Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 85

Asianro 3855/10.00.02.01/2019

 

 

Asuntotontin 297-21-13-11 (Puijonsarventie 42) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Peab Oy:llä on ollut varaus Julkulassa sijaitsevasta tontista 297-21-13-11. Yhtiö on neuvotellut yhteistyöstä TA-Asumisoikeus Oy:n kanssa tarkoituksena rakentaa tontille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n hyväksymiä asumisoikeusasuntoja.

 

Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

kuva 1: opaskartta

 

                                                         

kuva 2: virastokartta

 

Tontti 297-21-13-11 on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

 

Tontin pinta-ala on 4 196 k-m2. Asemakaavassa ei ole määritelty rakennusoikeutta vaan rakentamisen määrää ohjataan rakennusalan rajoilla ja kerrosluvulla. Tontin vuokra määritellään rakennusluvassa esitettävän käytettävän rakennusoikeuden mukaan.

 

TA-Asumisoikeus Oy rakentaa tontille asumisoikeusasuntoja, joiden rahoitukseen käytetään ARA:n korkotukilainaa, joten tontin vuokrauksen tulee tapahtua ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 297-21-13-11 enimmäishinnaksi 95 €/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 935 (joulukuu 2017). Tontin vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteuttamista ja tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että TA-Asumisoikeus Oy:lle vuokrataan tontti 297-21-13-11 seuraavin ehdoin:

 

1.        Tontin vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy 31.12.2065.

2.        Tontin perusvuokra määritellään kansliatoimenpitein haettavassa rakennusluvassa esitettävän rakennusoikeuden ja ARA:n hyväksymän yksikköhinnan 95€/k-m2 perusteella. Vuosivuokra on 5 % tontin arvosta ja se on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 935 (joulukuu 2017).

3.        Vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin kiinteistön muodostamiskustannukset kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti.

4.        Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisia uudisrakennuksia siten, että vähintään 2 500 k-m2 tontin asemakaavan mahdollistamasta kerrosalasta tulee käytettyä, kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

5.        Tontille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä alueen suunnittelu- ja rakentamisohjeita.

6.        Luonnontilaiselta alueelta tontille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai muutoin rakennusluvassa määriteltyyn paikkaan. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa niin, että siitä on haittaa naapuritonteille.

7.        Tontille jäävä puusto siirtyy korvauksetta vuokralaisen omaisuudeksi. Vuokralainen saa kaataa tontilta puita ilman vuokranantajan lupaa. Mahdollisesta maisematyöluvasta tai muusta puiden kaatamista edellyttävistä luvista vastaa tällöin vuokralainen. Vuokralainen vastaa vuokra-alueella olevien puiden aiheuttamasta vahingosta.

8.        Vuokra-alueelta tulevat ylijäämämassat on sijoitettava kaupunginosoituksen mukaisesti kaupungin läjitys- ja ympäristörakentamiskohteisiin.

9.        Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää vasta kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

10.    Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus. Rakennustyöt maastossa saa aloittaa vasta sitten kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

11.    Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

12.    Mikäli tontti otetaan muuhun kuin valtion (ARA) tukemaan asuntotuotantoon, määritellään vuokra sillä hetkellä käyvän markkinahinnan tasoon Kuntalain (410/2015) 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla Kuopion kaupungin toimivaltaisen toimielimen päätöksen mukaisesti.

13.    Muutoin noudatetaan tontin vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia asuntotonttien vuokrausehtoja.

14.    Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa