Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 114

Asianro 3489/10.03.01.00/2016

 

 

Iloharjunkatu katu- ja hulevesisuunnitelman hyväksyminen nähtäville

 

 

Vs. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Iloharjunkatua. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Savilahden kaupunginosassa (13).

 

Lähtökohdat                                Iloharjunkatu on nykyinen teollisuuskatu.

 

Iloharjunkatu ja siihen liittyvä valtatien 5 uusi Savilahden ramppi ovat osa laajempaa Savilahden alueen maankäytön kehittämisen aiheuttamaa muutosta alueen liikenneverkossa. Liikenneverkon kehityksellä vastataan liikenne-ennusteiden mukaiseen liikennemäärien kasvuun alueella.

 

Suunnittelualuetta koskeva asemakaavan ja asemakaavan muutos (Yliopistonranta) on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 27.2.2019 §39 ja on tulossa vahvistettavaksi syksyllä 2019. Iloharjunkadun suunnitellut katusuunnitelman ratkaisut ovat em. asemakaavan mukaisia. Iloharjunkadun muutokset ja uuden vt5 Savilahden rampin ratkaisut on huomioitu myös 9.4.2019 hyväksytyssä Savilahdentien katusuunnitelmassa (suunnitelmat 5 § / 2019). Suunnitelman lähtökohtana on vuonna 2018 valmistuneen Vt5 Savilahden rampin aluevaraussuunnitelmassa esitetyt ratkaisut. Aluevaraussuunnitelma on em. Yliopistonrannan asemakaavan liitteenä, 7260/2016 liite 12/2.  

 

Nyt nähtäville asetettavaksi esitettävä Iloharjunkadun katusuunnitelma hyväksytään, kun edellä mainittu Yliopistonrannan asemakaava ja asemakaavan muutos on lainvoimainen. Kaava on tämän hetkisen aikataulun mukaan tulossa lainvoimaiseksi syksyllä 2019. Valtatien 5 Savilahden rampin tiesuunnitelma on tulossa nähtäville kesäkuussa 2019.

 

Nykytilassa Iloharjunkatu on teollisuuskatu joka liikenteellisesti yhdistää Prisman kauppakeskusalueen ja Teknian yrityskiinteistön Savilahdentiehen ja edelleen muuhun kaupungin katuverkkoon liikennevalo-ohjatulla liittymällä. Iloharjunkadun nykyinen katusuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta 1995 ja katu on lainvoimaisen katusuunnitelman mukaisesti asfalttipäällysteinen, ajoradan leveys noin 7,0 metriä. Savilahdentien liittymäalueella Iloharjunkadulta Savilahdentielle etelänajosuuntaan Iloharjunkadulla on erillinen vasemmalle kääntymiskaista. Katu päättyy Prisman kauppakeskusalueen kiinteistölle ja välillä kadulta on kaksi tonttiliittymää, joista toinen Teknian kiinteistölle ja toinen Kuopion Energian kiinteistölle.

 

Alueen jalankulku- ja pyöräily-yhteydet sijoittuvat Iloharjunkadun pohjoisreunalle. Nykyiseltä väylältä on yhteydet Savilahdentien nykyiselle linja-autopysäkille Iloharjunkadun liittymän pohjoispuolella sekä Savilahdentien alittavalle alikulkukäytävälle. Nykytilassa kadun pohjoisreunan yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän päällysteen leveys on noin 3.0 metriä ja väylä on reunakivellä erotettu ajoradasta. Väylä erkanee Iloharjunkadusta Teknian kiinteistöliittymän itäpuolelta ja jatkuu edelleen moottoritien länsipuolella Piipolulle. Tämän osuuden päällysteen leveys on nykytilassa noin 3,5 metriä.

 

Iloharjunkatu on valaistu, kadun nopeusrajoituksena on alueellinen 40 km/h:ssa nopeusrajoitus ja kadulla on voimassa alueellinen pysäköintikielto Savilahdentien liittymästä alkaen.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

                                                                       

Tulevaisuudessa Iloharjunkadun rooli alueen sisällä ja koko kaupungin liikenneverkossa tulee merkittävästi muuttumaan uuden suunnitellun vt5 Savilahden rampin myötä. Uudella moottoritieltä pohjoisesta päin tuleva ramppi tulee muuttamaan liikenneverkkoa Savilahtea isommalla alueella siirtäen liikennettä kaupungin katuverkolta, joka toimii moottoritien rinnakkaisväylänä, moottoritielle ja mahdollistaen aivan uuden sisääntuloväylän kaupungin katuverkkoon. Tämä parantaa yleisesti liikenteen sujuvuutta rinnakkaisväylällä, erityisesti Savilahdentien ruuhkaisimmissa liittymissä, mutta helpottaen mm. Siikalahden ja Kellolahden nykyisten eritasoliittymien liikenteellistä toimivuutta.

 

Iloharjunkadun ja uuden rampin suunnittelua on tehty yhteistyössä alueen toimijoiden kesken, mikä mahdollistaa mm. kadun lyhentämisen ja kytkemisen Prisman kauppakeskuksen piha-alueeseen nykytilaa aiemmin. Teknian kiinteistön osalta uusi kiertoliittymästä lähtevän liittymän alle jäävien pysäköintipaikkojen osalta on suunnittelun aikana tarkasteltu korvaavien pysäköintipaikkojen rakentamista kiinteistöllä. Vuoropuhelua kiinteistöjen kesken jatketaan jatkosuunnittelussa.

 

Iloharjunkatu tulee jakautumaan liikenteellisesti kahteen eri rooliin, ensimmäinen osa käsittää välin Savilahdentieltä kiertoliittymään ja toinen osa kiertoliittymästä Prisman kauppakeskusalueelle.

 

Välillä Savilahdentie kiertoliittymä Iloharjunkatu on suunniteltu kaksi ajorataiseksi 1+3 kaistaiseksi kokoojakaduksi. Savilahdentieltä kiertoliittymään kadulle suunnitellun yhden kaistan ajoradan leveys on 4,5 metriä. Kiertoliittymästä Savilahdentien suuntaan olevalla ajoradalla kadulla on kolme kaistaa, ajoradan leveys 10,5 metriä. Lopputilanteessa Savilahdentien liittymäalueella pohjoisen ajoradan vasemman puoleisimmalta kaistalta ajetaan Savilahdentielle etelään, keskimmäiseltä kaistalta voi kääntyä Savilahdentielle etelään ja ajaa suoraan Neulaniementielle ja oikean puoleiselta kaistalta voi kääntyä Savilahdentielle pohjoiseen sekä ajaa suoraan Neulaniementielle. Ensimmäisessä vaiheessa, ennen Neulaniementien saneerausta, Iloharjunkadun kaistoitukset kytketään siten, että Neulaniementielle voi ajaa suoraan vain yhdeltä kaistalta.

 

Rakennettavan kiertoliittymä on nelihaarainen missä Iloharjunkadun kahden haaran lisäksi kolmannen haaran muodostaa uusi moottoritien pohjoisesta nouseva ramppi ja neljännen haaran Teknian kiinteistöliittymä. Kiertoliittymän keskisaarekkeen halkaisija on 23 metriä ja ajotilan yhteisleveys 9,0 metriä, missä kivetyn ajotilan kavennuksen leveys 3,0 metriä ja asfalttipäällysteisen ajotilan leveys 6,0 metriä. Prisman kauppakeskusalueelta tulevalle tulohaaralle ja Teknian kiinteistölle johtavalle jättöhaaralle on suunniteltu kivetyt ajotilan kavennukset, millä pyritään alentamaan ajonopeuksia kiertoliittymässä. Kiertoliittymän kokonaismitoituksessa on kuitenkin huomioitu myös Prisman kauppakeskusalueen edellyttämä HCT-ajoneuvoyhdistelmien edellyttämä ajotila.

 

Välillä kiertoliittymä Prisman kauppakeskus Iloharjunkatu on suunniteltu yksi ajorataiseksi 1+1 kaistaiseksi teollisuuskaduksi, ajoradan leveys 7,0 metriä. Tälle kadun osuudelle on suunniteltu yksi suojatie suunnitelman paalulle ~116. Suojatien kohdalla kadun yhteyteen suunniteltu yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä vaihtaa puolta.

 

Alueen jalankulun ja pyöräilyn ratkaisuiden osalta liikenneverkon periaate pysyy pääpiirteittäin ennallaan, lukuunottamatta uutta yhdistettyä jalankulku- ja pyöräilyväylää. Tämä väylä lähtee Piipolun suunnasta tulevalta yhdistetyltä väylältä uuden rampin alikulun kautta Iloharjunkadun ja moottoritien välissä Prisman kauppakeskusalueelle. Tämä uusi väylä parantaa kauppakeskusalueen saavutettavuutta jalan ja pyöräillen keskustasta, Viestikadun kautta tultaessa. Suunnitellut jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat yhdistettyjä väyliä ja väylien päällysteen leveys on 4,0 metriä. 

 

Kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus. Kohdissa missä yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä on kadun yhteydessä, se erotetaan ajoradasta graniittisella reunakivellä, jonka näkyvä osuus on 120 mm.

 

Tasaus                                            Välillä Savilahdentie kiertoliittymä Iloharjunkadun korkeusasema säilyy pääosin nykyisellään. Välillä kiertoliittymä Prisman kauppakeskusalue kadun tasaus nousee nykyiseen verrattuna, mikä mahdollistaa kadun lyhentämisen ja kytkemisen Prisman kauppakeskusalueeseen nykytilaa aiemmin.

 

Hulevesijärjestelmä                  Kadun kuivatus hoidetaan avo-ojin, jiirein sekä hulevesikaivoin ja – viemärein.  Suunnitelmassa esitetty hulevesijärjestelmä on ohjeellinen. Hulevesijärjestelmän periaate on nykytilan kaltainen ja hulevedet johdetaan uuden rampin länsireunan sivuojaan ja sen kautta edelleen Savilahteen.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata, pyöräily- ja jalankulkuväylät päällystetään asfaltilla. Viherkaistat nurmetetaan ja jalankulku- ja pyöräväylien ja kadun/rampin välisille viheralueille istutetaan puita. Saarekkeet ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betonikivellä. Kiertoliittymän keskisaarekkeen ja ajotilojen kavennuksen kivetään luonnonkivellä. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä.

 

Nykyinen katuvalaistus uusitaan.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

                                                                                      

Kunnossapitoluokka                 Iloharjunkatu välillä Savilahdentie kiertoliittymä ja sen yhteydessä oleva yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie Piipolulle asti ovat kunnossapitoluokassa I. Iloharjunkatu välillä kiertoliittymä Prisman kauppakeskusalue sekä sen yhteydessä oleva yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä ovat kunnossapitoluokassa II.

 

ICT ja muut verkostot               Katujen osalta varaudutaan uudenlaisen ICT-infran rakentamiseen, jossa keskeisenä ajatuksena on, että kaupunki rakentaa valokuiduille tarvittavat putkilinjat keskitetysti. Nämä uudet putkilinjat toteutetaan suurimmalta osin uudella mikroputkitekniikalla, joka mahdollistaa valokuitukapasiteetin kasvattamisen joustavasti ilman suuria kaivutöitä katualueilla. Näiden uusien ratkaisujen avulla varmistetaan, että Savilahdessa voidaan tulevaisuudessa ottaa joustavasti käyttöön uusia teknologioita (esim. liikenteenohjaukseen ja laskentaan) sekä turvataan ICT-infran tasapuoliset käyttömahdollisuudet eri toimijoille.

 

Kadunrakennustöiden yhteydessä rakennetaan ja saneerataan myös Kuopion Veden vesihuoltoverkostoja. Lisäksi mahdollistetaan Kuopion Energia Oy:n kaukojäähdytysverkoston rakentaminen Savilahdesta Viestikadun suuntaan mikä mahdollistaa tulevaisuudessa alueen rakennusten liittymisen kaukojäähdytykseen.

 

Uusiomateriaalien käyttö

Iloharjunkadun ja jalankulku- ja pyöräilyväylien rakennekerrosrakenteina käytetään mahdollisuuksien mukaan uusiomateriaaleja (mm. lentotuhkaa, betonimursketta). Uusimateriaalien käytön suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan 1.1.2018 voimaan astunutta MARA-asetusta eli Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa.

 

 

Kustannukset                    Iloharjunkadun saneerauksen kokonaiskustannusennuste on n. 3 221 000 € (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Iloharjunkadun järjestelyt sisältäen jalankulku- ja pyöräilyväylät 1 332 000 €

Vesihuolto- ja muut verkostot 1 671 000 €

hulevedet 103 000 €

katuvalaistus 115 000 €.

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, hulevesiverkoston, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohde on ajoitettu toteutettavaksi vuosien 2020 ja 2022 välillä. Hanke on osa Savilahden alueen infrarakentamishanketta

                                                         

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen edistää kaupunginosan kehittymistä, vähentää autoliikenteen ruuhkaisuutta alueen ruuhkaisimmilla liittymäväleillä ja hankkeella parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita alueella. Lisäksi hanke parantaa Savilahdentien varrelle sijoittuvan uuden maankäytön viihtyisyyttä ja ilmanlaatua siirtämällä liikennettä moottoritielle.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja osaltaan tukee sekä mahdollistaa Savilahden alueen maankäytön kehittymisen. Lisää alueellista ja maakunnallista työllisyyttä ja parantaa alueen yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

 

Lapsivaikutukset

 

Ei merkittäviä vaikutuksia.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu Kuopion kaupunkilehdessä 27.10.2018 ja Savon Sanomissa 31.10.2018. Samassa kuulutuksessa on ilmoitettu myös vt5 Savilahden rampin suunnittelun käynnistymisestä ja 5.11.2018 pidetystä suunnitteluvaiheen yleisötilaisuudesta. Suunnittelun aikaisessa yleisötilaisuudessa, eikä sen jälkeen ole saatu kirjallisia palautteita suunnitelmia koskien.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

50

3489/2016 Asemapiirustus

 

51

3489/2016 Yleiskartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Vänskä

puh. +358 44 718 5075

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa