Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 25.04.2019/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 38

Asianro 4394/10.03.00.02/2016

 

 

Oikaisuvaatimus / Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupa / Puiden kaato / Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) / Rautatiealue välillä Rättimäki - Päiväranta

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                          Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja on päätöksellään 29.1.2019 § 5 myöntänyt Väylävirastolle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen maisematyöluvan puiden kaatoon rautatiealueella välillä Rättimäki – Päiväranta.

                                                         

                                                     Päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus, mihin hakija on antanut vastineensa. Päätös, oikaisuvaatimus ja siihen annettu vastine ovat esityksen liitteenä.

 

 

                                                          Steinerkouluyhdistys ja yksityishenkilöt esittävät 19.2.2019 päivätyssä oikaisuvaatimuksessa seuraavaa:

                                                         

                                                          Vaadimme maisematyölupapäätöksen oikaisua siten, että siinä

 

1)      edellytetään sekä rata-alueella että suoja-alueella kasvavien puiden kaadossa todelliseen turvallisuusriskien ja ympäristövaikutusten punnitsemiseen perustuvaa tarveharkintaa. Hakijan tulisi perustellusti osoittaa kaupunkiympäristön asukkaisiin, luontoon ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien ympäristövaikutusten huomiointi hakkuusuunnitelmissa.

 

2)      turvataan koulumme tärkeän suojapuuston säilyminen rata-alueen reunalla

                                                         

Oikaisuvaatimuksen jättäjät perustelevat vaatimustaan mm. seuraavasti:

                                                          Liikenneviraston suunnittelemien rata-alueen ja suoja-alueen hakkuiden ympäristövaikutuksia ei maisematyöluvassa ole käsitelty muuten kuin maisemavaikutuksia yleisen kaupunkikuvan tasolla ja liito-oravan elinympäristöjen heikentymistä.

 

                                                          Kategorinen lupa poistaa puut 12 metrin etäisyydellä radan keskilinjasta ilman tarveharkintaa ympäristövaikutusten punnitsemista on kaupunkiympäristössä ylimitoitettu. on huomioitava, että myös alle 12 metrin etäisyydellä radasta on sellaista luonnon ja kaupunkilaisten viihtyvyyden näkökulmasta merkittäviä puita, joista ei ole vaaraa raideliikenteelle ja jotka on syytä säilyttää mahdollisesta turvallisuusriskistä huolimatta.    

 

 

 

 

 

 

                                                          Väylävirasto vastaa 22.3.2019 päivätyssä vastineessa Steinerkouluyhdistyksen oikaisuvaatimuksiin seuraavaa:

 

Vaatimus 1

 

Hakijan tulisi perustellusti osoittaa kaupunkiympäristön asukkaisiin, luontoon ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien ympäristövaikutusten huomiointi hakkuussa

 

Väylävirasto toteaa, Pohjois-Savon ELY-keskus on aiemmissa lausunnoissaan todennut, ettei ympäristövaikutusarviontia vaadita, tämä maininta on myös POSELY/458/2018 päätöksessä.

 

Vaatimus 2

 

Hakijan on turvattava koulumme tärkeän suojapuuston säilyminen rata-alueen reunalla

 

Väylävirasto toteaa, ennen puuston poistoa pidetään katselmus, jossa todetaan tehtävät toimenpiteet, huonokuntoiset radalle yltävät puut poistetaan tontin puolelta tai katkaistaan sellaiselta korkeudelta, etteivät ne kaatuessa ylety radalla. Matalakasvuiset pensaat jätetään suojaksi. Tämä edellyttää, että tontille pääsee sellaisella kalustolla, että puiden katkominen on mahdollista tontilta käsin.

 

 

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen, ympäristöjohtajan päätöstä 29.1.2019 § 5 ei muuteta.

 

Perustelut                                 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toistaa ympäristöjohtajan päätöksen perustelut. Oikaisuvaatimuksissa ei ole tullut esille sellaisia vaatimuksia, joiden perusteella maisematyölupapäätöstä tulisi muuttaa.

 

                                                          Maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:n (maisematyöluvan edellytykset) mukaan maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

 

Luvan mukainen toimenpide muuttaa paikoin merkittävästikin maisemaa. Lupamääräyksillä kuitenkin edellytetään säästämään puustoa, pensaskerrosta ja maisemallisesti merkittäviä yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Lupamääräyksellä vähennetään maiseman muutosta ja turvataan merkittävät maisema-arvot. Näin olen toimenpide ei turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

                                                         

                                                          Päätöksessä on lupamääräyksellä määrätty, että ennen toimenpiteiden aloittamista tulee toimenpidealueella järjestää katselmus, mihin tulee kutsua alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden edustaja. Edellä mainittu määräys koskee myös Steinerkoulun kohtaa lupa-alueesta, kyseisen alueen katselmukseen kutsutaan myös Steinerkoulun edustaja ja katselmuksessa määritellään säästettävä suojapuusto.

 

                                                          Radan kunnossapitäjällä on velvollisuus turvata raideliikenteen toimivuus, mikä edellyttää radalle kaatuessaan ylettyvän puuston poistamista. Luvan mukaisilla toimenpiteillä poistetaan rautatieliikenteelle haitaksi ja vaaraksi olevaa puustoa, eivätkä ne siten vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen rata-alueena.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että kun huomioidaan lupamääräykset ja koska toimenpidealueen ympäristöön jää käsittelemättömiä puistoja ja puistometsäalueita sekä hakija velvoitetaan tekemään korvaavia istutuksia, maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:n edellytykset hyvälle elinympäristölle tulevat turvatuiksi. Lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että toimenpiteen ympäristövaikutuksia on käsitelty Pohjois-Savon Ely-keskuksen päätöksessä ”ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) soveltamisesta yksittäistapauksessa, 27.8.2018, POSELY/458/2018. Tarvetta YVA menettelyyn ei ole.

 

 

                                                         

Liitteet

3

4394/2016 Oikaisuvaatimus (Ei julkaista internetissä)

 

4

4394/2016 Vastine (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

4394/2016 Ympäristöjohtajan maisematyölupapäätös 29.1.2019 § 5 (Ei julkaista internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouni Hoffren

puh. +358 44 718 2186

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.               

 

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa