Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 44

Asianro 85/10.03.02.01/2018

 

 

Pielaveden pelastusaseman hanke- ja toteutussuunnitelma 4.9.2019

 

 

 

Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta 4.9.2019

 

Aluepelastuslautakunta on 24.1.2018 hyväksynyt Pielaveden uuden paloaseman suunnittelun käynnistämisen, minkä yhteydessä todettiin, että tilatarpeet määritellään suunnittelun yhteydessä ja pääomavuokran suuruus rakennushankkeen kustannusten perusteella. Hankesuunnitelma on hyväksytty Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa 14.11.2018. Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 2.200.000 € (alv 0%). (liite 1: Hankesuunnitelma)

 

Hankkeessa on mukana myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, jonka kanssa pelastuslaitos sopii vuokrakustannusten jaon tilojen käytön suhteessa. Pelastuslaitos on edellyttänyt paloasemahankkeisiinsa Palosuojelurahaston avustuksen, joka myönnetään ainoastaan kuntarahoituksen hankkeisiin. Jos kunta rakennuttaa leasing- tai muulla rahoituksella paloaseman, pelastuslaitos on edellyttänyt Palosuojelurahaston tukea vastaavan avustussumman tuomista hankkeelle. Pielavesi maksaa hankkeelle itse PSR avustussumman.

 

Toteutussuunnittelun ja saatujen tarjouskyselyjen jälkeen hanke- ja toteutussuunnittelusta vastaava Sitowise Oy esitti 12.7.2019, että kokonaiskustannukset ovat 2,95 M€ alla olevan taulukon mukaisesti. Kustannusten nousu johtui tontin maa- ja pohjarakennustöiden arvioitua suuremmasta hinnasta ja piha-alueen pintarakennustöistä (+ 210000 €), työmaan yhteiskustannusten hinta-laskelmasta, jossa rakennusaika oli arvioitu liian lyhyeksi (+100000 €) ja toteutussuunnittelusta tarkentuneesta IV-koneiden tilantarpeesta (+ 50000 €). Lisäksi oli muita kuluja pintamateriaaleista ja tilojen kalustuksista (+ 60000 €). Rakennuskustannusten yhteenveto liitteenä 2: rakentamiskustannukset 12.7.2019.

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ilmoittivat kuntaan ja suunnittelijoille, että kustannukset ovat liian suuret, ja pyydettiin etsimään kustannusten pienentämiseen vaihtoehtoja.  29.8.2019 saatiin esitys rakennuskustannusten karsimiseksi ( liitteenä 3), jossa on tuotu esiin oviverhopuhalluksen pois jättäminen ( 190000 €), pesu- ja kalustohallin pienentäminen (- 130000 €), harjoitustornin poistaminen ( - 45000 €), savunpoistoikkunoiden määrän vähentäminen ja muuttaminen rikottaviksi ( 27000 €).

 

Lisäksi on tarkasteltu esitetyn pakokaasujärjestelmän poistaminen ja korvaaminen hälytysten ja asemalle paluun aikana tehostettuun yleisilmanvaihtoon perustuvalla järjestelmällä. Pelastuslaitos on useaan kertaan tuonut esille että oviverhopuhaltimia ei tarvita, ja että nykyaikaisissa ratkaisuissa (esim Kiuruveden paloasema) on mahdollista tehdä pakokaasun poistojärjestelmä anturitekniikkaan ja yleisilmanvaihdon tehostamiseen perustuen. Saatujen vastausten mukaan tämä ei ole mahdollista Pielavedelle, koska IV koneiden mitoitus ja tilantarve kasvaisi edelleen nykyistä suuremmaksi.

Esitetyssä toteutussuunnittelussa pesuhalli on tarpeettoman pitkä. Kalustohalli on korkea johtuen rakenneratkaisuista ja ilmanvaihdon putkituksista. Tavallisesti paloasemien kalustohalleissa ei ole savunpoistoluukkuja, koska yleensä koko kalustohallin sivu saadaan avattua korkeilla, hallin yläosaan ulottuvilla hallien ovilla ja ovet toimivat savunpoistoaukkoina. Suunnitelmassa on viitattu YM asetukseen 847/2017, jonka 42§ mukaan ”Sammutus- ja pelastustoiminnan tehostamiseksi rakennukseen on suunniteltava ja rakennettava sen eri tiloihin soveltuva mahdollisuus savunpoistoon.” ja ”Jos perustellut syyt sitä vaativat, savunpoisto on järjestettävä erityistoimenpitein kuten savunpoistoluukkujen, savunpoistoikkunoiden, savunpoistopuhaltimien tai huonetilojen yläosassa sijaitsevien helposti avattavien ikkunoiden avulla.” Savunpoisto ei siis välttämättä tarkoita sähköisesti savunpoistokeskuksesta hallittavia savunpoistoratkaisuja, kuten toteutussuunnitelmassa on esitetty. Harjoitustorni on käyttäjien kannalta erityinen vaade, koska pelastusaseman suunnittelussa esitetty harjoitustorni mahdollistaa Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon pelastustoimen henkilöstön korkean paikan ja kattotyön monipuolisen harjoittelun, joita näillä palo- ja pelastusasemilla ei nykyisellään ole, ja torni toimii myös osana fyysisen kunnan testausrataa.

Jos hankkeesta pienenetään karsintasuunnitelmaan esitetty pesuhallin lyhetäminen ja kalustohallin pienentäminen, tuo se jonkin verran rakennusmateriaalien kustannussäästöjä, mutta vastaavasti aiheuttaa rakenteellisia muutostöitä ja toteutussuunnitelmaan LVI- ja sähkösuunnittelun päivittämisen. Pielaveden kunta on selvittänyt 3.-4.9.2019 urakoitsijoilta esitettyä tilamuutosta, ja rakenteellisesti tämä johtaisi nykyisten vakiomittaisten elemettien sijaan räätälöityihin mittoihin. Muutostöiden hyöty jää pieneksi. Kalustohallin tilantarpeet ovat perusteltuja käyttäjien ja pelastusaseman toimintojen kannalta. harjoitustornin pois jättämine ei vaikuta rakenteelliseen suunniteluun, vaan se on oma rakennelmansa, jonka kattotyön harjoituspaikat voidaan sijoittaa ulkovaraston yhteyteen erillisenä päätyyn rakennettavana ratkaisuna (esimerkiksi malli Rautavaara).

Jos karsintasuunnitelman mukaan vähennetään savunpoistoluukut ja muutetaan niiden avausmekanismi manuaaliseksi, poistetaan oviverhopuhallukset ja harjoitustorni, arvioitu kustannusten säästö on 27000 € + 190000 € + 45000 €, yhteensä 262000 €. Tässä ratkaisussa ei tule rakenteellisten muutostöiden uudelleen suunnittelukustannuksia, joiden arvioksi oli arvioitu 15000-20000 €. Muita hankkeeseen kuuluvia, mutta tehdyn toteutussuunnittelun urakkalaskennan ulkopuolella olevia hankintoina ovat väestöhälyttimen uusinta (n. 23000 €), varavoima (n. 20000 €) ja kaukolämpöliittymä (n. 25 000 €). Pielaveden kunta osallistuu valvontakustannuksiin omana työnään, jolloin varaus rakennustyön asiantuntija-, valvonta- ja muihin kustannuksiin on n. 27000 €. Yhteensä urakkalaskennan ulkopuoliset kulut ovat 95000 €, jolloin hankkeen kokonaiskuluksi muodostuu 3044 580 €. Tällöin hankkeen kokonaisarvioksi jää 3044 580 € - 262000 €€ = 2 782 580. Hankesuunnittelun osumatarkkuudeksi on arvioitu RT-suunnitteluohjeissa n. 80 %, joka ylittyy, johtuen erityisesti tontin pintarakenteiden merkittävästi odotettua suuremmista kustannuksista ja työmaan yhteiskustannusten laskennasta. Pelastuslaitos myös selvittää savunpoistoasiaa suunnittelijan ja rakennusvalvonnan kanssa lisää, jolloin savunpoiston kustannussäätö voi olla suurempikin. Ulkovarastoon on mahdollista hakea Öljynsuojarahaston tukea öljyntorjuntakaluston varastoinnin osalta.

Pielaveden pelastusaseman osalta on sairaanhoitopiirin ensihoidon kanssa sovittu neliöiden jakosuhde pääoma- ja käyttövuokrien osata siten, että pelastuslaitokselle tulee 69,74% ja ensihoidolle (KYS) 30,26% tiloista. Hankkeen kokonaishinnasta 2 782 580 € (alv 0%), tulee pelastuslaitoksen osuudeksi 1 975 071 €, josta vähennetään PSR avustussumma -220000 €. Pelastuslaitoksen osuudeksi kokonaiskustannuksista jää 1 755 071 €, joka on 8 580,35 € / kk (laskennallinen pääomakorko 4%).

 

Toinen vaihtoehto on hankinnan keskeyttäminen ja uusi kilpailutus, jolloin rakentamisen aloittaminen siirtyy ensi vuoteen. Tässä vaihtoehdossa rakennuskustannukset nousevat yleisen rakennuskustannusten nousun myötä (noin 2 % / vuosi) ja mahdollinen uudelleen suunnittelu, jos tilamuutoksiin ryhdytään, tulee lisäämään kustannuksia.

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee Pielaveden pelastusaseman hanke- ja toteutussuunnitelmasta, esitetyistä karsintavaihtoehdoista sekä vaihtoehdosta, että hankinta kilpailutetaan uudestaan. Pielaveden kunta toimittaa lautakunnan kokoukseen lisätietoja.

 
Pelastusjohtaja antaa päätösehdotuksen Pielaveden pelastusaseman hanke- ja toteutussuunnitelmasta Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksessa.

 

Liitteet

1

Pielaveden pelastusasema kustannusselvitys 12.7.2019

 

2

Pielaveden pelastusasema kustannusten karsiminen 29.8.2019

 

3

Pielaveden paloaseman alkuperäinen hankesuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paavo Tiitta

puh. +358 17 18 8103

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee Pielaveden pelastusaseman hanke- ja toteutussuunnitelmasta, esitetyistä karsintavaihtoehdoista sekä vaihtoehdosta, että hankinta kilpailutetaan uudestaan. Pielaveden kunta toimittaa lautakunnan kokoukseen lisätietoja.
 
Pelastusjohtaja antaa päätösehdotuksen Pielaveden pelastusaseman hanke- ja toteutussuunnitelmasta Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksessa.

Kokouksessa annettu päätösehdotus:
Pelastusjohtajan päätösehdotus

Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kokonaiskustannuksissa arvioitiin 2.2 M€ (alv 0 %). Suunnittelun edetessä hankkeen kokonaiskustannukset ovat nousseet 3,05 M€:n. Vaikka kustannusten pienentämiseen on etsitty vaihtoehtoja karsintasuunnitelmaa tehden, hankkeen kokonaishinnaksi on muodostunut 2,78 M€.

Kustannusten merkittävän nousun vuoksi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää Pielaveden kunnalle, että Pielaveden pelastusasemahanke kilpailutetaan uudelleen.


 

 

Päätös                                            Kokouksessa annettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen poistui klo 17.20.  tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta poistui klo 17.50. tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa