Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 118

Asianro 2723/03.06.02/2018

 

 

Oikaisuvaatimus / Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

Lakimies on 17.8.2018 §:ssä 36 tekemällä päätöksellään hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen koskien ajoneuvon vaurioitumista. Hakijan mukaan hänen ajoneuvonsa puskuri oli rikkoutunut tonttiliittymästä ajoradalle ajettaessa, kun ajoneuvo oli osunut tonttiliittymässä olleisiin jäälohkareisiin. Hakija vaati kaupunkia korvaamaan ajoneuvon korjauskulut 898,40 euroa JAK-Auto Ky:n korjauskustannuslaskelman mukaisesti.

 

Lakimiehen päätöksestä ilmenee, että asiassa on jäänyt näyttämättä, kuinka ajoneuvon kuljettaja on noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran välttämiseksi. Kunnossapitotyöstä johtuvat poikkeavat olosuhteet ovat olleet näkyvissä ja kuljettajan tiedossa jo ennen ko. vahinkotapahtuman aiheutumista. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että hakemuksessa kerrottu vahinko olisi syy-yhteydessä kadun kunnossapidon laiminlyöntiin tai että kaupunki olisi muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ko. vahinkotapahtumasta. Asiassa ei ollut tapahtunut katualueen kunnossapidon laiminlyöntiä, joten hakijan vahingonkorvaushakemus tulee hylätä.

 

Oikaisuvaatimus

 

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut lakimiehen päätöksen kumoamista ja tehdyn vahingonkorvaushakemuksen hyväksymistä. Hakijan mukaan hän oli noudattanut tieliikennelain velvoitteita asianmukaisesti ja ko. vahinko oli aiheutunut, koska ajoväylällä on ollut jäälohkareita tiealueen kunnossapitotoimenpiteiden jälkeen. Hakijan mukaan ko. vahinkotapahtuma on johtunut kadun kunnossapidon laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Hakijan mukaan kunnossapitotoimenpiteet eivät ole olleet enää ko. vahinkotapahtuman aikaan kesken ja kunnossapitotoimenpiteiden jälkeen paikalle on jäänyt jäälohkareita, jotka ovat olleet ko. vahingon aiheutumisen syy.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Korvausvelvollisuuden yhtenä edellytyksenä on, että on olemassa korvausvelvollisuuden peruste. Lisäksi edellytetään, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin, jota korvaussäännösten soveltamisessa edellytetään. Välttämätön syy tarkoittaa seikkaa, jota ilman seurausta ei olisi syntynyt.

 

Asiassa on riidatonta se, että hakijan omistamalle ajoneuvolle on tapahtunut hakemuksessa todettu vahinko.

 

Asiassa on riidanalaista se, onko ko. vahinkotapahtuma syy-yhteydessä kaupungin kadun kunnossapitovelvollisuuden laiminlyöntiin vai ei ja onko kaupunki muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ko. vahinkotapahtumasta vai ei.

 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle.

 

Mainitun lain 3 §:n 1-2 momenttien mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

 

Mainitun lain 4 §:n 2 momentin mukaan tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Mainitun lain yksityiskohtaisten perusteluiden (HE 281/2004) mukaan ”tontinomistajan velvollisuuksiin on jo aiemmin katsottu kuuluneen tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta vastaaminen.” Tämän lisäksi Hallituksen esityksessä on katsottu, että kulkutien kunnossapitoon kuuluu myös tarpeellisen lumen poisto, hiekan poisto sekä aurauspolanteen poisto.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 88 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölleen. Mainitun lain 166 §:n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.

 

Kuntatekniikkaliikelaitoksen antaman lausunnon mukaan ko. vahinkotapahtuman aikaan katualueella on ollut käynnissä lumen auraus ja kuormaus, josta voi kadun kunnossapitotöiden yhteydessä hetkellisesti jäädä lunta tonttiliittymiin, jotka kuitenkin siivotaan välittömästi siten, että liittymästä pääsee esteettömästi kulkemaan. Pelkästään se seikka, että hakija ei ole havainnut kunnossapitotöissä käytettyjä työvälineitä ajoradalla ei osoita sitä, että katualueen kunnossapitotoimenpiteet eivät olisi olleet edelleen käynnissä tai sitä, että ko. vahingon aiheuttanut lohkare olisi johtunut em. huoltotoimenpiteistä. Lisäksi hakija on alkuperäisessä vahingonkorvaushakemuksessaan ilmaissut havainneensa kunnossapitotöiden olevan käynnissä ko. alueella, joten on yleisen elämänkokemuksen mukaista olettaa, että kesken kunnossapitotyön tai välittömästi sen jälkeen voi kaduilla ja tonttiliittymissä ilmetä epätasaisuuksia auratun ja auraamattoman alueen yhtymäkohdassa. Kunnossapitotyöstä aiheutuvaa normaalista poikkeavaa olosuhdetta tai lyhytaikaista haittaa ei kuitenkaan voida pitää kunnossapitolain mukaisen laiminlyöntinä tai virheenä. Asiassa ei ole edes väitetty, että kunnossapidosta olisi aiheutunut konkreettista vaaraa tai haittaa liikenteessä kulkijoille.

 

Edellä todettujen kunnossapitolain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tontin omistajan / haltijan on pidettävä tonttiliittymä kunnossa. Tämä sisältää sen, että tonttiliittymä on pidettävä käyttökunnossa myös katualueen kunnossapitotoimenpiteiden jälkeen, kun katualueella on tehty kunnossapitotoimenpiteitä, joista on voinut jäädä epätasaisuutta tai vähäisiä määriä lunta tai jäätä tontin omistajan / haltijan vastaamille alueille. Kaupungin ei voida katsoa pelkästään ko. katualueella suoritettujen kunnossapitotöiden ja sen myötä aiheutuneiden kadun olosuhteiden muutosten myötä laiminlyöneen sille kunnossapitolaissa säädettyjä velvoitteita. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että katualueen kunto on ollut niin puutteellinen, että siitä olisi aiheutunut välitöntä vaaraa tai haittaa liikenteessä kulkijoille. Kaupungin ei myöskään väitetty olevan muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

 

Asiassa on mitä ilmeisemmin kyse kuljettajan inhimillisiin havaintovirheisiin tai tieliikennelaissa säädettyjen velvoitteiden laiminlyöntiin liittyvästä tapaturmasta, johon sisältyy velvollisuus kuljettaa ajoneuvoa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja velvollisuus ottaa näkyvät olosuhteet riittävällä tavalla huomioon ja jopa pysäyttää ajoneuvo ennen näkyvää estettä. Mainittua käsitystä tukee lisäksi ajoneuvon vaurioiden laatu.

 

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että hakemuksessa ilmoitettu vahinko olisi syy-yhteydessä yksin kaupungin kadun kunnossapidon laiminlyöntiin tai että kaupunki olisi muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ko. vahinkotapahtumasta. Tämän vuoksi tehty oikaisuvaatimus tulee hylätä eikä lakimiehen päätöksen lopputulosta ole syytä muuttaa.

 

Sovellettavat säännökset

Perusteluissa mainitut

Tieliikennelaki 3 § ja 23 §

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että hakijan oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja lakimiehen päätös pysytetään voimassa.

 

 

Liitteet

57

2723/2018 Päätöspöytäkirja

 

58

2723/2018 Oikaisuvaatimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa