Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 21.02.2019/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 17

Asianro 8097/10.03.00.00/2018

 

 

Vapautus väestönsuojan rakentamisvelvollisuuteen / 297-32-9904-7 / Pitkälahdentie 8 / tennishalli

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

Kiinteistö, jota asia koskee    

                                                         

                                                          Kiinteistötunnus 297-32-9904-7, Pitkälahdentie 8, 70800 Kuopio

 

Hakija                                              Kuopion Tennisseura Ry, Kuopio

 

 

Aikaisemmat päätökset          

Tarkastusarkkitehti on ensimmäisen kerran 14.5.2018 § 361 myöntänyt tilapäisen rakennusluvan viideksi vuodeksi tennishallille. Tämän jälkeen rakennustarkastaja 9.7.2018 § 649 on myöntänyt tilapäisen rakennusluvan muutoksen pysyväksi ja erillisen väestönsuojan rakentamiselle. Tästä päätöksestä hakija on hakenut 19.7.2018 Aluehallintovirastolta väestönsuojan rakentamisvelvoitteen osalta vapautusta. Aluehallintovirasto on käsitellyt hakemusta 2018 aikana ja 25.1.2019 Aluehallintovirasto on siirtänyt Kuopion Tennisseura Ry:n vapautushakemuksen pelastuslain (1353/2019) muutoksen nojalla toimivaltaiselle viranomaiselle kaikkine hakemusasiakirjoineen. Pelastuslain muutos on tullut voimaan 1.1.2019, jonka mukaan toimivalta ko. asiaa koskevan vapautuksen osalta on rakennusluvan myöntävällä viranomaisella joka tässä tapauksessa tarkoittaa, että toimivalta on ympäristö- ja rakennuslautakunnalla. Voimassaolevassa Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännössä ei ole siirretty toimivaltaa Pelastuslain 71 § ja 75 § koskevien vapautusten ja poikkeamisten osalta viranhaltijoille. Hakija on jättänyt asia koskevan rakennusaikaista muutosta koskevan rakennuslupahakemuksen vireille 31.1.2019. Ympäristö ja rakennuslautakunta ottaa vapautushakemuksen käsiteltäväkseen. 

 

Hakemus                                       Hakemuksen kohteena on kerrosalaltaan yhteensä 2 672 m2:n suuruisen rakennusluvan saaneen tennishallin ja varastorakennuksen rakentamisesta aiheutuva väestönsuojan rakentamisvelvoite. Väestönsuojan rakentamisvelvoite on varsinaiselta suojatilaltaan 28,08 m2:n suuruisen S1-luokan väestönsuojan rakentaminen.

 

Hakija on perustellut hakemustaan 50,5 kem²:n suuruisen väestönsuoja/varastorakennuksen aiheuttamilla kustannuksilla suhteessa kokonaiskustannuksiin. Väestönsuojan kustannukset olisivat rakennusosalaskelmien mukaan verottomina 128 836 euroa ja kokonaiskustannukset mukaan lukien väestönsuojan kustannukset olisi 1 212 235 euroa (1 083 399 euroa +128 836 euroa). Väestönsuoja/varaston kustannusten osuus on 10,6 % rakennuksen kokonaiskustannuksista. 

 

Suunnittelijan ilmoittaman tiedon mukaan tennishallin aktiivinen käyttöaika ajoittuu talvikuukausille, eikä tennishallissa ole ympäri vuoden kokopäiväisesti työskenteleviä työntekijöitä. Lisäksi harrastajien tennishallissa viettämä aika rajoittuu muutamaan tuntiin vuorokaudessa. Sosiaalitilat sijaitsevat erillisessä rakennuksessa. Tulevassa tennishallissa ei tule työskentelemään vakituisia työntekijöitä. Käyttäjät kulkevat halliin itsenäisesti sähköisen lukitusjärjestelmän kautta. Halli rakennetaan mahdollistamaan tenniksen harrastaminen myös talvisin. Toiminta hallissa painottuu talviajalle, kesäaikana pelaajat ovat pääasiassa ulkokentillä.

                                                         

                                                          Rakennuslupahakemuksen vireilletulohetken aikaan on ollut voimassa pelastuslaki (379/2011) kyseisen lain 71 §:n 1 ja 2 momentin ja väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n mukaan rakennuspaikalle on rakennettava 32,08 m2:n suuruinen S1-luokan teräsbetonisuoja.

                                                         

 

Lausunnot                                    

                                                          Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta 4.10.2018 on puoltanut aluehallintovirastolle antamassaan lausunnossa väestönsuojan rakentamisvelvoitteen poistamista hakemuksen mukaisesti.

 

                                                          Pohjois-Savon pelastuslaitos 10.10.2018 puoltaa väestönsuojan rakentamisvelvoitteen kumoamista, seuraaviin syihin pohjautuen:

 

Kohtuuttomat kustannukset: suunnittelijan lausuntopyynnössä on ilmoitettu kustannusten olevan yli 10 % tennishallin rakentamiskustannuksista. Pelastusviranomaisen näkemys on, että väestönsuojan rakentamisen kustannuksia pidetään kohtuuttomina, mikäli ne ylittävät yli 4 % rakentamisen kustannuksista, ml. väetönsuojan rakentamiskustannukset.

 

Tennishallin käyttäjien vähäisyys: suunnittelija ilmoittaman tiedon mukaan tennishallin aktiivinen käyttöaika ajoittuu talvikuukausille, eikä tennishallissa ole ympäri vuoden kokopäiväisesti työskenteleviä työntekijöitä. Lisäksi harrastajien tennishallissa viettämä aika rajoittuu muutamaan tuntiin vuorokaudessa. Sosiaalitilat sijaitsevat erillisessä rakennuksessa.

 

Esitys                

Esitän ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että väestönsuojan rakentamisvelvoitetta koskeva vapautushakemus hyväksytään hakemuksen mukaisesti pelastuslaissa säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta asian vireille tullessa voimassa olleen pelastuslain (379/2011) 75 §:n 1 momentin nojalla.

 

Perustelut

Väestönsuojan kustannusten osuutta arvioitaessa suhteessa hankkeen kokonaiskustannuksiin kyseisen väestönsuojan rakennuskustannukset olisivat erityisen korkeat (> 10 %) suhteessa koko hankkeen rakentamiskustannuksiin.

 

Pelastuslain 1.1.2019 voimaantulleen muutosten myötä väestönsuojan rakentamisvelvoite poistuu sellaista kevytrakenteisista rakennuksista, joiden väestönsuojan rakennuskustannukset olisivat erityisen korkeat suhteessa koko rakennuksen rakentamiskustannuksiin.  Hallituksen 18 /2018 esityksen mukaan tällaisia olisivat esimerkiksi lämmittämättömät urheilun harjoitusrakennukset, varastorakennukset, ratsastusmaneesit sekä peltirakenteiset hallit. Ko. asiaa koskeva rakennus luokiteltaisiin kyseessä olevaksi rakennukseksi eikä väestönsuojan rakentamisvelvollisuus enää koske näitä rakennuksia. Hallituksen esityksen mukaan vapautuksen myöntäminen edellyttäisi edelleen, että väestönsuojan kustannukset olisivat yli 4 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista.

 

Kyseiset asiat huomioiden voidaan katsoa olevan riittävät perusteet vapautukselle.

 

Sovelletut oikeusohjeet

                                                          Pelastuslain (379/2011) 71 §:n 2 momentti ja 75 §:n 1 momentti

Pelastuslaki (1353/2019)

                                                          Väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen (408/2011) 2 §:n 1 ja 3 momentti

 

Tämä päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselle.

 

Liitteet

2

8097/2018 Vapautusanomus (Ei julkaista internetissä)

 

3

8097/2018 Hakemus, lausunnot ja selvitykset rakentamiskustannuksista (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

8097/2018 Rakennuslupapäätös 18-0482-RM liitteineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                           

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa