Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 117

Asianro 1651/03.06.02/2019

 

 

Oikaisuvaatimus / vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

 

Lakimies on 13.5.2019 §:ssä 22 tekemällä päätöksellään hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen koskien ajoneuvon vaurioitumista. Hakija vaati kaupunkia korvaamaan ajoneuvon korjauskustannukset.

 

Lakimiehen päätöksestä käy ilmi, että asiassa on jäänyt näyttämättä, millä tavoin ajoneuvon kuljettaja on noudattanut tieliikennelain ja olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vahingon ja vaaran välttämiseksi. Näkyvien esteiden havainnointi sekä vallinneet keliolosuhteet tulee ottaa huomioon ajoneuvoa kuljetettaessa ja tarvittaessa ajoneuvo olisi tullut pysäyttää ennen näkyvää estettä. Päätöksen mukaan asiassa on jäänyt näyttämättä, että hakemuksessa kerrottu vahinko olisi syy-yhteydessä kadun kunnossapidon laiminlyöntiin tai että kaupunki olisi muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ko. vahinkotapahtumasta.

 

Oikaisuvaatimus

 

Hakija on vaatinut lakimiehen päätöksen kumoamista ja tehdyn vahingonkorvaushakemuksen hyväksymistä. Hakijan mukaan hän on ajoneuvoa kuljettaessaan ottanut huomioon tieliikennelain velvoitteet sekä keliolosuhteet, kun hän on hidastanut ajoneuvonsa vauhtia edessä olevaan linja-autoon juoksevien ihmisten vuoksi. Hakijan mukaan tie on ollut niin heikossa kunnossa, että hänen ajoneuvonsa on tämän vuoksi osunut linja-autoon. Hakija katsoo kaupungin laiminlyöneen kadun kunnossapidon.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Korvausvelvollisuuden yhtenä edellytyksenä on, että on olemassa korvausvelvollisuuden peruste. Lisäksi edellytetään, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin, jota korvaus-säännösten soveltamisessa edellytetään. Välttämätön syy tarkoittaa seikkaa, jota ilman seurausta ei olisi syntynyt.

 

Asiassa on riidatonta se, että hakijan omistamalle ajoneuvolle on tapahtunut hakemuksessa todettu vahinko.

 

Asiassa on riidanalaista se, onko ko. vahinkotapahtuma syy-yhteydessä kaupungin kadun kunnossapitovelvollisuuden laiminlyöntiin vai ei ja onko kaupunki muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ko. vahinkotapahtumasta vai ei.

 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle.

 

Mainitun lain 3 §:n 1-2 momenttien mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

 

Tieliikennelain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

 

Tieliikennelain 23 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

 

Kuntatekniikkaliikelaitoksen antaman lausunnon mukaan ko. tapahtumapaikka oli hiekoitettu vahingon tapahtumapäivänä ennen vahingon aiheutumista. Lausunnon mukaan katu on kunnossapitotöiden suorittamisen myötä ollut kunnossapitolain mukaisessa liikenteen tarpeen edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

 

Vahingonkorvausasioiden yleinen periaate on se, että vahingon kärsinyt taho näyttää vahingon aiheutuneen ja sen, kuka tai mikä taho on vastuussa vahingosta. Pelkästään se seikka, että ajoneuvossa todetaan olevan vaurioita tai että hakija kertoo ajoneuvon vaurioituneen tietyllä katualueella tai edes pelkkä aiheutunut ajoneuvovahinko ei yksin osoita, että vahingon aiheutuminen olisi syy-yhteydessä kadun kunnossapidon laiminlyöntiin liittyen.

 

Tieliikennelain mukaan kuljettajan tulee ajoneuvoa kuljettaessaan noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvo on voitava tarvittaessa pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Näkyvien esteiden havainnointi sekä vallinneet keliolosuhteet tulee ottaa huomioon ajoneuvoa kuljetettaessa ja tarvittaessa ajoneuvo olisi tullut pysäyttää ennen estettä. Edellä mainittuun perustuu mm. liikenteessä tavanomainen peräänajajan vastuu, jossa peräänajaja on laiminlyönyt turvavälin pitämisen tai laiminlyönyt pysähtymisvelvollisuutensa. Edelleen asiassa on jäänyt näyttämättä, miksi hakija ei ole pysäyttänyt ajoneuvoaan havaittuaan edellä juoksevat jalankulkijat sekä linja-auton ennen ko. vahingon syntymistä.

 

Oikeuskäytännössä teiden kunnossapidon osalta on otettu kanta, ettei liukkaudentorjuntaa ole mahdollista toteuttaa siten, että tiet eivät olisi koskaan liukkaat. Tämän vuoksi ajoneuvoa kuljetettaessa on otettava huomioon vallitsevat keliolosuhteet.

 

Poliisilta saadun selvityksen mukaan ko. ajoneuvon vaurioituminen on aiheutunut, kun linja-auto on ollut pysähtyneenä linja-autopysäkillä ja hakijan kuljettama ajoneuvo on osunut linja-autoon.

 

Asiassa ei ole esitetty selvitystä, miten kuljettaja oli ennen vahingon aiheutumista noudattanut tieliikennelain velvollisuuksia eli ottanut vallitsevat olosuhteet huomioon ajoneuvoa kuljettaessaan. On mahdollista, että ajoneuvoa on kuljetettu tieliikennelain vastaisesti olosuhteisiin nähden liian suurella tilannenopeudella tai että kuljettaja on muutoin laiminlyönyt tieliikennelaissa säädetyt velvoitteet, jossa edellytetään mm. ajoneuvon pysäyttämistä, kun tiellä on näkyvä este.

 

Pelkkä aiheutunut liikennevahinko katualueella sijainneen linja-auton kanssa ei yksin osoita, että katualueen kunnossapito olisi laiminlyöty. Kyseessä on mitä ilmeisemmin kuljettajan inhimillisiin havaintovirheisiin tai muihin velvoitteiden laiminlyöntiin syy-yhteydessä oleva inhimillinen tapaturma tai jopa liikennerikkomus.

 

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että hakemuksessa ilmoitettu vahinko olisi syy-yhteydessä yksin kadun kunnossapidon laiminlyöntiin tai että kaupunki olisi muutoin vastuussa ko. vahinkotapahtumasta. Tämän vuoksi tehty oikaisuvaatimus tulee hylätä eikä lakimiehen päätöksen lopputulosta ole syytä muuttaa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että hakijan oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja lakimiehen päätös pysytetään voimassa.

 

 

Liitteet

54

1651/2019 Päätöspöytäkirja

 

55

1651/2019 Oikaisuvaatimus 27.5.2019

 

56

1651/2019 Oikaisuvaatimus 27.5.2019 (täydennys)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa