 §:n mukainen maksu 600 euroa.

 

Tiedoksi

Tämä päätös lähetetään maanmittauslaitokselle tallennettavaksi käyttöoikeusyksikkönä kiinteistötietojärjestelmään.

 

Liitteet

7

6832/2018 Hakemus liitteineen (Ei julkaista internetissä)

 

8

6832/2018 Maanomistajan vastine (Ei julkaista internetissä)

 

9

6832/2018 Hakijan vastine (Ei julkaista internetissä)

 

10

6832/2018 Maastokatselmuspöytäkirja (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Niko Karvonen

puh. +358 44 718 5179

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa