Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.11.2019/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

123 §

4.11.2019

 

§ 64

Asianro 7169/01.01.01.01/2019

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 4.11.2019 123 §

 

 

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan 19.8.2019 (6673/01.01.04/2019) §:ssä 43 tiedoksi apulaiskaupunginjohtaja Markku Tervahaudan irtisanoutumisen apulaiskaupunginjohtajan virasta 1.10.2019 alkaen. Kaupunginhallitus päätti, että avoimeksi tuleva apulaiskaupunginjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi.

 

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304) koskee kuntien viranhaltijoita. Kyseisen viranhaltijalain 4 §:n 1 mom. mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

 

Kuntalain (2015/410) 108 §:n 1 mom. mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Saman lain 2 mom. mukaan ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

 

Hallintosäännön 6 luvun 55 §:n mukaan kaupunginvaltuusto ottaa palvelukseen apulaiskaupunginjohtajan.

 

Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 2.9.2019 §58 haastatteluryhmän seuraavassa kokoonpanossa: kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, vaaleissa valittujen valtuutettujen muodostamien valtuustoryhmien edustajat siltä osin kuin valtuustoryhmällä ei ole edustusta hallituksen puheenjohtajistossa, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan.

 

Määräaikaan mennessä virkaa haki 6 hakijaa, joista 3 kutsuttiin haastatteluun; VTL Riitta Huurinainen, YTM Jaana Koskela ja LT Jari Saarinen. Haastattelut pidettiin maanantaina 21.10. klo 17-19:40 Valtuustotalolla.

 

Hakemusten, niistä tehdyn ansiovertailun ja haastattelujen muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä yksimielisesti esittää, että perusturvan- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan virkaan valitaan LT Jari Saarinen. Ottaen huomioon virkaan kuuluvat tehtävät ja viran edellyttämä muodollinen pätevyys, työkokemus sekä muut valintakriteerit, Jari Saarinen täyttää ne parhaiten. Hakijalla on viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämää monialaista kokemusta ja koulutusta toimialasta, johtamisesta ja vaativista kehittämistehtävistä. Lisäksi hänellä on viran edellyttämää organisointi- ja kehittämiskykyä, valmentavaa ja kehittävää otetta johtamiseen sekä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

 

Hakijoita vertailtaessa on otettu huomioon perustuslain 125.2 §:n mukaiset julkisia virkoja koskevat yleiset nimitysperusteet: kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto.

                     

Liitteenä jaetaan koontiluettelo virkaa hakeneista.

 

Kokouksessa on nähtävillä hakijoiden hakemukset ja niistä tehty ansiovertailu ja muut rekrytointiasiakirjat.

 

 

Toimivallan peruste          Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 § 3 – 8
Viranomaisen toiminta julkisuudessa laki (21.5.1999/621) § 24.1, kohta 29
Perustuslaki (731/1999) § 125.2.
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden valintaohje (kv 18.6.2007) § 65, kaupunginjohtajan johtoryhmä (24.8.2009) § 66

Kuopion kaupungin hallintosääntö 55§ (kv 22.5.2017)

 

                                           

 

Liitteet

 

7169/2019 Apulaiskaupunginjohtajan virka koontiluettelo

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Tarja Anneli Savolainen

puh. +358 44 718 2221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan virkaan valitaan LT Jari Saarinen 1.1.2020 alkaen. Apulaiskaupunginjohtajan palkka on 9857,47 €/kk ja virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa.

2. virantäytössä ei noudateta kuuden (6) kuukauden koeaikaa, koska Jari Saarinen on hoitanut viransijaisena ja avoimen viran hoitajana tehtävää jo 1.4.2018 lukien ja

3. virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.


 

 

Päätös                              Merkittiin, että va. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen ja valtuuston puheenjohtaja Sari Raassina poistuivat esteellisinä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteenä jaetaan koontiluettelo virkaa hakeneista.

 

Kokouksessa on nähtävillä hakijoiden hakemukset ja niistä tehty ansiovertailu ja muut rekrytointiasiakirjat.

 

 

Toimivallan peruste                  Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 § 3 – 8
Viranomaisen toiminta julkisuudessa laki (21.5.1999/621) § 24.1, kohta 29
Perustuslaki (731/1999) § 125.2.
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden valintaohje (kv 18.6.2007) § 65, kaupunginjohtajan johtoryhmä (24.8.2009) § 66

Kuopion kaupungin hallintosääntö 55§ (kv 22.5.2017)

                                                         

 

 

Liitteet

5

7169/2019 Apulaiskaupunginjohtajan virka koontiluettelo

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että

1. perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan virkaan valitaan LT Jari Saarinen 1.1.2020 alkaen. Apulaiskaupunginjohtajan palkka on 9857,47 €/kk ja virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa,

2. virantäytössä ei noudateta kuuden (6) kuukauden koeaikaa, koska Jari Saarinen on hoitanut viransijaisena ja avoimen viran hoitajana tehtävää jo 1.4.2018 lukien ja

3. virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Päätös                                            Merkittiin, että puheenjohtaja Sari Raassina ja va. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen poistuivat paikaltaan esteellisinä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Puheenjohtajana asiakohdassa toimi, puheenjohtajan poissa ollessa, I varapuheenjohtaja Markku Rossi.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa