Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 21.02.2019/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 18

Asianro 9251/10.03.00.00/2018

 

 

Sähköjohdon sijoittaminen tilan 297-507-3-3 (Vääräkoski) alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

Kiinteistö                                       Vääräkoski 297-507-3-3

 

Hakija                                              Savon Voima Verkko Oy

 

Toimenpide                                  Sähköjohdon sijoittaminen liitekartan 2 13.9.2018 päivätyn suunnitelman mukaisesti tilan 297-507-3-3 alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus saapunut 12.11.2018.

 

Hakemus                                       Savon Voima Verkko Oy hakee sijoittamislupaa 13.9.2018 päivätyn Olavi Suutalan /Eltel Networks Oy:n laatiman suunnitelman liitekartta 2 mukaisesti. Keskijänniteilmajohto (20 kV) siirrettäisiin Kangaslahdentien varteen. Reitistä 65 m sijoittuu metsäalueelle.

                                                          20 kV avojohto vaatii 10 metriä leveän puuttoman johtokadun, mutta tien varteen sijoittamalla puustoa tarvitsee poistaa vähemmän.

 

Suunniteltu ilmajohto on osa Savon Voima Verkko Oy:n verkostosaneerausta, jonka tarkoituksena on parantaa alueen sähköverkon toimintavarmuutta.

                                                          Hakija on esittänyt kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa VE1 ja VE2.

                                                         

                                                          VE1 sijoittuu    Vääräkoski 297-507-3-3 tilan alueelle Kangaslahdentien varteen. Alue on metsämaata.

 

                                                          VE2 sijoittuu Korpela 297-507-3-9 tilan alueelle Kangaslahdentien varteen.

                                                          Alue on asuinrakennuksen ja maantien välistä suoja-aluetta ja pihapiiriä.

Rakentamiskustannuksiltaan molemmat vaihtoehdot ovat saman suuruisia.

 

Sovellettavat lainkohdat         Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä säädetään asiasta seuraavasti: 

"Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen 

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. 

 

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. 

 

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä." 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 §:ssä säädetään johdon sijoittamispäätöksen rekisteröinnistä. Päätöksen saatua lainvoiman siitä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty sijoittamispäätös on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

 

Hakemuksen käsittely              Savon Voima Verkko Oy on 12.11.2018 saapuneella hakemuksella hakenut lupaa 20 kV keskijännitejohdon sijoittamiselle Vääräkoski 297-507-3-3 tilan alueelle VE1  liitekartta 2 mukaisesti.

 

Linjan sijoittamisesta ei ole päästy sopimukseen maanomistajien kanssa.

 

Savon Voima Verkko Oy on laatinut kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa linjan rakentamiseksi. Ilmajohto sijoittuu molemmissa vaihtoehdoissa Kangaslahden tien varteen.

 

Maanomistajien vastineet    

Suunnitelmista pyydettiin tilan Vääräkoski 297-507-3-3 omistajien vastineet 12.11.2018. 

 

Maanomistajat ovat toimittaneet 23.11.2018 päivätyn vastineensa.

 

Maanomistaja pitää tarpeettomana ja vaarallisena maantien viistoa ylitystä.

 

Nykyinen linja sijaitsee vastapäisen maanomistajan tilan alueella lähempänä asuinrakennusta kuin VE2:n mukainen linjaus, miten haitta olisi suurempi.

 

Naapurikiinteistön menetetyn laanipaikan korvauksen vaikutusta siirtohintoihin ei ole otettu huomioon.

Savon Voiman väite maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta ei toteudu, koska kaikkien liittyneiden mailla ei kulje 20 kV linjoja.

 

Maanomistaja on tyytymätön Savon Voiman maksamiin korvauksiin.

                                                         

 

Hakijan vastine                           Hakija on antanut 18.12.2018 huomautuksista vastineensa.

                                                         

                                                          Tien ylityksiltä linjan rakentamisessa ei voi välttyä ja ne toteutetaan aina viistoittaisena.

                                                         

                                                          VE2:n mukainen linjan sijoittaminen tuhoaa Korpela 297-507-3-9 tilan pihapiiriä suojaavan puuston, nykyinen linjan sijainti ei ole sähkön toimitusvarmuusvaatimusten mukainen.

 

                                                          Naapuritilan laanipaikka säilyy.

                                                         

                                                          Saman maanomistajan maalle saatetaan joutua sijoittamaan sähkölinjoja merkittäviäkin määriä, mikäli sama omistaja omistaa laajoja maa-alueita.

 

 

Kaavatilanne                                Alueella ei ole kaavaa.

 

                                                          Linjan rakentaminen ei vaikeuta kaavan toteuttamista.

 

                                                         

Alueen luontoarvot                   Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.

 

 

Esitys                                              Esitän että, Savon Voima Verkko Oy:lle myönnetään lupa sijoittaa 20 kV:n sähköjohto tilan Vääräkoski 297-507-3-3 alueelle 12.11.2018 saapuneen hakemuksen ja liitekartan 2 VE1 suunnitelman mukaisesti.

 

Perustelut                                     Johdon sijoittaminen ei vaikeuta kaavoitusta.

 

Maisemallisesti ilmajohto näkyy tiealueelle.

 

Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, joten vaikutukset maisemakuvaan jäävät paikallisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi.

 

Suunniteltu ilmajohto on osa Savon Voima Verkko Oy:n verkostosaneerausta, jonka tarkoituksena on parantaa alueen sähköverkon toimintavarmuutta.

 

VE2 tuhoaisi pihapiiriä suojaavan puuston. Puuston tarkoituksena on toimia näkösuojana tiealueelle, vaimentaa liikennemelua ja estää tiepölyn leviäminen pihapiiriin. Tie on päällystämätön hiekkatie.

 

Maksut                                           Tästä päätöksestä peritään hakijalta rakennusvalvonnan taksan 9.2 §:n mukainen maksu 1000 euroa.

 

Rekisteröinti                                Päätöksen saatua lainvoiman se lähetetään maanmittauslaitokselle merkittäväksi kiinteistörekisteriin.

  

Sovelletut lainkohdat               MRL 161 §, MRA 81 §

 

Liitteet

4

9251/2018 Savon Voima Verkko Oy:n hakemus liitteineen (Ei julkaista internetissä)

 

5

9251/2018 Maanomistajan vastine (Ei julkaista internetissä)

 

6

9251/2018 Hakijan vastine (Ei julkaista internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Antti Kankkunen

puh. +358 44 718 5180

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                           

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa