Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 116

Asianro 791/03.06.02/2018

 

 

Oikaisuvaatimus / Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

Lakimies on 8.3.2019 §:ssä 29 tekemällään päätöksellä hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen koskien ajoneuvon vaurioitumista. Hakijan mukaan ko. vahinkotapahtuma ja siitä aiheutunut ajoneuvovaurio on syntynyt jalankulkijaa väistettäessä, jolloin ajoneuvon sisälokasuoja oli taittunut rengasta vasten, jonka vuoksi sisälokasuoja repeytyi osittain irti.

 

Lakimiehen päätöksestä selviää, ettei asiassa ole esitetty luotettavaa selvitystä vahingon aiheutumisen tarkasta ajankohdasta tai siitä, mikä oli aiheuttanut hakemuksessa kerrotun vahingon. Pelkästään se seikka, että tiealue on ollut äkillisesti muuttuneiden sääolosuhteiden vuoksi hetkellisesti normaalia huonommassa kunnossa tai että tiealueella on ollut epätasaisuutta, ei yksin osoita, että tiealueen puhtaana- ja kunnossapitotoimenpiteissä olisi tapahtunut sellainen virhe tai laiminlyönti, joka olisi aiheuttanut hakemuksessa kerrotun vahingon.

 

Oikaisuvaatimus

 

Oikaisuvaatimuksessaan hakija on uudistanut vahingonkorvaushakemuksensa ja vaatii, että kaupunki korvaisi Leivosentiellä aiheutuneen vahinkotapahtuman osalta ajoneuvon korjauskustannukset 689,94 euroa. Hakijan mukaan kaupunki on laiminlyönyt kadun kunnossapitovelvollisuuttaan, koska katu on ollut sohjoinen ja polanteinen. Tämän lisäksi hakija esittää, että kaupunki on pitkällä aikavälillä laiminlyönyt kunnossapitovelvoitteensa käyttämällä tien auraukseen soveltumatonta huoltokalustoa tiealueen kunnossapitoon, jonka vuoksi sohjo ja polanne on päässyt kertymään tiealueelle.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Korvausvelvollisuuden syntymisen yhtenä edellytyksenä on, että on olemassa korvausvelvollisuuden peruste. Lisäksi edellytetään, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin, jota korvaussäännösten soveltamisessa edellytetään. Välttämätön syy tarkoittaa seikkaa, jota ilman seurausta ei olisi syntynyt.

 

Asiassa on riidatonta, että hakijan omistamassa ajoneuvossa on hakemuksessa kerrottu vahinko.

 

Asiassa on riidanalaista se, onko ko. vahinkotapahtuma syy-yhteydessä kaupungin tuottamukselliseen toimintaan vai ei ja onko kaupunki muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ko. vahinkotapahtumasta vai ei.

 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (kunnossapitolaki) 4 §:n 1 momentin mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle.

 

Kunnossapitolain 3 §:n 1-2 momenttien mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

 

Kunnossapitolain lain esitöiden mukaan (HE 281/2004), jos kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, siitä voi seurata vastuussa olevalle vahingonkorvaus-vastuu. Lähtökohtana on siis kadun kunnossapidon vahingonkorvausvastuun perustuminen tuottamukselle eli kadun kunnossapidosta vastuussa olevan on täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen. Poikkeukselliset säätilan vaihtelut on otettava huomioon olosuhteiden sallimalla kohtuullisella tavalla.

 

Asiasta saadun selvityksen mukaan kuntatekniikkaliikelaitos on saanut tiedon muuttuneiden sääolosuhteiden vuoksi pehmenevistä polanteista vasta vahinkotapahtuman aikaan, joten kaupungilla ei ole ollut mahdollisuutta korjata ko. tiealuetta ennen hakemuksessa esitetyn vahinkotapahtuman aiheutumista. Kun otetaan huomioon se, että Kuntatekniikkaliikelaitos on ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin heti saadessaan tiedon tien huonosta kunnosta, Kuntatekniikkaliikelaitoksen voidaan katsoa toimineen huolellisesti. Selvityksestä myös ilmenee, että ko. tiealueen kuntoa on seurattu kelitarkastuksin ja ennen ko. vahinkotapahtumaa 4.1.2018, kun tiealueen kunnossapito on edellyttänyt toimenpiteitä, on ko. tiealue aurattu ja levennetty.

 

Asiassa on otettava huomioon äkillisesti muuttuneet sääolosuhteet eli polanteiden nopea pehmeneminen, kaupungin kunnossapidettävien teiden laajuus ja käytettävissä olevat kunnossapitomenetelmät, voidaan todeta, että vahingon tapahtumapaikan riittävä kunnossapito on ollut mahdotonta toteuttaa lyhyen ajan sisällä kohtuullisin voimavaroin. Katualueen mahdolliset polanteet eivät ole johtuneet kaupungin kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnistä vaan lähinnä säätilan äkillisestä muuttumisesta suojasääksi.

 

Tieliikennelain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

 

Tieliikennelain 23 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

 

Asiassa ei ole esitetty luotettavaa selvitystä siitä, mitä havaintoja kuljettaja oli tehnyt tiealueesta ennen ko. vahinkotapahtuman aiheutumista tai kuinka hän oli ottanut olosuhteet ja tiealueen kunnon ajaessaan huomioon. Asiassa ei myöskään ole esitetty luotettavaa selvitystä siitä, että kuljettaja on noudattanut tieliikennelain edellyttämää huolellisuutta, jonka mukaisesti kuljettajan on huomioitava keliolosuhteet ja muut liikenteessä kulkijat. Hakijan kertoman mukaan ko. vahinko on aiheutunut jalankulkijan väistämistilanteessa. On mahdollista, että ko. vahinko on aiheutunut inhimillisestä arviointi- tai ohjausvirheestä tai liian suuresta tilannenopeudesta. Tämän vuoksi vahinko on syy-yhteydessä tieliikennelain säädettyjen huolellisuusvelvoitteiden laiminlyöntiin.

 

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että hakijan ajoneuvon vauriot olisivat syy-yhteydessä yksin katualueen kunnossapidon laiminlyöntiin tai että kaupunki olisi muutoin vahingonkorvauslain mukaisesti vastuussa aiheutuneesta vahinkotapahtumasta. Tämän vuoksi tehty oikaisuvaatimus tulee hylätä eikä lakimiehen päätöksen lopputulosta ole syytä muuttaa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että hakijan oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja lakimiehen päätös pysytetään voimassa.

 

 

Liitteet

52

791/2018 Päätöspöytäkirja

 

53

791/2018 Oikaisuvaatimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa