Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 23.03.2017/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 4

Asianro 6572/02.05.00.00/2016

 

 

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan täydentäminen Outokummun lajitteluaseman vastaanottohinnoilla

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä TSV-taksasta                  Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 23.11.2016 § 24 kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan (TSV-taksa). Tätä taksaa sovelletaan sellaiseen elinkeinotoiminnan jätteeseen, jonka jätehuollosta kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko Oy, huolehtii jätelain 33 §:n nojalla. Kunnan on säännöksen mukaan tarjottava jätehuoltopalveluja yrityksille, kun jätteen haltija tätä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

 

TSV-palvelut ovat kunnan (käytännössä kunnallisen jäteyhtiön) järjestämiä lakisääteisiä jätehuoltopalveluja. TSV-taksassa on määritelty maksut jäteastioiden tyhjennyksille, jäteastioiden tyhjennyksiin liittyville lisäpalveluille, jätekuormien vastaanotolle lajitteluasemilla sekä eri jätelajien vastaanotolle Kuopion jätekeskuksella. TSV-maksujen on vastattava mahdollisimman tarkasti juuri TSV-palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

 

Lajitteluasemien vastaanottomaksut

 

Jokaiseen Jätekukon osakaskuntaan on järjestetty lajitteluasema (ent. jäteasema), jossa vastaanotetaan sellaisia jätteitä, joita ei voida niiden kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi laittaa tavalliseen jäteastiaan. Lajitteluasemat palvelevat myös yrityksiä. Jätekuormat otetaan vastaan TSV-jätteenä, kun jätteen haltija esittää vastaanottopaikalla pyynnön tästä palvelusta. Usein vastaavia palveluja ei ole yksityisten palveluntarjoajien taholta järjestetty tai vastaanoton hinta voi olla muualla jätteen haltijalle kohtuuton.

 

Lajitteluasemilla pienkuormat vastaanotetaan TSV-taksan mukaisella vastaanottomaksulla. Pienkuormien vastaanottomaksu on yrityksille asukkaiden maksua korkeampi, jotta jätteen kuljetus ja käsittelykustannukset saadaan kokonaisuudessaan katettua. Myös suurempia jäte-eriä otetaan lajitteluasemilla vastaan, kun toimituksesta sovitaan erikseen. Nämä suuremmat jäte-erät vastaanotetaan kuutiohinnalla (€/m3), koska lajitteluasemilla ei ole vaakajärjestelmiä, jotka mahdollistaisivat vastaanottomaksun määräytymisen painoperusteisesti (€/t). Ainoastaan Kuopion jätekeskukselle on TSV-taksassa määritelty vastaanotolle tonnihinnat jätelajeittain.

 

Outokummun lajitteluaseman jätelajikohtaiset vastaanottomaksut

 

Jätekukko Oy on huolehtinut käytännössä uuden osakaskuntansa, Outokummun kaupungin, lajitteluaseman toiminnasta vuoden 2017 alusta lähtien. Kyseessä on Outokummun kaupungin entinen jätekeskusalue, jota on kehitetty lajitteluasemana palvelemaan paremmin pienkuormien tuojia.

 

Outokummun lajitteluasemalla on muista lajitteluasemista poiketen valmiina Outokummun kaupungin sinne järjestämä vaakajärjestelmä ja rakenteet, jotka mahdollistavat suurempien jäte-erien vastaanoton jätelajeittain. Muille jäteasemille vaakajärjestelmää ei ole perusteltua järjestää sen kalleuden vuoksi. Outokummun lajitteluasemalla nämä rakenteet kuitenkin ovat, joten niitä on perusteltua hyödyntää. Tämän vuoksi Outokummun lajitteluasemalle on tarvetta vahvistaa TSV-hinnat muista lajitteluasemista poiketen painoperusteisesti vastaanotettaville jätelajeille. Jätelajikohtaiset hinnat vastaavat paremmin jätteistä aiheutuvia kustannuksia sekä motivoivat jätteiden lajitteluun mahdollistaen paremmin jätteiden hyödyntämisen.

 

Outokummun lajitteluaseman toiminta ei vastaa kokonaisuudessaan Kuopion jätekeskuksen toimintaa, joten vastaanottohintoja ei ole niin kattavasti eri jätelajeille kuin Jätekeskuksella.  Kaikki jätteet eivät siis sovellu Outokummussa vastaanotettaviksi. Niille jätteille, joille ei ole painoperusteista hintaa, mutta joita vastaanotetaan pienkuormina samoin kuin muillakin lajitteluasemilla, noudatetaan lajitteluasemien tilavuusperusteista vastaanottohintaa. 

 

Outokummun lajitteluaseman painoperusteiset vastaanottohinnat on muodostettu siten, että Kuopion jätekeskuksen vastaanottohintaan on lisätty jätteiden kuljetuskustannukset jätekeskukselle. Kuljetuskustannukset perustuvat kunnallisen jäteyhtiön laskelmiin siitä, mitä kunkin jätelajin kuljetus maksaa.

 

Kuljetuskustannukset vaihtelevat hieman riippuen käytettävästä kuljetuskalustosta ja kuljetusjärjestelyistä (esim. miten pitkään jätettä voidaan säilyttää lajitteluasemalla, jätteen tiheydestä kuljetuksen aikana, jätelajin kertymästä ja miten kuormat on suojattava kuljetuksen aikana).  Jotkut jätelajit vastaanotetaan samalla hinnalla kuin jätekeskuksella, jos jäte käsitellään Outokummussa tai se saadaan toimitettua suoraan käsittelypaikkaan siten, ettei ylimääräisiä kuljetuskustannuksia tule verrattuna Kuopion jätekeskuksella tapahtuvaan vastaanottoon.

 

Outokummun lajitteluaseman vastaanottohintoja ei käsitelty muun TSV-taksan hyväksynnän yhteydessä, koska Outokummun lajitteluaseman järjestelyistä oli vielä epäselvyyttä.  Nyt Outokummun hinnat vahvistetaan taksaksi selkeästi jätekeskuksen vastaanottohintojen pohjalta, minkä vuoksi erillisiä vaikuttamismahdollisuuksia ei enää tässä vaiheessa varata. Taksan täydennyksistä tiedotetaan jätelain mukaisesti.

                                                         

Vaikutusten arviointi                Jätehuoltopalveluja tarvitseville yrityksille jätelaki ja sen nojalla annettu TSV-taksa varmistavat palvelujen saannin aina, kun jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Outokummun lajitteluaseman jätelajikohtaisten vastaanottohintojen vahvistaminen jätetaksaksi selkeyttää yritysten kannalta sitä, mitä TSV-jätteiden vastaanottopalveluja Outokummussa on saatavilla ja millä hinnalla. Outokummun alueella ei ole jätehuoltoviranomaisen tietojen mukaan vastaavaa yksityistä jätteiden vastaanottopalvelua.

 

Taksamuutosten ympäristövaikutusten voidaan arvioida olevan neutraalit tai lievästi positiiviset. Se, että Outokummun lajitteluasemalla otetaan vastaan isoja jäte-eriä jätelajeittain painoperusteisilla vastaanottohinnoilla, on ympäristön kannalta perusteltua. Vastaanottopaikan jätelajikohtaiset maksut kannustavat jätteen tuottajia lajittelemaan jätteet, jolloin jätteitä saadaan tehokkaammin hyötykäyttöön.

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta hyväksyy täydennyksenä 1.1.2017 voimaan tulleeseen TSV-jätetaksaan vastaanottohinnat Outokummun lajitteluasemalla jätelajeittain vastaanotettaville jätteille liitteen mukaisesti.

 

TSV-jätetaksan täydennykset tulevat voimaan 1.4.2017. Taksan täydennykset astuvat voimaan, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Muun taksan tavoin lisäykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään.

 

TSV-jätetaksan täydennykset annetaan yleisesti tiedoksi pitämällä ne nähtävillä jätelautakunnan internet-sivuilla, jätelautakunnan ilmoitustaululla ja Outokummun kaupungin ilmoitustaululla 28.3.–27.4.2017. Jätelautakunnan internet-sivuilla taksa on saatavilla tämän jälkeenkin. Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan Outokummun Seutu -lehdessä 30.3.2017.

 

 

Liitteet

1

6572/2016 Outokummun lajitteluaseman jätelajikohtaiset vastaanottomaksut muille kuin pienkuormille 1.4.2017 alkaen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh.  044 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa