Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 138

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 138

Asianro 7618/03.06.02/2016

 

 

Korvausvaatimus / veneen siirto / selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

                                                          Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 5.12.2018 osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt valittajien vaatimukset koskien kaupunkirakennelautakunnan päätöstä 24.5.2017 § 125.  

 

Valittajat ovat 11.1.2019 yhteisessä valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja kaupunki velvoitetaan suorittamaan korvausta oikeudenkäyntiin liittyvistä kuluista.  

 

Valittajat ovat pääosin uusineet aiemmat valitusperusteet ja mm. lausuneet, että lautakunnan päätös on hallintolain ja kuntalain vastainen ja päätöksen tekemisessä on tapahtunut virhe, koska päätös perustuu puutteelliseen selvitykseen. Valituksen mukaan asiaa ei ole selvitetty riittävästi ja asian käsittelyssä ja ratkaisussa ei ole otettu huomioon kaikkea esitettyä todistusaineistoa, koska aineistoa ei ole toimitettu kaikilta osin eteenpäin esittelijälle ja lautakunnalle.

 

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta lautakunnan selitystä 28.6 mennessä.

 

Kaupunkirakennelautakunnan selitys

 

Esitän lautakunnalle, että se toteaa asiassa selityksenään seuraavaa:

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on todennut päätöksensä perusteluissa ensinnäkin sen, että hallintolainkäytön järjestyksessä voidaan tutkia vain julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvä asia. Vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaa kysymystä ei ole eikä ole voitukaan ratkaista sitovasti kaupungin toimielimen päätöksillä, vaan valituksenalaiset päätökset ilmaisevat ainoastaan oikeusriidan toisen osapuolen eli kaupungin kannan kyseiseen yksityisoikeudelliseen riita-asiaan.

 

Yleisesti ottaen toimielimen harkinnassa on, pitääkö se asiassa suoritettua valmistelua riittävänä. Tässä tapauksessa kaupunkirakennelautakunnalla on ollut asiaa käsiteltäessä käytettävissä mm. valittajien keskeiset vaatimukset ja näkemykset perusteluineen sekä muu asiaan liittyvä laaja asiakirja-aineisto siihen liittyvine selvityksineen. Kaupunkirakennelautakunta on pitänyt asian valmistelua riittävänä sekä oikaisuvaatimuksen käsittelyn osalta että myöhemmin myös valituksen johdosta hallinto-oikeudelle annetun lausunnon osalta.

 

Hallinto-oikeus on siten päätynyt tältäkin osin oikeaan lopputulokseen todetessaan, että asian valmistelussa esitettyjä tietoja ei voida pitää muutoinkaan sillä tavoin ilmeisen puutteellisina tai virheellisinä, etteikö kaupunkirakennelautakunnan olisi ollut mahdollista arvioida sille tehdyn esityksen merkitystä riidanalaisessa vahingonkorvausasiassa.     

 

Kaupunki toteaa vielä, että päätöstä tehtäessä ei ole tapahtunut menettelyvirhettä tai toimivallan ylitystä eikä päätöstä muutoinkaan voida pitää virheellisenä tai lainvastaisena.

 

Valitus oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen tulee siten hylätä perusteettomana, eikä valituksessa ole muutoinkaan tuotu esiin perustetta hallinto-oikeuden päätöksen kumoamiselle.

 

Muilta osin kaupunki viittaa asiassa aiemmin hallinto-oikeudelle annettuun lausuntoon ja selvitykseen sekä oikaisuvaatimusta koskevan päätöksen perusteluihin.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että edellä mainittu ilmoitetaan selityksenä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa