Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.05.2020/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 124

Asianro 3386/14.05.02.02/2019

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Kaupunkirakennelautakunnan päätös 11.03.2020 §71 / Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta / 297-17-16-10

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Yksityishenkilö on valittanut kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 11.3.2020 §71 koskien oikaisuvaatimusta hulevesimaksusta kiinteistön 297-17-16-10 osalta. Päätöksessä lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa on vaadittu, että kiinteistölle 297-17-16-10 osoitettu hulevesimaksu on kumottava tai ainakin myönnettävä saman maksun vähennysperuste, mikä lain ja Kuopion käytännön mukaan on kuulunut muille saman kaltaisten kiinteistöjen omistajille. Valittajan mukaan Kuopion kaupunki on toiminut asiassa maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen perustuslain vastaisesti, kun se on hylännyt sille esitetyn täysin aiheellisen vaatimuksen. Valittajan mukaan kaupunki ei ymmärrä, että vesi voi luonnostaan valua vain alaspäin ja että lausunto, jossa todetaan, että kiinteistö 297-18-16-10 rajautuu kaupungin omistamaan katu- ja puistoalueisiin, joiden kuivatus on hoidettu kunnan hulevesijärjestelmällä, kuten hulevesiviemäröinnillä tai avo-ojilla on totuuden vastainen. Lisäksi valittajan mukaan tontilla on Kallaveden pinnan tasosta kadun tasoon yli 12 metriä ja näin ollen kiinteistö viettää voimakkaasti katurajaltaan kohti Kallaveden rantaviivaa, joten todellisuudessa voi valua vain suoraan Kallaveteen.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kuopion kaupungilta lausuntoa kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista sekä liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat. Lausunto on sekä tarvittavat liitteet on pyydetty toimittamaan 29.5.2020 mennessä.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta toteaa, että valitus tulee hylätä ja kaupunkirakennelautakunnan 11.3.2020 § 71 pysyttää voimassa. Valittaja ei ole tuonut valituksessaan sellaista uutta asiaa esille, jonka vuoksi päätöstä tulisi muuttaa. Kaupunki toistaa 11.3.2020 § 71 päätöstään seuraavasti:

 

Kiinteistö 297-18-16-10 rajautuu osittain Kuopion kaupungin omistamiin katu- ja puistoalueisiin. Kiinteistö sijaitsee Kuopion kaupungin keskeisellä kaupunkialueella, Rahusenkankaan kaupunginosassa. Alueella sijaitsevien katujen ja puistojen kuivatus perustuu kunnan hulevesijärjestelmään, eli avo-ojiin ja hulevesiviemäreihin. Kuiviniementiellä on rakennettua hulevesiviemäriverkostoa. Maankäyttö- ja rakennuslaki (13 a luku) lähtee siitä, että hulevesien hallinnan hyödyistä nauttivat kaikki huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt riippumatta siitä, onko kiinteistöä liitetty hulevesijärjestelmään. Hulevesimaksuilla katetaan kaikki hulevesijärjestelmän kustannukset sekä yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen kuivatus, eli järjestelmän kustannukset eivät perustu ainoastaan kiinteistöltä kertyviin vesiin.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 103 i§:n mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kiinteistö 297-17-16-10 sijaitsee kunnan hyväksymällä kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Kuopion kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteet (hulevesitaksa) ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueet on olleet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan julkisesti nähtävänä 15.10.-16.11.2018 välisenä aikana, jolloin asianosaisilla on ollut hallintolain mukaisesti mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt hulevesimaksun määräytymisen perusteet ja hulevesijärjestelmä vaikutusalueet 12.12.2018 §238. Päätöksen mukaan kiinteistö 297-17-16-10 kuuluu kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen.

 

Kiinteistön 297-17-16-10 omistaja ei ole hakenut, eikä kiinteistölle näin ollen ole myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain 103 f§:n mukaista vapautusta velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään. Kiinteistön 297-17-16-10 omistaja ei ole myöskään kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta hakenut, eikä kiinteistölle näin ollen ole myönnetty vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n nojalla vapautusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin.

 

Kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 päätöksen mukaisesti kiinteistön erityispiirteitä on mahdollista huomioida hulevesimaksussa. Kiinteistön erityispiirteitä ei huomioida automaattisesti, vaan kiinteistön omistajan on haettava sitä erikseen. Kaupunki varasi kiinteistön omistajalle 18.11.2019 mahdollisuuden antaa lisäselvityksiä hulevesimaksun mahdolliseksi huojentamiseksi. Kiinteistönomistaja ei toimittanut tarvittavia lisäselvityksiä määräaikaan 9.12.2019 mennessä, joten asia ratkaistiin ilman lisäselvityksiä. Näin ollen kaupunki ei ole toiminut lainvastaisesti ja syrjivällä tavalla muihin vastaavissa olosuhteisissa oleviin kiinteistöihin verrattuna.

 

Kiinteistön omistaja 4.2.2020 valitti kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 22.1.2020 §18 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kun asiakirja-aineistoa koottiin Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, huomattiin, että tehdessään ko. päätöstä kaupunkirakennelautakunnan käytettävissä ei ole ollut kiinteistönomistajan jättämää oikaisuvaatimusta. Tämän vuoksi asia ratkaistiin uudelleen kaupunkirakennelautakunnassa. Kiinteistön omistaja oli toimittanut 4.2.2020 Itä-Suomen hallinto-oikeuden jättämässään valituksessa rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän asemapiirustuksen. Näin ollen hulevesimaksua koskeva oikaisuvaatimus tutkittiin tältä osin uudelleen. Asemapiirustuksesta ei kuitenkaan käynyt ilmi kiinteistön hulevesijärjestelmät eikä sitä, millä tavalla kiinteistöllä syntyviä hulevesiä käsitellään. Hulevesiviemärin puuttuminen ei oikeuta huojennukseen.

 

Hulevesimaksu, hulevesimaksun käyttöönotto sekä hulevesimaksua koskevan muistutuksen ja oikaisuvaatimuksen perusteella tehdyt päätökset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain säännösten soveltamiseen.

 

Kaupunkirakennelautakunta katsoo, että asiasta tehty valitus tulee perusteettomana hylätä. Valittajan osalta vuoden 2018 hulevesilasku on hyvitetty ja perintätoimet tällä tavoin katkaistu valitusprosessin ajaksi. Tämän vuoksi uusi vuotta 2018 koskeva hulevesilasku lähetetään valittajalle, kun hallinto-oikeus on ratkaissut asian.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen toimitetaan lausunnon liitteenä valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat jäljennökset asiakirjoista luetteloituna seuraavasti:

         Hulevesilasku 5.4.2019

         Mallilasku 26.3.2019

         Hyvityslasku 23.4.2019

         Hulevesilasku 6.2.2020

         Hyvityslasku 28.2.2020

         Muistutus hulevesimaksusta, sähköposti 11.4.2019

         3386/2019-2 - Selvityspyyntö hulevesimaksuun / 297-17-16-10, sähköposti 8.11.2019 liitteineen

         Vastine selvityspyyntöönne 11.11.2019 koskien hulevesien hallintaa kiinteistöllä 297-17-16-10, sähköposti 7.12.2019

         Kunnossapidon asiantuntijan päätös 17.12.2019 hulevesimaksusta tehdyn muistutuksen johdosta / 297-17-16-10, §349/2019

         Oikaisuvaatimus päätökseen (17.12.2019), joka on tehty hulevesimaksusta tehdyn muistutuksen johdosta, sähköposti 3.1.2020

         Ote kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 22.1.2020 §18 koskien oikaisuvaatimusta hulevesimaksusta / 297-17-16-10

         Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 5.2.2020 ja valitusasiakirjat

         Lausunto 25.2.2020 Itä-Suomen hallinto-oikeus, 00243/20/4199

         Ote kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 11.3.2020 §71 koskien oikaisuvaatimusta hulevesimaksusta / 297-17-16-10

     

 

Liitteet

31

3386/2019 Itä-Suomen Hallinto-oikeuden Lausuntopyyntö / muistutus hulevesimaksuun / 297-17-16-10

 

32

3386/2019 Valitusasiakirjat (00877/20/4199)

 

33

3386/2019 Asiakirjat 00253/20/4199

                                                         

       (Liitteitä ei julkaista Internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                               

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa