Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.11.2019/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

179 §

25.9.2019

Kaupunginhallitus

100 §

7.10.2019

 

§ 65

Asianro 6124/10.02.03/2016

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 25.9.2019 179 §

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on määritellä Kuopionlahdelta torille ulottuvan alueen kaupunkikuvalliset tavoitteet ja löytää tarkempi toteuttamismalli Musiikkikeskuksen ympäristön ja ranta-alueiden osalla. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös suunnittelualueen asemakaavan ajanmukaisuus, alueen paikoitus-, huolto ja liikennejärjestelyjen toimivuus. Ehdotusvaiheen (1) nähtävänäolon jälkeen on kaava-aineistoa muutettu lausuntojen ja muistutusten sekä alueen maanalaisen pysäköintilaitoksen ja ramppijärjestelmien osalta. Päivitetty ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä jätettiin 4 lausuntoa ja 2 muistutusta.  

 

Ehdotusaineistoon on tehty vain muutamia merkintäteknisiä tarkennuksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                               Suunnittelualue sijaitsee Kuopionlahden, Haapaniemen ja Väinölänniemen kaupunginosissa. Alue rajautuu Haapaniemenkatuun, Minna Canthin katuun, Puijonkatuun ja Kuopionlahden vesialueeseen.

 

Kaava-aluetta on pienennetty suunnittelualueen etelälaidalla olevan aallonmurtajan tuntumassa ja hotelli- ja kongressikeskuksen eteläpuolella oleva pysäköintialue on liitetty hotelli- ja kongressikeskuksen kaava-alueeseen.

 

Käsittelyvaiheet                     Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan- ja asemakaavan muutosehdotuksen (1) nähtäville asetettavaksi 27.2.2019. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 4.3.–3.4.2019. Ehdotusvaiheen aineistoa esiteltiin Kohtaamossa 12.3.2019 ja yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 19.3.2018. Nähtävänäolosta ja yleisötilaisuudesta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden kuulutusten lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita sekä alueen keskeisisä toimijoita myös kirjeillä. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto ja ehdotusvaiheen viranmaisneuvottelu pidettiin 24.4.2019. Ehdotusaineistosta (1) jätettiin kuusi lausuntoa ja viisi muistutusta.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päivitetyn asemakaavan muutosehdotuksen (2) nähtäville asetettavaksi 12.6.2019. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 17.6.–4.8.2019. Päivitetystä ehdotusaineistosta (2) jätettiin 4 lausuntoa ja 2 muistutusta.

 

Kaava-asian merkittävyyden ja pienten merkintäteknisten korjausten vuoksi kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus      Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen on tehty lausuntojen, muistutusten ja sisäisen tarkistuksen johdosta vähäisiä muutoksia, jotka eivät ole olennaisia. Muutokset kohdistuvat lähinnä kaavan havainneaineiston sekä kaavaselostuksen tarkennuksiin, joita on selostettu tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 4.3.3.

 

Vaikutusten arviointi           Hankkeella on positiivisia yritys- ja talousvaikutuksia. Kaupunkikeskustaan sijoittuvat opetus-, matkailupalvelu- ja liiketilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta sekä lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Kaava-alueelle syntyy arviolta n. 20 - 50 uutta työpaikkaa opetuksen, liiketoiminnan ja matkailun pariin, minkä lisäksi alueen kokonaisopiskelijamäärä nousee n. 2 600 opiskelijaan. Kuopionlahden alueen tapahtuma- ja vierailijamäärät nousevat arviolta n. 50 000 henkilöllä vuodessa nykyisestä. Alueelle on arvioitu syntyvän myös yksityisiä rakentamisen investointeja n. 28 M€.

 

Hanke on kaupunkikuvallisesti vaativa. Ruutukaavakeskustan eteläistä merkittävintä sisääntulovyöhykettä on kehitetty arkkitehtuurikilpailulla ja tarkentuneella suunnittelulla.

 

Hankkeella on positiivisia vaikutuksia kaikenikäisiin ihmisiin. Hankkeen myötä paranevat muun muassa alueen opiskelu-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut. Kaava-alue parantaa huomattavasti lähinaapureiden, lähialueen ja koko keskustan lähivirkistysmahdollisuuksia muun muassa uusien puistojen, aukioiden ja monien tapahtuma ja aktiviteettien myötä. Lisäksi alueen viihtyisyys, turvallisuus ja kaupunkikuva. Alueelle syntyy myös terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintapisteitä sekä alueita rauhalliseen oleskeluun ja leikkiin. Uusia asuntoja alueelle tulee 90 - 120 ja uusia asukkaita 150–220.

 

Hanke on ilmastopoliittisesti positiivinen. Kestävän rakentamisen suunnittelua hankkeessa ohjaavat muun muassa Green School -periaatteet, joiden mukaan alue tukeutuu voimakkaasti joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen monipuoliseen hyödyntämiseen. Kaavahanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta.

 

Hankkeen vaikutukset ympäristöön ovat positiiviset. Kaava-alueen puisto- ja ranta-alueiden virkistys- ja tapahtumamahdollisuudet monipuolistuvat. Alueen luonnon monimuotoisuus, viherympäristöt ja hulevesien käsittely samalla myös paranevat. Viherympäristön kasvillisuus ja rakentaminen sovitetaan Kansallisen kaupunkipuiston luonteeseen.

 

 

Esitys                                       Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittää asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

 

6124/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 1-2.3 ja 4

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 3.7.1-3.7.2, VAL

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.1, RTO, EHD (1)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.2, RTO, EHD (1)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.3, RTO, EHD (1)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.4, EHD (1)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.1, RTO, EHD (2)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.2, RTO, EHD (2)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.3, RTO, EHD (2)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.4, EHD (2)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7 (selvitykset)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 6.1 ja 6.3 (selvitykset)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 7-9.2

 

 

6124/2016 ehdotusaineiston esittelyplanssit

 

Viiteaineisto

 

6124/2016 kaavakartta

 

                                                    Valmistelija                                                   

Jouni Pekonen

puh. +358 44 718 5419

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                   Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                     Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Kaupunginhallitus 7.10.2019 100 §

 

 

 

Liitteet

 

6124/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 1-2.3 ja 4

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 3.7.1-3.7.2, VAL

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.1, RTO, EHD (1)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.2, RTO, EHD (1)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.3, RTO, EHD (1)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.4, EHD (1)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.1, RTO, EHD (2)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.2, RTO, EHD (2)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.3, RTO, EHD (2)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.4, EHD (2)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7 (selvitykset)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 6.1 ja 6.3 (selvitykset)

 

 

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 7-9.2

 

 

6124/2016 ehdotusaineiston esittelyplanssit

 

Viiteaineisto

 

6124/2016 kaavakartta

 

                                                   

 

Päätösehdotus                   Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                     Merkittiin, että puheenjohtaja Antti Kivelä saapui kokoukseen ennen asiakohdan käsittelyä.

 

Merkittiin, että jäsen Eija Vähälä poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi varajäsen Sakari Pääkkö.

 

Vs. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Sonninen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Sari Raassina saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että Sakari Pääkkö poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen ja että valtuuston I varapuheenjohtaja Markku Rossi saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn jälkeen. 

 


 

 

 

Liitteet

6

6124/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

7

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 1-2.3 ja 4

 

8

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 3.7.1-3.7.2, VAL

 

9

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.1, RTO, EHD (1)

 

10

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.2, RTO, EHD (1)

 

11

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.3, RTO, EHD (1)

 

12

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.8.4, EHD (1)

 

13

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.1, RTO, EHD (2)

 

14

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.2, RTO, EHD (2)

 

15

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.3, RTO, EHD (2)

 

16

6124/2016 kaavaselostuksen liite 3.9.4, EHD (2)

 

17

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7 (selvitykset)

 

18

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 6.1 ja 6.3 (selvitykset)

 

19

6124/2016 kaavaselostuksen liitteet 7-9.2

 

20

6124/2016 ehdotusaineiston esittelyplanssit

 

Viiteaineisto

1

6124/2016 kaavakartta

 

                                                   

 

                                                    Kaavan liiteaineistot jaetaan vain sähköisesti.

 

                                                   

 

Päätösehdotus                        Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

 

 

 

Päätös                                        Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa