Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.10.2019/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 81

Asianro 182/00.01.01/2017

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön muuttaminen / Ympäristö- ja rakennuslautakunta

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on delegoinut kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännössä toimivaltaansa viranhaltijoille asioissa, joissa delegointi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Lainsäädäntöön tulleiden muutosten ja käytännön työssä havaittujen tarpeiden vuoksi esitetään nyt seuraavia uusia delegointeja.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu noin kuukauden välein, ja pitää heinäkuussa kesätauon. Kokousrytmistä johtuen lautakunnan toimivaltaan kuuluvien muille viranomaisille ja muun muassa hallinto-oikeuksille annettavien lausuntojen ja vastineiden antaminen on säännöllisesti tarpeen ns. toimistolausuntona ilman lautakunnan kokouskäsittelyä. Vallitseva käytäntö on ollut antaa tällaisia lausuntoja ja vastineita joko ympäristöjohtajan tai rakennustarkastajan allekirjoittamana, ja mahdollisesti heidän lisäkseen lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamana. Nyt esitetään, että toimintasäännössä valtuutettaisiin johtavat viranhaltijat antamaan lautakunnan nimissä lausuntoja ja vastineita niissä asioissa, joissa näin on toimittu tähänkin asti. Merkittävimmät lausunnot tuodaan edelleen lautakunnan päätettäviksi.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päättämissä merkitykseltään vähäisissä hallintopakkoasioissa määräaikojen vähäinen jatkaminen on osoittautunut liian raskaaksi menettelyksi erillisellä lautakunnan päätöksellä. Muutoksessa ehdotetaan delegoitavaksi ympäristöjohtajalle, ympäristöterveyspäällikölle ja rakennustarkastajalle määräajan jatkaminen merkitykseltään vähäisemmissä hallintopakkoasioissa perustellusta syystä, esimerkiksi silloin kun velvoitettu on aloittanut päävelvoitteen noudattamisen, mutta tarvitsee sen kokonaan toteuttamiseen lisäaikaa. Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa hallintopakkoasioissa asetetun päävelvoitteen toteuttamista, mikä sinällään on uhkasakkolain perimmäinen tarkoitus. Merkittävimmät määräajan jatkamiset ja uhkasakkojen uudelleen asettamiset sekä uhkasakkojen täytäntöönpanoasiat tuodaan edelleen lautakunnan päätettäväksi. 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntöön esitetään lisättäväksi liitteen mukaisesti 13 a §:ään ympäristöjohtajan toimivaltaan uusi kohta 3: antaa ympäristö- ja rakennuslautakunnalta pyydetyt lausunnot ja vastineet merkitykseltään vähäisemmissä lupahakemus- ja valitusasioissa ja vastaavissa ja uusi kohta 4: päättää ympäristö- ja rakennuslautakunnan asettamien määräaikojen jatkamisesta merkitykseltään vähäisemmissä hallintopakkoasioissa. Sitä seuraavat kohdat numeroidaan uudelleen liitteen mukaisesti.

 

Lisäksi esitetään lisättäväksi edellisen mukaisesti kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntöön 13 b §:ään ympäristöterveyspäällikön toimivaltaan uusi kohta 1: antaa ympäristö- ja rakennuslautakunnalta terveydensuojeluviranomaisena pyydetyt lausunnot ja vastineet merkitykseltään vähäisemmissä lupahakemus- ja valitusasioissa ja vastaavissa ja uusi kohta 2: päättää ympäristö- ja rakennuslautakunnan asettamien määräaikojen jatkamisesta merkitykseltään vähäisemmissä hallintopakkoasioissa. Sitä seuraavat kohdat numeroidaan uudelleen liitteen mukaisesti.

 

Edelleen esitetään lisättäväksi edellisen mukaisesti kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntöön 13 c §:ään rakennustarkastajan toimivaltaan uusi kohta 1: antaa ympäristö- ja rakennuslautakunnalta rakennusvalvontaviranomaisena pyydetyt lausunnot ja vastineet merkitykseltään vähäisemmissä lupahakemus- ja valitusasioissa ja vastaavissa sekä uusi kohta 2: päättää ympäristö- ja rakennuslautakunnan asettamien määräaikojen jatkamisesta merkitykseltään vähäisemmissä hallintopakkoasioissa.  Sitä seuraavat kohdat numeroidaan uudelleen liitteen mukaisesti.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta teki kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle muutosesityksen Kuopion kaupungin hallintosäännön 38 §:ään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutoksen kokouksessaan 9.9.2019. Tässä ympäristönsuojelulain muutoksesta johtuvassa lisäyksessä Kuopion kaupungin hallintosäännön 38 §:ään lisättiin uusi kohta 40, jossa määrätään seuraavaa: ”toimia ympäristönsuojelulain 156 d §:n tarkoittamana kunnan toimivaltaisena viranomaisena”. YSL 156 d §:n mukaiset päätökset koskevat yksittäisten kiinteistöjen hakemaa määräaikaista poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista. Koska päätöksiä odotetaan tulevan lukumääräisesti paljon, päätökset ovat voimassa enintään viisi vuotta, päätökset koskevat vain yksittäistä kiinteistöä, ja osa päätöksistä tulee perustumaan salassa pidettäviin seikkoihin, kuten kiinteistönhaltijan taloudelliseen asemaan tai sosiaalisiin syihin, esitetään toimivallan siirtämistä YSL 156 d §:n mukaisissa päätöksissä ympäristöjohtajalle.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntöön esitetään lisättäväksi liitteen mukaisesti 13 a §:ään ympäristöjohtajan ratkaisuvaltaan uusi kohta 28: ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaista poikkeamista perustason puhdistusvaatimuksista talousjätevesien käsittelyssä, ja numeroitavaksi sitä seuraavat kohdat uudelleen juoksevasti, kuten liitteessä on numeroitu.

 

Vesihuoltolain 10 §:n liittymisvelvollisuuden valvonnan toteuttamiseksi on havaittu tarve lisätä toimintasääntöön 13 §:ään ympäristöjohtajan ratkaisuvaltaan uusi kohta 36 (edellisten muutosten aiheuttaman uuden numeroinnin mukaan): vesihuoltolain 29 §:n kieltoja tai määräyksiä. Tämä lisäys toteutettaisiin sen vuoksi, että ilman lautakunnan käsittelyä voidaan lähettää kiinteistöille velvoittava päätös. Lautakunnan käsiteltäväksi päätökset tulisivat, mikäli asiassa on tarpeen käyttää hallintopakkoa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään kiinteistön velvollisuudesta liittyä hulevesiverkostoon. Kaupungin toimintasäännön mukaan ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt vapautukset liittymisvelvollisuudesta. Kokemuksen kertyessä käytännön työssä on havaittu, että valtaosa hulevesivapautuksista on vesiensuojelun kannalta vähäisiä asioita, ja syyt vapautusharkinnassa ovat enemmänkin teknis-taloudellisia. Paras asiantuntemus hulevesien johtamisessa joko verkoston kautta tai muilla menetelmillä olisi kaupungin sisällä kunnallisteknisessä suunnittelussa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle esitetään, että toimintasäännön 13 a §:n kohdasta 35 poistetaan viittaus maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:ään.

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää toimintasäännöstä omalta osaltaan, joten ympäristö- ja rakennuslautakunnan on esitettävä kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tehtäväksi tarvittavat muutokset hallintosääntöön ja sen perusteella delegoisi edellä poistetun kohdan tarkoituksenmukaiselle alaiselleen viranhaltijalle.

 

Kuopiossa on siirretty rakennusvalvontaviranomaisen päätösvaltaa lupa-asioissa ja valvonta-asioissa eri laajuudessaan rakennustarkastajalle ja muille rakennusvalvonnan viranhaltijoille. Tämä muutosesitys sisältää pieniä muutoksia ja korjauksia rakennusvalvontaviranomaistehtävien delegointeihin. Muutokset kohdistuvat keskeisen kaupunkialueen rakennuslupainsinöörin ja tarkastusarkkitehdin toimenpidelupia koskevan toimivallan jakamiseen. Lisäksi muutoksella esitetään lisättäväksi toimivalta tarkastusrakennusmestarille.

 

Esitys                                              Lautakunta hyväksyy toimintasääntömuutoksen. Muutos tulee voimaan välittömästi (kuntalaki 143 §).

 

Lisäksi lautakunta esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi tehtäväksi hallintosääntöön tarvittavat muutokset siirrettäessä MRL:n mukainen ratkaisuvalta vapautuksen myöntämisessä hulevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta lautakunnalta toiselle, ja sen perusteella, mikäli tarpeelliseksi katsoo, delegoisi toimintasäännön 13 a §:n kohdasta 32 poistetun kohdan tarkoituksenmukaiselle alaiselleen viranhaltijalle. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ratkaisuvallasta poistettaisiin hallintosäännön 38.3 §:n kohdasta 18 säännös MRL 103 f §.

 

 

Toimivalta                                     Kuntalaki 2. luku 91 §

                                                          Kuopion kaupungin hallintosääntö 5. luku 49 §

 

Liitteet

16

182/2017 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntöluonnos

 

                                                          Valmistelijat                                                          

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

Tanja Leppänen

puh. +358 44 718 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa