Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.11.2019/Pykälä 139

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 139

Asianro 8459/05.20.00/2019

 

 

Kuntien välinen aiesopimus työllisyyden kuntakokeilun toteuttamisesta Pohjois-Savossa

 

 

Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen
Työllisyyspalvelu

 

 

                                                          Pääministeri Antti Rinteen hallitus on käynnistämässä osana hallituksen työllisyyspakettia keväällä 2020 työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Työ- ja elinkeinoministeriö on informoinut kuntia työllisyyskokeiluihin hakeutumista 8.10.2019 päivätyllä kirjeellä. Kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä yhteensä on vähintään 30 000. ELY-keskuksen alueella kokeiluihin siirtyisi pääsääntöisesti enintään noin 40 % TE-toimiston työnhakija-asiakkaista. Näistä rajauksista on kuitenkin mahdollista poiketa perustelluista syistä.

 

Hakuaika kokeiluihin päättyy 19.11.2019. Kokeiluun haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, johon tulee liittää kuntien hallitusten päätökset sekä kuntien välinen aiesopimus kokeiluun mukaan lähtemisestä. Pohjois-Savossa on tarkoitus muodostaa yksi yhteinen kokeilualue, johon Kuopion lisäksi liittyisivät 5.11.2019 tiedon mukaan Joroinen, Varkaus, Leppävirta, Siilinjärvi, Lapinlahti, Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä. Mukaan lähtevät kunnat varmistuvat viimeistään 11.11.2019 saatavilla kunnanhallitusten päätöksillä. Poisjäännit ovat vielä mahdollisia. Iisalmi on jo tehnyt päätöksen kokeiluun mukaan lähtemisestä. Pohjois-Savon hakemuksen kuntakokeiluun jättää Kuopion kaupunki.

 

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on TEM:n ohjeistuksen mukaan nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

 

Pohjois-Savon työllisyyden kuntakokeilun paikallisina tavoitteina ovat

         kokeilualueen kolmen työssäkäyntialueen yhtenäistäminen yhdeksi työssäkäyntialueeksi,


 

         työllisyyden palveluekosysteemin sekä siihen liittyvien palvelujen ja palveluprosessien toimivuuden, kohdentumisen ja vaikuttavuuden kehittäminen asiakaslähtöisesti valtion ja kuntien resurssit yhdistämällä sekä vahvoja kumppanuuksia hyödyntäen,

         paikallisesti toimivien ratkaisujen luominen kokeilulainsäädännön uudistamaan kuntien ja valtion väliseen työnjakoon,

         vaikuttaminen nuoriso- ja rakennetyöttömyyden ja yli 50-vuotiaiden työttömyyden positiiviseen kehittymiseen kokeilualueella,

         työttömille suunnatun aktivoinnin lisääminen ja

         työttömyyden passiiviajan työmarkkinatukimenojen vähentäminen.

Tarkkojen tavoitteiden asettamisen pohjaksi haetaan nykytilanteen kuvaus, jonka pohjalta tavoitetasot määritellään kuntien ja TE-hallinnon yhteistyönä. Tämä määrittelytyö on kesken ja se valmistunee vuoden vaihteessa. Kokeilun tavoitteita tarkennetaan näin ollen vuoden 2020 alkupuolella.

 

Kokeiluihin ohjataan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun tiedon mukaan Kuopiossa oli 17.9.2019 poikkileikkaustilaston mukaan 5 652 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Kokeilun kohderyhmävolyymiä koskeva kunnittainen poikkileikkaustilasto on esitetty alla taulukossa 1.

                                                         

Taulukko 1. Työllisyyskokeilun kohderyhmävolyymit 17.9.2019 (Lähde https://tem.fi/tyollisyyskokeilut).

 

Kunta

Väestö, 31.12. 2018

Työn-hakijoita alueen TE-toimistossa

Kohde-ryhmä,

yhteensä

Kunnan kohderyhmän osuus alueen TE-toimiston työnhakijoista

ELY-alue

Joroinen

4812

12 932

136

1 %

ESA

Kuopio

118 664

24 041

5 652

24 %

PSA

Varkaus

20 829

24 041

1 100

5 %

PSA

Iisalmi

21 472

24 041

1 042

4 %

PSA

Siilinjärvi

21 674

24 041

624

3 %

PSA

Lapinlahti

9 617

24 041

389

2 %

PSA

Leppävirta

9 650

24 041

336

1 %

PSA

Sonkajärvi

3 967

24 041

139

1 %

PSA

Vieremä

3 676

24 041

104

0 %

PSA

 

 

                                                          Mikäli kaikki suunnitteluvaiheessa mukana olevat kunnat lähtevät mukaan kokeiluun, organisoidaan kuntakokeilu Pohjois-Savossa jaetun koordinaatiovastuun periaatteella Kuopion, Varkauden ja Iisalmen alueille: Kuopion kaupunki toimii työllisyyskokeilun hakijana ja pääasiallisena hallinnoijana sekä koordinoi toimintaa ja tekee yhteistyötä keskisellä kokeilualueella Siilinjärven ja Lapinlahden kanssa. Varkaus puolestaan koordinoi toimintaa Varkauden alueella (Varkaus, Leppävirta, Joroinen) ja Iisalmi vastaavasti ylä-Savossa (Iisalmi, Sonkajärvi, Vieremä). Jako mukailee pääpirteissään maakunnan nykyisiä TYP-verkostojen aluejakoa Lapinlahtea lukuun ottamatta. Käytännön operatiivisesta toiminnasta jokainen kunta vastaa itse, ellei se ole erikseen sopinut palvelutuotantoa (esim. kotouttaminen tai työkykykoordinaattorin palvelut) yhteistyöstä toisen kunnan kanssa.

 

Kokeilussa keskeistä on valtion ja kuntien resurssien yhdistäminen asiakkaiden hyväksi. Kuntien edellytetään tuovan kokeiluun omia panoksia palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Valtio puolestaan siirtää kuntien työjohdon alle henkilöresursseja sekä päätösoikeuden työllisyysmäärärahojen (palkkatuki ja starttiraha sekä TE-palvelut) käyttöön. Kuntien käyttöön tulee myös TE-hallinnon URA-järjestelmä. Kokeilukuntien tulee huomioida, että käyttöoikeus ko. järjestelmään voitaneen jatkossakin antaa vain viranhaltijoille, joten kunnissa tarvitaan tehtävien hoitamiseksi määräaikaiset virkapohjat.

 

Näitä kuntien kokeiluun kohdentamia resurssia voivat esimerkiksi olla työntekijät eri palvelualueilta tai hallintokunnista, ostopalvelumäärärahat, kunnan työllistämismäärärahat ja erilaiset työllisyysperusteiset avustukset työnantajille tai kolmannelle sektorille. Kuntien resurssien viitearvona käytetään TEM:n ohjeistuksen mukaisesti 15 %:n tasoa vuoden 2018 työmarkkinatukimenoista. Tähän laskelmaan ei saa sisällyttää kunnan lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvia kustannuksia (esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, TYP:n sosiaali- ja terveyspalvelut sekä velvoitetyöllistäminen). Vaadittavat kuntakohtaiset laskennalliset panostukset on esitetty taulukossa 2.

 

Taulukko 2. Kuntakohtaiset laskennalliset panostukset vuoden 2018 työmarkkinatukikustannuksista laskettuna.

 

Vuosi 2018

Saajat

Maksetut
etuudet
euroa

Korvatut

päivät

Kunnan
osuus
euroa

15 %

laskennallinen panostus

Iisalmi

587

2 741 567

88 393

1 588 881

238 332

Joroinen

76

265 192

8 631

145 822

21 873

Kuopio

3 674

18 813 537

601 735

11 289 083

1 693 362

Lapinlahti

243

1 213 365

38 947

725 326

108 799

Leppävirta

232

1 130 068

35 994

670 356

100 553

Siilinjärvi

384

1 756 968

56 718

1 043 974

156 596

Sonkajärvi

73

350 867

12 634

212 273

31 841

Varkaus

720

3 244 757

101 837

1 880 129

282 019

Vieremä

79

371 673

11 949

228 599

34 290

 

                                                          Kuopiossa em. kunnille asetettu 15 % panostusvaade n. 1,7 milj. euroa täyttyy työllisyyspalvelun koordinoimasta / toteuttamasta toiminnasta. Työllisyyspalvelussa käytetään kuluvana vuonna suoraan kuntalaisten työllistymisen edistämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen yhteensä noin 5,82 miljoonaa euroa (netto). Tästä potista ns. lakisääteisiin tehtäviin kuluu n. 1,6 miljoonaa ja muuhun työllistämiseen (mm. palkkatuettu työ ja oppisopimuskoulutus, kesätyöllistäminen ja kesätyösetelit), työllistymistä edistäviin palveluihin, työllisyyshankkeisiin sekä avustuksiin n. 4,22 miljoonaa euroa. Vastaava panostus riittänee kokeilun toteuttamiseen myös vuonna 2020.

 

Päävastuu työllisyyskokeilun toteuttamisesta on Kuopion kaupungilla työllisyyspalvelussa. Muut palvelualueet ja -yksiköt (mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisopalvelu, toisen asteen koulutus, hyvinvoinnin edistäminen, kansalaisopisto jne.) osallistuvat kokeilun toteuttamiseen omista perustehtävistään käsin. Vastuuta TE-palvelujen tuottamisesta niille ei siirretä, vaan siitä huolehtii kokonaisuudessaan työllisyyspalvelu. Kokeilun toteuttamiseen tulee mukaan myös uudet nuorten työpolku ja työllisyyden palvelutori –hankkeet mikäli ne saavat haetun ulkopuolisen rahoituksen. Kokeilun onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö asiakastyön prosesseissa saadaan kaupungin sisällä toimimaan sujuvasti.

 

Työllisyyden kuntakokeiluja tullaan seuraamaan valtakunnallisen tilastoseurannan ja erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. TEM valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa kokeilujen valtakunnalliset seurantamittarit ja kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kokeilun edistymisestä kuukausittain. Kokeiluille laaditaan yhteinen arviointisuunnitelma.

 

Työllisyyspalvelujohtaja esittää, että Kuopion kaupunki hakee mukaan työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä viimeistään 11.11.2019 mukaan lähtemisestä päätöksen tehneiden kuntien kanssa. Kokeilu antaa tämänhetkisen tiedon valossa parhaat mahdollisuudet edistää kaupungin strategian mukaisia työllisyystavoitteita Kuopiossa. Mukaan lähtevien kuntien tulee kuitenkin huomioida, että tarkkaa tietoa valtiolta siirtyvien henkilöiden määrästä ja kokeilulain sisällöstä ei päätöksentekohetkellä ole käytettävissä. Näin ollen hakemus työllisyyskokeiluun on tarkoituksenmukaisinta jättää ehdollisena siihen saakka, kunnes riittävä resursointi ja kokeilun reunaehdot varmistuvat.

 

Työllisyyden kuntakokeilun hakuasiakirjat (löytyvät asialta 8459/2019-1 - Kirje / hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluihin) ja aiesopimusluonnos jaetaan listan liitteenä. Työllisyyspalvelujohtaja esittelee hakemusluonnoksen kokouksessa.                  

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunki hakee mukaan työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä viimeistään 11.11.2019 mukaan lähtemisestä päätöksen tehneiden kuntien kanssa. Kokeilu antaa tämänhetkisen tiedon valossa parhaat mahdollisuudet edistää kaupungin strategian mukaisia työllisyystavoitteita Kuopiossa. Mukaan lähtevien kuntien tulee kuitenkin huomioida, että tarkkaa tietoa valtiolta siirtyvien henkilöiden määrästä ja kokeilulain sisällöstä ei päätöksentekohetkellä ole käytettävissä. Näin ollen hakemus työllisyyskokeiluun on tarkoituksenmukaisinta jättää ehdollisena siihen saakka, kunnes riittävä resursointi ja kokeilun reunaehdot varmistuvat.

 

 

 

Liitteet

5

8459/2019 Kuntien välinen aiesopimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Oksanen

puh. +358 44 718 1711

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy työllisyyspalvelujohtajan esityksen. 

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa