Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.08.2019/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4401/2019 Oikaisuvaatimus

 

 

§ 44

Asianro 4401/10.03.02.02/2019

 

 

Oikaisuvaatimus/Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen sekä alueellisen väestönsuojan laajuus ja hankemalli

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

                                                          Oikaisuvaatimus

 

Kunnan jäsen on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 27.5.2019 § 149, joka koski Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen sekä alueellisen väestönsuojan laajuuden ja hankemallin hyväksymistä.

 

                                                          Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu päätöksen poistamista ja asian palauttamista uudelleen valmistelua varten sekä täydentämään ja selventämään päätöksen esittelytekstiä. Oikaisuvaatimuksessa on edelleen vaadittu päätöksen hyväksyttämistä myös kaupunginvaltuustossa, mikäli hankkeen arvioitavia kustannuksia ei saada supistetuiksi takaisin talousarviossa 2019 valtuuston hyväksymälle tasolle. Oikaisuvaatimuksen mukaan talousarvion ylitys edellyttää valtuuston hyväksyntää, hankkeen laajentamista ei ole riittävästi perusteltu ja kustannus- ja tuottoerät on esitetty epäselvästi ja monitulkintaisesti.

                                                           

                                                          Käsittelyä koskeva ratkaisu

 

                                                          Kaupunginhallituksen pöytäkirjaan 27.5.2019 on merkitty §:n 149 kohdalle valituskielto kuntalain 136 §:n perusteella (päätös koskee vain valmistelua).

 

                                                          Kaupunginhallitus on päätöksellään hyväksynyt hankkeen laajuuden ja hankemallin, jonka mukaan hanke toteutetaan perinteisellä hankemallilla. Päätöksen perustelujen mukaan perinteisellä hankemallilla tarkoitetaan kaksivaiheista urakkaa, jolloin hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan kalliorakennusurakka ja toisessa vaiheessa toteutetaan rakennusurakka ja talotekniset urakat. Samalla kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen kustannusarvioksi 35,5 miljoonaa euroa.        

 

                                                          Päätöksen voidaan katsoa kokonaisuus huomioon ottaen sisältävän sellaisen hankkeen laajuutta sekä toteuttamistapaa koskevan ja samalla myöhempää toteuttamista rajaavan ratkaisun, jota ei voida pitää pelkästään asian valmisteluna. Oikaisuvaatimus on näin ollen perusteltua tutkia.

 

   

                                                          Päätöksen perusteiden arviointia ja johtopäätökset

 

                                                          Vuoden 2019 talousarviossa hankkeelle on varattu 5,2 Me ja vuosia 2020-2021 koskevassa toimintasuunnitelmassa 18,1 Me. Käytettävissä olevan investointimäärärahan hyväksyy siten kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksen pohjalta vuosittain kutakin talousarviovuotta koskevan käsittelyn yhteydessä.     

 

                                                          Tilakeskuksen antaman selvityksen mukaan hankesuunnitelma ja sen kustannusarvio on laadittu 2 500 henkilön käyttäjämäärälle. Hankesuunnitelman tapahtumakäytön henkilömäärä on 2 500 henkilöä. Hankesuunnitelmaan on arvioitu, että mikäli tapahtumakäytön käyttäjämäärää lisätään 1 500 henkilöllä, tämän kustannusvaikutuksen on arvioitu olevan 1,5 Me. Kustannusten nousuun on vaikuttanut henkilömäärän lisäyksen myötä mm. uloskäytävien leventämistarpeet ja uloskäytävissä hankesuunnitelmassa olleiden tilojen siirtäminen muualle luolastoon. Lisäksi kustannusarvion nousuun ovat vaikuttaneet tarvittavien lisähankintojen kustannukset.

 

Hankesuunnitelmassa on esitetty hankkeen tilamitoituksen laajuudeksi 7 744 m². Tässä pinta-alassa ei ole mukana luolaston uloskäytävien ja käytävien laajuuksia. Hankkeen suunnittelun tarkentuessa hankesuunnitelmavaiheesta hankkeen laajuutta ovat kasvattaneet myös mm. talotekniset asennustilat kohteen ilmanvaihtojärjestelmää varten, uuden käyttötarkoituksen tilavaraus, ja käyttäjän lisääntyneet tarpeet (lämmittelytila, ryhmäliikuntatila, monikäyttötila, kioski/baari). Autopaikkojen määrä on puolestaan tarkentunut hankkeen laajuuden ja alueen asemakaavoituksen myötä.

 

Hankkeen kustannukset muodostuvat pääosin suunnittelu- ja urakointikustannuksista. Urakointikustannukset muodostuvat mm. kalliorakennus-, rakennus- ja talotekniikan urakoista. Hankkeen tuotot muodostuvat valtion avustuksesta, tilojen käyttömaksuista ja alueellisen yhteisväestönsuojan kiinteistöjen liittymismaksuista. Hankkeelle on haettu valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta, jota on arvioitu saatavan 750 000 e. Tilojen käyttömaksutuloiksi on arvioitu n. 850 000 – 1 340 000 e / vuosi. Yhteisväestönsuojan kiinteistöjen liittymismaksuista arvioidaan saatavan myyntituloja n. 8,6 Me. Hankkeen nettokustannusarvio on 35,5 Me - 8,6 Me = 26,9 Me.  

 

Hankkeen kustannusten muutokset; rakennuttamis- ja suunnittelukustannusarviot ovat kohonneet 0,1 Me, urakoiden kustannusarviot ovat kohonneet 10,0 Me, hankevaraus on kasvanut 1,5 Me eli edellä mainitut yhteensä 11,6 Me. Mahdollisen jatkohankkeen kustannukseksi on arvioitu 3,5 Me. Jatkohankkeen tuotoksi on arvioitu vuokratuloja 440 000 e / vuosi. Hankkeen kustannukset on esitetty arvonlisäverottomina (alv 0%) ja Kuopion kaupunki kuuluu rakentamisalan käänteisen arvonlisäveron piiriin.

 

Hankkeen suunnitelmia on esitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 15.2.2019, Kuopion kaupungin tilatyöryhmässä 18.2.2019 ja valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksessa 18.3.2019. Asiaa on esitelty valmistelijoiden taholta myös kaupunginhallituksen kokouksessa 27.5.2019. Kaupunginhallitus on pitänyt esitettyä valmistelua ja hankkeen toteutukseen liittyvää selvitystä kaikilta osin riittävänä.

 

Oikaisuvaatimus ei siten anna aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle.

 

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus otetaan tutkittavaksi ja että oikaisuvaatimus hylätään edellä mainituin perustein.

 

Viiteaineisto

1

4401/2019 Oikaisuvaatimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa