Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 107

Asianro 7183/10.02.03/2019

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Haapaniemi, Tasavallankadun yritysalue

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Asemakaavatyössä tutkitaan alueen liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet sekä Kuopion keskustan eteläisen sisääntuloalueen kaupunkikuvalliset tavoitteet. Lisäksi tutkitaan kevyen liikenteen sekä katu- ja raideliikenteen osalta verkostojen toimivuus sekä mahdolliset muutostarpeet.

 

Kaavoituskatsauksissa sekä 26.2.2020 vireille tulleessa kaava-aineistossa olleita kaavarajauksia on muutettu jakamalla alkuperäinen kaava-alue kahteen osaan kiinteistöjen 297-8-9908-0 ja 297-8-69-4 välisellä rajalla. Tämä kaavatyö koskee läntistä osa-aluetta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty valmisteluvaiheen mukaiseksi.

 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoa varten on tutkittu eri toteutusvaihtoehtoja.

 

Vaikutusten arviointi                    

 

Suhde ilmastopoliittiseen ohjelmaan

 

Kaavahanke on ilmastopoliittisesti positiivinen, koska se mahdollistaa kaupunkirakenteen eheyttämisen ja tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. Lisäksi kaavahankkeella parannetaan alueen kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä alueen palvelutarjontaa.

 

Suhde APOLIIN sekä vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin

 

Kaavahanke toteuttaa Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (APOLI:n) tavoitteita, joiden mukaan kaupungin tulee järjestää merkittävistä suunnittelukohteista arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelukilpailuja tai edellyttää suunnittelijoilta hyvää ammattitaitoa. Hankkeessa panostetaan ammattitaitoiseen suunnitteluun, jolla varmistetaan alueen kaupunkikuvallinen laatu, jalankulun, pyöräilyn, autoilun ja joukkoliikenteen toimivuus sekä kaupunkiympäristön viihtyisyys. Kaupunkikuvallisesti laadukas ja viihtyisä ympäristö sekä toimivat liikkumisväylät parantavat ihmisten sujuvaa ja turvallista liikkumista ja asiointia alueella.

 

Vaikutukset yrityksiin ja talouteen

 

Kaavamuutos toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa, monipuolistamalla ja lisäämällä alueen yritystonttitarjontaa ja mahdollistaa kaupan suuryksikköjen sijoittumisen sekä muun elinkeinorakentamisen kehittämisen hyvien liikenneyhteyksien ääreen. Lisäksi hanke on kaavataloudellisesti kustannustehokas ja tuo alueelle merkittävän määrän uusia palveluja ja työpaikkoja.

 

 

Jatkotoimenpiteet                         Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 9.6.2021.

 

 

Esitys                                                MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

33

7183/2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

34

7183/2019 Kaavaselostusluonnos

 

35

7183/2019 Asemakaavan muutoskartta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2

 

36

7183/2019 Havainneaineisto Arkkitehtitoimisto ON Oy, liite 3

 

37

7183/2019 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

38

7183/2019 Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Teollisuuskatu 6 / Envineer Oy, liite 7

 

39

7183/2019 Maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja kunnostustarpeen arviointi, Teollisuuskatu 9 / Envineer Oy, liite 8

 

40

7183/2019 Kuopio, Haapaniemi-Siikalahti, liikenneselvitys / Ramboll, liite 9

 

41

7183/2019 Pohjois-Savon Liiton duoraitiotieselvitys 2019 / Proxion, liite 10

 

42

7183/2019 Kuopion Energian verkostokartat, liite 11

 

43

7183/2019 Maaperäkartat, liite 12

 

44

7183/2019 Liikenneverkkosuunnitelma, liite 13

 

45

7183/2019 Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, liite 14

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Erja Soranta

puh. +358 44 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa